Skip to main content

tanítványság

11.03 Az Emmausba menő két tanítvány

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 24,13-35

Az emmausi úti történet egyike Lukács evangéliuma kincseinek. Kleofás és társa, lehet, hogy a felesége, hosszú és fárasztó gyalogutat tett meg Jeruzsálemből a hét mérföldre fekvő Emmausba. Csüggedtség és zaklatottság látszott az arcukon. Csalódásuk oka az elszállt remények voltak - világuk fenekestől felfordult. Azt várták, hogy Jézus lesz Izráel megszabadítója, most azonban, ahogyan ők gondolták, halott volt. De aztán hozzájuk csatlakozott egy titokzatos idegen bánatos útjukon. Kedvesen érdeklődött tőlük csalódottságuk története felől.

09.28 János, a tanítvány

OLVASNIVALÓ: 
Márk 9,1-10; 14,32-42

Jézusnak sok követője volt földi szolgálata alatt, akik közül kiválasztott egy tizenkettes csoportot, hogy szoros közösségben legyenek vele. Mindannyian a "tanítványai" voltak, és ez a szó azt jelenti, hogy "tanulók", de a tizenkettő, mivel ők az Üdvözítővel együtt éltek, figyelték életét és hallották szavait, ők különösen megtanulták, hogy jellemben hasonlóak legyenek Őhozzá.

09.23 Nikodémus, az Úr embere

OLVASNIVALÓ: 
János 7,50-52; 19,39-42

Nikodémus már bízott az Úrban, mégis csak titkos tanítvány volt. A sátoros ünnepet megelőző napok alatt az Úr Jeruzsálem városában tartózkodott. Az egyszerű emberek zavarban voltak, hogy vajon Ő-e "a próféta", vagy talán "a Krisztus". A Szanhedrin, figyelembe véve a növekvő érdeklődést, elküldte a templomőrséget, hogy tartóztassák le. Azok üres kézzel tértek vissza, és bizonyságot tettek, hogy "soha ember úgy nem beszélt, mint ez az ember", ami feletteseiket ingerültté tette. Úgy látszik, a katonákat lenyűgözte az Ő tanításának ellenállhatatlan természete.

09.16 A jutalom biztos

Dátum: 
2018.09.16

„Aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet is ad inni egynek e kicsinyek közül, mert az tanítvány: bizony, mondom néktek, semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát" (Mt 10,42).

 Ennyit igazán megtehetek. Valami jót az Úr szolgáival. Az Úr tudja, hogy szeretem mindannyiukat, és tisztesség lenne számomra, ha a lábukat megmoshatnám. A Mesterükért szeretem a tanítványokat.

26. Jézus kiküldi 12 tanítványát

Igehely (történet): Jézus kiküldi 12 tanítványát Mt 10; Mt 28,18-20 

Aranymondás:       Mk 16,15 Menjetek el szerte az egész világba,

hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.

Óracél:                 Értsék meg, hogy Jézus minden hívőt elhívott az evangélium hirdetésére.

Központi üzenet:    Jézus mindenkire bíz feladatot.

03.20 A tanítványok

Dátum: 
2018.03.20

Ti adjatok nekik enni! (Lk 9,13)

Tanítványait Jézus három lépcsőn vezeti fel, amíg aktív részesei lesznek a kenyérszaporítás csodájának.

Először azt javasolják Jézusnak: Bocsásd el a sokaságot, hadd menjenek és szerezzenek maguknak élelmet! Küldd el őket, oldja meg ki-ki maga a problémáját! S még gondoskodóknak is képzelhetik magukat, hogy ez eszükbe jutott. Gyakori kísértés: lerázni a másik gondját, nehogy nekem kelljen magamra venni azt.

02.24 Ki nem lehet Jézus tanítványa?

Dátum: 
2018.02.24

Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. (Lk 14,27)

Egy alkalommal Jézus nagyon szigorúan beszélt arról, hogy mi tesz valakit alkalmatlanná arra, hogy az ő tanítványa legyen. Három okot említett:

02.17 Hallgató vagy tanítvány?

Dátum: 
2018.02.17

Tizenkettőt választott ki arra, hogy vele legyenek... (Mk 3,14)

Jézusnak sok hallgatója volt, de kevés tanítványa. Ma is viszonylag sokan hallanak róla, de kevesen ismerik őt. Gondolkodjunk el néhány napig arról, mit jelent ma Jézus Krisztus tanítványának lenni!

10.13 A szolga Isten iskolájában

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 50,1-11

A FEJEZET IZRÁELLEL kezdődik egy asszony képében, aki elvált a férjétől hűtlenség következtében. Most fizetésképtelen. De ez mindennek csak az egyik oldala. Ő a bűnös és nem kapott válólevelet. Ez Izráel állapota a testté lételkor, 2. v.

Mielőtt szó lenne a Szolga önkéntes alárendeléséről Atyja akaratának, emlékeztet bennünket óriási teremtő hatalmára, 2-3. v. Miközben megalázkodásában Szolga volt, ugyanakkor Ő volt a Fiú az Istenség minden tulajdonságával.

06.03 Hol van az Úr, az Illés istene?

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 2,1-17

OLVASMÁNYUNK ISTEN két nagy emberének elválását írja le. Az atyai példakép a mennybe ragadtatott egy szélvészben, 11. v. Gyorsan távozott el, ahogyan megjelent, 1Kir 17,1. A fiatalabb férfi itt maradt prófétának Illés helyett, 19,16.

03.23 Kihívás

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 14,1-35

TÖBB PÉLDÁZAT keletkezett egy farizeus meghívásából, aki arra kérte az Urat, hogy vegyen részt egy étkezésen. A vendégek a „felső tízezerhez" tartoztak, és az Úr megfigyeli a tolakodást, hogy biztosítsák maguknak a fő helyeket az asztalnál.

10.30 Igazságban járás

„Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak," 3János 1,4

János apostol nyilván ismerte azt az örömöt, amit akkor érzünk, ha személyesen megnyertünk valakit Isten számára. Végtelen boldogságot jelent, ha valakit az Úr Jézushoz vezethetünk. János számára azonban még ennél is nagyobb öröm volt az, amikor látta, hogy hitben gyermekei növekedtek, és állhatatosan megmaradtak az Úr mellett.

04.28 Szellemi vezetés

„Hallgassatok, fiaim, az atyai intésre, és figyeljetek az okos tudományra!" Példabeszédek 4,1

A Példabeszédek könyve 4. fejezetének első négy versében Salamon elmondja, hogyan kell az egyik nemzedéknek átadnia a jó tanácsot a következő generációnak. Elmondja, hogyan tanította őt az apja, utána pedig inti fiát, hogy hallgasson a jó és egészséges tanításra.

04.21 Tanítványság

„A tanítvány nem feljebb való a mesterénél; aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere." Lukács 6,40

Ebben az Igében az Úr Jézus megmagyarázza a tizenkettőnek, akiket kiküldött, hogy másokat tanítványokká tegyenek, hogy majdani tanítványaik szellemi fejlődésében nem várhatnak többet, mint amennyit ők maguk is megvalósítottak.

O. L. Clark mondotta:

12.29 Szökevény vagy tanítvány

"Ettől fogva sokan visszavonultak az Ő tanítványai közül és nem jártak többé Ővele" (Jn 6,66).

09.04 Az Övé

"Tieid voltak és nekem adtad azokat"(Jn 17,6).

07.24 Igazságom

"Ha a ti igazságosságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságosságánál, semmiképpen sem mentek be a mennyek királyságába" (Mt 5,20).

07.21 Isten királyságának kapuja

"Boldogok a szellemi szegények" (szellemben koldusok) (Mt 5,3).

07.02 A tanítványság feltételei

"Ha valaki énhozzám jön és meg nem gyűlöli... nem lehet az én tanítványom" (Lk 14,26; 27,33).

Tartalom átvétel