Skip to main content

növekedés

08.07 Csak a kezdete

„A nap felkelt rajta, amint elment Péniél mellett, ő pedig sántított a csípőjére" (1Móz 32,31).

Itt, Pénielben, szemtől-szemben Istennel Jákob új nevet kapott és Izrael lett. Az elbeszélés azonban a továbbiakban is Jákobnak nevezi őt! Ennek is jelentősége van! Az az igazság, hogy egyetlen éjszaka alatt senki sem képes megváltozni. Maga Jákob sem volt tudatában a nagy változásnak. Csak abban volt biztos, hogy találkozott Istennel és most állandóan sántít.

04.26 Az igazak ösvénye

„Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig" (Péld 4,18).

Annak ellenére, hogy Salamon és több más király is példát szolgáltatott erre, nem szükséges elfogadnunk azt a tételt, hogy az ember életének végső napjai a szellemi hanyatlás napjai lehetnek. Gondoljunk például Jákobra Kánaánba való visszatérése után. Ő, aki mindig olyan nyughatatlan volt, most nyugodtan telepedett le az országban.

05.28 Sarjadék

Dátum: 
2019.05.28

Zakariás 3,8

04.15 Visszaesés az elmélyülésben

"Jóllehet Izraelből a magaslatokat nem irtották ki, mindazonáltal Asának tiszta szíve volt egész életében" (2Krón 15,17).

03.24 Alább kell szállnod az Ő céljaira

"Neki növekednie kell, nekem pedig alábbszállanom" (Jn 3,30).

10.30 Isten törvénye szerint

Dátum: 
2019.10.30

...esküt tettünk, hogy Isten törvénye szerint élünk..., és hogy megtartjuk... az Úrnak minden... rendelkezését. (Neh 10,30)

A babiloni fogság évtizedeiben nem volt Isten népének Bibliája. Két nemzedék úgy nőtt fel, hogy csak az idősektől hallottak Isten tetteiről. Amikor Círus király hazaengedte a népet, otthon elővették a szent tekercseket. Isten igéjét hallgatva rádöbbentek az emberek, milyen messze kerültek Isten rendelkezéseitől, és vágy ébredt a szívükben, hogy újra azokhoz igazítsák, reformálják életüket.

02.02 Növekedés

Dátum: 
2019.02.2

"Úgy ugrándoztok majd, mint a hizlalóból kiszabadult borjak" (Mal 3,20).

11.18 Nézz szembe a problémával

„Ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek népétől; mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér" (4Móz 14,9).

08.19 Pál imája

OLVASNIVALÓ: 
Filippi 1,1-11

AZ APOSTOL úgy ír, mint Jézus Krisztus rabszolgája, hogy bemutassa Krisztus iránti osztatlan hűségét, és hangsúlyozza az alázatosság és szerénység eszméjét. Minden hívő áron van megvéve (1Kor 6,19-20), ezért ilyen jellemvonásokat kell mutatnia. Az a szó, hogy „szentek", „elkülönített embereket" jelent, és ezt életükben kell bemutatniuk, hogy el vannak különítve Istennek. Helyzetüket tekintve Krisztusban voltak, de életüket gyakorlatilag Filippiben élték. Életüknek teljesen összhangban kellett lennie Krisztusban nyert helyzetükkel, ezért kegyelem és békesség volt biztosítva számukra (1-2.

06.28 Szellemi képességek és felépítés

OLVASNIVALÓ: 
1Korintus 3,1-23

HÁROM ÉVVEL később is még csecsemők voltak, akiknek tejre volt szükségük. Képességük elégtelen volt; testieknek bizonyultak viszály és széthúzás miatt, ezért felépítésük hibás volt.

10.30 Igazságban járás

„Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak," 3János 1,4

János apostol nyilván ismerte azt az örömöt, amit akkor érzünk, ha személyesen megnyertünk valakit Isten számára. Végtelen boldogságot jelent, ha valakit az Úr Jézushoz vezethetünk. János számára azonban még ennél is nagyobb öröm volt az, amikor látta, hogy hitben gyermekei növekedtek, és állhatatosan megmaradtak az Úr mellett.

02.17 A haladás zálogai

Szorult helyzetemből adj nekem kiutat…" Zsoltár 4,2

Igaz a mondás, hogy „a mindig csöndes tengeren még sohasem lett senki igazán jó tengerésszé." A szorongattatás által fejlődik ki bennünk a türelem. Az élet nyomasztó eseményei által kapunk szabad teret és jutunk előre.

Még e világ emberei is fölismerték, hogy a nehézségek nevelnek és előbbre juttatnak bennünket. Charles Kettering mondotta: „A problémák a haladás zálogai. Ne adjatok nekem mást, csak problémákat. A jó hírek elgyöngítenek."

Nagyszerű kisbabák

Egy turistacsoport bejárta Európát, ellátogatva a történelmi helyekre. Lenyűgözte őket, hogy milyen sok kis falu volt nagy művészek, költők, zeneszerzők és politikai vezetők szülőhelye. Amikor egy különösen festői szépségű falucskában sétáltak, az egyik turista odament egy férfihoz, aki az egyik épület előtt ült, és megkérdezte: „Elnézést...

Pásztor - gondoskodás

Én tanítottam járni Efraimot, kézen fogtam õket, de õk nem tudták, hogy én viseltem gondjukat. (Hós 11,3)
A mi Urunk hosszú tûrését üdvösnek tartsátok. (2Pt 3,15)

Áramszünet

Még mindig élénken él sokak emlékezetében az az óriási áramszünet, ami Északkelet-Amerika nagy részét érintette 1965 novemberében. Délután 5:18-kor New York városa sötétbe borult, ahogyan az állam nagy része is.

Bízd Istenre a növekedést

Magad elé állítod bûneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé. (Zsolt 90,8)
Jézus üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen õ mindenkor él, hogy esedezzék értük. (Zsid 7,25)

Tedd alázatossá szívünket!

A növekedést Isten adja

Az Úrnak félelme az ismeret kezdete. (Péld 1,7)
Krisztusban van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. (Kol 2,3)

Mindenható Istenünk! Kérlek, te gondoskodj nemcsak a testi, hanem a lelki növekedésünkrõl is!

Megerősödni az Úrban

Ezt határoztam: vigyázok szavaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel. (Zsolt 39,2)
Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. (Jak 3,10)

Mennyei Atyám! Te légy az erõ erõtlen életemben!

A hit mustármagja

Meghagyok Izráelben hétezer embert: minden térdet, amely nem hajolt meg a Baal elõtt. (1Kir 19,18)
Ezért meghajtom térdemet az Atya elõtt, akirõl nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön. (Ef 3,14-15)

Uram! E reggelen is rád gondolok mai utam kezdetén, vezesd lépteim, ne engedj elbotolnom!

Tartalom átvétel