Skip to main content

újjászületés

12.26 Világosságban járunk

"Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga világosságban van... Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden egyes bűntől" (1Jn 1,7).

12.25 Születése és újjászületésünk

"Íme, a szűz fogan méhében és szül fiat s nevezi azt Immánuelnek" (Ézs 7,14).

10.06 Újjászületés

kutya kiugrik a vízből

"...amikor az Istennek tetszett, hogy kijelentse az Ő Fiát énbennem..." (Gal 1,15-16).

08.15 Az újjászületés jelei

"Szükség néktek újonnan születnetek" (Jn 3,7).

01.20 Mindenre friss vagy-e?

"Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten királyságát" (Jn 3,3).

01.10 Megnyílt szemek

"Hogy megnyisd szemeiket... hogy bűneik bocsánatát vegyék és osztályrészt azok között, akik megszenteltettek a bennem való hit által" (Csel 26,18).

09.24 Foltozni vagy átöltözni?

Dátum: 
2019.09.24

Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki... megromlott... (Ef 4,22)

08.04 Irányváltás

Dátum: 
2019.08.4

„Saul, Saul, miért üldözöl engem?"... „Ki vagy, Uram?"... „Én vagyok Jézus, akit te üldözöl." (ApCsel 9,4-5)

Saul életében Isten elkezdte munkáját. Ő jól ismerte az Ószövetséget, látta az általa elhurcolt keresztények életét, hallotta István vértanú imádságát, s kezdett meginogni a Jézussal szembeni hitetlenségében. Tiltakozott is, és vágyakozott is. Ez a vajúdás ideje.

04.30 Viselkedés és természet

Dátum: 
2019.04.30

Új szívet adok nektek... Az én lelkemet adom belétek... (Ez 36,26-27)

A természeti ember a maga ösztöneit és kívánságait gátlás nélkül kiéli, érvényesíti. Ha megütik, visszaüt, ha éhes, szerez magának, amit megkíván, elveszi. Ez nemcsak a kőkorszakban volt így, hanem ma is.

03.28 Meg lehet ezt tanulni?

Dátum: 
2019.03.28

Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. (Jn 3,6)

Egyesek megtanulják a vallásos szóhasználatot és viselkedést, de ettől még nem születtek újonnan. Ügyesen forgolódnak ilyen közegben, de hamar meg lehet állapítani, hogy nincs bennük „rendkívüli lélek", csak vallásos álarc van rajtuk. Attól, hogy valaki magára ölt egy Ronaldo feliratú mezt, még nem lesz világhírű futballista.

03.06 Mit tegyünk mi?

Dátum: 
2019.03.6

Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték...: „Mit tegyünk...?" (ApCsel 2,37)

A bűnös ember újjáteremtése, az újjászületés mindenestől Isten munkája. És mit tehetünk érte mi? Ezt kérdezték pünkösdkor is az emberek Péter prédikációja után.

S ő mit válaszolt? „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát." (38. v.)

03.05 Víztől és Lélektől

Dátum: 
2019.03.5

...ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. (Jn 3,5)

Az újjászületésben megváltozik az ember helyzete: Isten ellenségéből Isten gyermeke lesz. És megváltoznak a képességei is: képes lesz Isten akarata szerint élni, mert Isten Lelke vezeti. „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai." (Róm 8,14)

03.02 Ki Jézus?

Dátum: 
2019.03.2

Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel... (Jn 3,2)

Tudjuk - mondja Nikodémus nagy öntudattal, fejedelmi többesben. Úgy vélte, ismeri Jézust. Olyan szomorú ellenpárja ennek a kijelentésnek az ezután elhangzó kérdése, melyet kétszer is feltett: Hogyan lehetséges ez? Jézus pedig visszakérdez: Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod?

29. Pál a damaszkuszi úton

Igehely (történet): Pál a damaszkuszi úton Apcsel 8,1-3; Apcsel 9.

Aranymondás/kulcsige: 2 Kor 5,17 Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.

Óracél: Lássák meg, hogy Jézus Krisztus alapjaiban változtatja meg annak az embernek az életét, aki találkozik Vele.

Fő üzenet, központi igazság: A Jézussal való találkozás új életet, új szemléletet, új célokat ad.

Üzenet/téma:

1. Átvezetés, dalismétlés:

    Hangulatkeltő játék:

04.09 Örök élet rajta keresztül, aki örökkévaló

OLVASNIVALÓ: 
János 3,1-36

EZ a fejezet tartalmazza az evangélium legjobban ismert versét, vagy talán az egész Bibliáét: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (16. v.). A 3. és 4. fejezet bemutatja, hogy az evangélium hatálya az egész világra kiterjed. A 3. fejezetben egy vezető júdeai farizeussal találkozunk; a 4. fejezetben egy samáriai asszonnyal és egy galileai nemes emberrel (lásd: 4,42). A szakasz feltárja az újjászületés szükségességét.

12.22 Szakadár

„Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűneinkért való áldozat, hanem az ítélet valami félelmes várása, amikor tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket," Zsidók 10,26-27

13. Nikodémus találkozása Jézussal

Igehely (történet):   Nikodémus találkozása Jézussal Jn 3,1-21

Aranymondás:         Ján 3,16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Óracél:                   Megértsék, hogy Isten úgy szereti őket, hogy a Fiát adta értük, hogy Isten gyermekeként élhessenek

Bizonyság a gyermekségről

Van születési anyakönyvi kivonatod? Tudod bizonyítani a származásod?

4Móz.1. 1 Így beszélt az Úr Mózeshez a Sínai-pusztában, a kijelentés sátrában, a második év második hónapjának elsején azután, hogy kijöttek Egyiptomból:
4Móz.1. 2 Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét nemzetségeik szerint, atyáik háza népe szerint, a nevek száma szerint, minden férfit főről főre, 3 húszesztendőstől fogva és feljebb, mindenkit, aki harcra fogható Izráelben. Számláljátok meg őket seregenként, te és Áron!

Ráérünk?

Egy régi mese szerint gyűlés volt a pokolban. Az ördögök beszámoltak tevékenységükről. Az egyik arról szólt: „Én mindenütt azt hirdettem, hogy nincs Isten, nincs mennyország, mindenki élhet nyugodtan a bűneiben!”

Az ördögsereg megtapsolta, ám az ördögfejedelem azt mondta: „Jó, jó. Régi propagandaszólamunk ez. Csak az a bökkenő, hogy ha bajba jutnak, még a leghitetlenebb ember is azt mondja: „Jaj, Istenem!” Ráadásul a lelkiismeretük is gyakran megszólal:„Hátha mégis…”

Tartalom átvétel