Skip to main content

Isten_akarata

05.14 Légy mindig készen

„És ilyen módon egyétek azt meg: Derekaitok felövezve, saruitok lábatokon és pálcáitok kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt; mert az Úr páskája az" (2Móz 12,11).

10.20 Isten akaratát akarom-e?

"Mert ez az Isten akarata, a ti szentté lételetek" (1Tesz 4,3).

08.10 Az önsajnálkozás az ördögtől van

"Azért akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják neki lelküket, mint hű teremtőnek, jót cselekedvén" (1Pt 4,19).

08.05 Isten rejtélyes hívása

"...és beteljesedik minden, amit megírtak a próféták az ember Fiáról... Ők pedig ezekből semmit sem értettek" (Lk 18,31.34).

03.20 Az Istennel való barátság

"Eltitkoljam-e Ábrahámtól, amit tenni akarok?" (1Móz 18,17)

11.25 A hegyek síksággá lesznek

Dátum: 
2019.11.25

"Ki vagy te nagy hegy? Síksággá válsz Zerubbábel előtt! Ő teszi föl a zárókövet, miközben ezt kiáltják: Áldás, áldás szálljon rá!" (Zak 4,7).

07.08 Ezsdrás - Az Úr jóakarata vele volt

OLVASNIVALÓ: 
Ezsdrás 7,1-12.27-28

A következő négy napon Ezsdrás érdekes jellemét fogjuk áttekinteni. Ő döntő szerepet játszott Isten népének Babilonból való visszatérésében. A pogány királynak, Artaxerxesnek ösztönzésére történt, hogy előkészületeket tett a Jeruzsálembe való visszatérésre. Úgy számítják, hogy mintegy 57 évvel azok után ment vissza, akik Círusz uralkodása alatt tértek haza. Mindegyik mozgalom hozzájárult Isten fontos szándékához Izráellel kapcsolatban.

01.17 Isten akarata

Dátum: 
2019.01.17

...legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is...(Mt 6,10)

01.15 Isten országának terjedése

Dátum: 
2019.01.15

...jöjjön el a te országod... (Mt 6,10)

Isten országának eljövetele a személyes életünkben akkor kezdődik, amikor egészen gyakorlati módon Isten akarata szerint kezdünk el élni. Az ilyen ember azért is olvassa naponta a Bibliát, hogy egyre jobban megismerje: mi Isten akarata életünk különböző kérdéseit illetően. S ha ez az ismeret cselekedetté válik, akkor ott megvalósult Isten királyi uralma.

11.11 Az időnk hátralévő részét Isten akaratáért éljük

OLVASNIVALÓ: 
1Péter 4,1-9

ÉLETÜNK, MINT hívő embereké, világosan kettéválik a „múlt időre" és „időnk hátralévő részére". A döntő tényező az újjászületés volt (1,23; 2Pt 1,4). A „Krisztus vérével való meghintés" elkülönített bennünket az Úr számára (1Pt 1,2). Régen ezt mondta Isten: „különbséget (megváltást) teszek az én népem között" és Egyiptom között (2Móz 8,23). Megtérésünk előtti napjainkban semmit sem mulasztottunk el, hogy szorgalmasan dolgozzunk a pogány élet szándékos céljáért (akaratáért), amely elbukott állapotunk sokféle lealjasult vágyakozását elégítette ki (1Pt 4,2).

10.04 Az Ő akarata szerint kérni

„Ez az a bizalom, amellyel Őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az Ő akarata szerint, meghallgat minket" (1Jn 5,14).

01.28 A tíz szemből álló lánc

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 45,1-11

JÓZSEF FELMAGASZTALTATÁSA és magas méltósága Egyiptomban figyelemre méltó bizonyítéka annak a nyugodt és mégis biztos munkának, amit az isteni gondviselés végez. József felismerte, hogy Isten „küldte" őt oda, 5.7-8. v. és „tette" Egyiptom urává, 8-9. v. Az események láncolatának legalább tíz láncszeme volt, amelyek nyomán József „az ország kormányzója" lett, 42,6.

10.17 Ne add el az igazságot!

„Vedd meg, és ne add el az igazságot." Példabeszédek 23,23

Gyakran áldozatot kell hoznunk Isten igazságáért, és késznek kell lennünk megfizetni érte az árat, akármi legyen is az. És ha egyszer megkaptuk az igazságot, akkor soha többé nem szabad elszakadnunk tőle.

08.02 Felhők a javunkra

"Nagyon megrémültek, amikor a felhőbe kerültek." Lukács 9,34

01.13 Az Úr ad erőt

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem." Filippi 4,13

Az ilyen igeverset könnyen félreérthetjük. Elolvassuk, és azonnal eszünkbe jut százféle dolog, amit képtelenek vagyunk megtenni. Pl. valami fizikai erőfeszítés, amely emberfölötti erőt igényel. Vagy gondolunk valamilyen nagy szellemi teljesítményre, amely messze felülhaladja képességünket. Így azután ezek a szavak gyötrelemmé lesznek számunkra vigasztalás helyett.

Imádkozás Isten akarata szerint

Gondoljuk át azt az imádságot, amelyet Isten szívesen válaszol meg.

Mindenekelőtt vegyük a világos, egyértelmű kijelentést, amely az 1János 5,14-15-ben van:

„Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az Ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket, ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle."

Micsoda szavak ezek: ,,ha valamit kérünk", és „bármit kérünk"! De ne mulasszuk el megfigyelni a rendkívül fontos feltételt sem: „az ő akarata szerint".

Útban van a segítség

Az egyik évben szörnyű árvíz volt. Teljesen elárasztott egy kis középnyugati városkát, ami egy völgyben, két folyó között helyezkedett el. Mindkét folyó kilépett a medréből, és éjjel-nappal esett az eső. Kilátás sem volt arra, hogy a városka megmeneküljön: lassan, de biztosan elöntötte a víz.

Élet

Uram, atyánk vagy te mégis! Mi vagyunk az agyag, te a mi formálónk, kezed alkotása vagyunk mindannyian. (Ézs 64,7)
Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. (Mt 6,10)

Halálig hű szerelmed

Inkább kutassuk, vizsgáljuk meg útjainkat, és térjünk meg az Úrhoz! (JSir 3,40)
Pál írja: Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetszõ és tökéletes. (Róm 12,2)

Tartalom átvétel