Skip to main content

segítség

01.16 Még a leghalkabb hívást is...

Dátum: 
2019.01.16

"De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét" (Jóel 3,5).

01.06 Kívülről való segítség

Dátum: 
2019.01.6

"...meg is segítlek..." (Ézs 41,10).

07.14 Többé nem volt segítség

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 36,1-23

EZ A FEJEZET először Júda utolsó négy királyának, papjainak és népének javíthatatlan gonoszságát írja le, amely ítéletet von magára Istentől és a babiloni keserves fogsághoz vezet. De az utolsó feljegyzett dolog Isten hűsége, amely hetven esztendővel később arra indította Círuszt, hogy Isten házát újra építtesse fel Jeruzsálemben.

06.16 Minden javukra van

OLVASNIVALÓ: 
Róma 8,13-39

HA a mindenható és szerető mennyei Atya gyermekei vagyunk, azt várhatjuk, hogy sima és kényelmes utunk lesz örök hazánkba? Az írás bőséges figyelmeztetést tartalmaz, hogy az ilyen hamis várakozásoknak csalódás lesz az eredménye. Nem vagyunk mentesek betegségektől és háborgatásoktól, amelyek az emberi fajra jellemzőek ebben a világban, amelyet tönkretett a bűn (22-33. v.). Valójában a Krisztushoz való hűség a normális emberi sors feletti szűkölködésbe juttathat, hogy az üldözésről ne is beszéljünk (35. v.).

Tanulj a vadlibáktól!

A vadlibák csoportosan, V-alakban szállnak. Repülés közben mozgatják szárnyukat, a levegő felhajtóereje fenntartja a következő libákat. Így lehetséges, hogy 71 százalékkal hosszabb távolságot tudnak megtenni, mint ha csak egyetlen pár repülne együtt.

Ha egymást segítve dolgozunk, s közösségi szellemben végezzük a munkát, sokkal gyorsabban és könnyebben érjük el a célt.

11.30 Teherhordozás

„Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét." Galata 6,2 „Mert mindenki a maga terhét hordozza." Galata 6,5

Ha valaki csak felületesen olvassa el ezeket a verseket, könnyen arra a meggyőződésre jut, hogy a kettő között ellentmondás van. Az elsőben arról van szó, hogy segítsünk egymásnak a teher hordozásában, a másodikban viszont arról, hogy kinek-kinek egyedül kell hordoznia a maga terhét.

11.19 Tökéletesen ismer

„Tudok nyomorúságodról és szegénységedről." Jelenések 2,9

A Jelenések könyve elején a kis-ázsiai gyülekezetekhez intézett leveleiben az Úr Jézus gyakran mondja ezt a szót, hogy „tudok", mégpedig általában jó értelemben: „Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és állhatatosságodról..., nyomorúságodról és szegénységedről... szeretetedről és hitedről... stb." Ezekben a szavakban végtelenül nagy vigasztalás, együttérzés és bátorítás rejlik Isten népe számára.

07.30 Egyformán fontos minden szolgálat

"Amekkora annak a része, aki elment a harcba, akkora legyen annak a része is, aki a felszerelésnél maradt. Egyforma részt kapjanak!" 1Sámuel 30,24

Amikor Dávid Ciklágot visszafoglalta az amálekitáktól, emberei közül némelyek nem akarták megosztani a zsákmányt azzal a 200 férfival, akik visszamaradtak Beszór patakjánál. Dávid azonban úgy rendelkezett, hogy azok is ugyanolyan részt kapjanak belőle, mint akik részt vettek a harcban.

07.16 Hűség

„Segíts, Uram, mert elfogytak a kegyesek, eltűntek a hívek az emberek közül." Zsoltár 12,2

Az emberek egymás iránti hűségét a kihalás veszélye fenyegeti. S ha már Dávid is erről panaszkodott a maga idejében, föl kell tennünk a kérdést: vajon mit szólna a mai helyzethez?

07.09 Kiálts, s Ő megment

"Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül." Róma 10,13

06.26 Készen a segítésre

„Ő pedig így szólt hozzájuk: »Jöjjetek el velem csak ti magatok egy lakatlan helyre...«. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre... De sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból összefutottak oda, és megelőzték őket... Jézus megszánta őket." Márk 6,31-34

Befogadó családokat keresünk állami gondozott gyerekeknek

Sokan nem tudjátok rólam,de Gyermekvédelemben dolgozom.Évek óta imádkozom ,hogy az intézeti gyerekek keresztény családokhoz kerüljenek.
 
Én már a negyedik gyerekemet nevelem,és a betegségeim ellenére is .Hogy mennyire nehéz azt az imakéréseimből tudjátok.De működik:))))
 
Most arra kérlek benneteket,hogy osszátok meg mindenhol ahol csak tudjátok,hogy nevelőszülőket keresünk .Sokan nevelnek már közülünk gyerekeket.
 
Ha csak egy gyerek kikerülne az intézetekből már az is hatalmas eredmény lenne.A fotóm is kint lehe

Imádkozz, kérj, kapsz

Világosságom és segítségem az Úr, kitõl félnék? (Zsolt 27,1a)
Krisztus mondja: "Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem." (Jn 14,1)

Megőríz a gonosztól

Te voltál a segítségem, szárnyad árnyékában ujjongok. (Zsolt 63,8)
Mivel az Isten mind e mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak. (ApCsel 26,22)

A Támasz

Nagyok az Úr tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne. (Zsolt 111,2)
A betegeket Jézus lába elé tették, és õ meggyógyította õket. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok épek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsõítette Izráel Istenét. (Mt 15,30-31)

Fény a sötétben

Visszaemlékezem a régi napokra, végiggondolom minden tettedet, elmélkedem kezed alkotásain. (Zsolt 143,5)
Pál írja: Júdea keresztyén gyülekezetei ezt hallották: "Aki egykor üldözött minket, most hirdeti azt a hitet, amelyet valamikor pusztított." És dicsõítették énértem az Istent. (Gal 1,22-24)

Krisztusi indulat legyen bennetek

Amikor elvonult az Úr, nagy és erõs szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr elõtt; de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett; de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tûz támadt; de az Úr nem volt ott a tûzben. A tûz után halk és szelíd hang hallatszott. (1Kir 19,11-12)

Szeretetszolgálat

A pap ajkai õrzik az Isten ismeretét, és tanítást várnak szájából, hiszen az Úr követe õ! (Mal 2,7)
Aki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentõl kapott erõvel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsõíttessék Jézus Krisztus által. (1Pt 4,11)

Legyetek erősek és bátrak!

Video: 
Video

"Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek..., mert maga az Úr, a te Istened megy veled, nem hagy el téged, és nem marad el tőled." (5 Móz.31.6.)

Tartalom átvétel