Skip to main content

szolgálat

04.22 A magát megalázó Úr

OLVASNIVALÓ: 
János 13,1-17

A felső teremben végzett szolgálat áttekintése

04.10 Egy nagy szolgálat utolsó fejezete

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 24,1-33

SIKEM! Az öreg tölgyes; egy magányos pátriárka; egy felütött sátor; egy megépített oltár - és egy ígéret, 1Móz 12,6-7.

Sikem! Vándorlás évei; rabszolgaság évei; bolyongás évei; birtokbavétel évei, és most egy öregebb cserfa; egy hatalmas sereg; egy dicstelen kő - és az örökség, Józs 24,25-28. Valóban, Isten ígéretei „igazak és ámenek". A kör teljes és a vándorok hazaértek. A fejezet előbbi részében figyeljük meg a következőket.

04.09 Utolsó szolgálatok Izráelért

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 20,1-9

JÓZSUÉ ÉVEI gyorsan fogynak. „Megvénhedett és igen megidősödött volt", 13,1. Ő is megvallja ezt, 23,1-2, és ennek tudatában mondja: „megyek már a minden földinek útján", 23,14. Öreg volt, de nem túl öreg Istennek. Nem vagyunk túlságosan készek arra, hogy visszavonuljunk az isteni szolgálatból?

03.08 A leviták munkája

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 4,1-33

A LÉVITÁK kizárólag a sátorral foglalkoztak, mind a táborban, mind az utazás alatt. Mai olvasmányunkban a munkájuk utóbbi részére való felkészülést ismerhetjük meg. Ez Istentől adott megbízatás volt, és minden tennivaló isteni pontossággal lett meghatározva számukra úgy, hogy minden ember ismerte a maga munkáját és azt tette. Ugyanez az elv alkalmazható ránk is.

03.01 A papok szentsége

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 21,1-24

MEGTANULTUK az előző fejezetben, hogy a hívők, mint papok, „szent papságnak" és „királyi papságnak" a tagjai, 1Pt 2,5.9. Isten munkája volt, hogy felkenje őket ebbe a kiváltságos tisztségbe. Ezt a gondolatot visszatérő szavakkal emeli ki mai fejezetünk: „Én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük", 15.23. v.; vö. 8. v. Ennek a megszentelésnek egyik célja az, „hogy taníthassátok Izráel fiait", 3Móz 10,11. Jelen fejezetünk azt hangsúlyozza, hogy ezt a tanítást szent élettel kell alátámasztani - ez nem népszerű Ige manapság.

02.24 Áron felveszi szolgálatát

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 9,1-24

Ennek a fejezetnek a részleteivel szembesülve tudatosan próbálkoznunk kell, hogy megértsük minden egyes megadott részlet szellemi jelentését.

01.28 Az igazi nagyság

OLVASNIVALÓ: 
Máté 20,17-34

SOK MÁSOKHOZ hasonlóan Salome is azt várta, hogy az Úr Jézus megszabadítja Izráelt a gyűlölt római elnyomó hatalomtól, és földi, politikai királyságot hoz létre. Előkelő, tekintélyes helyet és hatalmat kívánt a fiainak a királyságban. Fiai osztoztak velük kapcsolatos törekvéseiben. Jézus megkérdezte, hogy osztozhatnak-e poharában és bemerítkezésében is. Az előtte álló szenvedésre gondolt, de teljesen félreértették. Az egy pohárból való ivás az Ószövetségben jelenthetett jót és rosszat.

01.19 A sokaság megelégítése

OLVASNIVALÓ: 
Máté 14,1-36

A HANGOT, amely egykor kiáltott a pusztában, erőszakkal elhallgattatták. Amikor Heródes hallott Jézusról, rossz lelkiismerete arra a gondolatra vezette, hogy János visszajött a halálból, és feltámadásában csodákat tesz, amit életében sohasem tett (Jn 10,41). Jézus, meghallva János vértanúhalálát, a magányt kereste. Nem hagyták azonban békén. A sokaság követte, és tapintatlanul megszakította elmélkedését. Gyönyörű megfigyelni, ahogyan az Üdvözítő fogadta őket. Nyoma sem volt benne a haragnak; nem volt jele bosszankodásnak.

12.04 Hétköznapi szószékek

 „Betöltöttem őt isteni szellemmel... mindenféle munkálatra." 2Mózes 31,3

Mai Igénk Becalélre vonatkozik, akit a Szent Szellem fölkészített arra, hogy a szent sátor építésének felügyelője legyen. Szakavatott mestere volt mindenféle arany, ezüst és réz feldolgozásának, értett a foglalatba való kövek véséséhez, a fafaragáshoz és mindenféle munka elvégzéséhez. Isten Szelleme a gyakorlati munkák művészévé tette.

11.17 A legjobbat

„Mert vak állatot hoztok áldozatul, és nem tartjátok rossznak. Sántát vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak. De vidd csak azt a helytartónak: kegyes lesz-e hozzád, és szívesen fogad-e? - mondja a seregek Ura." Malakiás 1,8

Isten népe számára nem volt kérdés, hogy milyen áldozati állatokat kíván tőle az Úr. Ezeknek hibátlanoknak kellett lenniük. Isten elvárta Izráeltől, hogy nyájainak legkiválóbb állatait áldozza föl. Isten mindig a legjobbat kívánja tőlünk.

07.30 Egyformán fontos minden szolgálat

"Amekkora annak a része, aki elment a harcba, akkora legyen annak a része is, aki a felszerelésnél maradt. Egyforma részt kapjanak!" 1Sámuel 30,24

Amikor Dávid Ciklágot visszafoglalta az amálekitáktól, emberei közül némelyek nem akarták megosztani a zsákmányt azzal a 200 férfival, akik visszamaradtak Beszór patakjánál. Dávid azonban úgy rendelkezett, hogy azok is ugyanolyan részt kapjanak belőle, mint akik részt vettek a harcban.

07.03 Vendégszeretet

„A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek - tudtukon kívül - angyalokat vendégeltek meg."Zsidók 13,2

A vendégszeretet nemcsak szent kötelesség („a vendégszeretetről meg ne feledkezzetek"), hanem nagyszerű meglepetések ígérete is („mert ezáltal egyesek - tudtukon kívül - angyalokat vendégeltek meg").

07.02 Válaszd a jobb részt!

 "Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, válójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle." Lukács 10,41-42

06.26 Készen a segítésre

„Ő pedig így szólt hozzájuk: »Jöjjetek el velem csak ti magatok egy lakatlan helyre...«. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre... De sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból összefutottak oda, és megelőzték őket... Jézus megszánta őket." Márk 6,31-34

06.18 A legfontosabb szolgálat

„Tiszta és szeplőtelen kegyesség (istentisztelet) az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól." Jakab 1,27

06.04 Nagysága felfoghatatlan

„Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, nagysága felfoghatatlan." Zsoltár 145,3

Isten felől elgondolkodni kétségkívül a legmagasztosabb dolog. Az Istenről alkotott magasztos gondolatok az élet minden területén megnemesítik látásmódunkat. Viszont az Istent lekicsinylő gondolkodás megrontja a gondolkodót.

Isten igen nagy. Isten hatalmának és fenségének leírásánál így szólt Jób:

04.26 Elfogadás viszonzás nélkül

„Az én lábamat nem mosod meg soha!" János 13,8

Az Úr körülkötötte derekát egy vászonkendővel, és vizet öntött egy mosdótálba, hogy megmossa tanítványai lábát. Mikor Péterhez ért, heves és határozott ellenkezéssel találkozott: „Az én lábamat nem mosod meg soha!"

04.20 Kegyelemből

"Ha pedig kegyelemből van, akkor már nem cselekedetekért, mivel a kegyelem akkor nem volna kegyelem." Róma 11,6

04.15 A szeretet szolgál

„...szeretetben szolgáljatok egymásnak." Galata 3,13

Valaki azt mondta: „Az önzés nagynak tartja, és kiszolgáltatja magát. A szeretet szolgál - és nagy."

04.14 Nagyság a szolgálatban mutatkozik meg

„...aki naggyá akar lenni közületek, legyen a szolgátok, és aki közületek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok." Máté 20,26-27

Mi az igazi nagyság?

Tartalom átvétel