Skip to main content

kegyelem

12.05 A Szent Szellem temploma

"Csak a királyi szék tesz engem nálad nagyobbá" (1Móz 41,40).

11.30 Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok

"...az Ő hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló" (1Kor 15,10).

11.28 A szegénység jótéteménye

"...megigazulnak ingyen az Ő kegyelméből..." (Róm 3,24).

11.19 Amikor Ő eljön

"És ha eljön, meggyőzi a világot bűn... tekintetében" (Jn 16,8).

07.07 Minden nemes vállalkozás nehéz

"Menjetek be a szoros kapun... mert szoros az a kapu és keskeny az az út..." (Mt 7,13-24).

06.26 Mindig most

"Intünk... hogy hiába ne vegyétek az Isten kegyelmét" (2Kor 6,1).

06.16 Nagyobb, mint Jónás

Dátum: 
2018.06.16

Máté 12,38-41

06.01 A megdöbbentő kérdés

"Embernek fia! Vajon megélednek-e ezek a tetemek?" (Ez 37,3)

04.29 A bizonytalanságban kegyelem van

"Még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk" (1Jn 3,2).

03.27 Személyes jellem által látunk

"Jöjj fel ide és megmutatom neked, amiknek meg kell lennie" (Jel 4,1).

02.07 Közvetítő és Magyarázó

Dátum: 
2018.02.7

Jób 33,14-28

KÖZVETÍTŐ ÉS MAGYARÁZÓ

Jób három barátja megpróbált segíteni neki, de nem értették meg, mire van szüksége. Most ifjabb barátja, Elihu érezte indíttatva magát, hogy beszéljen. Ebben az igeszakaszban elmondja Jóbnak, hogyan beszél Isten az emberekhez saját érdekükben, hogy megmentse őket a haláltól, és elvezesse őket az Isten előtti bűnbánó állapotra.

12.31 Gájusz

OLVASNIVALÓ: 
3János 1-7.11-14

Több férfi is van az Újszövetségben, aki a Gájusz nevet viseli. Mindnyájan kiemelkedő keresztyén jellemmel rendelkező jó emberek. A feljegyzésekben túlságosan eltérőek ahhoz a feltételezéshez, hogy egy és ugyanazon személyről lenne szó, ezért úgy vesszük, hogy Gájusz, János apostol szeretett barátja nem azonos mással. Ez a rövid levél éppen azt mutatja be, hogy János menynyire elismerte, és mennyire tudatában volt annak a szolgálatnak, amelyet Gájusz végzett, mert annak hatása szerteágazó volt.

12.28 Onézimosz

OLVASNIVALÓ: 
Kolossé 4,7-9; Filemon 10-16

Onézimosz története bizonyára egyike Újszövetségünkben a legnagyobb bizonyságtételeknek Isten kegyelméről, ahogyan az az egyéni életben megnyilvánul. A történet úgy kezdődik, hogy ő házi rabszolgája a jómódú Filemonnak, Kis-Ázsia nyugati részén, Kolossé nemes városában. Amennyire tudhatjuk, ura elég jólelkű volt, de rabszolgának lenni valakinek a házában olyan életet, amely állandó alantas szolgálatot jelent, személyes jogok vagy remények nélkül, kivéve azokat, amelyeket ura biztosít számára.

11.24 Kegyelem és bűnbocsánat

Dátum: 
2018.11.24

"Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké" (Zsolt 103,9).

 Isten olykor megfedd bennünket. Ha ezt nem tenné, nem lenne az a bölcs Atya, aki figyelemmel van oktalan, tévelygő gyermekeire. Feddése fájdalmasan érinti azokat, akik hűségesek akarnak lenni, mert érzik, mennyire megérdemlik a szidást, és milyen hálátlan dolog volt tőlük, hogy megszomorították Atyjukat. Mi már tudjuk, mit jelent ez a feddés, és meghajolunk az Úr előtt, őszintén megbánva, hogy megharagítottuk.

11.22 Nem kárhoztat

Dátum: 
2018.11.22

"Azokban a napokban, abban az időben - így szól az Úr - keresni fogják Izráel bűnét, de nem lesz, és Júda vétkeit, de nem fogják találni, mert megbocsátok azoknak, akiket meghagyok" (Jer 50,20).

 Valóban dicsőséges szózat ez! Tökéletes bűnbocsánatot ígér a bűnös Izráelnek és Júdának. Úgy eltörli bűnüket "mint a felleget" (Ézs 44,22), nem találják, nem lesz többé. Dicsőség legyen a kegyelem Istenének!

11.22 Szépségéről híres királyné

Dátum: 
2018.11.22

Megesküdtem neked, és szövetségre léptem veled - így szól az én Uram, az Úr -, és az enyém lettél. (Ez 16,8)

Isten mentő munkája folytatódik: életben maradt a gyermek, felserdül, érett ember lesz, kibontakozik. Nem önmagát valósította meg, hanem azzá lett, akinek Isten teremtette. De még „meztelen" - vagyis még nincstelen, védtelen, kiszolgáltatott. Még nem tudja, mivégre van a világon (7. v.).

11.08 A kegyelem ereje

Dátum: 
2018.11.8

"Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz" (2Kor 12,9).

 Gyengeségünk azért olyan értékes, mert helyet készít az isteni erőnek. Soha nem ismertük volna fel a kegyelem erejét, ha nem éreznénk természettől való gyöngeségünket. Áldott legyen az Úr a testünkbe szúrt tövisért, és a Sátán kísértéseiért, mert mindezek Isten kegyelméhez hajtanak bennünket.

10.28 Kárhozat, kegyelem, küldetés

Dátum: 
2018.10.28

Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt... (Ef 2,1)

Kezdetben Isten szép küldetést adott az embernek, hogy legyen az ő képviselője a teremtett világban, s művelje és őrizze azt, amit Isten alkotott.

Tartalom átvétel