Skip to main content

Ige

07.17 Az evangélium tiszta vonzása

"...az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek megtévesztő szavaiban állott" (1Kor 2,1-5).

07.11 Ige

Dátum: 
2018.07.11

János 1,1-5

06.06 Jézus

Dátum: 
2018.06.6

Máté 1,18-21.24-25; Lukács 1,26-31

04.25 Alkalmas és alkalmatlan időben

"Hirdesd az Igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben" (2Tim 4,2).

01.03 Felhő és homályosság

 "Felhő és homályosság van körülötte" (Zsolt 97,2).

12.25 A pásztorok útja

Dátum: 
2018.12.25

A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. (Lk 2,20)

12.22 Hogyan ünnepeljünk?

Dátum: 
2018.12.22

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét... (Jn 1,14)

A karácsony elnevezés a latin carnatío = megtestesülés szóból származik. Karácsony az Úr Jézus emberré lételének ünnepe. Jézus Krisztus az ő örök isteni természete mellé magára vette a mi emberi természetünket is, mert csak így lehetett segíteni rajtunk. Minden karácsonykor erre kellene emlékeznünk, és ezért hálát adnunk.

12.16 Porciusz Fesztusz

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 25,1-12

Porciusz Fesztuszt úgy mutatják be nekünk, mint olyan embert, aki igazságos, becsületes és törvénytisztelő. Nem volt hataloméhes keresője a személyes hírnévnek és dicsőségnek, mint Félix, hanem inkább olyan ember, aki betartja a törvényt, mint tökéletes vezérfonalat bármilyen helyzetben. Volt egy bizonyos vonzó logika abban, ahogyan az élethez közeledett, sajnos azonban, ahogyan Fesztusz most bizonyítja, nincsen olyan emberi eredetű könyv, amely egyértelműen megadná a válaszokat a helyzeteknek abban az óriási sorában, amelyek az életben történnek.

10.17 A csüggedés gyógyszere

Dátum: 
2018.10.17

A tűz után halk és szelíd hang hallatszott... Mit csinálsz itt, Illés? (1Kir 19,12-13)

09.26 Hogyan kell átöltözni?

Dátum: 
2018.09.26

Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. (Fil 3,8)

A mi életünket egyedül Isten tudja újjáteremteni. Utólag látják a hívők, hogy mindent Isten végzett el megváltozásunk, új életre támadásunk érdekében. Mégis jogos a kérdés: milyen feladatot jelent ez annak, akiben már felébresztette Isten Lelke a vágyat ez után?

08.31 Isteni, örök, változhatatlan örömhír

Dátum: 
2018.08.31

„De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek" (1Pt 1,25).

08.25 Élni fog benne minden

Dátum: 
2018.08.25

Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak. (Ez 47,9)

07.29 Inni és itatni

Dátum: 
2018.07.29

És megnyitotta Isten az asszony szemét, úgyhogy meglátott egy forrást... és megitatta a fiút. (1Móz 21,19)

07.28 Víz nélkül nincs élet

Dátum: 
2018.07.28

Amikor kifogyott a víz a tömlőből, odatette a gyermeket az egyik bokor alá... (lMóz 21,15)

A hajléktalanná vált Hágár és Izmael mennek a pusztában, és egyszerre csak elfogy az otthonról hozott víz. Nincs semmi esély arra, hogy találnak utánpótlást. Letette hát gyermekét egy bokor alá, ő pedig elment messzebb, hogy ne lássa, amikor meghal a gyermek.

07.24 Ige és Lélek

Dátum: 
2018.07.24

Edd meg ezt a tekercset, azután menj, és szólj Izrael házához! (Ez 3,1)

Ezékiel közvetlenül a babiloni fogság előtt prédikált, aztán Isten a fogságba is elküldte, hogy erősítse a népet igével. Ez a szakasz arról szól, hogyan hívta el őt Isten erre a szolgálatra. Sok mindent megtudunk Isten igéjének természetéről.

07.11 Ezsdrás felolvasása az Igéből

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 8,1-12

Gondolatainkban a mai napon Nehémiás neve összekapcsolódik Ezsdrás nevével. Jeruzsálem falait kijavították, és Izráel népe letelepedett, Neh 7,73. De Nehémiás mint helytartó, megértette, hogy sok a probléma; ezek részben erkölcsiek, részben szellemiek voltak. A falakat fel lehetett újra építeni, az embereket le lehetett telepíteni az országban, de egyébként rosszul álltak a dolgok. Hogyan lehetett ezeket a dolgokat rendbe hozni?

07.04 A legfontosabb táplálék

Dátum: 
2018.07.4

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Isten szájából jön" (Mt 4,4).

05.16 Mit mond még a példázat?

Dátum: 
2018.05.16

A mag az Isten igéje. (Lk 8,11)

A magvető példázatának van néhány általános üzenete is.

1. Életünk Isten igéje nélkül parlag és puszta marad. A bűntől megrontott természetünk csak gyomokat és vad gyümölcsöket tud teremni. A befogadott ige teremt egészen újjá, s így jelenik meg a Lélek gyümölcse. Ehhez viszont valóban olyan igére van szükség, ami Isten szájából származik (Ézs 55,11). Ezt kell elkérnie mindenkinek.

04.09 A Biblia a legfőbb helyen

Dátum: 
2018.04.9

"Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet; nem botlanak meg azok" (Zsolt 119,165).

Ha igazán szeretjük ezt a drága könyvet, a Bibliát, nagy békességünk lesz az élő Istentől, és igazi menedéket találunk. Éljünk szüntelenül közösségben az Igével, és akkor olyan békesség lesz a szívünkben, amelyet semmi más nem adhat meg. A Szent Szellem az Ige által vigasztal és elhinti jótékony hatását, és lecsendesíti szívünk viharait.

03.29 A lélek tápláléka

Dátum: 
2018.03.29

...napjában háromszor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét... (Dán 6,11)

Mi erősítette Dániel új természetét? Mi tette lehetővé, hogy kedvezőtlen körülmények között is mindvégig megmaradjon Isten engedelmes, használható, sokak számára hasznos gyermekének?

Tartalom átvétel