Skip to main content

Sámuel

03.15 Örvendez az én szívem az Úrban

„És imádkozott Anna: Örvendez az én szívem az Úrban" (1Sám 2,1).

04.11 Saul - a nép választása

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 8,1-9,2.15-17

Saul, Izráel első királya úgy jelenik meg a Szentírásban, mint boldogtalan, sőt tragikus alak. Neve azt jelenti, hogy "akit kértek”, és mennyire találó volt ez, mert a nép közös követelése volt, hogy király uralkodjon felettük, hogy végül is ő foglalja el a trónt. Noha az események kialakulásához a népnek az a felismerése is hozzájárult, hogy Sámuel fiai képtelenek bíróként úgy helytállni, hogy végül apjuk helyébe lépjenek, ezt a tőlük jövő kérést Isten már régen előre látta, 5Móz 17,14.

04.10 Sámuel jelleme

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 7,15-17; 8,6-7; 12,2-5.23-24

Sámuelt úgy említették, mint Isten emberét, 1Sám 9,6-8.10, ezzel a Szentírásban Isten szolgáinak egyik kiválasztott csoportjához sorolták, akiknek ezt a címet adományozták. Egy ilyen elnevezés önmagában is sokat mond egy ember jelleméről. Isten magáénak tekintette, társai felismerték, hogy "kapcsolatban van" Istennel, kétség nélkül olyan jellemvonásokkal rendelkezett, amelyek istenfélelmét tanúsították. Mennyire ritka is lehetett ez az önfejű magabiztosság és önfelmagasztalás korában - akkor, amikor Isten kijelentett bölcsességét elvetették a nagyképű emberi cselekedetek kedvéért.

04.09 Sámuel imádságai

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 7,5-9; 8,1-6; 12,16-25; 15,10-11

Sámuelt tisztelettel imádkozó emberként emlegették, Zsolt 99,6. Isten is elismerte jó hírét, mint közbenjáróét népe érdekében, Jeremiás idejében, amikor neve Mózesével együtt van említve ebben a tekintetben, Jer 15,1. Az ember arra gondol, hogy az imádsággal kapcsolatos magatartását már gyermekkorában édesanyja nevelte bele, mert ő is gyakorolta az imádkozást és megbizonyosodott annak értékéről. Maga Sámuel is az ő imájára volt válasz, mert őt "Istentől kérte" édesanyja.

04.08 Sámuel - a próféta

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 3,16-4,1; 9,6-19; 16,1-13

"Isten... különböző időkben és különféle módon beszélt a múltban az atyákhoz a próféták által", Zsid 1,1. Amikor Isten az éjszaka csendjében szólt a kis Sámuelhez, azért tette, hogy újra kijelentse gondolatait Izráelnek, emberi eszközön keresztül. Sámuelnek ebbe a szerepbe való belenövekedése röviden van feljegyezve. "És megtudta egész Izráel... hogy Sámuel az Úr prófétájául rendeltetett... mert kijelentette magát az Úr Sámuelnek Silóban, az Úrnak beszéde által. És ismeretessé lett Sámuel beszéde egész Izráelben", 1Sám 3,19-4,1.

04.07 Sámuel-a bíró

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 7,1-17

A vezető szerep jellegzetes vonásai nyilvánvalóak voltak Sámuelben korai éveitől kezdve. Az országban való letelepedés és a királyság létrejötte között eltelt időszakban Izráel a bíráktól várta a vezetést - Isten bírákat támasztott, hogy megmentsék a nemzetet az ellenségektől, szellemi vezető szerepet vállaljanak, és igazságot szolgáltassanak Isten parancsa szerint, Bír 2,16-18.

04.06 Sámuel - a gyermek

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 1,24; 2,18.21.26; 3,1-21

Sámuel gyermekkorát az Izráelben uralkodó sötétség és hanyatlás háttere előtt kell szemlélnünk. A nemzetnek az ígéret földjén történő letelepedése óta a viszonyok oly mértékben megromlottak, hogy Isten számos alkalommal fenyítés terhe mellett emlékeztette őket az Őhozzá való szilárd ragaszkodás szükségességére. Sajnos, az Isten által támasztott vezetők munkája révén bekövetkezett megtérés rövid életű volt, amelyet újra gonosz tettek és a bálványimádás újraéledése követett.

04.04 Anna (1)

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 1,1-19

A többnejűség gyakorlata elfogadott volt abban a környezetben, de Isten sohasem hagyta jóvá, mert ellentétes volt az Ő eredeti elképzelésével az egy férfi és egy nő egyesülését illetően, 1Móz 3. Ennek a gyakorlatnak gonosz következményeit bőségesen szemléltette Elkána otthona, ahol az egyik feleségnek, Annának a meddősége, valamint a másiknak, Peninnának a termékenysége keserű rivalizálást gerjesztett közöttük.

03.23 Sámson képessége eszköz Isten dicsőségére

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 13,24-25

Ez sötét időszak volt Izráel nemzetének történelmében. A filiszteus beszivárgás a tengerpart mentén valóságos invázióvá változott. Isten engedte ezt meg, mert népe bálványimádás bűnébe esett. Kr. e. 1075-ben az Áféknál lezajlott csata Izráel leigázását teljessé tette, 1Sám 4. A frigyládát, az isteni jelenlét szimbólumát elrabolták, és a Silóban lévő szent sátort elpusztították. Azt a fiút, akit azon a napon egy haldokló anya szült, találóan nevezték el Ikábódnak, ami azt jelenti, hogy "a Dicsőség eltávozott". A dolgok alig lehettek volna sötétebbek!

05.20 Dávid oltárt épített ott az Úrnak

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 24,1-25

A NÉPSZÁMLÁLÁST elhatározták és véghezvitték, 1-9. v., aminek következtében Dávid lelkiismerete megterhelődött. Gádon keresztül Isten felajánlotta neki, hogy választhat büntetést, 10-14. v. Aztán az ítéletet végrehajtották, az angyal megállt, Dávid az Úrhoz kiáltott, Gád eljött, Arauna szérűskertjét megvették, az oltárt felépítették, az állatokat feláldozták és megszűnt a csapás, 15-25. v.

05.19 A nyájas zsoltáríró hattyúdala

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 23,1-7

DÁVIDNAK SOK BESZÉDE lett feljegyezve számunkra, de egyik sem jelentősebb, mint ezek: „Dávidnak utolsó beszédei". 1 v. Korábban Dávid alig tudta megragadni a neki felajánlott kegyet, hogy a király veje legyen, 1Sám 18,23. Itt is alázatosan kezd hozzá, hogy dicsőítse Isten kegyelmét, amely őt valóban felmagasztalta, 1. v.; 7,8; Zsolt 78,70-től. Tekintsd meg azokat a magaslatokat, ahova Isten kegyelme téged emelt.

05.18 Szeretlek Uram, én Erősségem!

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 22,1-51

CÍMÜNK SZAVAIVAL kezdődik a 18. zsoltár amely csekély változtatásokkal másolata mai igeszakaszunknak. Bár Dávid helyzete kétségbeejtő volt, 2Sám 22,1, ez arra szolgál, hogy „Istenébe kapaszkodjon." „Az Úr az én kősziklám és kőváram, és szabadítóm nékem", 2. v. Az utolsó két szó nem fordul elő a párhuzamos zsoltárszakaszban, Zsolt 18,2, és különösen hangsúlyozza annak a merész kihasználását, ami Isten volt az ő számára, ahogyan az "én" személyes névmás teszi, amely oly sokszor előzi meg Isten címeit és szemléletes hasonlatait.

05.17 Miért nem jöttél el velem?

OLVASNIVALÓ: 
2SámueI 16,1-4; 19,24-30

EZ A KÉT ESEMÉNY megvilágítja Siba gonoszságát, Dávid elhamarkodottságát és Méfibóset odaadását.

„Mit akarsz ezzel?" 16,1-2. Amikor Dávid menekült Absolon elől, előkészületlenül a hosszú utazáshoz, találkozott Sibával, aki egy igen jókor jött ajándékot hozott. Siba válasza lefegyverezte Dávidot, akit felbátorított segítőkészsége, vö. Péld 18,16.

05.16 Sok szív gondolatai nyilvánvalókká lettek

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 15,1-37

EGY LEÍRÓI MESTERMŰ kezdődik itt, amely belső éleslátásról tesz tanúságot. Absolon „megállt az útfélen a kapuban", 2. v., belopódzva az emberek szívébe, 6. v. Végül Dávid „leült a kapuban", hűséges támogatói közé. Dávid magatartása a válságban, mind Jeruzsálemből történő menekülésében, 15,13-16,4, mind visszatérésekor, 19,16-40, tanulságos.

05.15 Te vagy az az ember

OLVASNIVALÓ: 
2SámueI 12,1-25

ÖT JELENET VAN ebben az egész drámában. Az első az Izráel és Ammon közti konfliktus, illetve Rabba ostroma, 10,1-11 (A). Ezután következik Dávid érzékisége, még amíg a harc folyt, 11,12-27 (B). Az egésznek a középpontja Dávid meggyőzése és vallomása, 12,1-15a (C). Érzékiségét (B) büntetés és vigasztalás követte, 12,15b-25 (B). A függöny Rabba elfoglalásával gördül le, 12,26-31 (A).

05.14 Isten jóságának bemutatása

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 4,4; 9,1-13

ÖTÉVES KORÁBAN Méfibóset balesetet szenvedett. Egész életére sánta lett, és ez olyan állapot, amely naponkénti figyelmet igényel. Valakinek gondoskodnia kellett a kicsiről. Amikor Dávidhoz hívták, 9,4-től, már neki is volt egy kisfia, 9,12.

05.13 Dávid leborul az úr előtt

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 7,18-29

MILYEN KÖSZÖNETET tudott Dávid - vagy akár mi - adni az Úrnak mindazért, amit Ő jelentett és tett? Mert az Úr Isten nemcsak ismerte szolgáját, 20. v., hanem megjelentette szolgájának saját szándékait is, 21. v.; vö. 11.22.25. v. Azok, akik tudják, hogy „a Te néped" közé számláltatnak, 23-24. v., és hogy ők „a Te szolgád", 19-21.25-29. v., azokat szívük arra készteti, hogy „könyörgéssel könyörögjenek", 27. v. Az imádságot nem valamilyen szükségérzet ösztönzi.

05.12 Amikor a király palotájában lakott

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 7,1-17

„EREDJ, S VALAMI a te szívedben van, vidd véghez", 1-3. v. Dávid királyságra emeltetett, 1.2.3. v., békességet és nyugalmat nyert, 1. v. Beszélt Nátánnak arról az ellentétről, amely saját cédrusfa palotája, valamint azok között a kárpitok között van, ahol Isten ládája lakozik, 2. v. Erre Nátán jóváhagyta a király kívánságát, 3. v. „Lelkem, várj csak a te Istenedre!"

05.11 A frigyláda felhozatala

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 6,12-23

A FILISZTEUSOK ELLENI két sikeres csata után, 5,17-25, Dávid megpróbálta az Úr szövetségládáját a Sionra hozatni, 6,1-23.

05.10 Minden összedolgozik a jóra

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 2,1-7; 5,1-16
HÉT ÉV TELT EL azt követően, hogy Dávidot királlyá kenték Júda felett, 2,1-4, mindaddig, amíg Izráel felett is királlyá kenték, 5,1-3. A közbeeső fejezetek a polgárháború véres eseményein vezettek keresztül bennünket, amely elmozdította az utolsó komoly trónkövetelőt Saul leszármazottai közül. Dávid erősebb és mind nagyobb lett, felismerve, hogy „az Úr... volt ővele" és „felmagasztalta az ő királyságát", 3,1; 5,10.12. Sok részlet támaszthat kérdéseket a mi elménkben az élet során, ahogyan a mi ösvényünk mentén is vannak lejtők és zavarok.
Tartalom átvétel