Skip to main content

szabadulás

12.26 Világosságban járunk

"Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga világosságban van... Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden egyes bűntől" (1Jn 1,7).

10.28 Megigazulás hit által

"Mert ha mikor ellenségei voltunk, megbékélhettünk Istennel az Ő Fiának halála által, sokkal inkább megmentetünk az ő élete által..." (Róm 5,10).

09.08 Tedd meg magad!

"Ezekkel rontunk le okoskodásokat és minden magaslatot, amelyet Isten ismerete ellen emeltek" (2Kor 10,5).

02.15 Kőszikla

Dátum: 
2019.02.15

Zsoltárok 18,1-10

01.10 Megnyílt szemek

"Hogy megnyisd szemeiket... hogy bűneik bocsánatát vegyék és osztályrészt azok között, akik megszenteltettek a bennem való hit által" (Csel 26,18).

11.21 Az Úrra figyelj és megszabadulsz!

Dátum: 
2019.11.21

"Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincs más!" (Ézs 45,22).

11.18 Szabadulás a fogságból

Dátum: 
2019.11.18

Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen.(Jer 31,3)

Izrael népe a babiloni fogságban volt. A többség nem remélte, hogy hazakerülnek még valaha. Akkor hangzott el Jeremiás ajkán Isten ígérete: megszabadítja és hazaviszi népét (1-5. v.). Voltak, akik elhitték, mások kételkedtek, s amikor már lehetett menni, mégis ott maradtak.

06.18 Elizeus háromnál többet várt

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 13,10-19

Ezek Elizeus utolsó pillanatai. Nyitott ablak előtt játszódtak le, 17. v. A nyitott ablak azt sugallja, hogy a lélek Istentől vár valamit, Dán 6., míg a csukott ajtó, 2,4 arra utal, hogy a lélek Istennel visszavonultságban van. Elizeus kezének a királyéra való ráhelyezése erő átadására enged következtetni, 16. v. Meg kell jegyezni, hogy az erőt az előtt adja át, mielőtt a feladatot megparancsolja, 17. v. Így az Úr Jézus is ad, mielőtt parancsol, és felhatalmaz, amikor elküld; vö. Jn 20,21-22; Csel 1,8. Miközben engedelmeskedünk parancsainak, ismerjük fel és leszünk tudatában erejének; vö.

06.03 Isten mindenható

Dátum: 
2019.06.3

Hit által rejtegették Mózest születése után három hónapig szülei,... és nem féltek a király parancsától. (Zsid 11,23)

A nép még szolgasorban szenvedett, de Isten már készítette a szabadítást, és annak emberi eszközét is, Mózest.

06.02 Jósáfát az Urat kezdte keresni

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 20,1-30

Jósáfát megtanulta a leckét. Most előbb megkérdezte az Urat, mielőtt megütközött volna a nagy szövetséggel. Elmondja az Ige, hogy "félt", mert tudta, hogy ez a veszedelem az isteni harag kifejezése; vö. 19,2. Felszólította a nemzetet, hogy imádkozzon és böjtöljön, 20,3-4. Ez a nemzeti önmegalázkodás cselekedete volt, amely magában foglalta a vétkezés beismerését. Azzal a szándékkal, hogy segítségül hívja Isten könyörületét, egész Júda összegyűlt imádkozni. Lényeges volt a közösség. Jósáfát példát mutatott, vezetve a nép imádságát.

11.25 Vele együtt megfeszíttettél

„A mi óemberünk vele együtt megfeszíttetett...hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek" (Róm 6,6).

11.04 Szabadulás a börtönből

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 38,1-28

JEREMIÁS SZOLGÁLATÁNAK EGYIK legszomorúbb vonása volt, hogy miközben az Úr üzenetét hirdette, indítékait annyira félreértették. A Júda és Babilon közti végső kimenetelt illetően az ő szava megbízható volt. „Ha kimégy a babiloni király fejedelmeihez, él a te lelked, és e város nem égettetik meg tűzzel." A másik lehetőség a teljes pusztulás volt, 17-18. v.

10.19 A Messiás két eljövetele

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 61,1-11

AZ ÉZSAIÁS 61,1-3 külön egységet képvisel. Ebből az Igéből olvasott fel Urunk a názáreti zsinagógában nyilvános szolgálatának elején, Lk 4,16-30. A mondatot közepén megszakítva fejezte be az Igét e szavakkal: „Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét". Ezután ezt mondta: „Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallásotokra. És mindnyájan bizonyságot tettek felőle, és elálmélkodtak kedves beszédein, amelyek szájából származtak".

03.28 Háromszor egy évben

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 16,1-22

GYAKRAN AZ A BENYOMÁSUNK, hogy a judaizmus öröm nélküli hit volt, amelyet hideg törvényesség és előírásos szertartásosság szabályozott. Ez teljesen hamis. Fejezetünk nemcsak az ünneplés okairól beszél, hanem az annak érdekében adott szabályokról is, hogy bizonyos legyen: az örvendezés és hálaadás időszakaira rendszeresen sor kerül. Minden év kijelölt idejében Izráel Isten jóságát ünnepelte azon a helyen, ahová nevét helyezte. „Ügyelj az Abib hónapra", 1. v. Az a szó, hogy ügyelj, gyakran ismétlődik; pl 5,1; 6,3; 11,32 stb. Tanulmányozd ezeket!

03.04 Nyugalom és szabadság

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 25,1-24

ISTEN nem kemény gazda. Fejezetünk mutatja, hogy jobban tekintettel van népére, mint ahogyan mi vagyunk egymásra.

02.15 Hatalom a démonok felett

OLVASNIVALÓ: 
Márk 5,1-20

MÁRK MOST a figyelmet a démoni megszállottság viharos körülményeire összpontosítja. Rögtön azután, hogy Jézus kiszállt a hajóból, felbukkant egy tisztátalan szellemtől megszállt ember a sírokból, amelyekben lakott (2. v.). Az a forma, ahogyan az Urat megszólítja, mutatja, hogy még a beszéde is démoni ellenőrzés alatt állt, és a név, amelyet használt („Légió"), a démonoké volt (7.9. v.). A démoni megszállottság erejét nagyon nyilvánvalóvá teszi az elbeszélés. A démonok maguk is elismerték, hogy alárendeltjei az Ő hatalmának, akit felismertek, hogy „a magasságos Istennek Fia" (7. v.).

09.29 Az Úrtól jön

„Az Úrtól jön a szabadulás!" Jónás 2,10

Mindnyájan ismerünk túlbuzgó „lélekmentőket", akik szüntelenül nyüzsögnek, a gyanútlan pacienseiket kabáthajtókájuknál fogva megragadják, gyorsan végigmennek velük a lélekmentés valamilyen receptjén, és addig szorongatják őket, míg azok végül is vallást tesznek, csakhogy végre megszabaduljanak ezektől a kellemetlen emberektől. Ezt mint megtértet kipipálják, és további áldozatok után néznek. Ez lenne az evangelizáció?

04.06 Mutasd meg Magad!

"Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok." János 7,17

Ennek a versnek az első része reménységet nyújt mindenki számára: „Ha valaki kész cselekedni Isten akaratát, az fölismeri...". Csodálatos ez az ígéret, hogy ha valaki igazán és őszintén meg akarja ismerni Istent, annak Isten kijelenti magát.

03.05 Türelem

„A Szellem gyümölcse pedig: ...türelem..." Gatata 5,22

A türelem az az erény, amely az élet nyomorúságait béketűréssel elhordozza, és bátran szembenéz velük. Vonatkozhat ez türelmes magatartásra nehéz körülmények között, általában azonban más emberek részéről ért támadások és provokációk békességes elviselését jelenti.

Tartalom átvétel