Skip to main content

papság

06.21 A belső papi szolgálat

"Ti pedig... királyi papság... vagytok" (1Pt 2,9).

08.30 Zakariás igaz és feddhetetlen

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 1,5-17

Minden, amit Zakariásról tudunk, a Lukács evangéliuma 1. fejezetében van feljegyezve. Ez papi evangélium, amely a templomban kezdődik és ott fejeződik be, és ezekben az első versekben Zakariás pap jó illatot áldoz az aranyoltárnál. Olyan jó illatot támaszt, amely átjárja a következő eseményeket. Gyakran mondták, hogy Zakariás mind erkölcsileg, mind hivatalában pap volt.

A templomban és az otthonában is igaz ember, aki engedelmesen járt, szüntelenül imádkozott, és hűségesen szolgált.

07.10 Ezsdrás papi feladata

OLVASNIVALÓ: 
Ezsdrás 8,31-9,5

Ma egy másik jellegzetességen gondolkodunk, ami Ezsdrás életével és szolgálatával kapcsolatos. Láttuk, hogy Isten törvényében képzett írástudó volt. Azt is bizonyította, hogy a nép rátermett vezetőjeként, félelmet nem ismerő és hűséges. Megfigyeljük azt is, hogy pap volt: "fölkelt Ezsdrás, a pap"... 10,10. Nemzetségtáblázata visszavezethető Áron családjáig a papi leszármazási vonalon, 7,1-5. Bizonyos értelemben próféta is volt, mivel Isten szavát mondta a nemzetnek. Ezek a tulajdonságok mély benyomást tesznek az emberekre!

03.09 Fineás tisztelte Istent

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 25,1-13; Józsué 22,9-34; Bírák 20

Fineás pap volt, aki mindenekelőtt Isten tiszteletével törődött.

Az Úr buzgó szolgája: Mal 2,5. A 4Móz 25-ben azt olvassuk Izráelről, hogy csatlakozott Baal-Peorhoz és hamis isteneknek áldozott. Egy izráeli főember kirívóan és botrányosan hozott be a táborba egy midianita nőt. Fineás határozottan cselekedett, mindkettőjüket halálra adva. Nem végzetes dolog-e a megalkuvás a hatékony bizonyságtételre? Nincs kétség, hogy hol állt Fineás. Számunkra az alapelv az 1Tim 5,19-20.24-ben látható.

01.21 Melkisédek, a király-pap

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 14,17-24; Zsidók 5,1-10; 7,1-17

Van két olyan vers, amelyeket Isten sohasem mulaszt el idézni a 110. zsoltárból. "Ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá." "Pap vagy te örökké Melkisédek rendje szerint." Az 1. verset hatszor idézik az Újszövetségben, a 4. verset pedig ötször. Mennyire gyönyörködik az Úr az Ő Király-papjában! Nekünk is mennyire ezt kellene tennünk!

10.17 Melkisédek rendje szerint

OLVASNIVALÓ: 
Zsidók 9,1-10

ENNEK a fejezetnek a témája: „Melkisédek rendje szerint és ne az Áron rendje szerint" (11. v.). Az ároni rendben „a halál miatt meg nem maradhattak" (23. v.); Melkisédekében "pap vagy örökké" (17.21).

06.23 Papok és léviták

OLVASNIVALÓ: 
1Krónika 23,1-23

A KORÁBBI FEJEZETEK Dávidnak azzal a vágyával foglalkoztak, hogy házat építsen Istennek, valamint az ezzel kapcsolatban Salamonnak adott megbízásával, 17,1; 22,6.

03.29 Király, pap és próféta

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 17,14-18,22

FONTOS VOLT, hogy a népet kormányozzák, és méltóképpen képviseljék Isten előtt. A királyi, papi és prófétai hivatást érintő előírások ezért születtek. Mózes felvázolt valamit abból a felelősségből, amely ezekkel a hivatalokkal járt. Izráelben mindegyiket külön gyakorolták.

02.23 A papok felszentelése

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 8,1-36

EBBEN A FEJEZETBEN Mózes Isten parancsának engedelmeskedve teszi azt, amit a 2Móz 28-29-ben rendelt el Isten. A sátor nemrég lett felállítva, az áldozatokra vonatkozó szertartások rendjét előírták, ezekkel előző olvasmányainkban foglalkoztunk: ezek közük egy sem működhetett a papság nélkül. A főpap már ki lett választva a maga sajátos munkájára, meg kell azonban jegyeznünk, hogy gyakori hivatkozás történik Áron fiaira is, akik vele szoros kapcsolatban álltak papi munkájában.

Tartalom átvétel