Skip to main content

CharlesH_Campbell

30. Hogyan fértek fel a dinoszauruszok Noé bárkájára? Ha a dinoszauruszok valóban ott voltak Noé bárkáján, miért nem élnek még ma is?

Ezek nagyszerű kérdések!

Először is, tartsuk szem előtt, hogy a Bibliában leírt bárka óriási volt, és nem arról a 14-15 méteres méretű modellről van szó, amit a gyermekkönyvek népszerűsítenek. A Bibliában megadott méretek szerint (1Mózes 6,15) körülbelül 137 méter hosszú, 23 méter széles és 14 méter magas volt (4,5 emeletnyi)!

29. Miért nem említi a Biblia a dinoszauruszokat?

Először is, arra ne számítsunk, hogy a Bibliában a dinoszaurusz szóval találkozunk. Ezt a kifejezést csak azóta használják, amióta Sir Richard Owen, egy híres őslénykutató, 1841-ben kitalálta - majdnem tizennyolc századdal az Újszövetség befejezése után.[1]

28. Honnan származnak a dinoszauruszok? Nem több millió évvel az ember előtt éltek?

A Biblia azt tanítja, hogy Isten teremtett mindent, ami valaha is létezett a világegyetemben (2Mózes 20,11; 1Mózes 1; János 1,3). Ez magába foglalja a csillagokat, a bolygókat, az állatokat, a halakat, az embert és mindent, ami csak létezik, a dinoszauruszokat is beleértve.

27. Szerinted helyes másokra ráerőltetni azt, amiben te hiszel?

Nem. Az evangéliumokban sehol sem látjuk, hogy Jézus arra kényszerítene valakit, hogy higgyen. Az Újszövetség ezt írja: „Ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette az Isten országának evangéliumát" (Lukács 8,1). Egyszerűen csak hirdette a jó hírt, és a tanítványait is azért küldte ki, hogy ezt tegyék (Lukács 9,2). Jézus nem tör be ajtókat, és nem erőlteti rá magát senkire (Jelenések 3,20). Várja, hogy befogadják (János 1,12). Megengedi, hogy mindenki szabadon eldöntse (János 5,39-40, Máté 22,3), kit fog követni (Józsué 24,15; Máté 23,37).

25. Hogyan ragaszkodhatsz egy olyan valláshoz, amely olyan eseményeket támogatott, mint pl. a keresztes háborúk?

A közel ezer évvel ezelőtti keresztes háborúkat valóban a kereszténység nevében indították, viszont a rengeteg háborús erőszakot Krisztus tanításaival szöges ellentétben állva követték el. Jézus ugyanis azt parancsolta a tanítványainak, hogy szeressék ellenségeiket (Máté 5,44). Miközben Jézust keresztrefeszítésének előestéjén letartóztatták, Péter előhúzta a kardját, és levágta Málkusnak, a főpap szolgájának a fülét. Erre Jézus meggyógyította a férfi fülét, és szólt Péternek, hogy tegye el a kardját (János 18,11).

24. Hogyan (vagy honnan) szerzett magának Káin feleséget?

Hogyan (vagy honnan) szerzett magának Káin feleséget?[1]

Nyilvánvalóan Ádám és Éva vérvonalából házasodott meg, valószínűleg egyik testvérét vagy unokahúgát vette el. Az 1Mózes 4-ben említett három fiún - Káinon, Ábelen és Séten - kívül Ádámnak és Évának voltak más gyermekei is. Éppen a következő fejezet írja, hogy Ádámnak és Évának születtek még fiai és lányai (1Mózes 5,4).

23. Képes-e Isten akkora sziklát teremteni, amit ő maga sem tud megmozdítani? Igen vagy nem?

Az így megfogalmazott kérdésre nem lehet egy egyszerű igennel vagy nemmel válaszolni. Mindkét válasz azt sugallná ugyanis, hogy Isten nem mindenható, holott a Biblia ezt világosan állítja (1Mózes 18,14; Lukács 1,37). Ez ugyanolyan, mintha megkérdeznéd valakitől, hogy „Abbahagytad már a feleséged verését? Igen vagy nem?" Az, aki soha nem verte meg a feleségét, nem elégedne meg egy egyszerű igen vagy nem válasszal. Ha azt mondja, igen, azzal arra utal, hogy régebben verte a feleségét. Ha azt mondja, nem, akkor hazudik, hiszen arra céloz, hogy még mindig veri a feleségét.

22. Ha Istennek nincs szüksége teremtőre miért nem mondhatjuk egyszerűen azt, hogy a világegyetemnek sincs szüksége teremtőre?

22. Ha Istennek nincs szüksége teremtőre [lásd az előző kérdést és választ], miért nem mondhatjuk egyszerűen azt, hogy a világegyetemnek sincs szüksége teremtőre?

Istennek azért nincs szüksége teremtőre, mert ő mindig létezett, a világegyetem viszont nem. Rengeteg bizonyíték — például a galaxisok mozgása, a termodinamika II. alaptörvénye és a háttérsugárzási visszhang - támasztja alá, hogy a világegyetem valamikor keletkezett. Ezt a tényt aligha vitatják a tudóstársadalmon belül. Logikus, hogy mindennek, ami elkezd létezni, van egy okozója vagy alkotója.

21. Úgy tűnik, a keresztények szerint mindennek kell, hogy legyen teremtője. Akkor viszont ki teremtette Istent?

Senki. Mindennek, ami elkezd létezni, valóban kell, hogy legyen egy előidézője, de a Biblia azt mondja, hogy Isten Szellem (János 4,24) és örök, vagyis kezdet nélküli (Zsoltár 90,2). Mivel ez a helyzet, Istennek nem volt szüksége teremtőre, vagy előidézőre. Ő az Okozatlan Ok, vagy mindenek Teremtője (Ézsaiás 44,24; János 1,3).

A Tervezőről szóló bizonyítékról:

20. Mi a helyzet az evolúcióval? Darwin elmélete nem cáfolta meg Isten létezését?

Tegyük fel, hogy Darwin elmélete az evolúcióról igaz. Vajon ez megcáfolja Isten létezését? Egyáltalán nem, mert lehetne úgy is érvelni (bár én ezzel nem értek egyet), hogy Isten az evolúciós folyamatokat felhasználva hozta létre azt a világot, amelyben élünk. Ha ragaszkodsz is Darwin elméletéhez, ne engedd, hogy megakadályozzon abban, hogy felismerd, hogy bűnös vagy, és szükséged van Isten kegyelmére és megbocsátására!

19. Honnan tudod, hogy Jézus feltámadt a halálból?

Íme néhány rövid válasz.

Először is, a feltámadás tényét a kereszténység 2000 évvel ezelőtti csodálatos felemelkedése támasztja alá, melyre éppen abban a városban került sor, ahol a nép Jézus keresztre feszítését követelte, és ahol Jézust nyilvánosan keresztre feszítették, és eltemették. A kereszténység hirtelen megszületésére és rendkívüli elterjedésére a legjobb magyarázat az, hogy Jézus valóban feltámadt a halálból.

18. Mi a helyzet a homoszexuálisokkal? Hited szerint ők a pokolra jutnak?

A Biblia azt írja, hogy bárki, aki nem akar elfordulni a bűneitől, és nem fogadja el Isten megbocsátását, a pokolban fogja végezni, függetlenül attól, hogy heteroszexuális vagy homoszexuális-e az illető. Tanítja-e a Biblia, hogy a homoszexualitás bűn? Igen, nagyon is egyértelműen (lásd 3Mózes 18,22; 1Korinthus 6,9-10; Róma 1,26-28). Ugyanakkor azt is állítja, hogy a paráználkodás (szexuális kapcsolat olyan férfi és nő között, akik nem házasok), a hazudozás, a lopás és a részegeskedés is bűnök.

17. Honnan tudod, hogy a kereszténység az igaz, és nem valamelyik másik vallás, pl. a buddhizmus vagy az iszlám?

Jézus maga mondta! Jézus tanúsította, hogy a Biblia, amire a kereszténység épül, hibátlan (János 17,17), történelmileg megbízható (vö. Máté 12,40; 24,37-39), Isteni hatalommal bír (Máté 4,4-10), az ember eredetét tekintve tudományosan pontos (Máté 19,4-5), tévedhetetlen (János 10,35) és elpusztíthatatlan (Máté 5,18).

16. Vannak-e a Bibliában tudományos tévedések?

Úgy tűnhet, hogy a Biblia nincs összhangban néhány mai modern elmélettel, például a darwini evolúcióval, de amikor az igazi, ellenőrizhető és bebizonyítható tudományos tényeket vizsgáljuk, akkor teljes az összhang a Biblia és a dolgok állása között. A Biblia szerzői nemcsak pontosan leírták a minket körülvevő világegyetemet, hanem számos olyan tényt is a tudtunkra adtak róla, melyet a modern tudósok csak több ezer évvel később fedeztek fel. Következzen három rövid példa erre.

15. Az Újszövetséget nem Jézus után több száz évvel írták? Nem teszi ez megbízhatatlanná a Bibliát?

Tulajdonképpen elegendő meggyőző bizonyíték van arra, hogy az Újszövetség nagy része már Kr.u. 70-re összeállt.[1]

Az egyik az, hogy az újszövetségi Szentírás hallgat a zsidó templomnak a rómaiak általi, Kr. u. 70-ben történt elpusztításáról. Ez volt az egész zsidó történelem egyik legfontosabb eseménye, ráadásul Jézus meg is prófétálta (Márk 13,1-2). Az újszövetségi szerzők hallgatása arra enged következtetni, hogy írásaikat ezen esemény előtt fejezték be.

14. Nincs a Bibliában túl sok ellentmondás?

Nincs. Vannak ugyan olyan igeversek a Bibliában, amelyek látszólag ellentmondanak egymásnak, de ha egy kicsit is közelebbről megvizsgáljuk a kérdéses igeszakaszokat az eredeti nyelvű szövegben, és figyelembe vesszük a szövegkörnyezetüket meg a szöveg keletkezésekor jellemző kulturális és földrajzi hátteret is, akkor ezek az ellentmondások kitisztulnak. Íme egy példa: A Lukács evangéliuma 18,35 szerint Jézus meggyógyított egy vak embert, „amikor Jerikóhoz közeledett". Ezzel szemben, a Márk 10,46 szerint, Jézus akkor gyógyította meg a vakot „amikor kifelé jött Jerikóból".

13. Miért nem fogadják el a keresztények azokat az apokrif írásokat [1], amelyek a katolikus Bibliában szerepelnek?

Számos oka van annak, hogy a keresztények (beleértve a korai egyházhoz tartozókat is) miért nem fogadták el az apokrif könyvek hitelességét vagy Istentől ihletettségét. Hadd említsek most négy okot ezzel kapcsolatban:[2]

Először: az apokrif írások számos olyan tanítást tartalmaznak, amelyek ellentmondanak a hiteles Szentírásnak (pl. a halottakért való imádkozás, a purgatórium tana, vagy az a tanítás, mely szerint az üdvösség jó cselekedetek és adakozás által is megszerezhető).

12. Vajon nincs ellentmondás az Ószövetségben - gyakran kegyetlennek - ábrázolt Isten és az Újszövetség Istene között, aki viszont nagyon kedvesnek tűnik?

Egyáltalán nincs. Az Ószövetség Istene ugyanaz a szerető Isten, akiről az Újszövetségben is szó van. Az Ószövetség azt mondja róla, hogy „kegyelmes és irgalmas az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy" (Zsoltár 145,8), és Isten azt állítja a Malakiás 3,6-ban, hogy „Én, az ÚR, nem változom meg."

11. Vajon nem vesztek el bizonyos könyvek a Bibliából?

Nem. A Biblia „elveszett könyveinek" tartott talált írások — Tamás, Fülöp és Mária Magdaléna un. evangéliumai — nem elveszett evangéliumok voltak, hanem ál-evangéliumok, melyeket a korai egyház visszautasított, mint nem ihletett, hamis írásokat. A keresztény egyház ismerte ezeket a dokumentumokat, de szándékosan kihagyták őket a Bibliából, könnyedén felismerve, hogy nem isteni ihletésűek.

Tartalom átvétel