Skip to main content

palánta

026. Őrízd meg a szíved - aranyszobor, hárman a kemencében

Igehely (történet): Aranyszobor, Hárman a kemencében - Dániel 1-3

Aranymondás/kulcsige:  Péld. 4.23 Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!

Fő üzenet, központi igazság: Istenben bízz, Őt tiszteld, Megőrizni szívünket - az Úrral járni

Üzenet/téma: Megérteni, mennyire fontos tisztántartani a szívünket

1. Átvezetés, dalismétlés:

025. Szent Szellem - megvallás, erő, változás

Igehely (történet): ApCsel 2, 1Jn 1.9

 

Aranymondás/kulcsige:  1Jn. 1.9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.

Fő üzenet, központi igazság: Az ember bűnös, gyenge lény, ezért Isten segítségére van szüksége. Kivel/mivel vállalsz közösséget? Hova tartasz (le/fel)?

Üzenet/téma: Isten szeretete nem megköveteli a változást, hanem erőt ad és létrehozza azt

 

024. Megbocsátás

Igehely (történet): Mt 18.21-35 Példázat az adós szolgáról

 

Aranymondás/kulcsige: Ef 4.32b Bocsássatok meg egymásnak, amiként Isten is megbocsátott nektek Krisztusban

Fő üzenet, központi igazság: Megbocsátás

Üzenet/téma: Alapvető az életünkben a megbocsátás készsége. A megbocsátással saját magamon segítek elsősorban, nem a másikon.

 

1. Átvezetés, dalismétlés: Kulcs (Pintér Béla Feketén fehéren)

023. Jézus imádkozni tanít

Igehely (történet): Jézus imádkozni tanít Mt 6.1-14,  Lk 11,1–13

Aranymondás/kulcsige:  akaratod teljesüljön itt a Földön is, ahogy a Mennyben teljesül! Mt.6.10b

Fő üzenet, központi igazság: Az Ima a „lélek lélegzetvétele”

Üzenet/téma: Beszélgetés Istennel a legjobb, leghasznosabb dolog.

1. Átvezetés, dalismétlés: Hit nélkül (Gyerekszáj)

022. Jairus leányának feltámasztása, vérfolyásos asszony meggyógyítása

Igehely (történet): Jairus leányának feltámasztása, vérfolyásos asszony meggyógyítása Máté 9,18–26; Márk 5,21–43; Lukács 8,40–56

Aranymondás/kulcsige:  Jn.5 24 Igazán mondom nektek: aki hallgat a szavamra, és hisz abban, aki elküldött engem, annak már örök élete van. Az ilyen ember nem kerül kárhoztató ítélet alá, mert már átment a halálból az örök életre.

Fő üzenet, központi igazság: Jézusnak hatalma van a betegségeken és a halálon. A hit Isten ajándéka, mely Hozzá nyit utat.

021. Jézus meggyógyítja a királyi tisztviselő fiát

Igehely (történet): Jézus meggyógyítja a királyi tisztviselő fiát – János 4,43–54

 

Aranymondás/kulcsige: Ő pedig hitt Jézus szavának, és hazament (Jn.4.50)

Fő üzenet, központi igazság: Jézus hatalmát nem korlátozza sem tér sem idő. Isten mindenható!

Üzenet/téma: Hinni, bízni, imádkozni

1. Átvezetés, dalismétlés: Kinyitom a számat

020. A vakon született bizonysága

Igehely (történet): A vakon született bizonysága – Jn.9

Aranymondás/kulcsige:  Vak voltam, most pedig látok. (Jn.9.25);  Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. (2Tim.4.2)  Valójában nem is ti fogtok beszélni, hanem Mennyei Atyátok Szelleme szól majd rajtatok keresztül.(Mt.10.20)

Fő üzenet, központi igazság:  Légy bizonyság!

Üzenet/téma: Bármilyen is vagy, Isten használni tud – engedd!

019. A samáriai asszony

Igehely (történet): Samáriai asszony - Jn.4.1-42

Aranymondás/kulcsige:  Jn.4.14 de aki abból a vízből iszik, amelyet tőlem kap, az soha többé nem szomjazik meg

Fő üzenet, központi igazság: Krisztus az örök élet forrása

Üzenet/téma: Az üdvösség után is lehet szomjazni (sőt kell!)

1. Átvezetés, dalismétlés: Új szív

018. Beszélgetés Nikodémussal

Igehely (történet): Nikodémus, Jn 2.23-3.21

Aranymondás/kulcsige:  Jn 3.16 Mert Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött Fiát adta oda cserébe értük, hogy aki hisz a Fiában, az ne pusztuljon el, hanem örök életet kapjon.

Fő üzenet, központi igazság: Újonnan kell születni

Üzenet/téma: Csak a Jézus Krisztusban való hit szabadít meg, Örök élet hit által

1. Átvezetés, dalismétlés: Jézus a barátom (Miénk a menny albumról)

017. A kánai menyegző

Igehely (történet): A kánai menyegző Jn 2.1-11

 

Aranymondás/kulcsige:  Zsolt. 4. 4 Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz hívével! Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.

Fő üzenet, központi igazság:

Üzenet/téma:  Hinni Jézusban, mint aki Ura mindennek

 

1. Átvezetés, dalismétlés:  Követlek Jézus

 

016. Jézus kiválasztja első öt tanítványát

Igehely (történet): Jn 1.35-51 Jézus kiválasztja első öt tanítványát

Aranymondás/kulcsige:  Jn 1.49 „Mester, te vagy az Isten Fia, te vagy Izráel Királya!”

Fő üzenet, központi igazság:  Jézustkövetni annyi, mint magunkat teljesen rábízni

Üzenet/téma: követés, tanítványság

1. Átvezetés, dalismétlés: Igéd Élet

015. Jézus megkísértése

Igehely (történet): Jézus megkísértése Mt 4.1-11; Mk 1.12-13; Lk 4.1-13

Aranymondás/kulcsige:  Mt.4.4„Meg van írva: »Nem csak a kenyér élteti az embert, hanem Isten minden kimondott szava is.

Fő üzenet, központi igazság: Jézus a győztes, Isten igéje a legjobb fegyver

Üzenet/téma: Megkísértés

1. Átvezetés, dalismétlés: Az igazi gyümölcs

014. Megtérés, bemerítkezés

Igehely (történet): Mt 3.1-12; Mk 1.2-8; Lk 3.1-18

Aranymondás/kulcsige:  Mt. 3. 8 Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt,
Gal.5.22-23 A Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom. Nincs olyan törvény, amely ezeket elítélné.

Fő üzenet, központi igazság: Megtérés, bemerítés

Üzenet/téma:

013. A 12 éves Jézus a templomban

Igehely (történet): A 12 éves Jézus a templomban – Lk 2.40-52

Aranymondás/kulcsige:  Lk.2.49 Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaival kell foglalkoznom? 2Móz.20.12 Becsüld meg apádat és anyádat, és tisztelettel bánj velük, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Örökkévaló ad neked!

Fő üzenet, központi igazság: Engedelmesség

Üzenet/téma: Az Atya dolgaival való foglalatosság. Engedelmesség a szülőknek.

1. Átvezetés, dalismétlés: Ő az ÚR

012. Pásztorok és angyalok imádják

Igehely (történet): Lk 2.8-20

Aranymondás/kulcsige:  Lk. 2.14 „Dicsőség Istennek a Mennyben, és békesség a földön azoknak, akik Isten tetszése szerint élnek!”

Fő üzenet, központi igazság:

Üzenet/téma: üzenet átadása – bizonyságtétel, imádás, magasztalás

1. Átvezetés, dalismétlés: Igazi ajándék

010. A megígért Messiás

Igehely (történet): Lk 1. Angyal Erzsébetnél, Máriánál – Messiás ígérete

Aranymondás/kulcsige:  Lk. 1.31 Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak.

Fő üzenet, központi igazság: Jahve megszabadít

Üzenet/téma: Isten ígérete a Messiás (3700 év múlva eljött a megígért). Nekünk hinnünk, bíznunk kell Benne! Isten mindig minden ígéretét megtartja!

1. Átvezetés, dalismétlés:

 Hangulatkeltő játék:

009. Szívárvány - Szövetség

Igehely (történet): 1Móz 8.20-9.28

 

Aranymondás/kulcsige: 1Móz. 9.11 Szövetségre lépek veletek, és semmi sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz a föld elpusztítására.

Fő üzenet, központi igazság: Isten megtartja ígéretét – Ő hű és igaz.

Üzenet/téma: Isten amit megígér, azt mindig megtartja, nekünk is így kellene tenni. Tisztelet. Mindig következménye van tetteinknek.

1. Átvezetés, dalismétlés:

008. Noé

Igehely (történet): 1Móz 5-6 Az özönvíz előtt, Noé bárkát épít

Aranymondás/kulcsige:  Zsolt.37.3 Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz.

Fő üzenet, központi igazság: Isten azt akarja, hogy Noéhoz hasonlóan engedelmeskedjünk neki (még akkor is, amikor mások nem)

007. Káin és Ábel

Igehely (történet): 1Móz 4     Mr.Bűn (Pintér Béla)

Aranymondás/kulcsige 1Móz.4.7 Ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, … de te uralkodjál rajta.

Fő üzenet, központi igazság:

Üzenet/téma: Féltékenység, irigység, gyűlölet és gyilkosság gyakran követik egymást

1. Átvezetés, dalismétlés:

    Hangulatkeltő játék: Kommunikáció testnyelv

Tartalom átvétel