Skip to main content

Zakariás

09.02 Bemerítő János, a király hírnöke

OLVASNIVALÓ: 
Máté 3,1-12; Márk 1,2-8; Lukács 3,3-9

Bemerítő János istenfélő otthonba született Júdea hegyvidékén mint idős szülők gyermeke. Ebben a papi otthonban mind az apa, mind az anya Lévi törzséből származott. János szülei, minthogy öregek voltak, amikor ő megszületett, nem nagyon élhettek már, amikor elérkezett az ő hatalmas prófétai küldetésének ideje. Feltehetőleg barátok és a család gondoskodott róla, és azokban a korai években viszonylag csendben élhetett, és valamilyen falusi otthon nyújtott menedéket neki, meglehetősen távol a nyüzsgő Jeruzsálemtől.

09.01 Erzsébet, a Messiás előfutárának édesanyja

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 1,5-7.13.39-45.57-60

Erzsébetnek bizonyos mértékig egyedülálló szerepe van. Bibliánkban ő az egyetlen nő, aki ezt a nevet viseli. Ő az egyetlen nő, akiről azt mondja az Ige, hogy betöltötte a Szent Szellem. Meglepő hasonlóságot mutat Sárával, Izsák édesanyjával, valamint Annával, Sámuel édesanyjával. Erzsébet Áronnak igaz leánya volt, és Zakariással, papi férjével minden bizonnyal szent és boldog házasságban élt.

08.31 Zakariás, a néma pap

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 1,18-23.57-80

Szegény Zakariás, mennyire hasonló hozzánk! Hite nem érte el imáinak nagyságát. Éveken keresztül imádkozott; most válasz érkezett imáira, és nem tudta elhinni! "Vén vagyok", mondja Gábrielnek. Van valami szomorú és panaszos ebben. "Én Gábriel vagyok", válaszolja az angyal, és megfeddi hitetlensége miatt. Isten színe elől a szent követ eljött az imáira adott válasszal, és ő nem akarja elhinni. Közülünk milyen sokan láthatjuk meg mindebben saját tükörképünket!

08.30 Zakariás igaz és feddhetetlen

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 1,5-17

Minden, amit Zakariásról tudunk, a Lukács evangéliuma 1. fejezetében van feljegyezve. Ez papi evangélium, amely a templomban kezdődik és ott fejeződik be, és ezekben az első versekben Zakariás pap jó illatot áldoz az aranyoltárnál. Olyan jó illatot támaszt, amely átjárja a következő eseményeket. Gyakran mondták, hogy Zakariás mind erkölcsileg, mind hivatalában pap volt.

A templomban és az otthonában is igaz ember, aki engedelmesen járt, szüntelenül imádkozott, és hűségesen szolgált.

08.29 Zakariás

OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 1,1-6; 14,1-21

Zakariás próféciája Dárius második évében, a nyolcadik hónapban kezdődik, amely két hónappal későbbre helyezi szolgálatát, mint Aggeusé volt. Napjainak igazi szükségletei arra sarkallták, hogy ne vesztegesse az időt. Azonnal szembeállítja a népet a történelem szomorú tényeivel. Az Úrtól származó szóval: "Térjetek hozzám," 1,3, emlékezteti őket, hogy az előző nemzedék ugyanezzel a paranccsal került szembe, és nem reagáltak rá, 1,4. Az Úr szava nem fog meghiúsulni, és ennek bizonyítéka látható abban, hogy az ország pusztává vált, és az atyák engedetlenségben haltak meg.

07.07 Jósua, a főpap

OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 3

Zakariás Jósuáról, a főpapról elszomorító látomást kapott. Figyeljük meg, hogy a Babilonból való visszatéréskor Jósua neve mindig Zorobábelével, a helytartóéval van összekapcsolva. Bármilyen határozott ígéreteket és parancsokat adott Isten, abban neki is része volt. De ebben a prófétai képben őt, mint főpapot, szennyes öltözékekben látjuk, papi süveg nélkül a fején. Látjuk, hogy szomorú állapotát még súlyosbítja a Sátán vádolása, aki jobbján áll, hogy szembeszálljon vele.

12.30 Az Úr napja

OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 12,1-14,9

JELENLEGI IDŐNK „emberi napnak" van nevezve, 1Kor 4,3. Ez olyan nap, amelyen az ember ítél a maga testies módján az isteni dolgokról. A mostani elhívás hívői számára „a Krisztus napja" az lesz, amikor meg fognak állni Krisztus ítélőszéke előtt a Gyülekezet elragadtatása után, hogy ott jutalmat, vagy veszteséget találjanak, Fil 1,10; 1Kor 4,4-5; 2Kor 5,10. Az Úrnak napja, Zak 14,1, az az idő lesz, amikor az Úr ítéletben foglalkozik a nemzetekkel, és megjelenik hatalomban és nagy dicsőségben, hogy megszabadítsa Izráelt.

12.29 Két ellentétes pásztor

OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 11,1-17

A JÓ PÁSZTOR, 4-14. v. A prófétára vár, hogy egy nyájnak pásztora legyen. Így választja ki magának a pásztor két szokásos eszközét, a vesszőt és a botot. Ennek egyikét elnevezte „szépségnek" (vagyis jóindulatnak), a másikat pedig elnevezte „egyességnek" (vagyis egyesítésnek). A nyáj a zsidókat jelenti, ahogyan akkor voltak, amikor Urunk közöttük járt. A próféta képviselte az igaz Messiást, mint a Jó Pásztort, Jn 10,1-18. Vezetőik, akiknek alpásztoroknak kellett volna lenniük, saját hasznukra törekedtek, és ugyanakkor pogány uraik a jótevők szerepét játszották, miközben elnyomták őket, 5.

12.28 Két ellentétes király

OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 9,1-12; 10,4-6

A 9. FEJEZET első nyolc verse egy prófétikus jövendölést képez az ítéletről („teher"), lefestve a görög Nagy Sándor haderőinek gyors és diadalmas előrenyomulását, amely sok évvel később következett be. Ez a rémület látható, ahogyan eljön észak felől Szíriára, 1.2a. v., aztán déli irányban Tíruszra és Szidónra, 2b.3-4. v., majd tovább délre Föníciára, onnan pedig Jeruzsálemre, 8. v. De nem megy be Jeruzsálembe, hanem elmegy mellette, megkímélve a várost! Ráadásul ez meg fog ismétlődni Egyiptomból való visszatértekor, 8. v. Micsoda csodálatos hatalom ez Isten részéről!

12.27 Egy látomás és egy példázat

OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 6,1-15

A NYOLCADIK LÁTOMÁS, 1-8. v., teszi teljessé a prófétának egy éjszaka adott látomások oktávját. Az első látomás a mennyei seregeket vázolta fel. Ez az utolsó „a mennyei szellemeket" mutatja, amelyek Isten gondviselését jelentik a nemzetek között, visszafogva a gonosz tevékenységeket és hatalmakat népének érdekében. Micsoda vigasztalást jelenthetett ez akkoriban az építőknek! Mi is bátorítást nyerhetünk ilyen üzenetben, mert Isten még mindig a trónon van. Most is kész összetörni az északi hatalmat, és megszabadítani Izráelt, 8. v.; Dán 11,40-45; Jóel 2,20.

12.26 Repülő tekercs és asszony a mérőedényben

OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 5,1-11

A HATODIK LÁTOMÁSBAN a repülő könyv, 1-4. v., a törvényt jelenti, valamint annak átkát, ha megszegik. A Sinai-hegyen adott két kőtábla parancsolatokat tartalmazott mind Istennel, mind emberrel kapcsolatosan. Itt a könyvtekercs két oldala azonos felosztású parancsolatot tartalmaz mindegyik kőtábláról, 3. v. Urunk beszélt a parancsról, hogy szeressük Istent, valamint az ember szeretésének parancsáról, mint olyanokról, amelyektől az egész törvény függ, Mt 22,37-40. A könyvtekercs méretei azonosak a szent sátorban lévő szentélyével, valamint a templom előcsarnokáéval.

12.25 Az arany gyertyatartó

OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 4,1-14

AZ ÖTÖDIK LÁTOMÁS azt célozza, hogy bátorítsa a fejedelmet, ahogyan a negyedik a papot emelte fel. Izráel ki volt jelölve, hogy Isten fény-hordozója legyen a pogány bálványimádás és sötétség közepette, Ezsd 43,10. Kegyelem általi megvilágosodásuk sohasem kellett, hogy önelégültséghez vezessen.

12.24 A válasz minden vádra

OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 3,1-10

A NEGYEDIK LÁTOMÁS a megszabadult nép megtisztításával kapcsolatos. A főpap a nép képviselője volt például akkor, amikor megvallotta bűneiket az Engesztelés Napján, 3Móz 16. Itt Jósua, a főpap a népet képviseli, valamint Jeruzsálemet a maguk természetes állapotában, 2. v. Minden igazságuk olyan volt, mint a szennyes ruha, 3. v. Csak Isten szuverén kegyelme menthette meg őket a tüzes ítélettől. Isten választotta őket, miközben ők méltatlan faágak voltak, és az Ő kielégített igazsága alapján megváltotta és megigazította őket.

12.23 Megmérés és újjáépítés

OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 2,1-13

EZ A FEJEZET mutatja be a harmadik látomást. A maradék, amely visszatért Jeruzsálembe Babilonból, serény volt a templom újjáépítésében. Most azt az ígéretet kapja, hogy a várost fel fogják mérni újjáépítés céljából, 1-4. v. és a lakosság megsokasodik majd, úgy, hogy a város túlnyúlik a városfalakon, 4. v. A többi város is virágozni fog, 1,17. Ennek bekövetkezte érdekében, akik Babilonban maradtak, szabaduljanak meg annak vonzerejétől és hamis biztonságától, és vegyék útjukat vissza a Sionjukhoz, 6.7. v.

12.22 Látomások, amelyek megelevenednek

OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 1,1-21

ZAKARIÁS kortársa volt Aggeusnak. Tanításával és próféciáival sürgette az építőket „nyájas szavakkal, vigasztaló szókkal", 1,13. Ezek többek között felidézték Krisztus személyének dicsőségét, szenvedéseinek mélységét, az eljövendő dicsőséget, hogy fontosságot és igazi értéket adjanak az akkor Őérette végzett munkának. A népet az ilyen szolgálat sikerre segítette, Ezsd 6,14.

12.21 Bevezetés Aggeus, Zakariás és Malakiás könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Aggeus, Zakariás, Malakiás

AMIKOR CÍRUSZ, Perzsia királya átvette a Babiloni Birodalmat, azzal kellett volna foglalkoznia, hogy megalapozza uralmát. De uralkodásának legelső évében Isten arra indította, hogy megengedje a zsidók maradékának, hogy visszatérjenek Jeruzsálembe, és segítse őket. Ez volt a prófétai szó beteljesedése, Jer 25,12; 29,10; Ézs 45; 2Krón 36,22; Ezsd 1. Micsoda hatalmas és szabadító az Isten, hogy arra indít egy pogány kényúrt, hogy kedvezzen a foglyok egy megvetett csoportjának! Bizony, az ilyen Isten megtehette ezt, hogy beteljesítse szándékait.

Tartalom átvétel