Skip to main content

Krisztus

07.19 Messiás

Dátum: 
2018.07.19

János 4,1-30

06.19 Krisztus

Dátum: 
2018.06.19

Máté 16,13-17; Márk 8,27-29; Lukács 9,18-20

06.06 Jézus

Dátum: 
2018.06.6

Máté 1,18-21.24-25; Lukács 1,26-31

04.07 Miért nem beszél nyíltan

"Megparancsolta nekik, hogy senkinek ne beszéljék el, amit láttak, csak amikor az Ember Fia a halálból feltámad" (Mk 9,9).

02.09 Felkent

Dátum: 
2018.02.9

Zsoltárok 2,1-6

12.03 Mit hoz a jövő

Dátum: 
2018.12.3

...testvéreim, legyetek szilárdak..., hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban. (1Kor 15,58)

10.09 A mi oltárunkon Krisztus vére van

Dátum: 
2018.10.9

„Azután kenje meg a pap vérrel az Úr színe előtt az illatszerfüstölő oltár szarvait..." (3Móz 4,7).

Füstölő oltár minden hely, ahol a szentek könyörgéseiket és hálaáldozatukat mutatják be. Jó dolog arra gondolni, hogy ez az oltár a Nagy Áldozat vérével van meghintve. Ez teszi istentiszteletünket elfogadhatóvá Isten előtt. Egyszülött Fiának vérére tekint, és ezért fogadja el hódolatunkat.

10.04 A hatalmas mágnes

Dátum: 
2018.10.4

„Én pedig, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok" (Jn 12,32).

10.01 Mit ér az ember, ha vén ?

Dátum: 
2018.10.1

Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között... (2Kor 2,15)

Egy idős férfi ezt mondta egyszer: tudja, mit ér az ember, ha vén? Semmit. A nagy akaraterőmből megmaradt az akarat, és elszállt az erő. így pedig nem érdemes élni.

09.29 Hogy megdicsőítsük Krisztus Jézust

Dátum: 
2018.09.29

„Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek" (Jn 16,14).

 Maga a Szent Szellem sem tudja mással megdicsőíteni az Úr Krisztust, mint azzal, hogy megmutatja nekünk, ki valójában Jézus Krisztus. Krisztus legjobb ajánlólevele ő saját maga. Nincs rajta semmi más dísz, mint tulajdon lényének dicsősége.

09.24 A samáriai asszony

OLVASNIVALÓ: 
János 4,4-34

Ezt a történetet csak János jegyzi fel. Nyomon követi az Úrnak általa történő fokozatos elfogadását: "te... zsidó vagy", 9. v., addig, hogy "a Krisztus", 29. v. A város férfiai úgy fogadták el Őt, mint "a világ Üdvözítőjét", 42. v.

08.15 A név kezeskedik

Dátum: 
2018.08.15

„És amit csak kértek majd az én nevemben, azt megteszem, hogy dicsõítsék az Atyát a Fiúért" (Jn 14,13).

08.10 Elköltözés

Dátum: 
2018.08.10

Mert én nemsokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. (2Tim 4,6)

Valaki ezt mondta: milyen kár, hogy végigrohanjuk az életet, nem is tudjuk, mit jelentett volna élni, és utána készületlenül zuhanunk a sírba. Pál apostol nem így tett. Ő a Krisztusban élt, és így is készült meghalni.

08.05 Ézsaiás: A látomás és hatása

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 6,1-7

Ézsaiásnak csodálatos látomása volt az Úrról, a trónról, a templomról, a szeráfokról és a dicsőségről. Számára Isten szentsége éles ellentétben állt a körülötte lévő nép hamisságával és önigaz voltával. Meg kellett állnia Isten jelenlétében, és teljes mértékben elfogta a méltatlanság érzése - lesújtva kiáltott fel: "a királyt, a seregeknek Urát látták szemeim!"

06.25 A mennybe vivő lépcső

Dátum: 
2018.06.25

"Bizony, bizony, mondom néktek: meg fogjátok látni, hogy megnyílik az ég, és az Isten angyalai felszállnak, és leszállnak az Emberfiára" (Jn 1,51).

06.16 Elizeus: "halál van a fazékban"

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 4,38-41

Gilgál az utolsó hely volt, ahol ínségre lehetett számítani. Közel volt a pálmafák városához. Az izraeliták ott ünnepelték először a páskát, és ették az ország régi gabonáját. De most éhínség volt, és kisebb fazekak használatára kényszerültek. Meglepő-e, hogy az ínség idején a hitnek és a reménynek is híjával voltak? Elizeus "nagy fazekat" hozatott - Istennel nincsen ellátási hiány, és a hit, amely Istennel számol, a nagy méretű edényt kéri.

12.06 Mindenre van erőm Krisztusban

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít" (Fil 4,13).

11.13 Együtt imádkozva

„Ti azért így imádkozzatok; Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved!" (Mt 6,9).

09.18 Krisztusban való élet

„A saskeselyűnek útját az égben... "(Péld 30,19).

09.05 Legyen meg Krisztus neked

„Nem (hús)test és vér jelentette ezt ki neked, hanem az én mennyei Atyám" (Mt 16,17).

Tartalom átvétel