Skip to main content

Máté

10.01 Máté

OLVASNIVALÓ: 
Máté 9,9-13; 10,1-5; Márk 2,13-17; Lukács 5,27-32

Egyik legnagyobb örömünk, ha tanúja lehetünk az evangélium hatékony hívásának valakinek az életében. Ez Jézus életében végig látható volt, ahogyan elhívott férfiakat és nőket, hogy tanítványai legyenek. Máté is ilyen ember volt, és figyelemreméltó változás történt benne.

13. Jézus a példakép – Hegyi beszéd

Igehely (történet): Jézus a példakép – Hegyi beszéd (Mt 5-7)

Aranymondás/kulcsige: Mt 5. 3 „Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. 

Óracél: Értsék meg, hogy Isten nem személyválogató, lássák meg Jézus Krisztusban a tökéletes példaképet, akit követhetnek

Fő üzenet, központi igazság: Nem személyválogató az Isten; Jézus mindenkivel jót tett

Üzenet/téma:

1. Átvezetés, dalismétlés:

02.09 A nagy megbízás

OLVASNIVALÓ: 
Máté 28,1-20

ELHENGERÍTETTÉK a követ, hogy feltáruljon az emberiség előtt az, amit az angyalok már tudtak: Jézusnak ugyanúgy hatalma volt arra, hogy újra felvegye az életét, ahogyan kegyelme volt arra, hogy letegye (Jn 10,18). Az angyal „ráült" a kőre. Ellentétben a gondos elővigyázatossággal, amellyel az emberek lezárták a sír bejáratát, látjuk a könnyedséget, amellyel az angyal félreseperte mindnyájukat. Ennyit jelent az őrség, a pecsét és a császár! Az angyal közbelépésére az őrök úgy reszkettek, ahogy a föld.

02.08 Megnyílások

OLVASNIVALÓ: 
Máté 27,33-66

KRISZTUS HALÁLÁNAK négy azonnali hatása volt. Először is a halála megnyitotta az utat a templomba, a szentek szentjébe (51. v.). A kettészakadt kárpit azt demonstrálta, hogy Jézus áldozata elegendő volt arra, „hogy minket Istenhez vezéreljen" (1Pt 3,18). A zsidó rendszer sok más jellegzetességével az el nem szakadt kárpit azt jelezte, „hogy még nem nyílt meg a szentély útja" (Zsid 9,3-8). Most mindez megváltozott. Krisztus keresztjét megelőzően a kárpiton belülre lépni halált jelentett (3Móz 16,2); a kereszt óta a rajta kívül maradás jelent halált!

02.07 Barabbás helyett

OLVASNIVALÓ: 
Máté 27,1-32

PÉTER EZT mondta az izráeli férfiaknak: „a szentet és igazat megtagadtátok, és kívántátok, hogy a gyilkos ember bocsáttassák el néktek, az életnek fejedelmét pedig megöltétek" (Csel 3,14-15). Péter azt állította, hogy életet adtak annak, aki életet vett el és elvették az életét annak, aki életet adott. A helyzet iróniája azonban nem állt meg itt.

02.06 Az el nem mondott imádság

OLVASNIVALÓ: 
Máté 26,36-75

PÉTER JOBB halász volt, mint kardforgató. Amikor odacsapott Malkushoz egy karddal, csak egy fület sikerült levágnia, nem egy fejet (51. v.).

02.05 A betániai megkenés

OLVASNIVALÓ: 
Máté 26,1-35

 

JÉZUST egy leprás ember házában kenték meg (6. v.). Így volt helyénvaló, hogy Őt, Akit nemzete és annak vezetői elutasítani készültek (1-5. v.), olyan ember vendégelje meg, aki maga is tudott valamit arról, hogy „utált és emberektől elhagyatott" volt.

02.04 Amennyiben...

OLVASNIVALÓ: 
Máté 25,31-46

AZ ÚR azzal fejezte be beszédét az Olajfák-hegyén, hogy leírta a kihallgatás és felülvizsgálat napját. Aligha van kétség, hogy ez az igehely a Messiásnak a pogányokkal kapcsolatos ítéletét írja le, aszerint, hogy milyen magatartást tanúsítottak a zsidók iránt a nyomorúság alatt (Jóél 3,1-8). Mindazáltal vigyáznunk kell, hogy ne használjuk fel pontos üdvtörténeti értelmezését arra, hogy elkerüljük lelkiismeret-vizsgálatra kényszerítő alkalmazását. A 40. és 45.

02.03 Az alkalmak megvétele

OLVASNIVALÓ: 
Máté 25,1-30

A SZÜZEK példázata arra tanít (1-13. v.), hogy vigyázzunk és készüljünk az Úr visszatérésére. A talentumok példázata (14-30. v.) arra tanít, hogy fontos jól szolgálnunk az Urat, miközben eljövetelét várjuk.

02.02 Az Emberfiának eljövetele

OLVASNIVALÓ: 
Máté 24,1-51

A VILÁGTÖRTÉNELEM lapjai gyorsan peregnek. Gyakran vértől vörösek. Civilizációnkat barbárság és brutalitás pusztítja; sok helyen az emberi intézményrendszer és társadalom alapjai inognak; az ember romboló hatalma rémítő. Nem csoda tehát, hogy manapság az emberek gyakran Isten prófétájával együtt kérdik: „Mi lesz ezeknek vége?" (Dán 12,8). Az Úr leírása ennek a korszaknak a végéről részben választ ad erre.

02.01 Áldott legyen Ő!

OLVASNIVALÓ: 
Máté 23,1-39

A BEFEJEZŐ versek adják azokat az utolsó szavakat, amelyeket Jézus a nemzetéhez intézett. Nagyon megindító látni szánakozását Izráelen, amely kibontakozott, ahogyan közöttük végzett szolgálatát áttekintette. Milyen szomorú, hogy azok szándékos elutasításáról is beszélnie kellett, akik úgy döntöttek, hogy nem akarnak üdvözölni.

01.31 Kinek a képe?

OLVASNIVALÓ: 
Máté 22,15-46

AZ ÚR szembekerült számos Heródes-párti emberrel és a farizeusok tanítványaival (16. v.). A kérdést azonban, amelyet feltettek neki (17. v.), nem ők találták ki. Ez a nemzet vallási vezetőitől; a farizeusoktól (15. v.), a főpapoktól és az írástudóktól (Lk 20,19-20) származott. Olyan kérdés volt, amely a nemzetet megosztotta. Mindkét pártból képviselőket választottak, hogy jelen legyenek a vitánál. A Heródes-pártiak képviselték a római uralommal szembeni lojalitást. A farizeusok ezt keményen ellenezték, és csendes együttérzést mutattak a sok lázadóval, akik a császár ellen támadtak.

01.30 Csak levelek

OLVASNIVALÓ: 
Máté 21,17-22,14

JÉZUS ÉS tanítványai egyik reggel korán elhagyták Betániát. A friss, tavaszi levegőben az Úr megéhezett. Az út mentén egy magányos fügefa nőtt a sziklás talajban. Nem volt fügeérés ideje, de a fa, amelyet lombok borítottak, felkeltette a figyelmét. Jól ismert dolog, hogy a fügefa lombjai a gyümölcsöt követően bontakoznak ki. Ez a fa idő előtt hozta elő lombjait, azt ígérve, hogy alatta gyümölcs van.

01.29 Jön a Király

OLVASNIVALÓ: 
Máté 21,1-16

AZ ÚR bevonulása Jeruzsálembe fokozott érdeklődéssel és lelkesedéssel járt. Adja Isten, hogy felfogjunk egy keveset abból az izgalomból, amely mindig elfogja azokat, akik „a királyt ékességében látják" (Ézs 33,17). Figyeljük meg a Királyt jellemző vonásokat:

01.28 Az igazi nagyság

OLVASNIVALÓ: 
Máté 20,17-34

SOK MÁSOKHOZ hasonlóan Salome is azt várta, hogy az Úr Jézus megszabadítja Izráelt a gyűlölt római elnyomó hatalomtól, és földi, politikai királyságot hoz létre. Előkelő, tekintélyes helyet és hatalmat kívánt a fiainak a királyságban. Fiai osztoztak velük kapcsolatos törekvéseiben. Jézus megkérdezte, hogy osztozhatnak-e poharában és bemerítkezésében is. Az előtte álló szenvedésre gondolt, de teljesen félreértették. Az egy pohárból való ivás az Ószövetségben jelenthetett jót és rosszat.

01.27 Indítékom a szolgálatban

OLVASNIVALÓ: 
Máté 19,16 - 20,16

AZ ÚR elmondta a szőlőmunkások példázatát (Mt 21,1-15), hogy illusztrálja és megmagyarázza ezt a mondását: „Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők." A példázat lényege abban van, ahogyan a munkanap végén kifizették a munkabért (8. v.). A legrövidebb ideig dolgozók kapták meg először a bérüket. Amikor azok kerültek sorra a fizetésnél, akik tizenkétszer annyit dolgoztak, ugyanannyi fizetést kaptak - és nem voltak megelégedve (11-12. v.).

01.26 Ne tiltsátok el őket!

OLVASNIVALÓ: 
Máté 19,1-15

AZ A KÉRDÉS, amelyet a farizeusok feltettek, alkalmat adott arra, hogy az Úr elmondja a házassággal kapcsolatos tanát. Elfordult a törvénytől (5Móz 24,1-4), amely szívük keménysége miatt adatott. Visszautalt Isten eredeti szándékára, amely szerint egy férfi és egy nő egyesül, és eggyé válik az Ő szemében. Az Úr tehát visszaállította a házassági kötelék igazi jellegét. Ez a kötés feloldhatatlan a paráznaság rendkívüli esetétől eltekintve. A tanítványok kifejtették azt a nézetüket, hogy ha a házasság ennyire erős kötelék, akkor jobb sohasem kötni házasságot!

01.25 Megbocsátás

OLVASNIVALÓ: 
Máté 18,15-35

PÉTER FÉLBESZAKÍTOTTA az Urat, hogy egy bizonyos pontra nézve felvilágosítást kapjon (21. v.). Az Úr arról az eljárásról beszélt, amelyet akkor kell követni, ha egy keresztyén egy másik ellen vétkezik (15-17. v.). Arra utalt, hogy egy bűnbánó testvérnek meg kell bocsátani (15. v.). Péter azt akarta megtudni, hogy mit kell tenni akkor, ha a testvér másodszor is vétkezik, és ha harmadszor is? Hányszor kell a keresztyén embernek megbocsátania egy másiknak, mielőtt úgy döntene, hogy most már aztán elég? Péter úgy vélte, hogy hét eset talán már nem elfogadható (21. v.).

01.24 Ezek a kicsinyek

OLVASNIVALÓ: 
Máté 18,1-14

AMIKOR a tanítványok azon vitatkoztak, hogy ki lesz a legnagyobb a királyságban, az Úr egy kis gyermeket állított elő, válaszának találó illusztrálásához (1-2. v.). Egy kisgyermeknél teljesen idegen a gőg, a dölyfösség és az önző ambíció. Az Úr figyelmeztette a tanítványokat, hogy hacsak gondolkodásuk irányvonala meg nem változik, és nem tanulnak bizalmat és alázatosságot egy gyermektől, sohasem kezdhetik el megtanulni, hogy mi a szabály Isten útján.

01.23 Csak Jézus egyedül

OLVASNIVALÓ: 
Máté 17,1-27

ISTEN MIND Jézus bemerítkezésekor, mind a megdicsőülés hegyén úgy nevezte meg Őt, hogy „szerelmes Fiam, akiben én gyönyörködöm" (3,17; 17,5). A Jordánnál az Atya megkülönböztette Őt a legrosszabb emberektől. A hegyen megkülönböztette a legjobb emberektől.

Tartalom átvétel