Skip to main content

Timóteus

12.05 Timóteus jelleme (2)

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 16,1-3; Filippi 2,19-24; 2Timóteus 1,6-7; 4,5-13

Néhány briliáns tanulmány fogja teljessé tenni a hátralévő kevés időt, amelyet Timóteussal, Isten emberével töltünk.

12.04 Timóteus jelleme (1)

OLVASNIVALÓ: 
2Timóteus 2,1-26

Pálnak Timóteushoz írt levelei nemcsak a köztük lévő egyedülálló kapcsolatot tárják fel, hanem Timóteus néhány jellemvonását is. A 2Tim 2-ben hét képet látunk a sokoldalú hívő emberről, amelyeket Pál Timóteusra tud alkalmazni.

Az 1. versben Timóteust "fiamnak" nevezi. Mint fiú, erős lehetett Isten számára, de csak "kegyelemben, amely van Krisztus Jézusban". Minden egyéb áldás a "közösségnek" az alapján nyugszik, mivel Isten fiaivá lettünk.

12.03 Timóteus származása

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 16,1-3; 1Timóteus 1,1-2; 2Timóteus 1,1-5

Micsoda gyönyörű jellemmel találkozunk Timóteusnál, és milyen egyedülálló közösség kovácsolódott ki közte és Pál apostol között! Lisztrai származású, akit nyilvánvalóan Pál vezetett az Úrhoz első utazása alatt, mint a kegyelem igazi zsákmányát. Kétség kívül tudott róla, hogy mit kellett eltűrnie Pálnak Lisztrában, különösen a megkövezést, és érezte, hogy ha Pál Ura és az Ő üzenete oly sokat jelent egy embernek, akkor Jézusnak kell lennie az egyetlen Úrnak, akiben érdemes bízni, és akit érdemes szolgálni - ugyanez ma is igaz!

10.01 Démás, Márk és Sándor

OLVASNIVALÓ: 
2Timóteus 4,9-22

PÁL EMLÍTÉST tesz bizonyos munkatársakról. Ez a levél egyénnek szólt, és bizonyos értelemben egyénekkel is foglalkozik; nem kevesebb, mint 23 nevet említ, akiket Timóteus ismert. Démásról korábban úgy beszélt Pál, mint munkatársáról (Filem 24), de most elhagyta az apostolt a magány és szükség órájában. A gravitáció törvényének elve erkölcsi értelemben is igaz; az után ment, ami vonzotta a szívét.

09.30 Pál búcsúja az élettől

OLVASNIVALÓ: 
2Timóteus 4,1-8

ITT PÁL elénk állít egy súlyos terhet, a három közül az utolsót ezekben a Timóteushoz írt levelekben, amelyek nagyon hasonló kifejezésekben vannak megfogalmazva (lásd: 1Tim 5,21 és 6,13). Hírnökként az Ige hirdetése áll az első helyen - nemcsak az evangélium, hanem az egész Ige ránk van bízva; mennyire fontos, hogy azt tudjuk mondani, mint Pál, hogy semmit nem tartottunk vissza. Állandóan készen kell lennünk, nemcsak megvéve az alkalmakat, hanem ahol lehetséges, megteremtve az alkalmakat.

09.29 Az Istentől ihletett Szentírás

OLVASNIVALÓ: 
2Timóteus 3,10-17

A HITEHAGYÓK ellentéteként Pál arra emlékezeti Timóteust, hogy milyen volt az ő saját magatartása (vö.: 1Kor 11,1). A tanítás vezeti a felhasznált kilenc kifejezésből álló listát. Ezekben a pásztori levelekben, amelyekben olyan sok igazság vonatkozik a gyülekezetre, 16-szor történik utalás a tanításra. Ösztönösen gyanakodnunk kell arra a filozófiára, amely azt hirdeti, hogy „kevesebb tanítást és több gyakorlatot".

09.28 Az utolsó napok jellegzetességei

OLVASNIVALÓ: 
2Timóteus 3,1-9

A 2-4. VERSBEN 18 gonoszság van felsorolva; ez a lista nagyon kevésben különbözik a Róma 1-ben lévő katalógustól. De amíg az utóbbi a pogányok fokozatos elkorcsosulását mutatja, az előbbi az álkeresztyénségét írja le, amely megtartja a vallásos formaságot; „megvan a kegyességnek látszata" náluk. A lista azzal kezdődik, hogy „magukat szeretők", és úgy végződik, hogy „nem istenszeretők". Önmagukat istenítik, Istent pedig megfosztják trónjától.

09.27 Eltávozás az igazságtól

OLVASNIVALÓ: 
2Timóteus 2,14-26

SZÜKSÉGÜNK VAN arra, hogy folyamatosan megemlékezzünk azokról az igazságokról, amelyek már ismertek előttünk; a Szentírásban benne van az isteni igazságok ismétlésének elve (lásd: 2Pt 3,1). Nem vehetünk fel passzív magatartást a tévedéssel szemben, és itt bátorítja Timóteust, hogy határozott állásfoglalása legyen a tévelygés dolgában, szigorúan figyelmeztetve ellene. Az idő és az örökkévalóság egymáshoz viszonyított jelentőségének megértése határozott józanságra vezet a komolytalan szócsatával szemben.

09.26 Katona, atléta és földműves

NAGY FELELŐSSÉG nyugodott Timóteus fiatal vállain, és minden szükséges kegyelmet meg fog találni Krisztus Jézusban; ebben a kegyelemben kellett folyamatosan erősödnie. Ez a kegyelem számunkra is rendelkezésre áll ma. Az isteni igazság letéteményeseként adja tovább (az „azokat" szó azt hangsúlyozza, hogy a tanításnak semmiképpen sem szabad változnia) egyik generációról a másikra; a 2. versben valójában négy generációról van szó: „én" (Pál), „te" (Timóteus), „hű emberek", „mások is".

09.25 Timóteus és Onesiforus

OLVASNIVALÓ: 
2Timóteus 1,1-18

ITT TIMÓTEUS szellemi leszármazása van megadva, mert nemcsak nagyanyjáról, Loisról, valamint anyjáról, Eunikéről tudjuk meg, hogy bennük képmutatás nélküli hit lakozott (5. v.), hanem Pál úgy nevezi, hogy „az én szeretett fiam (gyermekem)" (2. v.). Timóteus megtért, és azután Pál hatása alatt szolgált. Pál valóban különösen vonzódott ehhez a fiatalemberhez; magányában szüntelenül imádkozott érte, nagyon vágyott látni őt.

09.25 Bevezetés a Timóteushoz írt 2. levélhez

OLVASNIVALÓ: 
2Timóteus

PÁLNAK a Timóteushoz írt második levele nagyon drága lesz számunkra, amikor eszünkbe jut, hogy ezek az apostol utolsó szavai, amelyek fel vannak jegyezve a Szentírásban. Pál első fogsága alatt beszélhetett arról, hogy kívánt „elköltözni és a Krisztussal lenni; mert ez sokkal inkább jobb" (Fil 1,23), de ennek a levélnek a végén ezt olvassuk: „Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott" (2Tim 4,6).

09.24 Szuverén, mindenek felett való

OLVASNIVALÓ: 
1Timóteus 6,13-22

PÁL EZT a levelet azzal fejezi be, hogy újra megerősíti Timóteusnak adott megbízását, és ezt Isten jelenlétében teszi, Aki az élet fenntartója annak minden formájában, az az erőforrás, amelyből minden élet származik, valamint Krisztus Jézus jelenlétében, Aki Ember voltának idejében tökéletes hűséget mutatott Poncius Pilátus előtti bizonyságtételében. Ennek a szakasznak a hangneme és elrendezése folytán világos, hogy az apostol azt akarta, hogy Timóteus ezt a felelősséget szigorú megbízásnak tekintse, amelyet meg kell tartania az Úr Jézus Krisztus megjelenéséig.

09.23 Az istenfélelem nyereség

OLVASNIVALÓ: 
1Timóteus 6,1-12

A 6. FEJEZET általános témája: „Hogyan élvezzük az életet?" Pál nagyon teljes életet élt, az élet megtapasztalásainak egész skáláján végigment. Ismert fogságot, megkorbácsolást, hajótörést, szűkölködést, megkövezést, és megtapasztalta az emberi érzelmek tartományát egyik szélsőségtől a másikig. Mégis, szenvedéseinek nagysága ellenére megtérés utáni életét szent öröm és szellemi elragadtatás töltötte be.

09.22 Vénekkel kapcsolatos figyelmeztetések

OLVASNIVALÓ: 
1Timóteus 5,17-25

A MAI fő téma a vénekkel foglalkozik, vagyis azokkal, akik felelősek a vezetésért, irányításért és ellenőrzésért a helyi gyülekezetben. A tegnapi szakaszban megfigyeltük az özvegyasszonyok négy csoportját, most pedig a vénekről mutat be három csoportot:

(1.) Vének, akik a vezetést végzik.

(2.) Vének, akik a vezetést jól végzik.

(3.) Vének, akik jól irányítanak, az Igének pedig tanítói.

09.21 Kapcsolatok és felelősség

OLVASNIVALÓ: 
1Timóteus 5,1-16

MEGKÜLÖNBÖZTETÉSEK ÉS eltérések képezik az 5. fejezet lényegi mondanivalóját is, amelyek arra emlékeztetnek, hogy a keresztyénség az igazságnak olyan rendszere, amely befolyásolni akarja kapcsolatainkat és magatartásunkat itt lent, ahogyan azt napi életünkben megoldjuk. Kétségtelenül mennyei elhívású emberek vagyunk, akik örök mennyei dicsőségre vannak szánva. De amíg ebben a világban vagyunk, figyelmet kell szentelnünk földi viszonyainkra. Ennek a fejezetnek a szövegösszefüggése szerint különféle tényezőkkel kell számolnunk keresztyén társainkkal való kapcsolatainkban.

09.20 Sátáni ámítás

OLVASNIVALÓ: 
1Timóteus 4,1-16

EBBEN a fejezetben további szembeállított alapelvek vannak. A 3. fejezet záró szakaszában a kegyesség titkára történő utalás után most a gonosz lelkek tanításaira (törvényszegésre) figyelmeztet. Az ellentétet már az első versben szereplő pedig szó bevezeti, és micsoda meghökkentő ellentét van itt! A „kegyesség titka" mindaz, ami elfogadható Istennek, ahogyan megtestesült és megnyilvánult a testté lett Krisztus személyében; a gonosz lelkek tanítása, amely már működésben van, teljesen abban nyilvánul meg ami gonosz és alávaló, ami a bún embere által jelenik majd meg.

09.19 Magatartás a gyülekezetben

OLVASNIVALÓ: 
1Timóteus 3,14-16

A GYÜLEKEZETI felügyelet dolgát követően a 3. fejezet záró része a gyülekezetben való magatartással foglalkozik. „Ezeket írom néked,... hogy tudd meg, mimódon kell forgolódni az Isten házában" (14-15. v.). Ez a mondat magában foglal minden keresztyént, és nem korlátozódik Timóteusra, sem pedig a felvigyázókra és diakónusokra, valamint azok feleségeire. Az a tudat, hogy Isten házában vagyunk, végezze el bennünk, hogy kellő tisztelettel viselkedjünk, mivel az élő Isten Gyülekezete ellentéte a holt bálványok házának. Ez „az igazságnak oszlopa és erőssége (alapja)" (15.

09.17 A nemek megkülönböztetése

OLVASNIVALÓ: 
1Timóteus 2,8-15

AZ 1-7. VERSBEN azt látjuk, hogy milyen legyen a kapcsolatunk a külső világban lévőkkel; most, a 8-15. versben azzal foglalkozunk, hogy milyen legyen a kapcsolatunk azokkal, akik belül, a gyülekezetben vannak.Világosan meg vannak különböztetve a férfiak és nők, ami a gyülekezetben betöltött helyzetüket és funkciójukat illeti. A teremtésben meghatározott isteni rendhez következetesen ragaszkodni kell a gyülekezetben is.

09.18 Felügyelet a gyülekezetben

OLVASNIVALÓ: 
1Timóteus 3,1-13

A 3. FEJEZET Isten házának témáját vezeti be. Magatartásunknak Isten házában, a gyülekezetben meg kell felelnie azoknak az erkölcsi és szellemi jellegzetességeknek, amelyek illőek Isten e földi lakhelyének szentségéhez. Ebben a mai igeszakaszban nemcsak az Isten házában való magatartás, hanem a ház felügyelete a téma. Isten háza a Gyülekezet előképe, ami azt hangsúlyozza, hogy ez az a szféra, ahol Isten uralkodik. Ez az Ő háza; és elvárja, hogy akaratának engedelmeskedjenek, és az Ő rendjét saját házában betartsák.

Tartalom átvétel