Skip to main content

szolgálat

02.25 A Szolgálat lemondása

"Még ha ti, akiket én igen szeretek, kevésbé szerettek is engem" (2Kor 12,15).

02.23 Eltökélte magát a szolgálatra

"Az Ember Fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon" (Mt 20,28).

02.05 Kész vagy-e áldozattá lenni?

"De ha kiontatik is vérem italáldozatként hitetek áldozatánál és papi szolgálatánál, örülök és együtt örülök mindnyájatokkal" (Fil 2,17).

01.24 Ellenállhatatlan megbízatás

"Azért jelentem meg néked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek" (Csel 26,16).

01.18 Az ÚR az!

"És felelt Tamás és mondta neki: Én Uram és én Istenem!" (Jn 20,28).

01.17 A természeti ember elhívása

 "De amikor az Istennek tetszett..., hogy kijelentse az Ő Fiát énbennem..." (Gal 1,15-16).

12.21 Titusz (2)

OLVASNIVALÓ: 
Titusz 1,1-5.10-16

Pál azt a szót használja, hogy "hagytalak", ami máshol azt jelenti, hogy "elhagytalak". Mi miatt távozott Krétából olyan hirtelen és váratlanul? Feltehetőleg nem érzete túl jól magát emiatt. Azonban Istennek volt egy szolgája, Titusz, akire Pál nyugodtan rábízhatta, hogy megtegyen sok dolgot, amelyeket ő maga tett volna meg, ha mások lettek volna a körülmények.

12.20 Titusz (1)

OLVASNIVALÓ: 
2Korintus 7,6.13-15; 8,6.10-11.18.22-24

Titusz az Apostolok Cselekedeteiben nem jelenik meg. Ez nem jelenti azonban, hogy semmilyen köze sem volt Pál korábbi szolgálataihoz, mert a Gal 2,1-4 szerint jelen volt Pállal és Barnabással a jeruzsálemi tanácskozáson, Csel 15. Megtudjuk, hogy Titusz pogány szülőktől származott, és nem volt körülmetélve. Nem tudjuk, mikor tért meg, de eléggé biztos, hogy Pálnak valamilyen köze volt hozzá és az Isten dolgaiban való korai képzéséhez, Tit 1,4. Titusz első generációs pogány keresztyén volt.

12.08 Akvila és Priscilla

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 18,1-26

Minden gyülekezetben kell, hogy legyenek Akvilához és Priscillához hasonló istenfélő házaspárok, mert fontos szerepet játszhatnak, és jelenlétük változást hozhat. Rómából elűzve kötelességtudóan eltávoztak, hogy ideiglenes otthont létesítsenek Korintusban, ahol boldogok voltak, hogy szállást biztosíthattak Pálnak és Szilásznak. A Pállal való első közös pont a mindennapi munka volt - mindnyájan sátorkészítők voltak. De az elsőrendű fontosságú közös nevező nyilvánvalóan az Úr és az Ő népe iránti kölcsönös szeretetük volt.

12.01 Szilász, a második ember

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 16,1-40

Ahogy Filippi felé haladunk a Csel 16-ban, olyan dolgokkal találkozunk, amelyek változnak Szilásszal kapcsolatosan. Most már nem annyira "főember", hanem kevésbé előkelő szerepet vállal: nem látszik, hogy ez nyugtalanítaná, és ez nem is történik, ha egy hívő ember szellemi ember is. Csak a büszkeség törekszik az első helyre; a kegyesség alázatos. Így, noha a Csel 15,40-ben mind Pált, mind Szilászt elbocsátják, a 16. fejezet 15. verséig inkább csak "Pál", vagy "ő", aki említve van.

11.21 Dorkász

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 9,36-43

Ma ennek a fejezetnek a második "bizonyos tanítványát" kísérjük figyelemmel. Ő egy nőtestvér, és ezért a kifejezés nem korlátozódik férfiakra. Isten egész népe fel volt szólítva, hogy legyen Krisztus követője. A tanítványság különféle módokon van kifejezve az Újszövetségben. Mindegyiket követni kell, de némelyek számára ez azt jelenti majd, hogy messzire mennek, miközben másoknak azt fogja jelenteni, hogy pontosan ottmaradnak, ahol vannak.

11.11 Fülöp, az evangélista

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 6,1-6; 8,5-13; 21,8-9

Fülöp az egyetlen férfi a Szentírásban, akit jellemző módon úgy írnak le, mint evangélistát, hogy megkülönböztessék névrokonától, aki a tizenkettő egyike volt. Legfőbb szolgálata Krisztus jó híreinek terjesztése volt, és így előkelő szerepet játszott abban, hogy a feltámadott Úr megbízása széles e világon beteljesedjen. Azonban más területeken is szolgált. Lukács elvezet bennünket Fülöphöz a gyülekezetben, a világban és otthonában.

10.27 Ne zárkózz el!

Dátum: 
2019.10.27

Oszd meg kenyeredet az éhezővel..., és ne zárkózz el testvéred elől! (Ézs 58,7)

Miért zárkózunk el testvérünk elől? Azért, mert nem testvért látunk benne, hanem vetélytársat, ellenfelet, sőt olykor ellenséget. Félünk tőle, féltjük tőle a javainkat. És őt miért nem féltjük? Mióta az ember szembefordult Istennel, szembekerült embertársával is. S ez így tapasztalható - attól kezdve, hogy egy családban megszületik a második gyermek, egészen a világűr birtoklásáig.

10.21 Isten szorzótáblája

Dátum: 
2019.10.21

"A kevés is ezerre nő, a kicsiny is hatalmas néppé. Én, az Úr, rövid idő múlva megvalósítom ezt" (Ézs 60,22).

10.03 Péter anyósa

OLVASNIVALÓ: 
Máté 8,14-15; Márk 1,29-31; Lukács 4,38-39

Ez az asszony egyike a sok meg nem nevezett nőnek a Bibliában. Keveset tudunk róla, de ami le van írva a Szentírásban, az nagyon áldásos számunkra. Semmit sem tudunk származásáról, születési helyéről, férjéről vagy későbbi életéről, miután Jézus meggyógyította. Nem kétséges, hogy Krisztussal való találkozása életének legnagyobb pillanata volt.

09.27 János leckéje az alázatról

OLVASNIVALÓ: 
Máté 20,20-28; Márk 10,35-45

Az anyák hajlamosak a legjobbat akarni gyermekeiknek, és ebben a dologban Salome, fiainak, Jakabnak és Jánosnak érdekében kéréssel fordul Jézushoz. Ez az volt, hogy a két fiú kapja meg a fő helyeket, közvetlenül az Úr jobb és bal keze felől a dicsőségben. Elsőbbséget akartak az eljövendő messiási Királyságban.

08.23 Kinek szolgálok?

Dátum: 
2019.08.23

Mi pedig, miközben... szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által... (2Kor 3,18)

A Biblia különbséget tesz az Úr házának való szolgálat és az Úrnak végzett szolgálat között (Ez 44). Az Úr házának való szolgálat során megjelenik a kísértés, hogy az ember tulajdonképpen önmagának szolgál. Van, aki alkatánál fogva szeret tevékenykedni, buzgólkodni. Egyfajta kötelességteljesítés ez, a jó lelkiismeret keresése, amiért elismerést, dicséretet is vár.

08.22 Egészen közel az Úrhoz

Dátum: 
2019.08.22

...ők hozzám járulhatnak, hogy a szent szolgálatot végezzék. (Ez 44,15)

07.09 Hűséges és hasznos

Dátum: 
2019.07.9

„Jól látom a hűségeseket az országban, ők velem maradhatnak. Aki tökéletes úton jár, az szolgálhat engem" (Zsolt 101,6).

Tartalom átvétel