Skip to main content

Ószövetség

09.24 Az Úr világosságában való járás

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 2,1-4,6

ÉZSAIÁS, FOLYTATVA a jövőbeli áldásoknak az 1,25-27-ben megkezdett kifejtését, a nép figyelmét e jelenlegi állapotokról arra a dicsőséges időre irányítja, amikor sor kerül Sion helyreállítására, mint a világméretű áldás és béke központjáéra, 2,24. Háborús fenyegetés nem lesz, mert a nemzetek már nem lesznek erőszakosak. Olyan korban élünk, amikor az embereket romboló hagyományos, nukleáris és biológiai fegyverek használatára oktatják és tanítják. Azon a napon azonban már nem így lesz, mert a nép „hadakozást többé nem tanul", 4. v.

09.23 Szellemi hanyatlás

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 1,1-31

ISTEN JÓSÁGÁNAK EREDMÉNYEKÉNT Uzziás 52 esztendős hosszú uralkodását a boldogulás jellemezte. Ez a népet szerető engedelmességre kellett volna, hogy vezesse, hálaadásra és dicséretre. Sajnos, a jólétet gyakran szellemi hanyatlás követi. A jólét és fényűző életmód aláásta a nemzet erkölcseit, és ezt követően összeomláshoz vezetett. Ebben a helyzetben lép színre Ézsaiás, hogy figyelmeztessen arra a veszélyre, amely az északi szomszédokat már utolérte. Vonjuk le ebből a gyakorlati tanulságot, és őrizkedjünk a szellemi hanyatlástól, amely az anyagi dolgok hajszolásának a következménye; vö.

09.23 Bevezetés Ézsaiás próféta könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás

ÉZSAIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE páratlan irodalmi mestermű. A következő tények megerősítik a Könyv egyedülálló voltával kapcsolatos hitünket.

(1)   Az „Izráel Szentje" címet 23-szor használja (lásd még: 5,16; 6,3; 10,17; 29,23; 40,25; 43,15; 49,7; 57,15), noha másutt csak a következő helyeken található: 2Kir 19,22; Ézs 37,23; Jer 50,29; 51,5; Zsolt 71,22; 78,41; 89,19. Ennek a címnek a használata mindenütt megtalálható a könyvben, de többször a 40-66. fejezetben (13-szor), mint az 1-39. fejezetben, amelyek feltétlenül Ézsaiásnak tulajdoníthatóak.

09.22 Örökkévaló karra támaszkodva

OLVASNIVALÓ: 
Énekek éneke 8,5-14

AZ UTOLSÓ VERS egyben a legrövidebb. Benne a menyasszony látható, amint feljő a pusztából, szerelmesére támaszkodva. Megjelenik az világ előtt az ő társaságában, de tőle függve, őrá támaszkodva. A 2,8-ban láttuk őt szerelmesének szavát hallva. „Szerelmesemnek szavát hallom", mondta, azt a hangot, amely közeledését hirdette, közösségre és szeretetre törekedve vele. Sajnos, ezután ő elfordult tőle. Itt, a 8,5-ben azonban ismeri közelségét, és szerelmesére támaszkodva látható. A támaszkodás képe a gyengeségnek, amely az erősbe kapaszkodik; vö. 2Kor 12,9-10.

09.21 A tökéletesen szeretetre méltó

OLVASNIVALÓ: 
Énekek éneke 5,2-6,3

AZ ELŐBB VISSZAESÉS történt, 2,8-17, és sajnos, ismét ez történik. A menyasszony szobájának ajtaja be van zárva, 5,5, annak bizonyítékául, hogy a vőlegény visszatérését nem várta, nem sóvárgott utána. Ő megállt az ajtónál, és bebocsátást szeretett volna; vö. Jel 3,20. Emlékezteti a menyasszonyt, hogy milyen kedves neki, ezt mondva: „én húgom, én mátkám, én galambom"; és hogy mennyit szenvedett miatta: „az én fejem megrakodott harmattal, az én hajam az éjszakának harmatjával". Én 5,2. Hasonló kérése hangzott el a Gecsemáné sötétjében, valamint a Golgota iszonyú egyedüllétében.

09.20 Megtalálható - a városon kívül

OLVASNIVALÓ: 
Énekek éneke 3,1-5

A NAP MÁR HŰVÖS lett, már árnyékok sincsenek, de a szerelmes nem tért vissza. Besötétedett és ő egyedül volt. Egészen másképpen is lehetett volna. Ha válaszolt volna neki, vele ment volna a napvilágnál, „karjára támaszkodva". Az ablakon keresztüli homályos látást felcserélhette volna ölelésének melegével. Ő azonban elment. A menyasszony egyedül van. Közelségének érzékelése elveszett. Balga volt a menyasszony, de milyen sokszor viselkedünk hozzá hasonlóan! Lelkiismerete azonban felébredt, és szerelme kezd újra lángra gyúlni, amint most gondolatai visszatértek vőlegényéhez.

09.19 A rókafiak

OLVASNIVALÓ: 
Énekek éneke 2,8-17

AZ UTOLSÓ ÉNEK végén a menyasszony élvezhette a közösség édes voltát szerelmesének karjaiban. Ilyen közösség, amely ennyire mély és áldott, bizonyára sohasem fog megszakadni. Sajnos, a tapasztalat azt mutatja, hogy valakinek az Úrral való közössége könnyen megszakadhat. Vele való egyesülésünk örök, nem szakadhat meg. De ugyanúgy, ahogyan a fiatal szarvast megzavarhatja egy ágacska reccsenése, 2,7, egy váratlan pillanat egy meggondolatlan szó, egy ostoba történet megzavarhatja és megronthatja békénket és közösségünket.

09.18 Az Énekek Éneke

OLVASNIVALÓ: 
Énekek éneke 1,1-2,7

SALAMON 1005 ÉNEKET írt, vö. 1Kir 4,32, de valamennyi közül ez a legkiválóbb. Az „Énekek éneke" kifejezés ezt jelzi, és össze kell hasonlítani a „szentek szentje", vagy a „királyok Királya" és „uraknak Ura" kifejezésekkel. Az Énekek éneke Salamonról beszél, és úgy tekintsünk rá, mint nagy dicsőségű uralkodóra. Ebben az Úr Jézus Krisztus előképe az Ő feltámadásának és mennybemenetelének minden dicsőségében. Ebben a könyvben úgy ismerjük meg, mint Királyt, 1,12, és a hívő ember helye mellette van,mint bensőséges vonzalmának tárgya.

09.17 Emlékezzél meg

OLVASNIVALÓ: 
Prédikátor 12,1-7

Kiről kell megemlékezni? Teremtődről. Ez a szó ismét csak az Ézs 40,28-ban és 43,15-ben fordul elő. Formáját tekintve többes számban áll, ahogyan az Elohim is többes szám, valamint a „szent Egyetlen" ugyancsak többes számban áll a következő igehelyeken Péld 9,10; 30,3; Hós 12,1. Ez Isten fenségét fejezi ki és utalás a Szentháromságra. Mikor? Ifjúságodnak idejében, nemcsak azért, mert a megtérések többsége fiatal korban történik, hanem hogy az egész életet Istennek lehessen szentelni, nemcsak egy kevés késői évet. És miért?

09.16 Féld istenedet

OLVASNIVALÓ: 
Prédikátor 5,1-7

AZ ÚR FÉLELME az igazi bölcsesség kezdetét és megőrzését jelenti. Ennek a fejezetnek a félelme a rabszolga félelme inkább, mint a fiú tiszteletteljes félelme. Hiányzik a bizalom, bizakodás és szeretet megjegyzése, mégis, az itt adott tanács jó. Ez felkészítés a szentségre és eszünkbe kell, hogy jusson, hogy Isten az Ő szentjeinek Gyülekezetében található. A keleti gyakorlatot látjuk, amely leveti saruit a helyiség ajtajában; az odaadó imádó is leveti úti cipőit, megpróbálja mentesíteni magát a világi nyugtalanságtól és szentségtelen céloktól Isten házában.

09.15 Minden hiábavalóság

OLVASNIVALÓ: 
Prédikátor 1,1-18

EBBEN A KÖNYVBEN az egyik kulcsszó a hiábavalóság. Az író olyan kifejezéseket használ, amelyek mindvégig visszatérnek „hiábavalóság", „mi haszna", „a nap alatt", „a szellem (lélek) gyötrelme" (az angol Biblia szerint). Összefoglalva ezek az élet üres voltát hangsúlyozzák, amikor az teljesen az anyagi dolgok feltételeihez kötött. A hiábavalóság itt nem a büszkeségnek valamilyen modern értelmezését hordozza, hanem az ürességet fejezi ki; vö. 1,14. Azt jelenti, hogy ami elmúlt - széthordta a szél, mert könnyű fajsúlyú volt, majdnem üres - ezért hiábavaló.

09.15 Bevezetés a Prédikátor könyvéhez és az Énekek Énekéhez

OLVASNIVALÓ: 
Prédikátor, Énekek Éneke

A PRÉDIKÁTOR KÖNYVÉT különböző utakon közelíthetjük meg. Némelyek szerint annak a témának a tárgyalása, amelyet úgy nevezhetünk, hogy „Élet Isten nélkül". Mások szerint ez csak naplószerű cinikus kihangsúlyozása az élet pesszimista szemléletének, amely „hiábavalóság és a szellem gyötrelme". Ismét mások szerint az emberi szív kielégíthetetlen sóvárgásának mélységes leleplezése. Mások számára prédikációt jelent a természeti ember felé olyan kifejezésmóddal, amelyet megért, azzal a szándékkal, hogy önmagától Istenhez vezesse el.

09.14 Az igazgyöngyöknél többet érő asszony

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 31,10-31

ITT EGY JÓ ASSZONYNAK a képét látjuk. Szorgalmas munkás ő, vö. 13.15.19. v. A fáradhatatlan szorgalom asszonya. Ő a házvezető, és férjének „vagyona el nem fogy", 11. v. (A Magyar Biblia tanács fordítása, 1991.) „Gondolkodik" és azután „megveszi", 11. v. Éles eszű, de nem kemény szívű, takarékos, de nem igénytelen, 22.24. v. Helyesen viselkedik, „erő és ékesség az ő ruhája", 25. v Férjének nincs rá oka, hogy kifogást emeljen ellene. A városi életben egy férfi befolyása nem mindig követhető nyomon annak eredetéig, vagyis feleségéig.

09.13 Ha erőtlen, tartózkodó, tájékozatlan vagy

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 24,10-12

EZ A HÁROM VERS olyan szakaszt állít elénk, amelyben bátorságunkat kivételes igénybevétel 10. v., valamint kikerülhető felelősség teszi próbára, 11-12. v. A két próba előtt az igazi pásztori szívű ember szilárdan meg fog állni, de a béres elmenekül, rossz helyzetbe kerül, 10. v., reménytelen feladatra, 11. v., és megbocsátható tájékozatlanságra hivatkozva, 12, v.

09.12 A jókedvű adakozót szereti az Isten

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 21,1-31

„JOBB ADNI, mint kapni", Csel 20,35, ez az egyetlen az Úr feljegyzett mondásai között, amelyet az Újszövetség idéz, de nem található meg az evangéliumokban. Az adakozásra vonatkozik. Nem kétséges, hogy maga Salamon nagylelkű volt, és önként adakozott az Úr templomára és annak szolgálataira: vö. 1Kir 5-8. Annak volt a fia, aki a valaha is éltek közt a legbőkezűbb hozzájáruló volt az Isten házához.

09.11 A nyelv

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 15,1-24

KÉT ÚTJA VAN a haragos szavakra adott válasznak, jóindulatú, vagy haragos. Rúben fiainak válasza, amit a többi izraelitának és Fineásnak adtak, a szelíd válasz példája volt; vö. Józs 22,15.21-30, Különben zavar támadt volna. Egy másik példa Gedeon válasza Efraim haragos embereinek, amikor „erősen feddődtek vele". Válaszában többre értékelte őket önmagánál, és ez lehűtötte haragjukat; lásd Bír 8,1-3. Aztán ott van Abigail kedves példája, amikor „szelíd válasza" elfordította Dávidot attól, hogy haragjában maga álljon bosszút; lásd 1Sám 25,23-tól.

09.10 Látszólagos ellentmondások

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 13,1-25

HOGYAN LEHET VALAKI gazdag úgy, hogy még sincs semmije? Vagy hogyan lehet valaki szegény, és rendelkezhet mégis nagy gazdagsággal? A 7. vers azonban azt mondja, hogy ilyen esetek előfordulhatnak. A Biblia továbbá illusztrációkat szolgáltat a kijelentett megállapításokhoz. Például ott volt Hámán, dicsekedhetett családjának „gazdagságának dicsőségével", Eszt 5,11, de ezt kellett mondania: „De mindez semmit sem ér nékem", 13. v Nagyon gazdag volt, de ez értéktelen volt számára, amíg Márdókeus élt.

09.09 Bölcsesség

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 8,1-36

BÖLCSESSÉG KIÁLT a szabadban, az úton, a városba vivő kapuknál, ahol áramlik a tömeg, 1-3. v. és ez az, ahol az evangéliumot is hirdetni kell. Az emberek fiaihoz szól, 4-5. v. és jeles dolgokat akar mondani, 6-9. v. Szavai valóban felbecsülhetetlenül értékesek, 10-11. v.; minthogy anyagi egyenértékük nincs, nem vásárolhatóak meg. A bölcsesség maga jobb, mint az arany és ezüst, igazságra vezet, meggazdagítja azt, aki szereti, 21. v. és az örökkévalóságból jön, 22-29. v.

09.08 Az Úr igéje

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 7,1-24

ISTENÜNK ÚGY TEKINTI népét, mint szeme fényét, és úgy is törődik vele. Izraelnek azt mondta a pusztában Mózes búcsúénekén keresztül, hogy „az Úrnak része az Ő népe... őrizte, mint a szeme fényét", 5Móz 32,9-10. A visszatért maradékot az Úr Zakariáson keresztül ugyanezzel a képpel biztosította: „aki titeket bánt, az Ő szemefényét bántja", Zak 2,8. Dávid bizalommal imádkozhatott így: „Tarts meg engem, mint szemed fényét, szárnyaid árnyékába rejts el engem", Zsolt 17,8.

09.07 Hét dolog, amit Isten gyűlöl

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 6,1-19

ISTEN, AKI IGAZ, szemben áll mindazzal, ami hamis és bűnös. Hét dolog van itt felsorolva, 16-19. v., mint ami utálatos az Úrnak. Ez a hét dolog rosszabb, mint bármi más, de a hét itt, úgy mint máshol is, a teljességet képviseli.

Tartalom átvétel