Skip to main content

Ószövetség

10.14 A szenvedő szolga

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 52,13-53,6

EZ A HATALMAS IGEHELY a betetőzése és csúcspontja az ószövetségi próféciának. Egy öt versszakos költemény, amelynek mindegyike három versből áll. Az utolsó kivételével mindegyik versszakban más a beszélő. Jahve vezeti be a Szolgát az első versszakban, és Ő az, aki az igazolás és győzelem végső szavait elmondja az utolsóban, 53,10-12. A központi három versszak a bűnbánó Izráelé, 53,1-3, a hívő zsidóké és pogányoké, 4-6. v., és magáé a prófétáé, 7-9. v.

10.13 A szolga Isten iskolájában

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 50,1-11

A FEJEZET IZRÁELLEL kezdődik egy asszony képében, aki elvált a férjétől hűtlenség következtében. Most fizetésképtelen. De ez mindennek csak az egyik oldala. Ő a bűnös és nem kapott válólevelet. Ez Izráel állapota a testté lételkor, 2. v.

Mielőtt szó lenne a Szolga önkéntes alárendeléséről Atyja akaratának, emlékeztet bennünket óriási teremtő hatalmára, 2-3. v. Miközben megalázkodásában Szolga volt, ugyanakkor Ő volt a Fiú az Istenség minden tulajdonságával.

10.12 A szolga egy katona

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 49,1-26

AZ ÉZSAIÁS 40-66 HÁROM szakaszra oszlik, amelyek mindegyike kilenc fejezetből áll. Az első két szakasz, a 40-48. fej. és a 49-57. fej, hasonló szavakkal végződik: „Nincs békesség, így szól az Úr (Istenem), az istenteleneknek!".

10.11 A Círusz király általi megszabadulás próféciája

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 44,28-45,25

AZ ÉZSAIÁS 45. EGYIKE a legfigyelemreméltóbb próféciáknak a Szentírásban. Ézsaiás sok esztendővel Izráel népének 70 éves babiloni fogsága előtt élt. Ezékiás királyt is figyelmeztette erre, 39,5-7. Az északi királyságot hurcolták fogságba elsőnek, 2Kir 17,4-6. Ezután Júda déli királyságát és Jeruzsálemet foglalta el Nabukodonozor, leromboltatta a templomot, és a népet Babilonba száműzte, 2Kir 25.

10.10 A szolga elhivatása és megbízatása

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 42,1-12

ENNEK A FEJEZETNEK az első szakasza, az 1-12. v., az első a négy „Szolga ének" közül Ézsaiás próféta könyvének ebben a részében. A többiek a következők: 49,1-13; 50,1-11; 52,13-53,12. Az első a bemutatást végzi, a földi utat, valamint a Messiás programját. Ez négy részből áll, összefoglalással a végén.

10.09 Az úrra várva

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 40,12-31

A SZOLGA-PÁSZTOR SZOLGÁLATÁVAL kapcsolatos elmélkedésről, 11. v., a próféta továbbmegy, hogy a teremtés Istenét vegye szemügyre. Itt a Szentháromság Istenről van egy nagyszerű kijelentés, amelyet a mai napig is semmibe vettek, vagy tagadnak sokan. A Szentírás azt tanítja, hogy az Egy Isten három egyenértékű Személy - Atya, Fiú és Szent Szellem. A 10. versben figyelmezteti az embereket, hogy „Ímé, az Úr Isten", a Pásztor a maga négyszeres szolgálatában, 11. v., a Szellem a maga mindentudásával és mindenhatóságában, 13.

10.08 Jahve szolgájának megjelenése

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 40,1-11

ÉZSAIÁS PRÓFÉTA KÖNYVÉNEK ezt a második szakaszát „Jahve szolgájának" személye uralja. A kifejezést Izráel nemzetére alkalmazták, 1,8, majd utána a Messiásra, 42,1. Ettől kezdve a leírás nagy része Isten Szolgájának szenvedésével és dicsőségével foglalkozik. A bevezetés nagyszabású. Az embereknek azt mondják, hogy hallgassanak, 41,1. Hadd beszéljen Isten!

Három hang van a 40,1-11-ben:

(1)  Jahve hangja, 1-2. v. A vigasztalás üzenete.

(2)  Keresztelő János hangja, 3-8. v., Jn 1,23.

(3)  Jeruzsálem hangja, amely a Messiást hirdeti, 9. v.

10.07 Ezékiás betegsége és felépülése

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 38,1-39,8

A 38. ÉS 39. FEJEZETBEN feljegyzett események Jeruzsálem asszíriai ostroma előtt történtek. Két tény látszik ezt megerősíteni. Az első az, hogy Ezékiásnak szabadulást ígér Isten az asszíriaiaktól, 38,6, a második pedig, hogy Ezékiás megmutatta a babiloniaiaknak a palota kincseit, amelyeket később kifosztott, hogy kifizesse a hatalmas hadisarcot, amelyet az ostrom alatt kivetettek rá, 2Kir 18,14-16.

10.06 Megszabadulás az asszíriaiaktól

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 36,1-37,38

EZÉKIÁS „BÍZOTT AZ ÚRBAN, Izráel Istenében", úgy, hogy nem volt hasonló őelőtte, sem az ő napjai után, 2Kir 18,5. Rossz apának volt a jó fia. Akház, az apja, eladta önmagát és Júdát az asszíriaiaknak. Elhagyta Jahve imádatát, 2Kir 16,10-18. Ezékiás helyreállította az imádatot és fellázadt Asszíria királya ellen, megtagadva, hogy hűbéres király legyen. Következésképpen Asszíria királya Júda ellen vonult. Két alkalom volt, amikor az asszíriaiak feljöttek Jeruzsálem ellen; hasonlítsuk össze gondosan a következő igehelyeket: 2Kir 18,1-37; 2Krón 32,1-21; Ézs 36-37.

10.05 Az átok eltávolítása

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 34,1-35,10

A 35. FEJEZET még egy másik előképet is elénk tár az Ezeréves Birodalomról. Az 1-2. vers az örömnek és buja növekedésnek képét adja. A föld puszta helyei a termékenység helyeivé fognak átalakulni, szépek és kellemesek lesznek, mint a Libánon, Sáron és Kármel. Az átok megszűnik, a föld hozama bőségesen növekedni fog, Ámos 9,13. Bőséges vízkészletek lesznek, Ézs 35,6-7; a szárazság és éhség ismeretlen lesz. Betegség és gyengeség el fognak tűnni Krisztus hatalma elől, mint akkor, amikor Ő az emberek között volt alázatos külső megjelenéssel.

10.04 A jaj fejezetei

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 28,1-33,24

ÉZSAIÁS NAPJAIBAN Júda és Jeruzsálem az asszíriai megszállás fenyegetése alatt élt. Azoknak a napoknak félelmetes eseményei azonban rosszabb események árnyékát vetítették előre, amikor majd az országot lerohanják, és a várost pogány hadseregek veszik körül, Lk 21,20.

10.03 Dicsőítő énekek

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 24,1-27,13

MÁR MEGFIGYELHETTÜK az isteni beavatkozás tényét a nemzetek ügyeibe. A válságban félnek az emberek; mikor elmúlik, megkönnyebbülnek, és visszatérnek saját vágyaik kielégítéséhez. Az isteni büntetés általában nem elegendő; hogy az emberek megváltoztassák útjaikat, 26,10. Ez nagyobb ítéletet tesz szükségessé, amely hatásosan tisztára söpri a szívet, Csel 17,31.

10.02 A vádak könyve (3)

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 22,1-25,23,1-18

A LÁTÁS VÖLGYE elleni vád, 22,1-25, Jeruzsálemre alkalmazható, amint a 9-11. vers világossá teszi. Az asszíriai megszállás fenyegetése alatt a nép minden erőfeszítését arra fordította, hogy megvédje önmagát. Házakat romboltak le, hogy kijavítsák a városfal egyes részeit. Földalatti járatokat vágtak a sziklába, hogy a város vízellátását biztosítsák, 8-11. v. Ézsaiás feltárja a nép bűnét, hogy úgy lássák Asszíria fenyegetését, mint Jeruzsálem isteni meglátogatását, ami azt eredményezné, hogy a nép Urára, az ő Alkotójára tekint, ahelyett, hogy saját erőforrásaiban bízik, 11.

10.01 A vádak könyve (2)

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 17,1-21,17

 A DAMASZKUSZ ELLENI vád, 17,1-14, magában foglalja Efraimot (a tíz törzset) is, feltehetően a két király közti szövetség miatt, 7,4-9. Dicsőségüknek vége lesz, 3. v.; vö. 1Sám 4,21. Efraim bukását a Baál imádása okozta, Ézs 17,8, a maga berkeivel és naposzlopaival együtt. Tárzuszi Saul később nagyobb dicsőségről tett bizonyságot, mint amilyen a napé volt a damaszkuszi úton.

09.30 A vádak könyve (1)

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 13,1-16,14

A „VÁD" ISTENI kijelentés, rendszerint ítélet, amely ránehezedik azoknak az embereknek a szellemére, akik kapják. A próféta tiszte nem volt sem könnyű, sem népszerű. Isten ítéletének hirdetése sohasem lehet gyönyörűség.

09.29 Az ezeréves birodalom áldásai

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 11,1-12,6

ARRA, AKIT a 7. fejezetben Immánuelnek nevezett, itt úgy utal, mint „vesszőszál Isai törzsökéből". Ő Dávidnak nagyobb fia; Dávid Ura, valamint Dávid Fia, Zsolt 110,1; Mt 22,42-45. Jézus maga mondta; „Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága", Jel 22,16. Az Ő alkalmas volta arra, hogy a világmindenség feletti uralmat gyakorolja, onnan van, hogy birtokában van Jahve Szelleme hétszeres teljességének, 1-2. v.; vö. Jn 3,34.

09.28 Az Úr haragja

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 9,8-10,34

DÁVID EZT ÍRTA: „az Úr késedelmes a haragra és nagy kegyelmű", Zsolt 103,8. Ezzel szemben ezekben a fejezetekben azt találjuk, hogy az isteni harag négyszeresen van megismételve: „Mindezekkel azonban haragja el nem múlt, és keze még felemelve van", 9,12.17.21; 10,4. Ez nem megmentésre, 59,1, hanem ítéletre kinyújtott kéz, Ezék 16,27. Júda Izráel szentjét haragra ingerelte, 1,4. Következésképpen Isten feltámasztotta az asszíriai nemzetet, hogy haragjának vesszeje legyen bűnös népe ellen, 10,5. Az a nemzet, amelybe Akház bizalmát helyezte, a nemzet ostorává válik.

09.27 Immánuel

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 7,1-9,7

A 7. FEJEZET ELVEZET bennünket azokhoz a napokhoz, amikor Akház uralkodott Júdában, és „nem azt cselekedte, ami az Úrnak, az ő Istenének tetszett volna", 2Kir 16,2. Bálványimádását tekintve nem meglepő, hogy Isten megengedte Récinnek és Pekahnak, Damaszkusz és Izráel királyainak, akik szövetséget kötöttek egymással, hogy hadat üzenjenek neki és Júdának. Súlyos veszteségeket okoztak Júdának, 2Krón 28,6, és Dávid házát riadalom fogta el, Ézs 7,2. A szövetség célja feltehetően az volt, hogy hűbéres királyságot hozzanak létre Jeruzsálemben, 6.

09.26 Ézsaiás látomása

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 6,1-13

ABBAN AZ ÉVBEN, amikor Uzziás király meghalt, Ézsaiás látomást kapott, amelyet fejezetünkben jegyzett fel. A Jn 12,41 szerint a Krisztus dicsősége volt, amit a próféta látott. Uzziás uralkodásával ellentétben Krisztus uralkodását nem fogja rövidre szabni a halál, 9,7; Jel 11,15. A Messiás eljövetelének ismerete bátorság forrása kell hogy legyen a próféták hitének, akik sóvárogtak az igazság és béke királysága után. Ézsaiás jobb idők utáni vágyakozását a 11. versben fejezi ki: „És én mondtam: Meddig lészen ez, Uram?".

09.25 A szerelmesnek szőlője

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 5,1-30

IZRAELT ITT SZŐLŐHÖZ hasonlítja. A kerítés arra utal, hogy Izráel védelem alatt állt, és el volt különítve a többi nemzettől, 4Móz 23,9. A kövektől való megtisztítás Kanaán előző lakóit jutatja eszünkbe, akiket kiűztek, amikor Izráel birtokba vette az országot. A nemes vesszőként történő elplántálás Izráelnek az Úr iránti első szeretetét és szentségét idézi fel, Jer 2,2-3.21. A torony és szőlőprés építése arra utalhat, hogy a kertész szándéka szerint a szőlő hasznot hajtson. Ez azonban teljes veszteségnek bizonyult, mert az a saját hibájából vadszőlőt (bűzöset) termett, 4. v.

Tartalom átvétel