Skip to main content

igazság

11.01 A nyelv használata

OLVASNIVALÓ: 
Jakab 3,7-18

A NYELV MEGZABOLÁZÁSA lehetetlen. Hogy ezt aláhúzza, először az ember állatszelidítő képességét említi. Az ember meg tud szelídíteni mindenféle állatot, madarakat, kígyókat de senki sem tudja megszelídíteni a nyelvet. Micsoda ellentmondó dolog! Nyelvünkkel áldjuk az Urat, de emberek átkozására is használhatjuk, akik Isten hasonlatosságára teremtettek. Micsoda képtelen dolog a nyelvet ilyen kombinációban használni! Még a természet is elítéli az ilyen összeférhetetlenséget. A forrás sem csörgedeztet ugyanabból a nyílásból édes vizet és keserűt, a fügefa nem terem olajbogyót.

10.31 Az igazság próbája

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 28,1-17

TÖRTÉNETILEG JERÉMIÁS SZOLGÁLATA hosszú időt ölelt fel Jósiás uralkodásának utolsó éveitől kezdve, végig a gonosz Sedékiás idejében, annak korai végéig a fogságban, tanúja volt a szellemi dolgok leromlása azon folyamatának, amely csak szerencsétlenségben végződhetett. Választékos nyelvezettel világosan megmondta az események végső menetét, 25,8-14. Izráel pusztaság lesz, és Júda Babilont fogja száműzetésben szolgálni 70 évig. Babilon felemelkedését, mint a nemzetek között uralkodó hatalmat Isten gondviselése rendelte. Ez jelöli ki „a pogányok idejének" kezdetét.

09.08 Az Úr igéje

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 7,1-24

ISTENÜNK ÚGY TEKINTI népét, mint szeme fényét, és úgy is törődik vele. Izraelnek azt mondta a pusztában Mózes búcsúénekén keresztül, hogy „az Úrnak része az Ő népe... őrizte, mint a szeme fényét", 5Móz 32,9-10. A visszatért maradékot az Úr Zakariáson keresztül ugyanezzel a képpel biztosította: „aki titeket bánt, az Ő szemefényét bántja", Zak 2,8. Dávid bizalommal imádkozhatott így: „Tarts meg engem, mint szemed fényét, szárnyaid árnyékába rejts el engem", Zsolt 17,8.

08.29 Isten igéje és a szent ember járása

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 119,1-24

A 119. ZSOLTÁR A LEGHOSSZABB a könyvben, és egyike a legfontosabbaknak. Az egész Isten Igéjéről szól, és annak hatásáról a hívő ember életére és járására. Kulcsverse a következő lehet: „Mimódon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát?", 9. v.

06.06 Veszítsd el... Mert bosszút állok

OLVASNIVALÓ: 
2KiráIyok 9,1-37

AKHÁB HÁZA, hasonlóan a két előzőhöz az északi királyságban pusztulásra van ítélve, 8-9. v. Jéhu volt az Úr eszköze, felkenve, 3.6.12. v., és kijelölve, hogy büntessen, 7. v. Végül is az eseményekben az Úr volt az, aki intézkedett. „Kigyomlálom", és "teszem"; ez volt az isteni kijelentés az Ő szándékaival kapcsolatban. Az Úr hosszútűrő, tág teret ad a bűnbánatnak. Késését sohasem szabad lassúságnak tekinteni.

05.01 Pilátus dilemmája

OLVASNIVALÓ: 
János 19,1-16

A POLGÁRI kihallgatás, amely hol a tárgyalótermen kívül, hol azon belül folyt, rávilágít Pilátus dilemmájára. Kívül megpróbálja kiengesztelni a zsidó vezetőket anélkül, hogy kívánságukat teljesítené. Bent Krisztussal kerül szembe, Aki lelkiismeretének mélyére hatol, de nem szándékozik elfogadni igényeit. Az erkölcsi bátorság hiánya miatt középutat keres. Ilyen út volt, hogy felajánlotta Jézust a népnek egy megrögzött bűnöző alternatívájaként, így apellálva igazságérzetükre. Ez a terv kudarcba fulladt, amikor azok Barabbást választották (18,40). A katonák általi megkorbácsoltatás (1-3.

04.30 Az árulás, letartóztatás es kihallgatások

OLVASNIVALÓ: 
János 18,1-40

JÁNOS EVANGÉLIUMÁT a szellemi evangéliumnak nevezték. A tények, amelyeket János feljegyez, szellemi igazságokat fejeznek ki, és ezt látjuk még a szenvedéstörténet kezelésében is. Az égőáldozat egyik fő jellegzetessége volt (3Móz 1) az áldozat önkéntessége, kiábrázolva Krisztust, aki „önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek" (Zsid 9,14). Ez az a szempont, amelyet János a beszámolójában bemutat. Az Úr azért ment a kertbe, mert „ismerte pedig azt a helyet Júdás is", nem azért, hogy elrejtőzzön, hanem hogy elérhető legyen a letartóztatáshoz.

04.28 A Szent Szellem és a hívő ember

OLVASNIVALÓ: 
János 16,12-33

AZT a „még sok mondani"-valót, amit nem mondhatott el a tanítványoknak akkor, elmondta nekik később a Szent Szellem által. Hogy az Úr lesz, aki beszél hozzájuk, a Szellemre vonatkozó következő megállapításokkal erősítette meg: „mert nem ő magától szól" (13. v.); „mert az enyémből vesz" (14-15. v.). A hívővel kapcsolatosan a Szellem munkája háromszoros; elvezeti az igazságra (13. v.); megjelenti Krisztus dicsőségét (14. v.); megjelenti az eljövendő dolgokat (13. v.). A Szellem „vezetése" feltételezi a hívő részéről a hajlandóságot arra, hogy Ő vezesse.

04.27 A Szent Szellem és a világ

OLVASNIVALÓ: 
János 16,1-11

A VILÁG gyűlölködése, valamint a Szent Szellem segítsége a bizonyságtételben, amelyre általánosan utalt az utolsó fejezet, ebben a szakaszban részletesebben ki van fejtve. A tanítványok üldözése a zsinagógákból történő kizárástól és a gyűlölködéstől kezdve egészen megölésükig terjedhet. Ami ennél is rosszabb, ezt a fanatizmust úgy tekintik majd, mint Isten szolgálatát, és mindenki nyíltan végezheti (2. v.).

04.15 Az Úr teljes kegyelemmel és igazsággal

OLVASNIVALÓ: 
János 8,1-11

A 7. FEJEZET utolsó verse helyesen a 8. fejezet elejéhez tartozik. Az Úr szüntelenül közösségben volt Atyjával - micsoda példa ez számunkra! Miközben tanított a templomban, a vallási vezetők elé hoztak egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Azt kérdezték Jézustól, hogy meg kell-e kövezni a nőt az 5Móz 22,22 szerint, vagy sem. Igyekeztek az Urat dilemma elé állítani. Egyrészt, ha megerősíti a törvény kötelező érvényességét, valójában szembe kerül a római törvénnyel, minthogy a halálbüntetést megtiltották a zsidó hatóságoknak.

03.30 Menedékhelyre menekülés

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 19,1-21

IZRÁEL TÖRVÉNYEINEK keretein belül az igazságszolgáltatás szabályai a legkimerítőbbek. Isten igazságos jellemét tükrözik, aki ezeket adta. A büntetés követelményei valóban szigorúak voltak. „Ne nézz reá szánalommal; lelket lélekért, szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért", 21. v. A büntetésnek arányban kellett állnia a bűnnel. Figyeljük meg a lázadó fiú büntetését!, 21,18-21.

03.11 Igaz vagy hamis?

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 6,1-49

AZ ELŐTTÜNK lévő fejezet két szombattal kapcsolatos eseménnyel kezdődik. A tanítványok gabonakalászokat tépdestek, kezükkel kimorzsolták és a szemeket megették. A farizeusok ellenvetésére, mivel ez szombatnapon történt, a Dávid tettére való hivatkozás volt a válasz (3-4. v.; 1Sám 21,6). Ezeknek az embereknek nem lehetett igazi szombatjuk, csak az Isten iránti engedelmesség üres vallása, mivel a szombat Urát elutasították.

01.24 József megkísértése

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 39,1-23

JÓZSEF kétszeres indoklást adott arra, hogy megtagadta az engedelmességet Potifár felesége felszólításának. Először, tudatában volt gazdája iránti kötelességének, 8-9a. v., és úgy gondolta, hogy ha engedne a nő követelésének, visszaélne a bizalommal. Potifár előzetesen tökéletes bizalmat mutatott József hűsége iránt, 4. v. Volt Józsefben valami, ami másoknak azt sugallta, hogy ő megbízható; vö. 22-23. v. Igaz-e ránk ugyanez? Másodszor, tudatában volt Isten iránti kötelességének, 9b. v.

12.10 Ne zavard össze!

"...maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az Isten útját." Cselekedetek 18,26b

Amikor másoknak beszélünk az üdvösség útjáról, rendkívül fontos, hogy a magyarázatunk világos és érthető legyen. Kerülnünk kell mindazt, ami összezavarhatná őket. Hiszen az emberek általában úgyis elég zavartak, mert Sátán, a világ istene, megvakította őket (lásd 2Kor 4,4).

12.08 Igazságot gyorsan

„Mivel nem ítélkeznek hamarosan a gonosz tettek fölött, azért van tele az embereknek a szíve gonosz törekvésekkel." Prédikátor 8,11

12.03 Igazság

„Most hirdeti azt a hitet, amelyet egykor pusztított." Galata 1,23

Amikor a tárzusi Saul megtért, a júdeabeli gyülekezetek hallottak arról, hogy aki egykor a keresztyén hit ellensége volt, most az evangélium lelkes hirdetője és védelmezője lett. Ez egészen csodálatos fordulat volt.

Ma is történnek ilyen látványos irányváltozások.

12.01 Hatszoros próba

„Ha azt hallod, hogy..., akkor keress, kutass és kérdezz utána alaposan, és ha valóban igaz a dolog, és megtörtént..." 5Mózes 13,13.15

Amikor híre kelt, hogy Izráel valamelyik városának a népe elhagyta Istent, és bálványokat imádott, akkor a dolgot először alaposan ki kellett vizsgálni, és csak azután indulhatott meg a büntető eljárás.

11.12 Őszinteség

"Igaznak látszik az, aki először szól a perben, de sorra kerül ellenfele is, és megcáfolja." Példabeszédek 18,17

11.11 Körültekintő döntéshozatal

„Aki arra felel, amit meg sem hallgatott, azt bolondnak tartják és megpirongatják." Példabeszédek 18,13

11.04 Hasonlítunk

"Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti testvérét!" 1János 3,10

Régebben a legtöbb polgári családban a nappali szoba asztalán volt a nagy, díszes családi fényképalbum vattával bélelt bőrbe kötve, dúsan aranyozva. Lapjai aranyszegélyes, virágmintás, fényes keménypapírból készültek. És minden oldalán több bemélyedés volt található, amelyekbe fényképet lehetett tenni.

Tartalom átvétel