Skip to main content

szent

05.25 A Szent

Dátum: 
2018.05.25

Habakuk 3,1-6

05.22 Ez megmagyaráz mindent

"Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te énbennem, Atyám, és én tebenned, hogy ők is egyek legyenek mibennünk" (Jn 17,21).

04.15 Izráel Szentje

Dátum: 
2018.04.15

Ézsaiás 41,14-16

IZRÁEL SZENTJE

   Istennek egyetlen neve sem olyan jellemző Ézsaiás próféciájára, mint "az Izráel Szentje". Először abban az üzenetben halljuk, amelyet Ézsaiás Ezékiásnak küldött, amikor Szanhérib, Asszíria királya fenyegette Jeruzsálemet, 2Kir 19,22. Harmincszor találjuk Ézsaiásnál, és csak néhányszor máshol a Szentírásban. Egy olyan nemzetben, amely a bálványimádáshoz vonzódott, Isten szentségének hangsúlyozása szükséges volt. Fejezetünkben Ézsaiás háromszor hivatkozik "Izráel Szentjére", 14.,16., 20. v.

03.22 Szenthely

Dátum: 
2018.03.22

Ézsaiás 8,14-15

03.03 Izráel Szentje

Dátum: 
2018.03.3

Zsoltárok 89,16-25

02.24 Az áldozat öröme

"Én pedig nagy örömest áldozom és esem áldozatul a ti lelketekért" (2Kor 12,15).

11.01 Elhívott szentek

Dátum: 
2018.11.1

Pál... az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek... (1Kor 1,2)

Így címezi Pál apostol Korinthusba írott levelét, s utána ezeket a szenteket keményen megdorgálja bűneik miatt. Hogyan? Hát a szentek nem bűntelen emberek? Nem, és nem is erkölcsi hősök, nem vallásos lángelmék.

08.03 Jogunk van a szent dolgokhoz

Dátum: 
2018.08.3

„De ha a pap pénzen vásárol meg valakit tulajdonául, az ehet belőle. A házánál született szolgák is ehetnek eledeléből" (3Móz 22,11).

06.08 A szövetség Istene

Dátum: 
2018.06.8

...ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül... Papok királysága és szent nép lesztek. (2Móz 19,5-6)

Izrael népe a pusztai vándorlás során megtapasztalta Isten gondviselő szeretetét, de még nem volt identitástudata. Márpedig fontos mindenkinek, hogy tudja, honnan jön, hova tart, kihez tartozik, és mi a feladata. Amikor az Úr szövetséget kötött népével a Sínai-hegynél, mindezt világossá tette számukra.

04.20 Dávidnak isten házáért buzgó szíve volt

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 7,1-11; 1Krónika 29,1-7.9.14.17

Dávidot gyakran találjuk a csatamezőn, amint a hadsereget vezeti a filiszteusok ellen, de mai olvasmányunk úgy kezdődik, hogy házában ül, egy békés időszakot élvezve. Szellemi gondolkodásának a jele, hogy szíve Isten ládája felé fordul, és Isten házának felépítését tervezi. Az a tény, hogy nem Isten kívánsága volt, hogy maradandó háza legyen a földön akkor, és hogy Dávid építse azt fel, nem csökkenti az ő Istenhez való viszonyának dicséretre méltó természetét.

01.13 Isten neve szent

Dátum: 
2018.01.13

...szenteltessék meg a te neved... (Mt 6,9)

A megszólítás után következik három te-kérés és három mi-kérés. Ez is azt jelzi, hogy az imádság központja Isten, és nem mi. Az a cél, hogy az imádság is őhozzá segítse közelebb az imádkozót, és nem az, hogy elsoroljuk neki kéréseinket. Ő úgyis jól tudja, mire van szükségünk, mielőtt kérnénk tőle.

Mit jelent ez a kérés: szenteltessék meg a te neved? A név: maga a személy. Ha ezt mondom: ehhez nem adom a nevemet, az azt jelenti: én nem állok e mellé az ügy mellé.

10.19 Evilági szent hely

OLVASNIVALÓ: 
Zsidók 9,1-10

MOST BEMUTATJA annak a szertartásnak ideiglenes és korlátozott voltát, amely az első szövetség alatt volt. Az 1. vers beszél annak istentiszteleti szolgálatáról és evilági szent helyéről. A 2-5 vers leírja az evilági szent helyet, a 6-7. vers az istentiszteleti szolgálatot, és a 6-10. versben látjuk az összefoglalást.

09.03 Odaszentelte magát

„És Ábrám oltárt épített ott az Úrnak" (1Móz 12,7).

07.31 Mi már szentek vagyunk!

„Köszöntenek titeket az összes szentek, mindenek felett pedig a császári udvarból valók" (Fil 4,22).

05.24 Készített a szentek szentjébe két kerubot

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 6,15-38

A SZENTEK SZENTJÉNEK leírása sajátosan jellemző a templomra. Olvasmányunkban hétszer használják, 16.19.20.21.22.23.31 vers, meggyőz bennünket annak fontosságáról. Elmélkedj ezeken az igehelyeken. A szentek szentje segítségével Isten élő hangja zengett át az Isten házán és királyságán. A szentek szentjében Isten meghallgat; a szentek szentjéből Isten szól, úgy, hogy Isten népének jellemzői és dolgai világosan különböznek a körülötte lévőkétől. Olvasd el a Zsolt 28,1-2-t. Tekints ma is a szentek szentjére és hallgass rá!

03.31 Törvények egy szent nép számára

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 22,1-8; 24,10-22; 25,1-3; 26,16-19

MÓZES 5. KÖNYVE Izráel törvényeinek kihirdetése. Mózes határozottan kifejtette a törvényeket és rendelkezéseket, és megerősítette őket, hogy amikor a nemzet belép az ígéret földjének új világába, ne legyenek kétségei az Úr követelményeit illetően. Bizonyos részletek manapság lényegtelennek tűnnek, mégis egyetlen üzenetről beszélnek. Ezek „szent törvények egy szent nép számára!" Jólétüket, és a szent Isten megelégedését engedelmességük fogja eredményezni.

03.19 Bevezetés Mózes 5. könyvéhez (Deuteronomium)

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes

A MÓZES 5. KÖNYVE teszi teljessé a TÓRÁ-t, a zsidó Szentírás első szakaszát. Élettel teli újbóli kifejtése és megerősítése azoknak a megállapításoknak és rendelkezéseknek, amelyeket Mózes kapott. A bemutatott törvények nemcsak tényszerű utasítások; a hallgató lelkiismeretére is hivatkoznak. Mózes, amikor elmondja utolsó üzenetét, azután sóvárog, hogy megnyerje nemzetének szívét.

Figyeljük meg a könyv öt fő jellemvonását:

03.09 A léviták felszentelése

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 8,5-26

MIUTÁN a törzsi fejedelmek odavitték áldozataikat tizenkét egymást követő napon a felállított sátorhoz és Áron meggyújtotta a gyertyatartót, 7,1-8,8, a lévitákat külön választották és felszentelték a szentély szolgálatára. A szertartás három részből állt.

Tisztulásuk, 5-7. v. Az isteni parancs a következő volt ezzel kapcsolatban: „Hintsd reájuk a tisztulás vizét", 7. v.; vö. 2Móz 30,19-20, amely jelképszerűen „az újjászületésnek fürdője", Tit 3,5.

03.01 A papok szentsége

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 21,1-24

MEGTANULTUK az előző fejezetben, hogy a hívők, mint papok, „szent papságnak" és „királyi papságnak" a tagjai, 1Pt 2,5.9. Isten munkája volt, hogy felkenje őket ebbe a kiváltságos tisztségbe. Ezt a gondolatot visszatérő szavakkal emeli ki mai fejezetünk: „Én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük", 15.23. v.; vö. 8. v. Ennek a megszentelésnek egyik célja az, „hogy taníthassátok Izráel fiait", 3Móz 10,11. Jelen fejezetünk azt hangsúlyozza, hogy ezt a tanítást szent élettel kell alátámasztani - ez nem népszerű Ige manapság.

Tartalom átvétel