Skip to main content

szükséglet

07.19 Szükségletek, és betöltésük

„Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban" (Fil 4,19).

05.13 A hit nagy akadálya a szükség hiánya

„Mózes pedig mondta a népnek: ne féljetek, megálljatok, és nézzétek az Úr szabadítását, melyet ma cselekszik veletek" (2Móz 14,13).

03.25 Csendesedj el szükségleteid felett is!

„Imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked nyilván" (Mt 6,6).

Betölti a szükségletet

Isten mindent kész nekünk adni, amire szükségünk van, ha valóban szükségünk van rá.

Péld 30.8 Óvj meg a hiábavaló és hazug beszédtől! Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem! Adj annyi eledelt, amennyi szükséges,

01.22 Most jön a csoda

Jaj, jaj, édes Uram, mit cselekedjünk?" (2Kir 6,15).

03.06 Növekvő nyomorúság között

"...sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban" (2Kor 6,4).

11.15 Határtalanul gazdag

Dátum: 
2019.11.15

"Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban" (Fil 4,19).

 Pál Istene a mi Istenünk is, aki megelégíti minden szükségünket. Pál ezt biztosra vette a filippiekkel kapcsolatban, és mi is biztosra vehetjük magunkra nézve. Isten megteszi ezt, mert Ő ilyen Isten: szeret és örömmel áld meg minket, és végül Ő dicsőül meg azáltal, hogy így cselekszik. Könyörülete, hatalma, szeretete és hűsége mind összefog, csakhogy mi ne lássunk szükséget.

10.07 Az elszáradt kezű ember

OLVASNIVALÓ: 
Máté 12,10-14; Márk 3,1-6; Lukács 6,6-12

Ebben az eseményben Jézus bemutatta, hogy figyelmének középpontjában az emberek és szükségleteik voltak. Sohasem tulajdonított fontosságot a törvény kicsinyes értelmezéseinek, amely a vallási vezetőket annyira érdekelte. Egyik szombaton az Úr belépett a zsinagógába, és látott egy férfit, aki különös szükséget szenvedett - "száradt kezű" volt.

10.05 A béna (gutaütött) férfi

OLVASNIVALÓ: 
Máté 9,1-8; Márk 2,1-12; Lukács 5,18-26

Ez egyike az Újszövetségben legjobban ismert történeteknek. Ez a csodálatos hit és a legmegdöbbentőbb hitetlenség megnyilvánulása. A béna férfi barátai bíztak az Úrban, miközben a vallási vezetők kritizálták és elítélték az Üdvözítőt.

09.22 Az ellenség szeretése

Dátum: 
2019.09.22

Szeressétek ellenségeiteket..., hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai... (Mt 5,44-45)

Jézus egy idézettel kezdi: „megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet." Ez azonban nem az Ószövetségből vett idézet, ott nincs ilyen gyűlöletre felszólító mondat, hanem az akkori torz gondolkozás szülötte. Ezzel szemben folytatja Jézus így: „Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket..." Az őszinte ember ezt kérdezi: szépen hangzik, de ki képes rá?

Minden gyermeknek szüksége van imádkozó édesanyára

Szerző: 
Fern Nichols

Fern Nichols új könyvében számtalan történetet oszt meg az Olvasóval, hogy miként tanított meg asszonyokat úgy imádkozni, hogy az megváltoztatta az életüket. Az ima fontossági sorrendjére, gyakorlati oldalára... amely forradalmasíthatja az emberek gondolkodását az imádkozással kapcsolatban. Mint imádkozó anya, hogyan tudod saját gyermekedet arra tanítani, hogy hálás és alázatos szívű maradjon. Hogyan tudjon közbenjáró-imaharcossá válni?

mindengyermeknekszuksegevanimadkozoedesanyara.jpg

05.20 Hű és okos sáfár

Dátum: 
2019.05.20

Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? (Lk 12,42)

02.12 Észreveszem-e a bajban levőt?

Dátum: 
2019.02.12

Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta... (Lk 10,33)

Az irgalmas samáriai példázatában (Lk 10,25-37) Jézus egészen gyakorlati módon tanít minket az irgalmasság mozdulataira. Vegyük ezeket sorra!

02.03 Ő ingyen ajándékozott mindent

Dátum: 
2019.02.3

"Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?" (Róma 8,32).

08.26 Gondoskodás minden szükségről

OLVASNIVALÓ: 
Fil 4,10-23

PÁL KÖSZÖNETÉT fejezi ki a filippi gyülekezetnek, hogy gondoltak jólétére, amit a tőlük kapott ajándék fejezett ki (10. v.). Nagyon örül, nem azért, mert ajándékot kapott, hanem annak a gyülekezetre gyakorolt hatása miatt. Nem a saját dolgaira gondolt, hanem az övékére, mert megtanulta, hogy minden körülmények között elégedett legyen (11-12. v.). Pál megtanulta az elégedettség titkát, örvendezve a Krisztussal való közösségben, Aki minden erejének a forrása (13. v.).

03.31 Törvények egy szent nép számára

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 22,1-8; 24,10-22; 25,1-3; 26,16-19

MÓZES 5. KÖNYVE Izráel törvényeinek kihirdetése. Mózes határozottan kifejtette a törvényeket és rendelkezéseket, és megerősítette őket, hogy amikor a nemzet belép az ígéret földjének új világába, ne legyenek kétségei az Úr követelményeit illetően. Bizonyos részletek manapság lényegtelennek tűnnek, mégis egyetlen üzenetről beszélnek. Ezek „szent törvények egy szent nép számára!" Jólétüket, és a szent Isten megelégedését engedelmességük fogja eredményezni.

01.19 A sokaság megelégítése

OLVASNIVALÓ: 
Máté 14,1-36

A HANGOT, amely egykor kiáltott a pusztában, erőszakkal elhallgattatták. Amikor Heródes hallott Jézusról, rossz lelkiismerete arra a gondolatra vezette, hogy János visszajött a halálból, és feltámadásában csodákat tesz, amit életében sohasem tett (Jn 10,41). Jézus, meghallva János vértanúhalálát, a magányt kereste. Nem hagyták azonban békén. A sokaság követte, és tapintatlanul megszakította elmélkedését. Gyönyörű megfigyelni, ahogyan az Üdvözítő fogadta őket. Nyoma sem volt benne a haragnak; nem volt jele bosszankodásnak.

01.13 Minden szükség kielégítése

OLVASNIVALÓ: 
Máté 10,1-42

AZ ÚR megbízást adott az apostolainak: „Menjetek", mondta (6. v.). Mielőtt azonban valóban „kiküldte" őket (5. v.), először „hatalmat adott nékik" (1. v.). Az Úr mindig ellát megfelelő erővel a feladathoz, amelyet ad. Attól a naptól, hogy Dávid felkent király lett, az Úr Szelleme birtokba vette (1Sám 16,13). Ha Elizeusnak prófétának kell lennie Illés „helyén" (1Kir 19,16), akkor meg fogja kapni Illés palástját és az Ő szellemének kettős mértékét (2Kir 2,9-15). Amikor az Úr elhív, mindig felszerel, és kielégít minden szükséget.

12.24 Mi, vagy Ki a várad?

"A gazdagnak a vagyon az erős városa, magas várfalnak képzeli." Példabeszédek 18,11

Annak a gazdag embernek, akiről Lukács evangéliumában olvasunk, annyi gazdagsága volt, hogy egyáltalán nem is tudta, mit kezdjen vele. Ezért elhatározta, hogy lerontatja csűreit és magtárait, és nagyobbakat építtet. Csakhogy nem tudta: mihelyt építési terveit megvalósította, meg fog halni. A gazdagsága nem őrizheti meg a haláltól és a sírtól!

12.05 Ismeri fájdalmunkat

„Megláttam népem nyomorúságát... és meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat." 2Mózes 3,7

Isten népének életében vannak súlyos válsághelyzetek, amikor a Sátán nehéztüzérségének minden ütegét felvonultatja ellene. Ilyenkor az ég elsötétedik, a föld remeg és a reménységnek a sugara sem látszik. Isten azonban megígérte, hogy népének erősítést küld a végső szükségben. Az Úr Szelleme ilyenkor zászlót bont az ördög ellen, mégpedig mindig a megfelelő pillanatban.

Tartalom átvétel