Skip to main content

szolgálat

06.14 Jézus és a gyermekek

Dátum: 
2019.06.14

...aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. (Mk 10,15)

A tanítók és írástudók megvetették a gyerekeket, mert ők még nem ismerik a törvényt, és nem tudnak felmutatni semmilyen vallásos teljesítményt. Jézus ezzel szemben többször példaként állította a gyermekeket a felnőttek elé.

06.14 Elizeus elhívása

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 19,19-21

Elizeus éppen szántott, amikor Illés elhívta. Isten nem azokat hívja el szolgálatára, akik szeretik a saját kényelmüket. Mózes éppen juhokat őrzött, 2Móz 3,1, Gedeon gabonát csépelt, Bír 6,11, Elizeus szántott, 19. v., a tanítványok hálóikat kötözték, Mt 4,21, és Máté a vámszedő asztalnál ült, Mk 2,14. Isten azokat hívja el szolgálatára, akik hűségesek az élet mindennapi kötelességeiben, mert Krisztus szolgálatában nincs helyük a henyélő embereknek.

06.10. Jézus csendje

Dátum: 
2019.06.10

...elvonult velük külön... De amikor a sokaság észrevette, utánament. (Lk 9,10-11)

Isten néhány jellemző tulajdonsága után foglalkozzunk most Jézus személyével! Kinek ismerjük meg őt az evangéliumok leírásából?

05.25 Az életnél is fontosabb küldetés

Dátum: 
2019.05.25

...az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet... kaptam... (ApCsel 20,24)

Hogyan valósult meg a búzaszem sorsa Pál apostol életében?

04.11 Barabbás

Dátum: 
2019.04.11

Melyiket bocsássam nektek szabadon: Barabbást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? (Mt 27,17)

Pilátus választás elé állította a népet, hogy Jézus vagy Barabbás szabadon bocsátását akarják-e. Barabbás rablógyilkos volt, akit lázadás miatt börtönöztek be. A nép őt választotta, s Jézus kivégzését követelte. Miért népszerűbb Barabbás, mint Jézus? Melyiküket mi jellemzi?

04.06 Sámuel - a gyermek

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 1,24; 2,18.21.26; 3,1-21

Sámuel gyermekkorát az Izráelben uralkodó sötétség és hanyatlás háttere előtt kell szemlélnünk. A nemzetnek az ígéret földjén történő letelepedése óta a viszonyok oly mértékben megromlottak, hogy Isten számos alkalommal fenyítés terhe mellett emlékeztette őket az Őhozzá való szilárd ragaszkodás szükségességére. Sajnos, az Isten által támasztott vezetők munkája révén bekövetkezett megtérés rövid életű volt, amelyet újra gonosz tettek és a bálványimádás újraéledése követett.

03.21 A sokaság

Dátum: 
2019.03.21

Ettek és jóllaktak mindnyájan... (Lk 9,17)

03.20 A tanítványok

Dátum: 
2019.03.20

Ti adjatok nekik enni! (Lk 9,13)

Tanítványait Jézus három lépcsőn vezeti fel, amíg aktív részesei lesznek a kenyérszaporítás csodájának.

Először azt javasolják Jézusnak: Bocsásd el a sokaságot, hadd menjenek és szerezzenek maguknak élelmet! Küldd el őket, oldja meg ki-ki maga a problémáját! S még gondoskodóknak is képzelhetik magukat, hogy ez eszükbe jutott. Gyakori kísértés: lerázni a másik gondját, nehogy nekem kelljen magamra venni azt.

03.19 A Mester

Dátum: 
2019.03.19

Ő pedig vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte, és a tanítványoknak adta, hogy tegyék a sokaság elé. (Lk 9,16)

Egyszer, amikor Jézus nagy sokaságot tanított és meg is vendégelte őket, csak a férfiak mintegy ötezren voltak. Mit tanulhatunk Jézus, a tanítványok és a sokaság magatartásából?

02.25 Kiválasztva a szolgálatra

Dátum: 
2019.02.25

"Titeket pedig az Úr papjainak neveznek" (Ézs 61,6).

01.24 Szolgálat

Dátum: 
2019.01.24

...az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Mk 10,45)

Aki hittel elfogadta Jézus Krisztus értünk végzett szolgálatát, golgotai áldozatát, abban felébred a vágy: hálából ő is tenni akar valamit Jézusért, az evangélium ügyéért, másokért. S ez a hála az idő múlásával nem csökken, hanem nő. Minden ilyen szolgálat önkéntes és válasz arra, amit Jézus adott nekünk - sohasem érdemszerző jelentősége van.

01.21 Melkisédek, a király-pap

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 14,17-24; Zsidók 5,1-10; 7,1-17

Van két olyan vers, amelyeket Isten sohasem mulaszt el idézni a 110. zsoltárból. "Ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá." "Pap vagy te örökké Melkisédek rendje szerint." Az 1. verset hatszor idézik az Újszövetségben, a 4. verset pedig ötször. Mennyire gyönyörködik az Úr az Ő Király-papjában! Nekünk is mennyire ezt kellene tennünk!

12.20 Kit szolgálsz?

„Ti is, ha mindazt megtettétek, amiket parancsoltam nektek, mondjátok, hogy: Haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, amivel tartozunk" (Lk 17,10).

12. Jézus megmossa tanítványai lábát

Igehely (történet): Jézus megmossa tanítványai lábát. Jézus Isten szolgája. Ján 13,1-20; Ézs 42,1-9; Mk 10,45.

Aranymondás:                Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Mk 10,45

11.26 Működésen kívül helyeztettél

„Miért álltok itt egész nap tétlenül?...menjetek el ti is a szőlőbe!" (Mt 20,6-7).

09.04 Szolgálat és szenvedés

OLVASNIVALÓ: 
1Tesszalonika 2,1-20

PÁL EMLÉKEZTETI őket saját, közöttük végzett munkájára, és az áldásra, amely nyilvánvaló volt. Bátran hirdette nekik az Igét az üldözés ellenére, amelyet Filippiben szenvedett el (2,2). Merészsége azonban nem természetes emberi bátorság volt, hanem az Úr tette képessé rá, mivel mint mondja, „volt bátorságunk a mi Istenünkben" (2,2).

09.02 Munkatársak

OLVASNIVALÓ: 
Kolossé 4,2-18

PÁL MINDIG is tudatában volt a hatékony ima erejének, és miután biztosította a szenteket az őértük folyó „tusakodásáról" (3,1), most kéri, hogy ők is imádkozzanak érte. Nem személyes kiszabadulásával törődik, hanem azzal, hogy a Krisztusra vonatkozó igazságot szélesebb körben hirdessék, még akkor is, ha az esetleg az ő fogságának a meghosszabbodását jelenti.

07.21 Építők

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 3,1-32

ISTEN HELYESNEK LÁTTA, hogy egy egész fejezetet szánjon a családfők és a községi vezetők neveinek és tetteinek feljegyzésére, akik az újjáépítés munkájában foglalatoskodtak. Miért kellett ilyen sok teret szentelni olyan emberek megnevezésének, akiket egyébként elfelejtettek volna? Azért, mert az Istennek végzett szolgálat nincs elfelejtve. Nincs olyan munka, amelyet az Ő dicsőségére végeztek, és neki elkerülné a figyelmét, és gyönyörködik benne, hogy a legkisebb szolgálat is feljegyzésre kerül. Néhány személy ki van emelve, pl. Báruk, Zakkai fia, aki „buzgósággal", 20.

07.05 Az apostolság megkérdőjelezése

OLVASNIVALÓ: 
1Korintus 9,1-27

VOLTAK NÉHÁNYAN a városban, akik megkérdőjelezték Pál apostoli tekintélyét, és így próbálták aláásni a munkáját. Ezzel foglalkozni kell, és el kell oszlatni a kételkedést itt és most, mert különben milyen hatása lesz a levélnek? Pál a problémával háromféleképpen foglalkozik.

05.24 Akvilla és Priscilla

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 18,1-28

A VILÁG kulturális központjából Pál most egy olyan városba utazik, amely mélyre süllyedt a bűnben. A rossz hírű Korintus erkölcsi állapotát maga az apostol írta le az 1Kor 9,9-11-ben. Isten kegyelme azonban megmentheti azt is, aki a legmélyebbre süllyedt, ha az Úr Jézushoz megtér, legyen bár filozófus vagy prostituált (11. v.). Ez a missziói út már mutatott különféle válaszokat az evangéliumra a pogányok között, és minden nehézség ellenére folyamatosan üdvözültek drága lelkek (16,5.14.34; 17,4.12.34; 18,8).

Tartalom átvétel