Skip to main content

engedelmesség

06.03 Az utazás vége

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 28,1-31

PÁL ÉRKEZÉSÉT Rómába nem kísérte pompa vagy ceremónia; éppen ellenkezőleg, a pogányok apostola fogolyként érkezik. Mégis, az Apostolok Cselekedetei utolsó fejezetének minden eseménye feltűnő bizonyítéka Isten Igéje megbízhatóságának és Pál életére vonatkozó szándékai csúcspontjának.

05.23 Salamon tehát felépítette a házat és befejezte azt

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 6,1-14

SALAMON ÉPÍTŐ MUNKÁJÁNAK a parancsa az Egyiptomból való kivonulástól van dátumozva, 6,1. Csak a megváltottak építhetnek az Úrnak. A feljegyzés bemutatja először az alap szerkezetét, 2-14. v., mint „befejezettet", 9.14. v. Másodszor a belső részt szépítették, és a belső udvar volt „befejezve", 22.38. v. Aztán a királyi palota-együttest is „befejezték", 7,1, amelynek részleteit a 7,12-ig írja le. Végül az udvar felszerelésével (Hírám munkája) 22.40 és a saját házával (Salamon munkája) minden be lett fejezve, 51. v.

05.12 Az evangélium terjedése

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 8,1-40

EZ a fejezet teljesen az igehirdetésről szól, és egyúttal az isteni tervezésről, mert rávilágít számunkra a mindenható Istenre, „aki mindent az Ő akaratjának tanácsából cselekszik" (Ef 1,11). Az üldözésben (ApCsel 8,1-4), Samáriában (5-25) és a pusztában (26-40), Istennek célja van népe érdekében.

05.11 A frigyláda felhozatala

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 6,12-23

A FILISZTEUSOK ELLENI két sikeres csata után, 5,17-25, Dávid megpróbálta az Úr szövetségládáját a Sionra hozatni, 6,1-23.

05.10 Minden összedolgozik a jóra

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 2,1-7; 5,1-16
HÉT ÉV TELT EL azt követően, hogy Dávidot királlyá kenték Júda felett, 2,1-4, mindaddig, amíg Izráel felett is királlyá kenték, 5,1-3. A közbeeső fejezetek a polgárháború véres eseményein vezettek keresztül bennünket, amely elmozdította az utolsó komoly trónkövetelőt Saul leszármazottai közül. Dávid erősebb és mind nagyobb lett, felismerve, hogy „az Úr... volt ővele" és „felmagasztalta az ő királyságát", 3,1; 5,10.12. Sok részlet támaszthat kérdéseket a mi elménkben az élet során, ahogyan a mi ösvényünk mentén is vannak lejtők és zavarok.

05.06 Ímé, esztelenül cselekedtem

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 26,1-25

NEHÉZ MEGÉRTENI a zifeusok árulását, vö. 23,19-24,11; Zsolt 54. Saul gyorsan megragadta a lehetőséget, hogy elpusztítsa Dávidot (figyeld meg Abnér jelenlétét), 1-5. v. Dávid elhatározta, hogy úgy „veszi fel a harcot Saullal", hogy látványosan megkíméli életét, 6-12. v.! Ezáltal Dávid megerősítette ártatlanságát, és Saul akciójának értelmetlenségét, gonoszságáról nem is szólva (figyeld meg Abnér megrovását), 13-20. v. Végül Saul megvallotta bűnét és balgaságát, elismerte, hogy az Úr áldása volt Dáviddal, és megígérte neki, hogy nem fogja bántani, ha visszatér.

04.29 Jobb az engedelmesség az áldozatnál

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 15,1-35

SAUL HIVATALRA VALÓ kiválasztását elvetése követte, 13-15. fej. A mi szempontunkból Saul azzal volt megbízva, hogy elpusztítsa Amáleket, 15,1-4, és hadjárata sikeres volt, noha tönkretette részleges engedelmességével, 5-9. v. Sámuel, amikor ez tudomására jutott, megneheztelt Saul engedetlensége miatt és elítélte, 10-19. v. Saul először mentséget keresett, 20-23. v., de végül elismerte bűnét, 24-25. v. Sámuel elfordult Saultól, aki megragadta a próféta ruháját, megpróbálva megakadályozni távozását.

04.14 Gedeon: a győzelemhez vezető út

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 6,11-32

MIDIÁN AZ AZ ELLENSÉG, amely a haszonleső szellemet képviseli, ami olyan gyakran kifosztja és megbénítja Isten népét. Midián Ábrahám leszármazottja volt, 1Móz 25,2, így rokona Izráelnek, de a bibliai színtéren úgy jelennek meg, mint „kereskedők", 1Móz 37,28. Figyeld meg a Péld 11,24 elvét; vö. Bír 6,1-6. Most azonban volt egy fiatal férfi Izráelben, aki

04.06 Az első győzelem

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 5,13-6,27

ÁTMENTEK A JORDÁNON, eltávolították a gyalázatot (lásd Kol 3,5), megtartották a páskát 38 év után (fontos a sorrend), és most új tápláléka van Izráelnek, az ország régi gabonája. Ez Krisztusra mutat a feltámadásban! Jerikó most szemben áll Izráellel, a harc azonban nem annyira a kánaániták és izráeliták között áll fenn, hanem Isten és a Sátán között!

03.21 Hallgass figyelmesen - Isten szólt!

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 4,1-13.32-40

HALLGATNI nem mindig olyan könnyű, mint amilyennek látszik! Ez a fejezet a figyelmes hallgatásra való felszólítással kezdődik, amikor Isten rendeléseire és végzéseire tanít, 1. v. Csak ilyen módon képes élni a nemzet, és véglegesen birtokba venni az országot. Az Úr nyitott füleket keres, úgy, hogy Igéjét befogadják. Életbevágóan fontos, hogy az Igét a maga teljességében értékeljék és engedelmeskedjenek neki. Az ihletett igazságot nem szabad megmásítani - ez minden korban fontos.

03.19 Bevezetés Mózes 5. könyvéhez (Deuteronomium)

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes

A MÓZES 5. KÖNYVE teszi teljessé a TÓRÁ-t, a zsidó Szentírás első szakaszát. Élettel teli újbóli kifejtése és megerősítése azoknak a megállapításoknak és rendelkezéseknek, amelyeket Mózes kapott. A bemutatott törvények nemcsak tényszerű utasítások; a hallgató lelkiismeretére is hivatkoznak. Mózes, amikor elmondja utolsó üzenetét, azután sóvárog, hogy megnyerje nemzetének szívét.

Figyeljük meg a könyv öt fő jellemvonását:

02.19 Ahogyan az Úr megparancsolta

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 40,1-38

EZ BIZONYÁRA izgalmas időszak volt Mózes és Izráel népe számára. Az előző hónapokban az előkészítő munka biztosan haladt előre, a munkásokat mindenkor az utasítások irányították: „Vigyázz, hogy arra a formára csináld, amely a hegyen mutattatott néked", 25,40. Lehet, hogy voltak alkalmak, amikor az egyes munkások csodálkoztak, hogy miért kell ilyen különleges módon elvégezni valamelyik munkafolyamatot - ha magukra hagyatkoztak volna, más megoldást választottak volna. Az isteni rendelkezés azonban ez volt: „az ott mutatott minta szerint".

02.15 Isten munkásai

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 31,1-18

LÁTJUK a megfelelő munkásokat. Isten ezt mondja Bésaléellel kapcsolatban: „név szerint meghívtam", 2. v. Név szerint ismer bennünket és a maga szuverenitásában ismeretessé teszi számunkra akaratát és kívánságát. Hogyan reagálunk rá? Amikor Mózeshez érkezett a hívás, ő ezt válaszolta: „Kicsoda vagyok én?", 2Móz 3,11. Számít az, hogy ki vagyok én, ha Ő hív? Isten a „senkiket" választotta ki szolgálatára, 1Kor 1,27-28, és a senkik szolgálatában dicsőül meg. „Betöltöttem őt Istennek Szellemével" - micsoda adomány! Milyen vigasztalás van ebben a szóban: „adtam", 6.

02.06 Az el nem mondott imádság

OLVASNIVALÓ: 
Máté 26,36-75

PÉTER JOBB halász volt, mint kardforgató. Amikor odacsapott Malkushoz egy karddal, csak egy fület sikerült levágnia, nem egy fejet (51. v.).

01.30 Csak levelek

OLVASNIVALÓ: 
Máté 21,17-22,14

JÉZUS ÉS tanítványai egyik reggel korán elhagyták Betániát. A friss, tavaszi levegőben az Úr megéhezett. Az út mentén egy magányos fügefa nőtt a sziklás talajban. Nem volt fügeérés ideje, de a fa, amelyet lombok borítottak, felkeltette a figyelmét. Jól ismert dolog, hogy a fügefa lombjai a gyümölcsöt követően bontakoznak ki. Ez a fa idő előtt hozta elő lombjait, azt ígérve, hogy alatta gyümölcs van.

11.26 Ismerni Istent

„Ha nincs kijelentés, elvadul a nép, de boldog lesz, ha megfogadja a tanítást." Példabeszédek 29,18

Ennek a versnek az első felét gyakran így adják vissza: „Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul" (Károli is). És általában úgy értik ezt, hogy egy népnek cél kell, amely felé igyekszik. Az emberek előtt bizonyos programoknak kell lenniük, az eredményekre vonatkozó világos elképzelésekkel, és tudniuk kell azt is, milyen lépések vezetnek odáig.

11.08 Maradj elhívásodban

„Mindenki maradjon abban a hivatásban, amelyben elhívatott." 1Korintus 7,20

Ha valaki keresztyénné lett, talán azt gondolja, hogy most már gyökeresen szakítania kell mindazzal, ami addigi életéhez tartozott. Hogy az efféle gondolkodást helyreigazítsa, az apostol kijelenti, hogy az ember maradjon meg ugyanabban a helyzetében, amelyben megtérése pillanatában volt. Vizsgáljuk meg most közelebbről ezt, és lássuk meg, mit jelent, és mit nem jelent.

11.04 Hasonlítunk

"Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti testvérét!" 1János 3,10

Régebben a legtöbb polgári családban a nappali szoba asztalán volt a nagy, díszes családi fényképalbum vattával bélelt bőrbe kötve, dúsan aranyozva. Lapjai aranyszegélyes, virágmintás, fényes keménypapírból készültek. És minden oldalán több bemélyedés volt található, amelyekbe fényképet lehetett tenni.

10.25 Hű barátunk

„Van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél." Példabeszédek 18,24b

Az Úr Jézus barátsága olyan téma, amely meleg visszhangra talál mindenütt Isten gyermekei között. Amikor a földön élt, kinevették mint a „vámszedők és bűnösök barátját" (Mt 11,19), a keresztyének azonban vállalták ezt a gúnynevet, és megtisztelő címmé változtatták.

10.12 Kérd az Ő vezetését!

„De mindnyájan, akik tüzet szítotok, gyújtónyilakat gyártotok, saját tüzetek lángjába kerültök, nyilaitok tüzébe, amelyeket gyújtottatok! Az én kezem teszi ezt veletek, kínok közé kell jutnotok!" Ézsaiás 50,11

Mindent lehet éppúgy jól, mint rosszul csinálni, és ez különösképpen vonatkozik arra, amikor Isten vezetését keressük. A mai igeversünk a rossz utat írja le. Olyan emberről szól, aki tűzifát halmoz fel, s azután ezt a tüzet és égő nyilakat arra használja fel, hogy megvilágítsa az útját.

Tartalom átvétel