Skip to main content

ítélet

08.18 Bíró

Dátum: 
2019.08.18

ApCsel 17,22-34

05.30 Igen... de...

"Követlek téged Uram, de..."(Lk 9,61).

05.05 Isten szeretetének jele


 

"Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Isten házanépén" (1Pt 4,17).

10.15 A házasságtörő nő

OLVASNIVALÓ: 
János 7,53-8,11

A sátoros ünnep már elmúlt, "mindenki hazament, Jézus pedig kiment az Olajfák-hegyére". Kora reggel volt, és az Olajfák-hegyének lejtőjén lefelé ment a Megváltó, át a Kidron völgyén, be a városba. A Templom-téren jöttek hozzá az emberek, Ő pedig leült és tanította őket. A helyszínre jöttek az írástudók és a farizeusok is, magukkal hozva egy asszonyt, majd odaállították a tömeg közepére, és házasságtöréssel vádolták. A vád igaz volt, és a bizonyíték kétségbevonhatatlan; de a nagy kérdés az, hogy hol volt a férfi, és őt miért nem vádolták meg?

09.15 Nem akart bemenni

Dátum: 
2019.09.15

Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. (Lk 15,28)

A tékozló fiú bátyja azokat a derék, jó, vallásos embereket képviseli, akik nem lázadnak nyíltan, nem züllenek el, de a szívük ugyanolyan távol van az Atyától, mint a lázadó fiáké. Mert más dolog Isten közelében élni, vagy vele közösségben élni.

08.26 Jónás 1

OLVASNIVALÓ: 
Jónás 1

A Jónásra vonatkozó első feljegyzésből megtudjuk, hogy Gát-Héferből származik, amely néhány mérföldre helyezkedett el Názárettől, 2Kir 14,25. Ninive Asszíria fővárosa volt, és a niniveiek kegyetlenségét, amely együtt járt bármilyen ellenség könyörtelen elnyomásával, jól ismerték. Senki sem tudta legyőzni őket, és ellenségeik számára csak az a remény maradt, hogy Isten ítélete lesújt rájuk.

08.19 Az igaz jutalma

Dátum: 
2019.08.19

„Az emberek pedig ezt mondják: Mégis van az igaznak jutalma! Mégis van Isten, aki igazságot tesz a földön!" (Zsolt 58,12).

03.20 Abimélek

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 9,1-57

Abimélek története komoly figyelmeztetésként áll mindazok előtt, akik isteni elhívás nélkül bitorolnak vezető szerepet Isten népe felett. Gedeon, bármilyen nagy ember volt is, szánalmas örökséget hagyott hátra: egy efódot, amely csapdává vált a nemzet számára, Bír 8,27, valamint fia számára, aki egy sikemi ágyastól született, aki szerencsétlenséget hozott saját népére.

03.11 Ráháb: igaz, üdvözítő hit

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 2,6.22-25

Ráháb kitűnő példája a hit által való megigazulásnak.

Az ítélet küszöbön áll; pusztulásra szánva, mint egész Jerikó, Ráháb az emberiség képe; Isten haragja és ítélete vár rá, Róm 3,23.10; 2,5.

03.10 És akik nem hisznek?

Dátum: 
2019.03.10

Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.(Jn 3,18)

Ezeket a kemény szavakat Jézus a beszélgetésük végén mondta Nikodémusnak.

01.16 Az uralom végső megvalósulása

Dátum: 
2019.01.16

 ...jöjjön el a te országod... (Mt 6,10)

Amikor ezt kérjük: jöjjön el a te országod, akkor a történelem végére is gondolunk, amikor majd tökéletesen megvalósul Isten királyi uralma. Jézus felemeli az imádkozó hívő tekintetét, és megengedi, hogy ennek a világkorszaknak a végéig lássunk.

12.20 Az Úr napja

OLVASNIVALÓ: 
Sofoniás 1,1-3,20

SOFÓNIÁS nagy témája „az Úr napja". Az általános ítélet leírásával kezdi, 1,2-3; vö. Róm 8,20. Az Úr foglalkozni fog Júdával „is", megítélve a Baál imádóit, akik megmaradtak Jósiás reformja után, a bálványpapokkal együtt, 1,4; vö, 2Kir 23,5. A csillagimádók, és azok, akik az Isten-imádatot összekeverik a maguk császárkultuszával, meg fogják érezni haragját, 1,5. Az elfordulók és a közömbösök nem fognak megmenekülni, 1,6. Hallgass az Isten előtt! Az egész föld bírája megjelenni készül. Népét újra fel kell áldoznia a nemzetek oltárán, mert azok összegyűltek megöletésre, 1,7.

12.17 A bosszú érvényesítése

OLVASNIVALÓ: 
Náhum 1,1-3,19

EZ A PRÓFÉCIA kiegészítés Jónáséhoz, amely egy századdal előbb történt. A bűnöket, amelyeket akkor megbántak, később megbánás nélkül követték el. Náhum üzenete Júdának szól, annak nagy ellenségével kapcsolatban. Teherként nehezedik rá, és megmarad könyvként, minthogy ez Jahve kijelentése, akinek meg kell ítélnie a bűnt, 1,1. A próféta Isten jellemének bemutatásával kezdi, ő „féltékeny", vagyis „féltőn szerető", 5Móz 6,15. A bosszúra való háromszoros hivatkozás megerősíti annak elhatározott voltát, Náh 1,2.

12.11 Az ige és a viharos szél

OLVASNIVALÓ: 
Jónás 1,1-16

JÓNÁS EGYIKE a korai prófétáknak, 2Kir 14,25. Valószínűleg öreg ember volt már, amikor azt a megbízást kapta, hogy menjen Ninivébe, az asszírok fővárosába, akiknek kegyetlen hordái Izráel közismert ellenségei voltak. Jónás ismerte Istenét és azt, hogy gyönyörködik az irgalmasságban, 4,2. Így, amikor megkapta az Úr parancsát, hogy kiáltson „a nagy város" gonoszsága ellen, úgy döntött, hogy leköszön megbízatásáról, 1,3. Minthogy jól ismerte a zsoltárokat, tudta, hogy nem tud elmenekülni Isten mindentudása elől; vö. Zsolt 139.

12.11 Bevezetés Jónás és Náhum próféta könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Jónás, Náhum

EZ A KÉT PRÓFÉTA azzal volt megbízva, hogy ugyanannak a pogány népnek, az asszíroknak szolgáljon. Mintegy századnyi távolságban éltek egymástól, és bár üzenetük egyaránt ítélettel foglalkozott, ezeknek teljesen különböző volt a célja. Jónás üzenete olyan eredményeket hozott, amelyek feltárták Isten kegyelmének mértékét a bűnösök iránt. Náhum üzenete Isten ítéletének végrehajtását mutatja be a meg nem térő felett.

12.10 Isteni büntetés

OLVASNIVALÓ: 
Abdiás 1-21

EDOM A PRÓFÉTA ítéletes üzenetének célpontja. Az ÓSZ-nek ez a legrövidebb könyve nem tartalmaz sem vigaszt, sem reménységet Isten népének engesztelhetetlen ellensége számára, Ez 35,5. Mégis Ézsau volt az ősapjuknak, Jákobnak ikertestvére, 1Móz 25,25; 27,41. A prófécia dátuma nem elég biztos. Nem lehetünk biztosak benne, hogy Jeruzsálem elestét látva, vagy arra visszatekintve írta-e; Jer 49,9.14-16. Mindazáltal Edóm megítélésének oka világos. Gőgje, önteltsége és szégyenteljes közömbössége hozza rá a végleges pusztulást, Abd 3-6. Senki sem fog megmenekülni.

12.06 Az oroszlán ordítása

OLVASNIVALÓ: 
Ámós 1,1-2,16

ÁMÓS NAPJAI a bőség napjai voltak, 3,15. A gazdagok szégyentelenül kizsákmányolták a szegényeket, 2,6 stb. A vallás üres formaságait kínos lelkiismeretességgel betartották, 4,4. Ekkor lépett a színre Ámós, a tékoabeli pásztor az Izraelnek szóló üzenettel, az Isten bűnnel szembeni megalkuvást nem tűrő igazságosságáról! Az Úr szava először csak annak a hat nemzetnek szólt, amely Izráelt és Júdát körülvette. Noha különleges kijelentés nélkül voltak, de nem voltak felelősségtől mentesek, Róm 1,19-20. Az ismétlődő kijelentés, hogy „Három bűne miatt...

12.02 Bevezetés a Jelenések könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Jelenések

A KÖNYV az ítélet könyve, ahol minden a szentség fényében ítéltetik meg, Mivel szimbólumokat használ, az értelmezés az emberektől függően változik, és ne feledjük el, hogy bármilyen erős is a meggyőződésünk, csak rész szerint van bennünk az ismeret.

Mindenki legyen azonban teljesen bizonyos benne, hogy a könyvet az uralja,  Akire az Atya minden ítéletet rábízott. Nemcsak a jelenlegi és jövőbeli dolgok tárulnak fel, hanem Urunk személyének fensége is látható benne, minthogy végig a saját kedves Jézus nevét használja.

11.13 Tírusz, mint a Sátán kiábrázolása

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 28,1-19

BÁR EZÉKIEL FOGSÁGBAN volt, nem szolgált részletekkel a nagy világbirodalmak megítélésével kapcsolatban, mint amilyen Babilon is volt. A 12-24. fejezetben inkább Jeruzsálem és Izráel megítélésére vonatkozóan adott meg sok részletet, míg a 25-32 fejezetben az ígéret földjével szomszédos nemzetekkel foglalkozik. A 26-28. fejezet elsősorban Tíruszról szól, míg a 28,1-19 méginkább a Sátán felemelkedésére és bukására jellemző. Ugyanis a Sátán a fő oka minden csalásnak, bálványimádásnak és gonoszságnak a nemzetek között, és ha ezeket ítélik meg, akkor egyúttal a Sátánt is.

Tartalom átvétel