Skip to main content

engedelmesség

08.11 Az összezavarodott próféta

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 11,18-12,6; 20,1-2

Jósiás halála után a bitorló Joakháznak, valamint Jojákimnak, a vazallus királynak gonosz befolyása azt eredményezte, hogy a nép egyre romlottabbá vált. Jeremiásnak sohasem bocsátották meg a templomban kimondott szavait. E viselkedése után megbélyegzett ember lett - élete veszedelemben forgott. Jeremiás összeesküvés célja lett, amelyet szülővárosának lakói szítottak. Ez számára megrázó tapasztalat volt, úgy találva, hogy saját háznépe akarja alattomosan meggyilkolni. Az ok a megsértett családi büszkeség volt.

08.07 A boldog élet szabályai

Dátum: 
2019.08.7

„Csak légy igen erős és bátor, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked! Ne térj el attól se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz!" (Józs 1,7).

08.04 Irányváltás

Dátum: 
2019.08.4

„Saul, Saul, miért üldözöl engem?"... „Ki vagy, Uram?"... „Én vagyok Jézus, akit te üldözöl." (ApCsel 9,4-5)

Saul életében Isten elkezdte munkáját. Ő jól ismerte az Ószövetséget, látta az általa elhurcolt keresztények életét, hallotta István vértanú imádságát, s kezdett meginogni a Jézussal szembeni hitetlenségében. Tiltakozott is, és vágyakozott is. Ez a vajúdás ideje.

07.03 Van-e bátorságunk engedelmeskedni?

Dátum: 
2019.07.3

Láttam egész Izraelt szétszóródva a hegyeken, mint egy nyájat, amelynek nincs pásztora. (2Krón 18,4-17)

06.19 A feddhetetlen szív

Dátum: 
2019.06.19

"Bár lenne szívem tökéletes rendelkezéseid szerint, hogy ne valljak szégyent!" (Zsolt 119,80).

Ebben az ihletett imádságban biztosítékot nyerünk, hogy akik szoros közösségben élnek Isten Igéjével, nem szégyenülnek meg soha.

06.14 Elizeus elhívása

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 19,19-21

Elizeus éppen szántott, amikor Illés elhívta. Isten nem azokat hívja el szolgálatára, akik szeretik a saját kényelmüket. Mózes éppen juhokat őrzött, 2Móz 3,1, Gedeon gabonát csépelt, Bír 6,11, Elizeus szántott, 19. v., a tanítványok hálóikat kötözték, Mt 4,21, és Máté a vámszedő asztalnál ült, Mk 2,14. Isten azokat hívja el szolgálatára, akik hűségesek az élet mindennapi kötelességeiben, mert Krisztus szolgálatában nincs helyük a henyélő embereknek.

06.13 Támadások kereszttüzében

Dátum: 
2019.06.13

...mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ. (Jn 15,19)

Jézus mindenkivel jót tett, mégis sok támadás, rosszindulat, rágalom, gúny vette körül. Hogyan viselte ő ezt?

06.08 Illés Kérith patakjánál

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 17,2-7

Illés élete két parancs között váltakozik: "Menj, rejtőzz el", és "Menj, mutasd meg magad" - egyéni közösségben Istennel, és nyilvános szolgálatban emberek felé. Szüksége van Isten szentjének arra, hogy elrejtőzzön az isteni jelenlét rejtekében, hogy alázatosan időt töltsön Isten előtt. Annak az embernek, aki megy, hogy bizonyságot tegyen Istenért, meg kell tanulnia, hogy elrejtőzzön. Hogy kivédje azt, hogy valamit magától tegyen az emberek előtt, ehhez meg kell tanulnia saját semmi voltát Isten előtt.

05.30 Ászá (2)

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 15,1-19

Ez a fejezet Ászá uralkodásának következő huszonöt esztendejéről szól. Az etiópok felett aratott győzelmet, amelyet az előző fejezet tárgyalt, a béke hosszú időszaka követte: "nem volt háború Ászá királyságának harmincötödik esztendejéig." 19. v. Isten nagyon megáldotta Júdát ez alatt az időszak alatt, és ennek oka világos. Ászá jó példa erre a parancsra: "Az igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói," Jak 1,22. Ő egyike volt az olyan bölcs embereknek, amilyeneket az Úr Jézus írt le, Mt 7,24. Ászá meghallotta az Úr szavát, 1-7.

05.28 Félutas hívők

Dátum: 
2019.05.28

Orpá megcsókolta az anyósát,... visszatért népéhez és isteneihez. (Ruth 1,14-15)

Naomi azt tanácsolta özvegyen maradt menyeinek, hogy maradjanak otthon, ő pedig visszamegy elhagyott hazájába egyedül. Ők azonban ragaszkodtak ahhoz, hogy együtt menjenek. Útközben ismét emlékeztette őket arra, hogy számukra előnyösebb lenne népük körében maradni. Ekkor egyikük, Orpá, visszafordult, Ruth azonban azt kérte, hogy többé ne unszolja erre, mert ő már eldöntötte, hogy anyósa népét és Istenét választja.

05.25 Roboám (1)

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 11,1-17

Salamon fia rossz tanácsot követett, amelyről a 2Krón 10-ben, uralkodását jó elvekre alapozta, amelyről a 11. fejezetben, és nem sikerült fenntartania az ígéretes indulást, erről pedig a 12. fejezetben olvashatunk. Azonban az uralkodásának kezdetén bekövetkezett szerencsétlenség után jött három jó esztendő, 11,17. Ebben a periódusban három tényező járult hozzá megerősödéséhez.

05.13 Meglepő megoldás

Dátum: 
2019.05.13

Amikor megteltek az edények,... nem folyt több olaj. (2Kir 4,6)

Tud-e adni Isten reménytelen helyzetben is megoldást? Igen, a kérdés csak az, hogy elfogadjuk-e olykor meglepő segítségét.

Ki képes elfogadni? Aki tudja, hogy rászorul, aki nem az öklét rázza, hanem a kezét nyújtja és kér Istentől, s aki okoskodás nélkül megteszi azt, amit Isten parancsolt neki. Alázat, hit, engedelmesség szükséges a mi részünkről.

05.05 Küldetés

Dátum: 
2019.05.5

Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre! (Jón 1,2)

A bibliai Jónás története sok fontos tanulsággal szolgál, vegyük ezeket sorra most néhány napig!

Az ókori Asszíria gonoszsága, kegyetlen, harácsoló telhetetlensége közismert volt. Isten is látta ezt, és ő minden bűnt megítél, de előbb figyelmezteti a bűnöst. A megtérésre hívó ige mindig Isten kegyelmének a jele. Jónást választotta ki arra, hogy a fővárosban, Ninivében hirdesse ezt az igét.

05.03 Egészen Jézusig

Dátum: 
2019.05.3

Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket... (Mk 10,14)

Timóteus édesanyja nem félt attól, hogy gyermeke egészen Jézus Krisztus szolgálatára szánta magát. Tudta, hogy Jézus közelében van a legjobb helyen. Nem magának akarta nevelni és megtartani, hanem örült, hogy Istent, és így sok ember javát szolgálja.

04.25 Szemlélőkből hírnökökké

Dátum: 
2019.04.25

És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül... (Mt 28,7)

Húsvét hajnalán néhány asszony kiment Jézus sírjához, hogy „megnézzék a sírt". A tiszteletük, a kegyeletük, a szeretet indította őket erre. S hamarosan ők lettek a feltámadás örömhírének első hírnökei. Milyen állomásokon át vezetett az útjuk?

04.21 Jézus Krisztus Úr

Dátum: 
2019.04.21

És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. (Lk 24,30)

Amikor Jézus bement az emmausi kis házba, két meglepő esemény történt. Az egyik: az asztalfőre ült, imádkozott és ő adott enni a háziaknak. Ma is furcsa lenne, ha egy vendég így viselkedne. A másik: a háziak ezt tudomásul vették, elfogadták, hogy ő az Úr a háznál. És ezt követően ismerték fel, hogy a feltámadott Krisztus van jelen közöttük.

04.19 Kiragadott igék

Dátum: 
2019.04.19

Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták! (Lk 24,25)

Válogatunk Isten igéjében. Ami nem tetszik, amivel szemben tiltakozás van bennünk, amit nem értünk azonnal, azt nem fogadjuk el, mellőzzük, olykor el is felejtjük. Ezzel nemcsak szegényebbé tesszük magunkat, hanem a többi igét sem tudjuk helyesen érteni, torz szemléletünk lesz.

04.10 Heródes

Dátum: 
2019.04.10

Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. (Lk 23,9)

Jézus Krisztus születésekor Nagy Heródes volt Galilea fejedelme, halála idején a fia, Heródes Antipász. Feltűnő, hogy amikor nagypénteken Pilátus átküldte Jézust Heródeshez kihallgatásra, Jézus egyetlen szót sem szólt hozzá. Vajon miért?

04.08 Sámuel - a próféta

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 3,16-4,1; 9,6-19; 16,1-13

"Isten... különböző időkben és különféle módon beszélt a múltban az atyákhoz a próféták által", Zsid 1,1. Amikor Isten az éjszaka csendjében szólt a kis Sámuelhez, azért tette, hogy újra kijelentse gondolatait Izráelnek, emberi eszközön keresztül. Sámuelnek ebbe a szerepbe való belenövekedése röviden van feljegyezve. "És megtudta egész Izráel... hogy Sámuel az Úr prófétájául rendeltetett... mert kijelentette magát az Úr Sámuelnek Silóban, az Úrnak beszéde által. És ismeretessé lett Sámuel beszéde egész Izráelben", 1Sám 3,19-4,1.

03.21 Jefte

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 11,1-12,7

Könnyen lehetne úgy gondolni Jeftére, (a) mint valamiféle megkeseredett emberre, aki vitatkozik testvéreivel, és az Isten népe közti vezető szerepre számított; (b) mint meggondolatlan emberre, aki kockáztatta lányát egy meggondolatlan esküvel; vagy (c) mint kemény emberre, aki irgalmatlanul használta kardját testvérei ellen. Talán ez a rövid bírói életszakasz (hat év) a kudarc jele - mégis, ugyanaz a Szent Szellem, aki ezt a feljegyzést adta nekünk, Jeftét a hit hősei közé helyezi a Zsid 11,32-ben, aki ott egyike a mindössze négy megnevezett bírónak.

Tartalom átvétel