Skip to main content

gonoszság

09.07 Hét dolog, amit Isten gyűlöl

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 6,1-19

ISTEN, AKI IGAZ, szemben áll mindazzal, ami hamis és bűnös. Hét dolog van itt felsorolva, 16-19. v., mint ami utálatos az Úrnak. Ez a hét dolog rosszabb, mint bármi más, de a hét itt, úgy mint máshol is, a teljességet képviseli.

09.05 Az igazság ösvénye

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 4,10-19

KÉT ÖSVÉNY VAN. „A gonoszok ösvénye", amely sötét és örök sötétségbe vezet, 14. v., és van „az igazak Ösvénye", a maga teljes délig tartó világosságával, 18. v. A két vers gondolata máshol is megtalálható. Az 1. zsoltár beszél „az igazak útjáról", és a „gonoszok útjáról". A Mt 7,13-14-ben látunk egy széles utat, amely a pusztulásba visz, és egy keskeny utat, amely az életre visz. Meg kell győződnünk róla, hogy a helyes úton vagyunk-e.

07.14 Többé nem volt segítség

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 36,1-23

EZ A FEJEZET először Júda utolsó négy királyának, papjainak és népének javíthatatlan gonoszságát írja le, amely ítéletet von magára Istentől és a babiloni keserves fogsághoz vezet. De az utolsó feljegyzett dolog Isten hűsége, amely hetven esztendővel később arra indította Círuszt, hogy Isten házát újra építtesse fel Jeruzsálemben.

06.06 Veszítsd el... Mert bosszút állok

OLVASNIVALÓ: 
2KiráIyok 9,1-37

AKHÁB HÁZA, hasonlóan a két előzőhöz az északi királyságban pusztulásra van ítélve, 8-9. v. Jéhu volt az Úr eszköze, felkenve, 3.6.12. v., és kijelölve, hogy büntessen, 7. v. Végül is az eseményekben az Úr volt az, aki intézkedett. „Kigyomlálom", és "teszem"; ez volt az isteni kijelentés az Ő szándékaival kapcsolatban. Az Úr hosszútűrő, tág teret ad a bűnbánatnak. Késését sohasem szabad lassúságnak tekinteni.

04.28 Lássátok meg, milyen nagy dolgokat cselekedett

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 12,1-25

OLVASMÁNYUNK BEFEJEZI a drámát, amely a 9. fejezetben kezdődött, lásd különösen: 10,1.24; 11,15. Az önfejűség ragaszkodott ahhoz, hogy legyen királyuk, 8,19-től; most ez már gonoszságnak tulajdoníttatik, 12,19-től; vö. Hós 13,9-11.

12.08 Igazságot gyorsan

„Mivel nem ítélkeznek hamarosan a gonosz tettek fölött, azért van tele az embereknek a szíve gonosz törekvésekkel." Prédikátor 8,11

11.05 Lelkiismeret

„Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet." 1Timóteus 1,19

A lelkiismeret belső ellenőrzés, amit Isten az emberbe helyezett, hogy a helyes magatartást jóváhagyja, és ami rossz, az ellen tiltakozzék. Mikor Ádám és Éva vétkezett, a lelkiismeretük elítélte őket, és hirtelen észrevették, hogy mezítelenek.

10.16 Számonkéri

„Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen." Róma 1,18

A történelem különleges időiben Isten hirtelen számadást tartott az emberek fölött, hogy megmutassa nekik ítéletét az általuk elkövetett bűnök miatt. Nyilvánvaló, hogy Isten nem üti azonnal agyon az embereket a bűn elkövetése után. De bizonyos alkalmakkor világosan tudomására hozta az embernek, hogy istentelensége és igazságtalansága nem marad büntetés nélkül!

09.28 A gonoszt jóval lehet legyőzni

Szereret - orvos és egy kicsi néger gyermek

„Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval." Róma 12,21

Ha ezt az igeverset ember írta volna, akkor ez a mondat körülbelül így szólna: „Ne engedjétek, hogy az emberek legyőzzenek titeket. Verjétek őket vissza saját fegyvereikkel." Mert ez a világ csak a megtorlás és bosszú kifejezéseivel tud élni.

09.27 Gyávaság, hitetlenség

"De a gyáváknak és a hitetleneknek, az utálatosoknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban: ez a második halál." Jelenések 21,8

Aki ezt az igeverset elolvassa, nyilván megdöbben azon, hogy a gyávákat és hitetleneket egy sorba veszi az Ige azokkal, akiket féktelen, gonosz bűnösöknek tartunk, és hogy számukra az örökkévalóságra ugyanazt a büntetést helyezi kilátásba.

06.14 Szeretet és harag

"Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen." Róma 1,18

Isten ítélete és megtorló büntetése a nem bűnbánó bűnössel szemben az Ő haragja itt és az örökkévalóságban. A. W. Pink rámutatott arra, hogy a harag éppúgy isteni megnyilatkozás, mint az Ő hűsége, hatalma és irgalmassága.

03.07 Jóság

„A Szellem gyümölcse pedig: ...jóság..." Galata 5,22

A jóság jellembeli kiválóságot jelent. Valaki egyszer azt mondta a jóságról, hogy az „minden tartozékkal ellátott erény", akinek ez birtokában van, az az élet minden területén szívélyes, jószándékú és becsületes.

01.21 Megengedő akarat

„Saultól viszont eltávozott az Úr Szelleme, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az Úr küldött.'' 1Sámuel 16,14

06. Összefoglalás 1.

 

MEGTANULANDÓK

–      ISTEN

  • Teremtő (semmiből)
  • Mindenható (mindent meg tudna tenni)
  • Szent (nincs hozzá hasonló)
    • Igazságos, ígéreteit megtartja, nem személyválogató, gondviselő, megváltó, irgalmas, gyűlöli a bűnt, szeretet,
    • Úr, Király, Örökkévaló, Jahveh (Vagyok Aki Van), Atya

–      ISTEN KIJELENTÉSEI

5. Ha Isten annyira szerető, akkor miért engedi meg a gonoszságot és a szenvedést?

Ez a kérdés merül fel leggyakrabban Istennel kapcsolatban. Nos, hadd tegyek fel egy érdekes kérdést neked: Szerinted mit kellene Istennek tennie? Ahhoz, hogy Isten megszüntesse a gonoszságot és a szenvedést, minden olyan cselekedetet meg kellene akadályoznia, ami bármiféle szenvedést okoz. Ehhez pedig meg kellene állítania azokat, akik a szenvedést okozzák (házasságtörőket, hazugokat, gyilkosokat, bűnözőket, paráználkodókat stb.). Nem jelentené viszont ez azt, hogy neked is „Megállj!"-t kellene parancsolnia? A te tetteid nem okoztak még senkinek fájdalmat?

Megőríz a gonosztól

Te voltál a segítségem, szárnyad árnyékában ujjongok. (Zsolt 63,8)
Mivel az Isten mind e mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak. (ApCsel 26,22)

Igazságtalanság elviselése

Mert minden dübörögve menetelõ csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tûz martaléka lesz. (Ézs 9,4)
Boldogok, akik békét teremtenek, mert õk Isten fiainak neveztetnek. (Mt 5,9)

Nem vesz ki a világból

Füves legelõkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti. (Zsolt 23,2-3)
Jézus mondta: "Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok. A ti Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre." (Lk 12,29-30)

Gonoszért jóval és áldással

A Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul. Aki hisz, az nem menekül el! (Ézs 28,16)
A sarokkõ maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban. (Ef 2,20-21)

Uram, vágyódom szavadra, rád figyelek, hallgatlak téged!

Tartalom átvétel