Skip to main content

engedelmesség

03.18. Engedelmes szív

Dátum: 
2019.03.18

Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet... (1Kir 3,9)

02.24 Úgy hallgassatok oda, hogy meghallgattassatok!

Dátum: 
2019.02.24

"Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek" (Jn 15,7).

Jól jegyezzük meg, hogy hallgatnunk kell Jézus Krisztus szavára, ha azt akarjuk, hogy Ő is meghallgasson minket. Ha nincs fülünk Krisztus számára, neki sincs füle a számunkra. De amilyen mértékben odahallgatunk, olyan mértékben hallgat Ő is reánk.

02.09 Önmegváltás?

Dátum: 
2019.02.9

Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. (Mk 10,20)

Mivel volt még tele a gazdag ember keze? A teljesítményeivel. Jó nevelést kapott, gyerekkorától komolyan vette a tízparancsolatot. Vallásos családban nőtt fel, ismeri a Szentírást, és erkölcsös életet él.

02.04 Az engedelmes ember

Dátum: 
2019.02.4

Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. (Lk 19,6)

Ez a történet fordulópontja. Így születik a hit: Zákeus hallotta Jézus szavát, bízott benne, és megtette, amit kért tőle.

A keresztény hit nem az érzelmek mozdulása, nem is csupán értelmi belátás. Az igazi hit az akarat döntése, s ezért mindig engedelmesség is. Zákeus sok mindent nem értett még akkor, de amit megértett Jézus szavából, azt megtette.

01.29 Az engedelmesség áldást hoz

Dátum: 
2019.01.29

"Tartsd meg engedelmesen mindezeket az Igéket, amelyeket én parancsolok neked, hogy jó dolgod legyen neked és utódaidnak mindenkor. Ha így cselekszel, azt jónak és helyesnek tartja majd Istened, az Úr" (5Móz 12,28).

Bár az üdvösség nem a törvény cselekedeteiből jön, de az engedelmeseknek szóló áldás-ígéretek Isten hűséges szolgáinak is szólnak. Az átkokat elvette Urunk amikor átokká lett érettünk, de az áldasokkal kapcsolatos ígeretek közül egy sem vesztette érvényét.

01.25 Engedj teret Istennek

"De mikor az Istennek tetszett..." (Gal 1,15).

12.16 A sötétség és a hajnal

OLVASNIVALÓ: 
Mikeás 6,1-7,20

MIKEÁS utolsó felhívása a nép magatartása ellen szól. Formája olyan, mint valami törvényszerű peré, 6,1. Elfáradtak Isten mellett! Pedig Ő megszabadította őket, megváltotta őket, gondoskodott róluk, 6,4, és védelmezte Őket, 6,5. Felszólítja őket, hogy emlékezzenek vissza Bálám gonosz tanácsára, és az ezt követő törvényszegésre Sittimnél, 4Móz 25; 31,16. Aztán emlékezzenek az Ő nagy kegyelmére Gilgálnál, Józs 5,9. Ilymódon sok igaz cselekedetet vitt végbe értük, Mik 6,5b. Akár az Ő népéről, akár Bálákról van szó a 6,6-7-ben, a tévelygés és az elv fennmarad.

11.16 Az Ő útján vele együtt?

„Vegyétek fel magatokra az én igámat és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok" (Mt 11,29).

11.06 Engedelmes gyermekek

HELYÉNVALÓ VOLT a pusztában, hogy a hang azt kiáltotta, hogy „térjetek meg", mert azt hirdette, hogy minden (hús)test olyan, mint a fű, és minden dicsősége olyan, mint a mező virága. A Szellem ráfúj, és az elszárad (24. v. Jak 1,11). A hit elfogadja az ember megromlott állapotának a tényét.

11.02 Harc a helyi gyülekezetben

OLVASNIVALÓ: 
Jakab 4,1-17

Jakab, miután beszélt a békességről, mint az igazi bölcsesség tanításának hatásáról (3,18), most a gyülekezetben lévő viszállyal foglalkozik - ami túlságosan is általános manapság. Rámutat a viszály eredetére - ez a világias kívánságok miatt van, amelyeket az emberek nem érhetnek el, mert rosszul kérik, csupán azért, hogy gerjedelmeikre költsék. Ez a világgal való barátság ellenségeskedés Istennel, és a Szentírás nem hiába szól, vagyis támaszkodni lehet rá. Nem a Szent Szellem okozza, Aki bennünk lakik, hogy irigyek vagyunk. Isten kegyelmet ad az alázatosnak, és ellenáll a büszkének.

10.25 Hirdetmény az Úr házából

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 7,1-8,3

JEREMIÁS TÁMADÁSBA lendült. Az Úr Igéje jött hozzá, és megmondta neki nemcsak azt, hogy mit mondjon, hanem azt is, hogy hol. Álljon az Úr házának ajtajába, 7,2. Támadta a nép templomba vetett bizakodását, mintha az szellemi biztonságot jelentene. Vö. Izráel korábbi bizakodásával a szövetségládával kapcsolatosan, 1Sám 4,3. Ez a zavaró mozzanat nagyon súlyos megvilágításba helyezi Júda bűnét. Úgy van leírva, mint szellemi „paráználkodás", Jer 3,8; 5,7. Az, hogy Júda pogány isteneket imádott, és kánaánita pogány szertartásokat űzött, Isten szemében paráznaságnak és hűtlenségnek számított.

10.17 Lázadás, elbizakodottság

„És vettek a férfiak azoknak eledeléből, az Úr tanácsát pedig nem kérték" (Józs 9,14).

10.13 A szolga Isten iskolájában

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 50,1-11

A FEJEZET IZRÁELLEL kezdődik egy asszony képében, aki elvált a férjétől hűtlenség következtében. Most fizetésképtelen. De ez mindennek csak az egyik oldala. Ő a bűnös és nem kapott válólevelet. Ez Izráel állapota a testté lételkor, 2. v.

Mielőtt szó lenne a Szolga önkéntes alárendeléséről Atyja akaratának, emlékeztet bennünket óriási teremtő hatalmára, 2-3. v. Miközben megalázkodásában Szolga volt, ugyanakkor Ő volt a Fiú az Istenség minden tulajdonságával.

05. Jósiás király uralkodása

Igehely (történet): Jósiás király uralkodása 2Krón 34 

Aranymondás/kulcsige: Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok! Jer 1,7

Óracél: Bátorodjanak fel arra, hogy elkötelezzék magukat Istennek, és nagy dolgokat tegyenek meg Érte.

Fő üzenet, központi igazság: Tizenévesen is lehet az Istennel kapcsolatba lépni, és az Úrért nagy dolgokat tenni

Üzenet/téma:

1. Átvezetés, dalismétlés:

09.09 Bölcsesség

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 8,1-36

BÖLCSESSÉG KIÁLT a szabadban, az úton, a városba vivő kapuknál, ahol áramlik a tömeg, 1-3. v. és ez az, ahol az evangéliumot is hirdetni kell. Az emberek fiaihoz szól, 4-5. v. és jeles dolgokat akar mondani, 6-9. v. Szavai valóban felbecsülhetetlenül értékesek, 10-11. v.; minthogy anyagi egyenértékük nincs, nem vásárolhatóak meg. A bölcsesség maga jobb, mint az arany és ezüst, igazságra vezet, meggazdagítja azt, aki szereti, 21. v. és az örökkévalóságból jön, 22-29. v.

08.22 Annak az indulatnak a gyakorlása

OLVASNIVALÓ: 
Filippi 2,12-30

AZ 1. FEJEZETBEN az apostol felszólította a gyülekezetben lévő szenteket, hogy álljanak szilárdan, figyelmeztetve őket, hogy harcoljanak együtt (27. v.). A 2. fejezet első verseiben négy dolgot említ, amely a gyülekezetben összhangot teremthet, ha végrehajtják, és leszögezi az önmegtagadás elvét, mások iránti mélységes érdeklődéssel (1-4.v.). Minthogy ez az alapelv minden tökéletességében nyilvánvalóvá vált Krisztusban, most figyelmezteti a szenteket, hogy engedelmeskedjenek, ezt az elvet követve (12. v.).

08.07 Krisztus feltámadása és megdicsőülése

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 16,1-11

A ZSOLTÁRT IDÉZI Péter is, Csel 2,31-32, és Pál is, Csel 13,35. Mindkét apostol úgy értelmezi, hogy Krisztus feltámadására és megdicsőülésére vonatkozik. Ez egyike annak a hat zsoltárnak, amelynek „miktám" a címe. A szó azt jelenti, hogy „arany". Ez valójában az Urunkkal kapcsolatos tanítás drága aranybányája.

A zsoltár két részre oszlik:

(1)  A hit ösvénye. A függő viszonyban lévő ember, 1-7. v.

(2)  Az élet ösvénye. Feltámadás és megdicsőülés, 8-11. v.

07.25 A férfi, aki megértett valamit

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 13,1-31

NEHÉMIÁS ELUTAZOTT Jeruzsálemből. Amikor megérkezett, úgy találta, hogy az ügyek rosszul állnak. Visszatérve a városba „megértette" a dolgot, 7. v. Isteni nézőpontból látta a dolgokat, és ezért nem volt csalódott - megértette a helyzetet. Megértette, mit cselekedtek rosszul, és miért. Az az ember, aki Istennel közösségben szemléli az eseményeket, megértő lesz. Az elbukás okai nem változnak. Nehémiást követve magatartásában, segíteni fog bennünket, hogy „megértőek" legyünk.

07.24 „Hozd elő a Könyvet"

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 8,1-18

ISTEN NÉPE KÖZÖTT Isten Igéje minden őszinte megújulásnál fontos helyet foglal el. Minden igazi megújulásnak az Igével kell kezdődnie és a neki való hívő engedelmességgel, vö. 2Krón 29,35; 31,3-4; 34,14-től. A helyreállítás munkájának közvetlen eredménye volt az Isten Igéje utáni hatalmas éhség. Itt egy egyesült népet látunk, amely Istenre vár, Neh 8,1. A Vizek kapuja előtt voltak, ami bizonyos utalást jelent az Isten Igéjének megtisztító, felfrissítő és megújító erejére.

07.16 A helyreállítás munkája

OLVASNIVALÓ: 
Ezsdrás 3,1-13

EBBEN A VISSZATÉRÉSBEN a vezetők nyilván tudatában voltak a dolgok igazi fontosságának. Amennyire lehetséges volt, helyreállították az Isten által kijelölt istentiszteleti rendet, és rögtön megkezdték a templom helyreállítási munkálatait. Figyeljük meg, hogyan kezdtek hozzá a munkához.

Tartalom átvétel