Skip to main content

felelősség

12.21 Titusz (2)

OLVASNIVALÓ: 
Titusz 1,1-5.10-16

Pál azt a szót használja, hogy "hagytalak", ami máshol azt jelenti, hogy "elhagytalak". Mi miatt távozott Krétából olyan hirtelen és váratlanul? Feltehetőleg nem érzete túl jól magát emiatt. Azonban Istennek volt egy szolgája, Titusz, akire Pál nyugodtan rábízhatta, hogy megtegyen sok dolgot, amelyeket ő maga tett volna meg, ha mások lettek volna a körülmények.

12.20 Mire való az ünnep?

Dátum: 
2018.12.20

A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek! (Ézs 30,15)

Pilinszky János ezt írja az ünnepek lényegéről: „A statisztika azt mutatja, hogy az ünnep sokak számára a napi felelősségből az ünnepi felelőtlenségbe való menekülést jelenti... A keresztény ünnep a pihenés, a hálaadás, a megszentelés napja kell hogy legyen. A kikapcsolódás erre kevés..., valójában bekapcsolódásnak kell lennie. Az ünnep az élet egészébe való visszatalálás lehetőségét kínálja."

12.18 Juliusz, a százados

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 27,1-3.9-12.42-44

Juliusznak volt a felelőssége, hogy számos foglyot vigyen Cézáreából Rómába. Minthogy egy tekintélyes sereg római századosa volt, nagyon jól felkészült a feladatra, és sok katonával rendelkezett, akik segítségére lehettek feladatainak teljesítésében. Neki kellett biztosítania minden fogoly biztonságos megérkezését. Az útnak nem lehetett kudarc a vége. Az ellenőrzési rendszernek olyannak kellett lennie, hogy kizárja a szökés minden lehetőségét. Nem tudjuk, hogyan lehetett Pálnak megengedni, hogy Lukács és Arisztarkhosz vele menjen.

12.02 Isten ígérete szerint

Dátum: 
2018.12.2

...minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és feddhetetlennek találjon benneteket békességben. (2Pt 3,14)

Az adventi időszak a jövőre irányítja figyelmünket. Vajon hogyan alakul az emberiség jövője, és a mi személyes életünk számára mit tartogat a jövendő?

Vannak, akik nem szeretnek ezzel foglalkozni, csak a mának élnek, azt akarják élvezni. Milliók vallják: a holnap bizonytalan, fő, hogy ma érezd jól magad.

08.20 Az állam

Dátum: 
2018.08.20

Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak..., mert Isten szolgája az a te javadra. (Róm 13,1.4)

07.11 Úgy, mint Pató Pál?

Dátum: 
2018.07.11

"...a világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. (Lk 16,8)

Jézusnak ezt a példázatát sokan félreértik. Arról van itt szó, hogy egy sáfár (vagyonkezelő) sikkasztott, és emiatt elbocsátják. Megijed, mert „kapálni nem tud, koldulni szégyell", mit tegyen, hogy biztosítva legyen a jövője? Gyorsan hívatja az ügyfeleket, és mindegyiknek elenged a tartozásából, hogy később majd jóindulattal legyenek hozzá.

07.01 Felelősség békeidőben

Dátum: 
2018.07.1

Jósáfátnak egyre nagyobb lett a hatalma. (2Krón 17,10-19)

Ez a szakasz arról szól, mit adott Isten Jósáfátnak uralkodása elején, és mit tett ő azzal.

„...az Úr rettegést támasztott a Júda körül levő országok királyaiban, és nem mertek háborút indítani Jósáfát ellen." Néha Isten úgy védelmezi az övéit, hogy félelmet támaszt ellenségeikben. Olykor nem is tudjuk, milyen veszélyek közt járunk. Isten ott is véd, ahol nem sejtjük.

06.15 Jézus hazaszeretete

Dátum: 
2018.06.15

Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta... Bár felismerted volna... a békességre vezető utat! (Lk 19,41-42)

03.18 Gedeon: a győzelmes hadvezér

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 7

Gedeon Istentől függött, és odaszentelte magát az Ő ügyének. És mi? Eszerint igaznak kellene lennie mireánk is: mind valamilyen ránk bízott munkában, mind valamilyen felelősségben, amely a vállunkon nyugszik, mindpedig valamilyen útban, amely előttünk áll. Isten ilyen hívő embereket használ fel. Gedeon hadseregének micsoda lecsökkentése történik! 22 000 ember megy haza; ők félnek. 9700 téveszti szem elől a célt az ívásnál; ők könnyen felkészületlenek lehettek volna, és elbocsátották őket. Ezt magunkra is alkalmazhatjuk.

02.12 Észreveszem-e a bajban levőt?

Dátum: 
2018.02.12

Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta... (Lk 10,33)

Az irgalmas samáriai példázatában (Lk 10,25-37) Jézus egészen gyakorlati módon tanít minket az irgalmasság mozdulataira. Vegyük ezeket sorra!

12.07 Nagyon kiváltságos helyzetben - keményen megbüntetve

OLVASNIVALÓ: 
Ámós 3,1-4,13

ÁMÓS MOST AZ ÚR szavát Júdához és Izráelhez együtt intézi, mint nagy mértékben kiváltságos családhoz, 3,1. Egyedülálló közösségük volt, nagy váltságuk és kegyelmes kiválasztásuk, 3,2. Az, hogy Isten ismeri őket, választásával együtt jár; vö. Jer 1,5; Róm 8,28-30. Embereknél a bensőséges kapcsolat gyakran engedékenységet jelent, de Istennél a kiváltság megnöveli a felelősséget, Júd 5-11. Hét szónoki kérdést tesz fel, hogy bemutassa, hogy Isten bánásmódjában mindig van ok és okozat, 3,3-6. Isten figyelmeztetései megelőzik ítéleteit, 3,7.

11.14 Az őrálló felelőssége

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 33,1-21

EZÉKIEL NEM LEHETETT passzív szemlélője az Istentől kapott látomásoknak és üzeneteknek. Ezekben a látomásokban és üzenetekben erkölcsi és szellemi dolgokat kellett továbbadnia. Nehéz felelősség terhelte a prófétát, hogy az embereket figyelmeztesse: meneküljenek az eljövendő harag elől; vö. Mt 3,7.

10.24 Felelősségrevonás és elítélés

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 2,1-19

JEREMIÁST A „BALSORS prófétájának" nevezték, és valóban könyvének hangneme gyakran sötét és nyomasztó. Néha keserű könnyeket kellett hullatnia, miközben az Úr üzenetét hordozta, 13,17. De mély oka volt a próféta szomorúságának. A 2. fejezetben olvasunk annak a népnek az állapotáról, amelyhez az Úr Igéje szólt. Volt számukra egy felelősségrevonás a múltra vonatkozóan, 1-3. v. Az Úr emlékezett népének korábbi szeretetére. A terméketlen és gyümölcstelen pusztaságban Övé volt a legfőbb vonzalmuk; Őutána mentek. Izráel útja akkor szent volt és az Úr fő érdeklődésének tárgya voltak.

09.26 Katona, atléta és földműves

NAGY FELELŐSSÉG nyugodott Timóteus fiatal vállain, és minden szükséges kegyelmet meg fog találni Krisztus Jézusban; ebben a kegyelemben kellett folyamatosan erősödnie. Ez a kegyelem számunkra is rendelkezésre áll ma. Az isteni igazság letéteményeseként adja tovább (az „azokat" szó azt hangsúlyozza, hogy a tanításnak semmiképpen sem szabad változnia) egyik generációról a másikra; a 2. versben valójában négy generációról van szó: „én" (Pál), „te" (Timóteus), „hű emberek", „mások is".

09.13 Ha erőtlen, tartózkodó, tájékozatlan vagy

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 24,10-12

EZ A HÁROM VERS olyan szakaszt állít elénk, amelyben bátorságunkat kivételes igénybevétel 10. v., valamint kikerülhető felelősség teszi próbára, 11-12. v. A két próba előtt az igazi pásztori szívű ember szilárdan meg fog állni, de a béres elmenekül, rossz helyzetbe kerül, 10. v., reménytelen feladatra, 11. v., és megbocsátható tájékozatlanságra hivatkozva, 12, v.

07.17 Felelősek vagyunk

„Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak megismerésében" (2Pt 3,18).

06.02 Utazás Rómába

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 27,1-44

EGY DOLOG emelkedik ki ebben az izgalmas történetben: Isten képes megvédeni az övéit. Az Ő láthatatlan keze mindig vezeti és őrzi azokat, akik hozzá tartoznak, mert semmi sem történhet meg velük az Ő engedélye nélkül. Lukács műszakilag is nagyszerű beszámolója az utazásról több, mint a viharok és a hajótörés szemléletes leírása; megvilágítja Isten gondviselését Pál megőrzésében (24.42-44. v.). Ezenkívül illusztrálja a Szentírás pontosságát (a hajózási szakkifejezésekben mutatott pontosságában, 27-32.39-41. v.).

03.12 Mózes megosztott felelőssége

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 11,10-35

A NÉP ZÚGOLÓDÁSÁNAK következménye, 1-9. v. Mózes nemtetszését váltotta ki.

Ugyanúgy, ahogyan a nép elbukott, Mózes is ingadozott. Ezt jelzik Mózesnek az Úrhoz intézett szavai: „miért... hogy ez egész népnek terhét énreám vetéd?", 11. v. Mérhetetlen tehernek érezte kétmillió ember vezetését, Néha te is, én is érezhetjük „a napnak terhét és hevét", de a zsoltáríró ezt mondja: „Vessed az Úrra a te terhedet, Ő gondot visel rólad", Mt 20,12; Zsolt 55,23.

02.12 Korlátozta önmagát - nagy a felelősségünk

Kezeim munkáját csak bízzátok reám!" (Ézs 45,11).

Itt, az időben Isten sem szabad. Nem úgy mozgatja gyermekeit mint sakkfigurákat a táblán, hanem önmagát korlátozva, szabad választást engedett nekik. Tudatosan tette ezt, a végső eredmény ismeretében. Az örökkévaló múltban Isten akarata korlátlan volt, és nem létezett más akarat. Az örökkévaló jövőben szintén korlátlan hatalommal fog bírni, mert addigra győzelmet arat a szeretet, és az ember szabad akarata megegyezik az Ő akaratával. Ez az Isten dicsősége.

02.10 A tíz ige

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 20,1-26

BÁR a Tízparancsolatot egy akkor még ismeretlen néppel közölték, amely egészen addig rabszolgák nemzete volt, a Tízparancsolat, mint az erkölcsiség minden területe a héber Szentírásban - messze felette áll a többi nemzet erkölcsi előírásainak. Ha az emberek nem számolnak isteni eredetükkel, akkor hogyan tudják ezt egyáltalán megmagyarázni? Egyedül Izráelről mondta Isten: „az égből beszéltem veletek", 22. v. Isten ismét felhívja a figyelmet az Egyiptomból történő megváltásra, 2. v. A megváltás - ok az engedelmességre.

Tartalom átvétel