Skip to main content

példabeszédek

09.14 Az igazgyöngyöknél többet érő asszony

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 31,10-31

ITT EGY JÓ ASSZONYNAK a képét látjuk. Szorgalmas munkás ő, vö. 13.15.19. v. A fáradhatatlan szorgalom asszonya. Ő a házvezető, és férjének „vagyona el nem fogy", 11. v. (A Magyar Biblia tanács fordítása, 1991.) „Gondolkodik" és azután „megveszi", 11. v. Éles eszű, de nem kemény szívű, takarékos, de nem igénytelen, 22.24. v. Helyesen viselkedik, „erő és ékesség az ő ruhája", 25. v Férjének nincs rá oka, hogy kifogást emeljen ellene. A városi életben egy férfi befolyása nem mindig követhető nyomon annak eredetéig, vagyis feleségéig.

09.13 Ha erőtlen, tartózkodó, tájékozatlan vagy

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 24,10-12

EZ A HÁROM VERS olyan szakaszt állít elénk, amelyben bátorságunkat kivételes igénybevétel 10. v., valamint kikerülhető felelősség teszi próbára, 11-12. v. A két próba előtt az igazi pásztori szívű ember szilárdan meg fog állni, de a béres elmenekül, rossz helyzetbe kerül, 10. v., reménytelen feladatra, 11. v., és megbocsátható tájékozatlanságra hivatkozva, 12, v.

09.12 A jókedvű adakozót szereti az Isten

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 21,1-31

„JOBB ADNI, mint kapni", Csel 20,35, ez az egyetlen az Úr feljegyzett mondásai között, amelyet az Újszövetség idéz, de nem található meg az evangéliumokban. Az adakozásra vonatkozik. Nem kétséges, hogy maga Salamon nagylelkű volt, és önként adakozott az Úr templomára és annak szolgálataira: vö. 1Kir 5-8. Annak volt a fia, aki a valaha is éltek közt a legbőkezűbb hozzájáruló volt az Isten házához.

09.11 A nyelv

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 15,1-24

KÉT ÚTJA VAN a haragos szavakra adott válasznak, jóindulatú, vagy haragos. Rúben fiainak válasza, amit a többi izraelitának és Fineásnak adtak, a szelíd válasz példája volt; vö. Józs 22,15.21-30, Különben zavar támadt volna. Egy másik példa Gedeon válasza Efraim haragos embereinek, amikor „erősen feddődtek vele". Válaszában többre értékelte őket önmagánál, és ez lehűtötte haragjukat; lásd Bír 8,1-3. Aztán ott van Abigail kedves példája, amikor „szelíd válasza" elfordította Dávidot attól, hogy haragjában maga álljon bosszút; lásd 1Sám 25,23-tól.

09.10 Látszólagos ellentmondások

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 13,1-25

HOGYAN LEHET VALAKI gazdag úgy, hogy még sincs semmije? Vagy hogyan lehet valaki szegény, és rendelkezhet mégis nagy gazdagsággal? A 7. vers azonban azt mondja, hogy ilyen esetek előfordulhatnak. A Biblia továbbá illusztrációkat szolgáltat a kijelentett megállapításokhoz. Például ott volt Hámán, dicsekedhetett családjának „gazdagságának dicsőségével", Eszt 5,11, de ezt kellett mondania: „De mindez semmit sem ér nékem", 13. v Nagyon gazdag volt, de ez értéktelen volt számára, amíg Márdókeus élt.

09.09 Bölcsesség

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 8,1-36

BÖLCSESSÉG KIÁLT a szabadban, az úton, a városba vivő kapuknál, ahol áramlik a tömeg, 1-3. v. és ez az, ahol az evangéliumot is hirdetni kell. Az emberek fiaihoz szól, 4-5. v. és jeles dolgokat akar mondani, 6-9. v. Szavai valóban felbecsülhetetlenül értékesek, 10-11. v.; minthogy anyagi egyenértékük nincs, nem vásárolhatóak meg. A bölcsesség maga jobb, mint az arany és ezüst, igazságra vezet, meggazdagítja azt, aki szereti, 21. v. és az örökkévalóságból jön, 22-29. v.

09.08 Az Úr igéje

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 7,1-24

ISTENÜNK ÚGY TEKINTI népét, mint szeme fényét, és úgy is törődik vele. Izraelnek azt mondta a pusztában Mózes búcsúénekén keresztül, hogy „az Úrnak része az Ő népe... őrizte, mint a szeme fényét", 5Móz 32,9-10. A visszatért maradékot az Úr Zakariáson keresztül ugyanezzel a képpel biztosította: „aki titeket bánt, az Ő szemefényét bántja", Zak 2,8. Dávid bizalommal imádkozhatott így: „Tarts meg engem, mint szemed fényét, szárnyaid árnyékába rejts el engem", Zsolt 17,8.

09.07 Hét dolog, amit Isten gyűlöl

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 6,1-19

ISTEN, AKI IGAZ, szemben áll mindazzal, ami hamis és bűnös. Hét dolog van itt felsorolva, 16-19. v., mint ami utálatos az Úrnak. Ez a hét dolog rosszabb, mint bármi más, de a hét itt, úgy mint máshol is, a teljességet képviseli.

09.06 A múlt eltörlése

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 5,1-23

ENNEK A FEJEZETNEK a végén, 21-23. v., azt olvassuk, hogy Isten szeme az emberen van és az Ő munkája, és hogy a bűn elveszi a maga büntetését. Itt a lázadó hamarosan saját lázadásának áldozatává válik, ennek oka pedig az, hogy nélkülözte az isteni fenyítéket, 23. v. Itt van leírva életének végső jelenete. Oly mértékben vétkezett, hogy „meg van kötözve" a keze és lába, „saját bűnének köteleivel", és nem tud megszabadulni, még ha szeretne sem.

09.05 Az igazság ösvénye

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 4,10-19

KÉT ÖSVÉNY VAN. „A gonoszok ösvénye", amely sötét és örök sötétségbe vezet, 14. v., és van „az igazak Ösvénye", a maga teljes délig tartó világosságával, 18. v. A két vers gondolata máshol is megtalálható. Az 1. zsoltár beszél „az igazak útjáról", és a „gonoszok útjáról". A Mt 7,13-14-ben látunk egy széles utat, amely a pusztulásba visz, és egy keskeny utat, amely az életre visz. Meg kell győződnünk róla, hogy a helyes úton vagyunk-e.

09.04 Bizalom

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 3,1-10

ENNEK AZ IGESZAKASZNAK a lényege az 5. és 6. versben található, de az a gyermeki bizalom, amely ott látható, valójában az 1-4. v. egészséges tanításában gyökerezik, és bátor engedelmességgel fejeződik ki, pl. a 9. versben. Itt három negatív parancs található. Azt mondja nekünk, hogy el ne felejtkezzél", 1. v. Néha a feledékenység súlyos következményekkel jár. Könnyen elfelejtjük, amit csupán hallunk; legjobban arra emlékszünk, amit cselekedetekre váltottunk. Figyelmeztet bennünket az 5.

09.03 Az Úr félelme

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 1,1-7

A HETEDIK VERS emelkedik ki, mint a könyv kulcsmondata, és a téma lényege, amellyel foglalkozik. Ez máshol is megtalálható az Újszövetségben, a 9,10-ben, a Zsolt 111,10-ben a kórusének végén, valamint a Jób 28,28-ban, a nagyon szép költői igeszakasz után. Az a kifejezés, hogy „az Úrnak félelme", további tizenhárom helyen fordul elő a Példabeszédek könyvében és kiemelkedő helyet foglal el az Ószövetségben.

09.03 Bevezetés a Példabeszédek könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek

EZ AZ ELSŐ könyv a Bibliában, amely megemlíti a szerző nevét. Salamon jobban kívánta a bölcsességet, mint bármilyen más ajándékot, vö. 2Krón 1,10-12, és Isten méltányolta kérését, nagyobb mértékét biztosítva Salamonnak, mint amilyet kortársai közül bárki is élvezett volna. Gyűjteményének az volt a célja, hogy annak, amit kapott, egy részét közölje.

Példabeszédek olvasása

 

 

Naponként a Példabeszédek megfelelő fejezetét olvasd el!
Imádkozva olvasd, és közben figyeld meg az alábbiakat!

1./ Milyen TÉNYEK-ről olvastam benne? Vannak-e TÖRVÉNYSZERŰSÉGEK, amikre az Ige felhívja a figyelmemet?

2./ Milyen ÍGÉRETEK vannak benne?

3./ Van-e benne PARANCS, vagy ÚTMUTATÁS, amit követnem kell, és van-e benne INTÉS, FIGYELMEZTETÉS, amire ügyelnem kell?

4./ Látok-e benne PÉLDÁT, akár követendőt, akár olyat, ami figyelmeztet és óv, hogy ne járjak úgy?

5./ Mi az a HÁROM ami leginkább kiemelkedő ÜZENETET ad ma?

02.26 Mikor történnek meg ezek?

OLVASNIVALÓ: 
Márk 13,1-37

AZ ÚR prófétai kijelentései arra a két kérdésre válaszoltak, amelyet négy tanítványa tett fel a templom pusztulásával kapcsolatos megjegyzése után (1-4. v.). Bevezetve azokkal a körülményekkel, amelyek közvetlenül az Ő közülük való távozása után következnek be a földön, feltárta azoknak az eseményeknek a sorrendjét, amelyek abban az időszakban csúcsosodnak ki, amely olyan súlyos lesz a 19-20. vers szerint, amilyen soha azelőtt nem volt és soha nem is lesz azután. Az Úr ezt „nagy nyomorúságnak" nevezte (Mt 24,21). Lásd még a Jel 7,14-et is.

01.18 A menny királysága

OLVASNIVALÓ: 
Máté 13,24-58

AZ OLVASNIVALÓ hat példázatot tartalmaz. Az első három példázatot, ahogyan a magvetőét is, szabadban mondta el Jézus egy sokaságnak (1-3. v.). Az utolsó három példázatot a házban mondta el, és a tanítványoknak szánta (36. v.). Az első három példázat azzal foglalkozott, milyen a menny királysága külsőképpen. Az utolsó három Isten gondolatait tárja fel a királyságról, és megmutatja, hogy neki van válasza minden gonoszságra és bűnre, amely a hamis vallásossággal van kapcsolatban, amelyet a három nyilvános példázat írt le.

16. A tálentumokról, minákról szóló példázat

Igehely (történet):   A tálentumokról/minákról szóló példázat Mt 25,14-30, Lk 19,11-27

Aranymondás:         Mt 25,23 Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!

Óracél:                 Ismerjék fel a gyerekek, hogy vannak Istentől kapott ajándékaik.  Az ő feladatuk, hogy használják azokat.

15. A mennyek országáról szóló példázatok

Igehely (történet):   A mennyek országáról szóló példázatok Mt 13.

Aranymondás:         Fil 3,20 Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.

Óracél:                 Értsék meg, hogy Jézus Krisztus az ajtó a mennyei állampolgársághoz.

Központi üzenet:   Akarsz-e mennyei állampolgár lenni?

Példabeszédek

Video: 
Video

Példabeszédek és hálaadás

Példabeszédek és hálaadás

Felfedeztem, hogyha minden napomat hálaadással indítom, azzal sokat tehetek magamért és a környezetemért is. De ha csak úgy általánosságban adok hálát mindenért,akkkor az könnyen felszínessé válhat. Mint ahogy általában mindenkihez beszélni annyit jelent, hogy igazából senkihez sem. Úgyhogy az az ötletem támadt, hogy bölcsességidézetek alapján gondolkodom el konkrétan minden nap azon, hogy miért is lehetek hálás. S eldöntöm, hogy ezt a nap folyamán többször is átgondolom.

Tartalom átvétel