Skip to main content

gyülekezet

07.13 Előre elkészített jócselekedetek

„Az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jócselekedetekre, melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk" (Ef 2,10).

06.15 Az én nevemben...

„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük" (Mt 18,20).

05.09 Lesznek ketten egy testté

„Ezért a férfi elhagyja atyját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testté" (Mt 19,5).

04.15 Gyülekezet

„Hogy a Gyülekezetet önmaga elé állítsa dicsőségben úgy, hogy azon ne legyen szeplő vagy ránc, vagy ehhez hasonló" (Ef 5,27).

12.08 Akvila és Priscilla

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 18,1-26

Minden gyülekezetben kell, hogy legyenek Akvilához és Priscillához hasonló istenfélő házaspárok, mert fontos szerepet játszhatnak, és jelenlétük változást hozhat. Rómából elűzve kötelességtudóan eltávoztak, hogy ideiglenes otthont létesítsenek Korintusban, ahol boldogok voltak, hogy szállást biztosíthattak Pálnak és Szilásznak. A Pállal való első közös pont a mindennapi munka volt - mindnyájan sátorkészítők voltak. De az elsőrendű fontosságú közös nevező nyilvánvalóan az Úr és az Ő népe iránti kölcsönös szeretetük volt.

12.06 Lídia

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 16,11-15,40

Filippi volt a hídfő az evangélium számára Európában. "Egy macedóniai férfit" látott Pál látomásban, mégis egy asszony, vagyis Lídia volt az első feljegyzett megtérő.

09.29 János, a gyülekezeti vezető

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 3,1-9; 4,13-20; 8,14-7

Az Úr mennybemenetele és a Szent Szellem eljövetele után, pünkösd napján Isten Gyülekezete gyors növekedésnek indult. Kezdetben a keresztyének Jeruzsálemben összpontosultak, de az evangélium tovább terjedt, és egyre távolabbra jutott.

09.17 Péter: magasságok, mélységek

OLVASNIVALÓ: 
Máté 16,13-28; 17,1-8

Péter határozott követője volt az Úr Jézusnak, bár időnként inkább fegyelmezetlen, ami lelkesedésben, vagy kétségbeesésben nyilvánult meg. Az Úr, amikor Cézárea Filippinél együtt volt a tanítványokkal, meg akarta tudni, hogy valójában mit gondol róla a világ, különösen pedig a tanítványok: "Ti kinek mondtok engem?" Még ma is szeretné tudni a mi gondolatainkat Önmagáról. Némi tétovázás után Péter meggyőződéssel vallja a következőket: "Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia".

06.15 Jézus hazaszeretete

Dátum: 
2019.06.15

Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta... Bár felismerted volna... a békességre vezető utat! (Lk 19,41-42)

01.07 Énók, Ádámtól számítva a hetedik nemzedék képviselője

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 5,21-25; Zsidók 11,5-6

Bár ő Sét leszármazási vonalához tartozott (akik közül néhányat az Úr nevéről neveztek el), Énók olyan közelséget tapasztalt meg Istenhez, amilyen az ő nemzedékében ismeretlen volt mások számára. Egy nagy családhoz tartozott, és neki magának is számos gyermeke volt. Úgy tűnik azonban, hogy különösképpen Matuzsálem megszületése után járt Istennel. Ez azért érdekes, mert ez Énók születése után volt, amikor "kezdték segítségül hívni az Úrnak nevét", 1Móz 4,26.

12.14 Egymásért

„Nem hagyva el a magunk gyülekezetét, amint szokásuk némelyeknek, hanem intve egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy az a nap közelget" (Zsid 10,25).

11.29 A helyi gyülekezet köre

OLVASNIVALÓ: 
3János 1-14

A HARMADIK levél kiegészíti a másodikat, mint egy nyitott könyv két oldala, megadva a tantétel utáni gyakorlati részt. A presbiter folytatja pásztori munkáját, dicsérve a szellemi életerőt, és gondolva a fizikai gyengeségre. A második levélben a gonosz kívül volt, arra törekedve, hogy bejusson azokon keresztül, akik nem a Krisztus tanítását tartották. Ebben a levélben a gonosz belül van a gyülekezeten, kivetve azokat, akik az Ő nevéért jelennek meg.

10.29 Egy test

„Hogy mindnyájan egyek legyenek, mint te énbennem Atyám, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem" (Jn 17,21).

09.19 Magatartás a gyülekezetben

OLVASNIVALÓ: 
1Timóteus 3,14-16

A GYÜLEKEZETI felügyelet dolgát követően a 3. fejezet záró része a gyülekezetben való magatartással foglalkozik. „Ezeket írom néked,... hogy tudd meg, mimódon kell forgolódni az Isten házában" (14-15. v.). Ez a mondat magában foglal minden keresztyént, és nem korlátozódik Timóteusra, sem pedig a felvigyázókra és diakónusokra, valamint azok feleségeire. Az a tudat, hogy Isten házában vagyunk, végezze el bennünk, hogy kellő tisztelettel viselkedjünk, mivel az élő Isten Gyülekezete ellentéte a holt bálványok házának. Ez „az igazságnak oszlopa és erőssége (alapja)" (15.

05.16 Jeruzsálemtől Antiókhiáig

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 11,1-30

EZ a fejezet jelzi a keresztyén tevékenység nagy kimozdulását Jeruzsálemtől Antiókhiáig, a judaizmus szívétől a Római Birodalom harmadik városáig, Péter vezetésétől Páléig. Bizonyítékát láttuk ennek a változásnak a korábbi három fejezetben is, a samaritánusok megtérésekor, Pál elhívatásánál, valamint Koméliusz üdvözülésénél. Mostantól kezdve Lukács figyelme nyugat felé fordul, ahogyan az evangélium Júdeából Európa felé indul. Kezdjük tehát Péter jeruzsálemi elbeszélésének teljes beszámolójától (1-18.

05.14 Az egészséges gyülekezet titka

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 9,23-43

MI SZOLGÁLJA a gyülekezet jólétét? Igeszakaszunk segíthet ebben, mert annak szellemi lényege benne van Lukács egyik összefoglaló versében (31. v.); recept a gyülekezeti növekedéshez, amely még mindig működik.

05.06 A gyülekezet születése

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 2,1-47

EGY SZÜLETÉSNAP mindig speciális alkalom, és a Gyülekezet születésnapja sem volt kivétel. Pünkösd napján a Szent Szellem alászállása és a Szent Szellembe történő bemerítkezés következtében minden élő hívő ember egyesült a Gyülekezetben, a Krisztus Testében, amely által az Úr Jézus távollétében folytatja munkáját a világban. Ezt a napot csodálatos jelek tették emlékezetessé (1-13. v.), valamint Péter felvilágosító igehirdetése (14-40. v.), és mintegy 3000 ember megtérése (41-47. v.).

03.26 A kiválasztott hely

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 20,1-22

AZ ÓSZÖVETSÉG világossá teszi, hogy az a hely, ahol a nép bemutatta áldozatait és imádatát, nagyon fontos volt. Ábrahám életében azok a helyek, ahol oltárait felépítette, különösen fontos helyek voltak, pl. 1Móz 12,8; 13,18. Ahogyan Izráel népe növekedett, és ahogyan élete az ígéret földjén kibontakozott, egyre inkább létfontosságú volt, hogy a nép tudja, hol volt kijelölve az imádat központja.

03.15 Kóré lázadása

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 16,1-40

KÓRÉ, a nagy összeesküvés vezetője Kéhát családjából származó lévita volt, aki a sátor legszentebb dolgaiért volt felelős, 1. v.; 4Móz 4,4-15.

Tartalom átvétel