Skip to main content

áldozat

12.06 János munkája

Dátum: 
2018.12.6

Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit! (Lk 3,4)

Keresztelő János nagyon fontos lelki munkát végzett az egész nép életében. Fő erénye az volt, hogy hirdette az igazságot, és kemény mondanivalóján semmilyen meggondolásból nem volt hajlandó változtatni. Tudta, hogy hallgatóinak kell megváltozniuk, ha nem akarnak elveszni. Bármire hivatkoznak, semmi nem segít rajtuk, csak az Istenhez való visszatérés.

10.09 A mi oltárunkon Krisztus vére van

Dátum: 
2018.10.9

„Azután kenje meg a pap vérrel az Úr színe előtt az illatszerfüstölő oltár szarvait..." (3Móz 4,7).

Füstölő oltár minden hely, ahol a szentek könyörgéseiket és hálaáldozatukat mutatják be. Jó dolog arra gondolni, hogy ez az oltár a Nagy Áldozat vérével van meghintve. Ez teszi istentiszteletünket elfogadhatóvá Isten előtt. Egyszülött Fiának vérére tekint, és ezért fogadja el hódolatunkat.

07.27 Jób (3)

OLVASNIVALÓ: 
Jób 1,6-22

Mielőtt a Sátán megjelenik, Jób 1,6, Isten szuverenitásának nagy igazságát látjuk. A Sátán hatalmas, de Isten mindenható. Bepillantást nyerünk a mennyei világ eseményeibe. Isten a szellemi világ teremtményeit maga elé hívja. A könyvben szereplő minden ember, maga Jób is, teljesen tájékozatlan azokkal az eseményekkel kapcsolatban, amelyek Isten előtt történtek. A Sátán beszámolója mutatja földi tevékenységét, és az Úr megkérdezi őt szolgájával, Jóbbal kapcsolatban. Az Úr megállapítása, amely még az 1. versen is túlmegy, nagyon figyelemreméltó, 1,8.

06.29 Magától terem a föld...

Dátum: 
2018.06.29

Magától terem a föld... érett magot a kalászban. (Mk 4,26-29)

A hagyomány szerint ezen a napon szokták elkezdeni az aratást. A következő hetekben kerül tető alá egész évi kenyerünk. Meg szoktuk-e köszönni Istennek a kenyeret? A miatyánk szavaival néha kérjük, de tudjuk-e, mennyire az ő kegyelmétől függ az, hogy legyen termés, és abból jusson kenyér mindenkinek? S tudjuk-e, hogy az emberi önzés miatt mégsem így történik?

04.05 Anna (2)

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 1,20-2,11; 2,18-21

ANNA ÉNEKE. Fia születését követően Anna ajkáról isteni Jótevőjét dicsőítő, magasságokba szárnyaló hálaéneke fakad fel. Úgy emlegették ezt az éneket, mint az Ószövetség magnificatját, és valóban az is. Sok megállapítás, amelyeket Mária, Urunk anyja mondott, jelzi azt, hogy tudomása van Anna énekéről, és azonosul ennek a régi nagyasszonynak a megtapasztalásával. Anna énekének utolsó szavai azt jelzik, hogy Isten tett egy kezdeti lépést Izráel királyának kijelölése felé Sámuel megszületésében.

03.20 A tanítványok

Dátum: 
2018.03.20

Ti adjatok nekik enni! (Lk 9,13)

Tanítványait Jézus három lépcsőn vezeti fel, amíg aktív részesei lesznek a kenyérszaporítás csodájának.

Először azt javasolják Jézusnak: Bocsásd el a sokaságot, hadd menjenek és szerezzenek maguknak élelmet! Küldd el őket, oldja meg ki-ki maga a problémáját! S még gondoskodóknak is képzelhetik magukat, hogy ez eszükbe jutott. Gyakori kísértés: lerázni a másik gondját, nehogy nekem kelljen magamra venni azt.

02.27 Nádáb és Abihu

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 9,23-10,11; 16,1-2

Nádábot és Abihut, Áron négy fia közül a két idősebbet csak két bibliai esemény jellemzi. Az első alkalommal az volt a kiváltságuk, hogy elkísérték Mózest és Áront "a hegyre", ahol látták Izráel Istenét, valamint ettek és ittak az Ő jelenlétében, 2Móz 24,1.9-11. A második alkalommal, közvetlenül pappá való felszentelésüket követően a legrettenetesebb bűnt követték el; "idegen tüzet" vittek az Úr elé. Az ezt követő parancs az volt, hogy Isten papjai ne igyanak se bort, se részegítő italt, amely arra utalhat, hogy Áron fiai ekkor részegek voltak; vö. Péld 31,4-5.

02.24 Ki nem lehet Jézus tanítványa?

Dátum: 
2018.02.24

Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. (Lk 14,27)

Egy alkalommal Jézus nagyon szigorúan beszélt arról, hogy mi tesz valakit alkalmatlanná arra, hogy az ő tanítványa legyen. Három okot említett:

02.15 Tartós gondoskodás

Dátum: 
2018.02.15

Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. (Lk 10,34)

Gyönyörű ennek a samaritánusnak a példája! Az irgalmasság nem pillanatnyi lelkesedés, ezért tartósan, amíg csak szükség van rá, az áldozat mellett marad, utána is gondoskodik róla, nem sajnálja a pénzt sem, végül pedig csendben eltűnik.

02.13 Az irgalmasság mozdulatai

Dátum: 
2018.02.13

 ...míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel... (Gal 6,10)

Miután az irgalmas samáriai meglátta az összevert embert, megállt és lehajolt hozzá. Mindkét mozdulat nehezünkre esik.

02.02 A kereső ember

Dátum: 
2018.02.2

Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén, nem láthatta a sokaságtól. Ezért előrefutott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. (Lk 19,3-4)

Aki keresni kezdi Jézust, bizonyos lehet benne, hogy Jézus már előbb kereste őt.

01.23 Tökéletes áldozat

Dátum: 
2018.01.23

"Tegye kezét az áldozat fejére, hogy kegyelmet és engesztelést nyerjen" (3 Móz 1,4).

Ha egy tulok engesztelő áldozattá lehetett az azt feláldozó bűnös helyett, aki rávetette a kezét és ezzel a bűneit is az áldozati állatra, mennyivel inkább engesztelő áldozat Krisztus érettünk, ha áldozatát hittel elfogadjuk.

Hitem ráveti kezét
ó Krisztus, drága fődre,
vezeklőn állok eléd,
bűneimet kiöntve.

01.16 Ábrahám megpróbáltatása

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 22

Kétszer olvassuk, hogy jelentős dolgok történtek Abrám/Ábrahám életében "ezek után", lásd 1Móz 15,1 és 22,1 (vagyis az előbbi jelentős eseményeket követően). Első alkalommal az Úr fiút ígért neki, második alkalommal azonban megpróbálta Ábrahámot, megparancsolva, hogy áldozza fel a fiát.

10.21 Izraelita, hívő, hitehagyó

OLVASNIVALÓ: 
Zsidók 10,1-39

AZ 1-14. VERSBEN az áldozatok régi rendje, mint a megszentelődés eszköze megszűnt, és Krisztus áldozata állt a helyére (9. v.j. Azok az áldozatok önmagukban nem fejezték ki Isten akaratát, és nem gyönyörködtették (5-6. v.). Az évenkénti és naponkénti ismétlés bizonyította hatástalanságukat (1.11) A lelkiismeret békessége ismeretlen volt, a múltbeli vétek megmaradt (2. v.); a jövővel kapcsolatban sohasem élveztek biztonságot, az áldozó sohasem lett tökéletes (1. v ) Isten Fia testének feláldozásával valósította meg Isten akaratát és szerezte meg megszentelódésünket (6-10. v.).

10.20 Krisztus pedig-mert Krisztus

OLVASNIVALÓ: 
Zsidók 9,11-28

A11-23. VERS különösen zsidó jellegű. Figyeljük meg a hivatkozást a holt cselekedetekre (14. v.), a bűnökre (15. v.), amelyeket az első szövetség alatt követtek el. A 11-12. versben látjuk ennek ellenpéldájaként az igazi szent sátornak és szent helynek a Főpapját; saját vérének olyan értéke van, hogy egyszer lépett be a szent helyre mindenkiért, mert az a megváltás, amelyet Ő szerzett, örök. Nincs tehát rá szüksége, hogy minden évben bemenjen (7. v.). A 13-15.

08.13 A tökéletes áldozat

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 40,1-17

TÖRTÉNETI ÉRTELEMBEN a zsoltár első része, 40.1-5, alkalmazható lehet Dávid megtapasztalására életének különböző szakaszaiban, pl. amikor Saul üldözte, 1Sám 19-20; amikor elmenekült Gátba; 1Sám 21; vagy amikor fia, Absolon fellázadt ellene, 2Sám 15. Nem ismerjük a pontos körülményeket, de Isten választott szolgái közül sokakhoz hasonlóan a búskomorság mély gödrébe zuhant. Ott felhangzott kiáltása, és kivonták a pusztulás gödréből, sziklára állították lábát és új ének van száján. A mai hívő ember számára ez a felemelő megtapasztalás az elragadtatással végződik majd, 1Tesz 4,17.

08.09 A kereszt zsoltára

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 22,1-31

NÉGY OLYAN ZSOLTÁR VAN, amelyik Krisztus haláláról beszél, mindegyik különböző szempontból veszi azt figyelembe:

A Zsolt 40. - az égőáldozat - Isten szándéka

A Zsolt 22. - a bűnáldozat - A szenvedés

A Zsolt 69. - a vétekáldozat - A büntetés

A Zsolt 118. - a békeáldozat - A prófétai program

Talán legfontosabb a 22. zsoltár, tekintettel a megadott részletek gazdagságára és az általános eredményekre, amelyek Krisztusnak a kereszten végrehajtott áldozati halálából erednek.

06.28 Dicsőség töltötte be a házat

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 3,14; 4,1; 5,1-14

MIUTÁN SALAMON BEFEJEZTE a templomot, amely a szövetségláda behozatalával érte el csúcspontját, egybehangzó dicséret és az Úr dicsősége töltötte be a házat. A dicsőséggel betöltött templom, mint Isten népének kijelölt gyülekezési helye, számunkra arra a napra mutat, amikor minden nemzet fel fog jönni Jeruzsálembe imádatra, Zak 14,16. De azok az elemek, amelyek közösek abban és a pusztai sátorban, tanulságot hordoznak számunkra, akik Isten mai lakóhelye vagyunk, 1Kor 3,16. Figyeljünk meg hármat ezek közül:

06.20 Szánjátok oda testeteket élő áldozatul!

OLVASNIVALÓ: 
Róma 12,1-2

„SZÁNJÁTOK ODA" (adjátok oda)! Ez visszhangzik a 6,13.16.19-ből. Noha ez önkéntes cselekvés, nem ajándék, hanem egyszerűen Isten jogainak helyes felismerése (1Kor 6,20). Az, hogy megvásárolt bennünket, jogcímet adott neki hozzánk - de odaszánásunk ad neki tulajdonjogot. Az igeidő döntő, egyszer s mindenkorra szóló vállalást jelent (amely hasonló a katona hűségesküjéhez), a jövőbeli következmények elfogadását, még ha azok nem is láthatóak előre. Az oltáron lévő áldozat meghalt, és számára mindennek vége volt, de a mienk égő áldozat naponta állandóvá téve.

05.20 Dávid oltárt épített ott az Úrnak

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 24,1-25

A NÉPSZÁMLÁLÁST elhatározták és véghezvitték, 1-9. v., aminek következtében Dávid lelkiismerete megterhelődött. Gádon keresztül Isten felajánlotta neki, hogy választhat büntetést, 10-14. v. Aztán az ítéletet végrehajtották, az angyal megállt, Dávid az Úrhoz kiáltott, Gád eljött, Arauna szérűskertjét megvették, az oltárt felépítették, az állatokat feláldozták és megszűnt a csapás, 15-25. v.

Tartalom átvétel