Skip to main content

jellem

04.05 Isten nem takargathatja a bűnt

„Hozzuk el magunkhoz az Úr frigyládáját Silóból, hogy jöjjön közénk az Úr, és szabadítson meg ellenségeink kezéből" (1Sám 4,3).

10.01 Emelkedett légkörben

"Jézus... felvitte őket, csupán magukat egy magas hegyre" (Mk 9,2).

09.10 A tanítvány fegyverzete

"Láttalak téged, amikor a fügefa alatt voltál" (Jn 1,48).

07.20 Isten jelenlétében bízva

"Akik Úrban bíznak..., futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el" (Ézs 40,31).

07.13 A látomásnak ára van

"Amely esztendőben meghalt Uzziás király, láttam az Urat" (Ézs 6,1).

03.27 Személyes jellem által látunk

"Jöjj fel ide és megmutatom neked, amiknek meg kell lennie" (Jel 4,1).

03.19 Ábrahám hitének útja

"...kiment, nem tudva hová megy" (Zsid 11,8).

02.23 Dicső Király

Dátum: 
2019.02.23

Zsoltárok 24,1-10

DICSŐ KIRÁLY

Tegnapi olvasmányunkban megjegyeztük, hogy az Úr, Jahve a jó Pásztor, aki gondoskodik népéről. A mai napi olvasmányunk azonban azt mutatja, hogy ugyanaz az Úr elfoglalja az Őt megillető helyet, mint alkalmas uralkodó, akié a világuralom.

01.31 Felismered-e elhivatásodat?

"Elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére" (Róm 1,1).

01.15 Fehérben jársz-e?

 "Eltemettettünk tehát vele együtt... hogy... mi is új életben járjunk" (Róm 6, 4).

A teljes megszentelődést senki sem tapasztalhatja meg anélkül, hogy ne lett volna "fehér temetése" - a régi élet sírba tétele. Ha sohasem voltál ebben a haláltusában, megszentelődésed csak puszta látomás. Kell, hogy legyen "fehér temetésed", olyan halálod, amelyből csak egy feltámadás van: a Jézus Krisztus életébe. Az ilyen életet nem háboríthatja meg semmi: eggyé lett Istennel egyetlen egy cél érdekében, hogy ti. tanúja legyél neki.

12.04 Timóteus jelleme (1)

OLVASNIVALÓ: 
2Timóteus 2,1-26

Pálnak Timóteushoz írt levelei nemcsak a köztük lévő egyedülálló kapcsolatot tárják fel, hanem Timóteus néhány jellemvonását is. A 2Tim 2-ben hét képet látunk a sokoldalú hívő emberről, amelyeket Pál Timóteusra tud alkalmazni.

Az 1. versben Timóteust "fiamnak" nevezi. Mint fiú, erős lehetett Isten számára, de csak "kegyelemben, amely van Krisztus Jézusban". Minden egyéb áldás a "közösségnek" az alapján nyugszik, mivel Isten fiaivá lettünk.

12.03 Timóteus származása

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 16,1-3; 1Timóteus 1,1-2; 2Timóteus 1,1-5

Micsoda gyönyörű jellemmel találkozunk Timóteusnál, és milyen egyedülálló közösség kovácsolódott ki közte és Pál apostol között! Lisztrai származású, akit nyilvánvalóan Pál vezetett az Úrhoz első utazása alatt, mint a kegyelem igazi zsákmányát. Kétség kívül tudott róla, hogy mit kellett eltűrnie Pálnak Lisztrában, különösen a megkövezést, és érezte, hogy ha Pál Ura és az Ő üzenete oly sokat jelent egy embernek, akkor Jézusnak kell lennie az egyetlen Úrnak, akiben érdemes bízni, és akit érdemes szolgálni - ugyanez ma is igaz!

09.11 A szenvedés erős hitet nevel

Dátum: 
2019.09.11

„Jó, ha a férfi már ifjúkorában igát hordoz" (JSir 3,27).

 Ebben a versben is ígéret van. Jó volt, ma is jó és ezután is jó lesz nekem, ha igát kell viselnem.

07.27 Jób (3)

OLVASNIVALÓ: 
Jób 1,6-22

Mielőtt a Sátán megjelenik, Jób 1,6, Isten szuverenitásának nagy igazságát látjuk. A Sátán hatalmas, de Isten mindenható. Bepillantást nyerünk a mennyei világ eseményeibe. Isten a szellemi világ teremtményeit maga elé hívja. A könyvben szereplő minden ember, maga Jób is, teljesen tájékozatlan azokkal az eseményekkel kapcsolatban, amelyek Isten előtt történtek. A Sátán beszámolója mutatja földi tevékenységét, és az Úr megkérdezi őt szolgájával, Jóbbal kapcsolatban. Az Úr megállapítása, amely még az 1. versen is túlmegy, nagyon figyelemreméltó, 1,8.

07.24 Tökéletes tisztaság

Dátum: 
2019.07.24

„Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába" (Jel 3,5).

04.25 Mit hagyunk gyermekeinkre?

Dátum: 
2019.04.25

"Feddhetetlenül él az igaz, még a fiai is boldogok lesznek" (Péld 20,7).

Természetes, hogy aggódunk családunkért, de bölcsen tennénk, ha aggódásunkat inkább a saját magatartásunkkal való törődésre fordítanánk. Ha hűségesen járunk az Úrral, többet használunk gyermekeinknek, mintha nagy vagyont hagynánk rájuk. Egy apa szent élete a legnagyobb örökség a fiai számára.

04.10 Sámuel jelleme

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 7,15-17; 8,6-7; 12,2-5.23-24

Sámuelt úgy említették, mint Isten emberét, 1Sám 9,6-8.10, ezzel a Szentírásban Isten szolgáinak egyik kiválasztott csoportjához sorolták, akiknek ezt a címet adományozták. Egy ilyen elnevezés önmagában is sokat mond egy ember jelleméről. Isten magáénak tekintette, társai felismerték, hogy "kapcsolatban van" Istennel, kétség nélkül olyan jellemvonásokkal rendelkezett, amelyek istenfélelmét tanúsították. Mennyire ritka is lehetett ez az önfejű magabiztosság és önfelmagasztalás korában - akkor, amikor Isten kijelentett bölcsességét elvetették a nagyképű emberi cselekedetek kedvéért.

03.27 Rendkívüli lélek

Dátum: 
2019.03.27

Ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli lélek volt benne... (Dán 6,4)

Dánielt tizenéves korában hurcolták el Júdából a babiloni fogságba. Ott idővel magas rangú tisztviselő lett a királyi udvarban. Istenfélő ember a pogány környezetben. Lépten-nyomon kiderült, hogy van valamije, amire gyakran szükségük van a többieknek, de ami nincs meg mindenkiben. Így emlegették: rendkívüli lélek van benne.

02.06 Rúben

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 29,32; 30,14; 35,22; 37,21-30

Jákob legidősebb fiát kezdetben jó embernek ismertük meg, mert megpróbálta Józsefet megvédeni a gyűlölettől, a többi testvér gonosz szándékától, hogy később kiszabadítsa és biztonságban visszaadja apjának, 37,27-30. Úgy tűnik, őszintén elkeseredett, amikor felfedezte, hogy a testvérek eladták Józsefet az izmaelitáknak. Később meggyőződött bűnének rettenetes voltáról, és arról, hogy ennek a bűnnek a következményei visszaszálltak a saját fejére az Úr munkája nyomán, 42,22.

Tartalom átvétel