Skip to main content

szellemiség

09.18 Az Ő kísértése és a miénk

Kísértés

"Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki mindenben megkísértetett, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt" (Zsid 4,15).

09.06 A Szellemi Kőszikla

Dátum: 
2018.09.6

1Korintus 10,1-5

05.09 Nyúljunk az elérhetetlen után

"Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul" (Péld 29,18).

04.02 Mindent felülmúló dicsőség

"Az Úr küldött engem..., hogy szemeid megnyíljanak" (Csel 9,17).

11.10 István (2)

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 6,1-10; 7,54-60

A Krisztushoz való hasonlóság volt István kiemelkedő jellemvonása. Ez adta bizonyságtételének az erejét. István szavait az Úréhoz hasonlóan a Szent Szellem vezérelte, és teljesek voltak bölcsességgel. Ellenségei nem tudtak neki ellenállni. Ugyanúgy, mint az Úr Jézusnál, az ellenségei hamis vádakhoz folyamodtak. István a szellemi érettséget mutató férfiak csoportjából is kiemelkedik azáltal, hogy teljes volt hittel és Szent Szellemmel. Ezek voltak egész életének fő jellemvonásai. Lukács is megjegyzi, hogy István kegyelemmel teljes volt (pl. 6,8).

09.03 Bemerítő János nagyságának a titka

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 7,19-28; János 1,19-28

Az Úr Jézus azt mondta, hogy azok között, akik asszonytól születtek, nem élt nagyobb próféta, mint Bemerítő János, Lk 7,28, és hogy égő és világító szövétnek volt, Jn 3,35. Ez magától a Megváltótól valóban nagy megtiszteltetést jelentett. De mi volt pontosan az, ami Jánost naggyá tette?

04.28 Mikál

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 18,20; 19,11-17; 2Sámuel 3,13-16; 6,16,20-23

Ha egy férj és egy feleség arra törekszik, hogy az Úr áldásosan felhasználhassa őket, szellemi vágyaiknak azonosnak kell lenniük. Megosztott ház nem tud megállni. Világos, hogy a Mikál és Dávid közti kötelék vékony volt. Inkább természeti, mint szellemi vonzalom volt az alapja. A Bibliában Mikálra gyakrabban hivatkoznak "Saul lányaként", mint "Dávid feleségeként". Jobban ragaszkodott ahhoz az emberhez, akit Isten elvetett, mint "az Isten szíve szerinti férfihez".

03.19 Gedeon - bölcsesség és bölcstelenség: szellemi és nem szellemi gondolkodás

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 8

A csatában a korsókat összetörték úgy, hogy a fény láthatóvá vált. Pál ezt arra használja fel, hogy bemutassa: életünket oda kell szánnunk Istennek, 2Kor 4,6-10.

09.04 Szellemi gazdagság áradása

„Ennélfogva testvérek igyekezzetek a ti elhívásotokat és kiválasztástokat minél inkább erőssé tenni" (2Pt 1,10).

08.24 A dicsőség kilátása

OLVASNIVALÓ: 
Fil 3,12-21

PÁL NEM akarja, hogy a filippiek azt higgyék, hogy ő már elérte a szellemi tökéletességet, hanem ez volt előtte, és erre a célra törekedett, felhasználva minden energiáját, akármibe kerül is. Arra törekedett, hogy megragadja azt a célt, amiért megváltatott (12. v.). Ahogyan a futó a célvonalra koncentrál, nem engedve, hogy bármi elvonja a figyelmét, úgy a hívő embernek is félre kell tennie múltbeli képességeit vagy érdemeit, és buzgón törnie a cél felé.

06.24 A szellemiség fontossága

„Így az Úr Igéje hatalmasan terjedt és megerősödött" (Csel 19,20).

06.17 Emberek isten házának szolgálatára

OLVASNIVALÓ: 
1Krónika 9,1.10-27

OLVASMÁNYUNK AZOKNAK az embereknek a neveit és nemzetségtáblázatait szolgáltatja, akik „buzgók az Isten háza dolgának munkájában".

Isten háza ott van, ahol Isten lakik. Ő ott található. A Szentírásban az első utalás Isten házára Jákob felkiáltásában fordul elő „Bizonyára az Úr van e helyen ...nem egyéb ez, hanem Istennek háza", 1Móz 28,16-17. Isten ma nem földi templomokban lakik, hanem népe között.

06.09 Miért akarsz a szerencsétlenséggel harcra kelni?

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 14,1-20

AMÁSIA URALKODÁSÁNAK bevezető összegzése, 14,1-4, másik példáját mutatja egy olyan királynak, akinek jóra való hajlandósága mellett határozott fenntartásokat kell hangoztatnunk. Ebben inkább apjához, Jóáshoz volt hasonló, mint Dávidhoz. Fontos, hogy a legjobb példát kövessük, amely előttünk áll, 1Kor 11,1

04.26 Az igazak ösvénye

„Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig" (Péld 4,18).

Annak ellenére, hogy Salamon és több más király is példát szolgáltatott erre, nem szükséges elfogadnunk azt a tételt, hogy az ember életének végső napjai a szellemi hanyatlás napjai lehetnek. Gondoljunk például Jákobra Kánaánba való visszatérése után. Ő, aki mindig olyan nyughatatlan volt, most nyugodtan telepedett le az országban.

11.10 Szellemben buzgó

"...a szellemben buzgók..." Róma 12,11

A fizika egyik törvénye az, hogy a testek hajlamosak a mozgási energia elveszítésére, a leállásra, a kiégésre. Természetesen ez így nem tudományos meghatározás, de a mindennapi életben ezt tapasztaljuk.

Tudjuk például, hogy a Nap elképzelhetetlen gyorsasággal ég, és ha még sokáig képes is erre, ez az időszak egyszer véget ér.

12.17 A megváltás rászorulttá tesz és meg is elégít

"Testi ember pedig nem fogadja el az Isten Szellemének gondolatát, mert bolondság az neki" (1Kor 2,14).

12.12 Személyiség

"...hogy egyek legyenek, mint mi egy vagyunk" (Jn 17,22).

Tartalom átvétel