Skip to main content

öröm

10.11 És ha Isten hallgat?

"Mikor azért meghallotta, hogy beteg, akkor két napig maradt azon a helyen, ahol volt" (Jn 11,6).

08.31 Az én örömem... a ti örömetek

"...hogy megmaradjon bennetek az én örömem és a ti örömetek teljes legyen" (Jn 15,11).

06.03 Az ÚR titka

"Az Úr bizodalmas az Őt félőkhöz" (Zsolt 25,14).

05.24 A kétségbeesés öröme

"Mikor pedig láttam Őt, leestem lábaihoz, mint egy holt" (Jel 1,17).

04.14 A Szellem munkálta legyőzhetetlenség

"Vegyétek fel magatokra az én igámat és tanuljátok meg tőlem" (Mt 11,29).

03.07 Rendíthetetlen öröm

"De mindezekben felettébb diadalmaskodunk az által, aki minket szeretett" (Róm 8,37).

11.26 Érdemes szomorkodni?

Dátum: 
2018.11.26

"...szomorúságotok örömre változik" (Jn 16,20).

 A tanítványok rendkívüli szomorúságának az oka az Úr halála volt. Ez a szomorúság örömre fordult, amikor Jézus Krisztus halottaiból feltámadt és megjelent közöttük. Ugyanígy kell, hogy örömre változzék ma is a hívők minden szomorúsága, még a legkeservesebbek is, amelyek pedig úgy látszanak, mintha mindörökké a keserűség forrásává kellene lenniük az életünkben.

10.23 Fény és öröm

Dátum: 
2018.10.23

"Fényözön árad az igazakra, és öröm a tiszta szívűekre" (Zsolt 97,11).

10.09 Mivel vagyok tele?

Dátum: 
2018.10.9

...tele vagyok vigasztalódással, minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel. (2Kor 7,4)

Mivel van tele a mi életünk? Gondokkal, feladatokkal, félelmekkel, hirtelen támadt nagy baj esetén kétségbeeséssel, van, aki önmagával van tele, vagy szerelemmel (fülig szerelmes), van, aki egy másik emberrel, vagy a semmivel - üres az élete.

08.21 A sírás éjszakája után örvendező nappal

Dátum: 
2018.08.21

„Mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. A sírást elviselhetjük egy éjjelen át, de reggel örömre ébredünk" (Zsolt 30,6).

05.09 A bizalom örömet ad

Dátum: 
2018.05.9

"Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk" (Zsolt 33,21)

A hit gyökeréből nő ki a szívbéli öröm virága. Talán nem támad bennünk azonnal öröm, de megjön a maga idejében. Ha szomorúak vagyunk, de az Úrban bízunk, egyszer csak eljön az idő, és Ő úgy felel bizalmunkra, hogy hitünket megjutalmazza, mi pedig örvendezni tudunk az Úrban. A kétkedés csak szomorúságot nemz, de a bizalomból tartós öröm lesz.

04.26 Dávid szomorú szíve (2)

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 15,13-23.30

A tegnapi olvasmányunkban azokat mutattuk be, akik megszomorították Dávid szívét, amikor elhagyta Jeruzsálem városát, és átkelt a Kidron patakon Absolon lázadása közben. Azonban a szomorúság könnyei az öröm könnyeivel elegyedtek, amikor azokra tekintett, akik odaadóak maradtak iránta. Róluk különböző leírásokat találunk.

04.17 Mi is történt akkor?

Dátum: 
2018.04.17

Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? (Lk 24,18)

Egy halott Krisztus emlékével, az élő Krisztus nélkül csak ilyen csüggedten járhat az ember, ahogy ez a két emmausi férfi. Ma is többen mennek így kifelé a templomból, a vallásból, kedves, de halványuló emlékekkel, nem tudva, hogy Krisztus él.

01.09 Öröm az Úrban

Dátum: 
2018.01.9

Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! (Fil 4,4)

Pál apostol ezt a biztatást a börtönből írta, ahol nélkülözött, fázott, barátai közül is többekben csalódott, s nem tudta, mi vár rá, egyre valószínűbb volt, hogy kivégzik Jézusért, a hitéért. És Filippibe írt levelében mégis többször említi, hogy örül.

Lehetséges az, hogy ennyi nehézség között is örül valaki? Van olyan, hogy „mindenkor" tud egy ember örülni? Igen, ha „az Úrban" él.

01.08 Minek örüljek?

Dátum: 
2018.01.8

...teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.(Zsolt 16,11)

Az embert nagyon meg tudja gyötörni, ha döntenie kell és tanácstalan, ha magára marad nehézségei között, ha bizonytalanná válik a jövője, ha úgy érzi, ki van szolgáltatva ismeretlen erőknek, s ha nem tudja, mi lesz vele, amikor meghal.

01.07 A tartós öröm forrása

Dátum: 
2018.01.7

Örökké ujjonganak... Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet. (Zsolt 5,12)

Sokan panaszolják, hogy az öröm nagyon hamar múló ajándék. Tóth Árpád szép verse is erről szól: Az Öröm illan, ints neki, Még visszavillan szép szeme, Lágy hangja halkuló zene, S lebbennek szőke tincsei.

Vannak, akik pénzért akarnak örömöt vásárolni, mások átélik, hogy „nevetés közben is fájhat a szív, és az öröm vége is lehet bánat" (Péld 14,13).

09.10 Vigasztaló szavak

OLVASNIVALÓ: 
2Tesszalonika 1,1-12

PÁL APOSTOL megírta második levelét a tesszalonikai szenteknek. Szolgáló társaival együtt melegen üdvözölte azokat, akik kedvesek voltak neki a Krisztusban. „Istenben, a mi Atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban" voltak. Ez nem jelentőség nélküli. Voltak, akik rossz szándékkal írtak nekik, azt állítva, hogy leveleik Páltól származnak (2,2). A tesszalonikaiak ezt a levelet nyugodtan valódinak fogadták el. Milyen tapintatosan foglalkozik az apostol megtértjeinek problémáival. Bölcs pásztor volt - méltó a követésre.

Három fő szempont van, amelyeket Pál ebben a fejezetben érintett.

05.11 A frigyláda felhozatala

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 6,12-23

A FILISZTEUSOK ELLENI két sikeres csata után, 5,17-25, Dávid megpróbálta az Úr szövetségládáját a Sionra hozatni, 6,1-23.

04.04 Micsoda öröm!

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 24,36-53

MICSODA IZGALMAS nap! Miközben az emmausi két tanítvány elmondta a történetét és a teremben lévő többiek is a magukét, egyszer csak köztük állt maga az, Akiről beszéltek. Nem volt szüksége arra, hogy kinyissa az ajtót - a feltámadott test, miközben valóságos test volt, nem volt alávetve azoknak a természeti törvényeknek, amelyek azelőtt uralkodtak rajta. Némelyek azóta is tagadták, hogy feltámadt a test, és azzal érveltek, hogy csak a szellem hagyta el a sírt (ott volt egyáltalán?), és hogy a test gázneművé változott.

03.28 Háromszor egy évben

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 16,1-22

GYAKRAN AZ A BENYOMÁSUNK, hogy a judaizmus öröm nélküli hit volt, amelyet hideg törvényesség és előírásos szertartásosság szabályozott. Ez teljesen hamis. Fejezetünk nemcsak az ünneplés okairól beszél, hanem az annak érdekében adott szabályokról is, hogy bizonyos legyen: az örvendezés és hálaadás időszakaira rendszeresen sor kerül. Minden év kijelölt idejében Izráel Isten jóságát ünnepelte azon a helyen, ahová nevét helyezte. „Ügyelj az Abib hónapra", 1. v. Az a szó, hogy ügyelj, gyakran ismétlődik; pl 5,1; 6,3; 11,32 stb. Tanulmányozd ezeket!

Tartalom átvétel