Skip to main content

Krisztus-keresztje

04.16 Mi az ember értéke

„Azért, mivel ilyen szolgálatban vagyunk...nem csüggedünk el" (2Kor 4,1).

Isten legmagasabb célját vajon a kegyelmi ajándékok szolgálatában vagy az élet szolgálatában látjuk? A gyülekezetek ideiglenes építését sokan szolgálhatják csodálatos kegyelmi ajándékokkal, ám itt Pál előre mutat a legdicsőbb dologra. Ez a Krisztusból való élet közvetítése, azé az életé, mely átment a halálon. Nem a kegyelmi ajándékok, hanem a kereszt munkája határozza meg egy ember értékét.

Csak egyet adhat

Istennek nem kell már semmi többet nekünk adnia, hiszen már mindent ideadott. De amit Isten adott, csak az új ember számára adta. Az óember számára csak egy valamije van: a kereszt.

12.20 Az Írás mint metszőkés

"És én, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket" (Jn 12,32).

12.08 Isten hatalma nem részrehajló

"Mert egyetlen áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket" (Zsid 10,14).

11.27 Istennek szenteld szellemi erődet

"...aki által nekem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak" (Gal 6,14).

11.26 Szellemi erőnk összpontosítása

"...csak a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében..." (Gal 6,14).

11.25 A szellemi összefüggések titka

"Nekem pedig ne legyen másban dicsekedésem, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében" (Gal 6,14).

11.21 Elvégeztetett

"Elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt" (Jn 17,4).

11.20 Isten bocsánata

"Akiben van..., a bűnök bocsánata..." (Ef 1,7).

11.19 Amikor Ő eljön

"És ha eljön, meggyőzi a világot bűn... tekintetében" (Jn 16,8).

08.06 A kereszt az imádságban

"Azon a napon az én nevemben kértek majd" (Jn 16,26).

04.08 Az Ő feltámadásának rendeltetése

"Avagy nem ezeket kellett-e szenvednie a Krisztusnak és úgy menni be az ő dicsőségébe?" (Lk 24,26)

04.06 Isten és a bűn összecsapása

"Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára" (1Pt 2,24).

02.01 Isten elhívása

"Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem, hogy hirdessem az evangéliumot..." (1Kor 1,17).

02.18 Hívő és hitvalló

Dátum: 
2019.02.18

Tizenkettőt választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét... (Mk 3,14)

Jézus Krisztus nemcsak azért hív magához embereket, hogy üdvözüljenek, hanem azért is, hogy miután tőle bűnbocsánatot és örök életet kaptak, másokat is hívjanak őhozzá. Ennek célja, hogy minél többen kimeneküljenek az Isten nélküli állapotból. Ő így fogalmazott: „Jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket." (Mk 1,17)

11.28 Krisztus keresztje

„Nem szólásban való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen" (1Kor 1,17).

11.26 Dániel harmadik látomása - a hetven hét

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 9,1-27

DÁNIEL KÖZBENJÁRÁSA SÜRGŐS HELYREÁLLÍTÁSÉRT, 1-20.v. Dániel fogságban élte végig azt az egész 70 éves időszakot, amelyet Jeremiás megjövendölt, Jer 25,12. Ez a korszak a végéhez közeledett, amikor Dárius volt a király, így Dániel felismerte a helyreállítás idejét. Bízott Isten ígéreteiben, tudta, hogy Isten közbe fog lépni olymódon, hogy vissza lehet térni és felépíteni a templomot. Ennek ismeretében tehette a próféta, hogy arcát Istenhez emeli imádkozva, könyörögve, böjtölve és bűnvallással, nemcsak saját bűnei miatt, hanem az egész zsidó nép bűnéért.

11.25 Vele együtt megfeszíttettél

„A mi óemberünk vele együtt megfeszíttetett...hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek" (Róm 6,6).

Tartalom átvétel