Skip to main content

engedelmesség

10.17 Lázadás, elbizakodottság

„És vettek a férfiak azoknak eledeléből, az Úr tanácsát pedig nem kérték" (Józs 9,14).

08.20 Megengeded?

„A ti atyáitok...idegen isteneknek szolgáltak. De áthoztam a ti atyátokat, Ábrahámot a folyóvíz túlsó oldalára, és elhordoztam őt egész Kánaán földjén, és megsokasítám az ő magvát" (Józs 24,2-3).

08.17 Tudsz-e engedelmeskedni

„Hét napig várakozzál, míg hozzád megyek, és akkor tudtodra adom, hogy mit cselekedjél" (1Sám 10,8).

08.08 Engedni a legkisebb érintésnek is

„Hitben áldotta meg a haldokló Jákob József mindegyik fiát, és botja végére hajolva imádta Istent" (Zsid 11,21).

Milyen megdöbbentő, hogy az újszövetségi író éppen a nyilvánvaló gyengeségnek ezt az ábrázolását választotta Jákob hitének jellemzésére. Péniél, a maga megnyomorító isteni érintésével valóban azt jelentette, hogy vége a másik embernek, akiben szinte túlcsordult a természetes energia. Helyébe a mindig Istennel élő és Őt imádó kegyes fejedelem lépett.

07.20 Kiben gyönyörködsz?

„Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön" (Zsolt 73,25).

06.22 Istennel együtt csinálod?

„Ha valaki aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, pozdorját épít erre a fundamentumra, kinek-kinek a munkája nyilvánvalóvá lesz; mert ama nap fogja megmutatni, mivel tűzben jelenik meg" (1Kor 3,12).

06.14 Övé vagyok!?

Ma szenteljétek kezeiteket az Úrnak...hogy áldás szálljon rátok" (2Móz 32,29).

05.16 Az igazság ára

"Szerezz igazságot, és el ne add; sem a bölcsességet, az erkölcsöt és értelmet." (Péld 23,23).

05.14 Légy mindig készen

„És ilyen módon egyétek azt meg: Derekaitok felövezve, saruitok lábatokon és pálcáitok kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt; mert az Úr páskája az" (2Móz 12,11).

05.10 Hit által

„Hit által hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, mert erős szívű volt, mint aki látja azt, aki láthatatlan" (Zsid 11,27).

05.08 Ne a "Góliátra" nézz!

„Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van" (1Sám 16,7).

03.03 Ne állj le félúton!

És mondta az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből és a te rokonságod közül és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok neked" (1Móz 12,1).

02.28 Hallgass a benned lakozó Főnökre

És az én Szellememet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok" (Ez 36,27).

Valamelyik évben a nyárutót a hegyvidéken töltöttem egy kedves házaspár otthonában. Nagy volt az örömöm, hogy mindkettőjüket a Megváltóhoz vezethettem, és hitre jutottak. Amikor eljött a hazatérés ideje, otthagytam náluk a Bibliámat.

Engedelmesség és fejlődés

Előre akarsz jutni a lelki életben? Ne engedd, hogy Isten kétszer mondjon valamit.

Fil 2. 8 (Jézus) megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.

12.29 Szökevény vagy tanítvány

"Ettől fogva sokan visszavonultak az Ő tanítványai közül és nem jártak többé Ővele" (Jn 6,66).

12.14 Az igazi élet

"Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom néktek... Ne nyugtalankodjék a ti szívetek" (Jn 14,27).

12.01 Törvény és evangélium

"Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egész megrontásában bűnös" ( Jak 2,10).

11.18 Belső szabadság által győzünk

"Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek..." (Jn 8,36).

11.17 Az engedelmesség iskolája

"Én magamra esküszöm, mondja az Úr: mivelhogy e dolgot cselekedted... megáldván megáldalak téged..." (1Móz 22,15-19).

11.14 Isteni tervek felfedezése

"Az Úr vezérelt engem ez utamban..." (1Móz 24,27).

Tartalom átvétel