Skip to main content

hűség

09.04 Bemerítő János: hűség a halálig

OLVASNIVALÓ: 
Máté 14,1-12

Nehezen hihető, hogy egy Bemerítő Jánoshoz hasonló férfi valaha is elcsüggedhet, de igaz. János börtönben van. Annak árát fizeti, hogy Heródes királyt megintette paráznaságáért. Egy szomorú napon börtöncellájából elküldte két barátját Jézushoz a következő kérdéssel: "Te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk?" Lk 7,19. "Te vagy-e az?" Ez ugyanaz a János, aki mindössze néhány hónappal korábban hatalommal hirdette a tömegeknek: "Ő az", Jn 1,30.

08.23 Dániel három barátja

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 3,1-30

Mire Dániel próféta könyvének 3. fejezetéhez érkezünk, Sidrák, Misák és Abednégo már több mint húsz éve van Babilonban. Ez alatt az idő alatt Isten iránti hűségük bebizonyosodott, Dán 1,6-21, és a király iránti tiszteletük is nyilvánvalóvá vált, Dán 2,49. Joggal tételezhetjük fel, hogy eleget tettek annak a kötelességnek, amelyet rájuk bíztak Nabukodonozor király megelégedésére.

08.21 Dániel hűsége

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 6,1-28

Belsazár korai halálát követően Dárius került a trónra. Azonnal hozzálátott új kormányzásának és adminisztrációjának kiépítéséhez az országban. Mint minden "rendszerváltozás" esetén, voltak előléptetések és alacsonyabb osztályba helyezések, körös-körül sok irigységgel. Dániel életpályája kifogástalan volt, és jelleme kritikán felüli, ezért amikor az új kinevezések megtörténtek, Dániel lett az első főkormányzó. Nyilvánvalóan voltak mások is, akik Dániel posztjára pályáztak, és az új hatalmi pozíciók kihirdetése után arra törekedtek, hogy Dánielt megbuktassák.

08.14 Jeremiás és barátai

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 36,1-8; 38,7-16

A napok nehezek voltak Jeremiás számára, de Isten adott szolgájának egy hű barátot, valakit, akiben megbízhatott. Mivel Isten megparancsolta, hogy írjon le minden beszédet, amelyet korábban mondott, hogy Júda, ha lehetséges, még megfogadja az ítélet figyelmeztetéseit és megtérjen, ezt továbbadta barátjának, Báruknak, hogy írja le az Úr minden szavát egy könyvbe. Aztán pedig menjen el a templomba, és olvassa fel az Úr szavait a nép füle hallatára. Jeremiás nem mehetett oda, mert ki volt tiltva a templomból.

08.12 Emlékezés

Dátum: 
2019.08.12

Emlékszem rád: ifjúkorod hűségére, mátkaságod szeretetére... (Jer 2,2)

07.27 Több, mint puszta szó

Dátum: 
2019.07.27

„Nektek adom meg a Dávidnak tett biztos, szent ígéreteket" (Csel 13,34).

07.09 Hűséges és hasznos

Dátum: 
2019.07.9

„Jól látom a hűségeseket az országban, ők velem maradhatnak. Aki tökéletes úton jár, az szolgálhat engem" (Zsolt 101,6).

07.09 Ezsdrás: "szégyelltem"

OLVASNIVALÓ: 
Ezsdrás 8,21-23; 9,1-6

Ezsdrás a hit embere volt. Ezt azzal mutatta meg, hogy tökéletesen bízott Istenében. Sokféle ellenállással került szembe abban a küldetésében, hogy helyreállítsa Isten népét az országban. Ez nem volt könnyű, különösen akkor, amikor megkezdte, hogy felbecsülje a rombolást, amit a fogság végzett a nemzeten. Amikor Isten házát befejezték és helyreállították, Ezsdrás szeretett volna lévitákat találni, hogy Isten házában szolgáljanak, de ezek hiányoztak. Ezért böjtre és imára szólított fel, hogy végrehajtsák a helyreállítást.

07.05 Ő ad szabadulást

Dátum: 
2019.07.5

„De téged megmentelek azon a napon - így szól az Úr -, és nem kerülsz azoknak az embereknek a kezébe, akiktől iszonyodsz" (Jer 39,17).

05.29 Ruth

Dátum: 
2019.05.29

Mert ahová te mégy, odamegyek... Néped az én népem, és Istened az én Istenem... csak a halál választ el engem tőled! (Ruth 1,16-17)

Ezt Ruth mondta az anyósának, amikor azt a tanácsot kapta tőle, hogy ne menjen el vele idegenbe. Ruth azonban eldöntötte, hogy vele marad, nem fordult vissza, mint a társa.

05.20 Hű és okos sáfár

Dátum: 
2019.05.20

Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? (Lk 12,42)

05.19 Salamon imádta Istent

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 8,1-25

Salamon gyönyörű épülete "az Úr számára" épült fel, 1Kir 6,2, és pontos neve, hogy "az Úr háza", isteni lakóhelyre utal. Isten jelenléte nélkül a templom nagyon látványos, üres héj maradt volna. De miután a papok gondosan elhelyezték az "Úr szövetségének ládáját" a "szentek szentjében", a templom valójában "az Úr háza" lett, 8,6-11. Az Újszövetség azt tanítja, hogy a helyi gyülekezet "az Isten háza". Amikor az Úr Jézus itt volt, "meghallották, hogy a házban volt", Mk 2,1 (angol). Egy másik alkalommal, amikor "a házba bement... nem titkolhatta el magát", Mk 7,24.

05.15 Isten magas helyei

Dátum: 
2019.05.15

"Oltalmazom, mert ismeri nevemet" (Zsolt 91,14).

05.15 Barzillai

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 17,27-29; 19,31-40; 1Királyok 2,1-7

Amikor Dávid halálos ágyán feküdt, megbízta fiát, Salamont, hogy gondoskodjon Barzillai családjáról: "a gileádbeli Barzillainak fiaival cselekedjél irgalmasságot, és legyenek a te asztalod vendégei", 1Kir 2,7. Barzillai meglehetősen gazdag ember volt, aki Absolon lázadásának idején Sóbival és Mákírral együtt "mézet, vajat, juhot, ünősajtokat hoztak Dávidnak és az ővele való népnek eleségül.

05.14 Ittaj

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 15,13-23; 18,1-5; 23,29

Ittaj gáti születésű volt, és főkapitányi rangig vitte Dávid hadseregében. Mély tiszteletet és szeretetet érzett Dávid és az Úr iránt, akit Dávid szolgált. Ez próba alá került Absolon lázadásának idején. Ittajnak, az idegennek nem volt kötelessége, hogy nélkülözést és üldöztetést szenvedjen, amellyel a lázadása fenyegette, és így alkalmat kapott arra, hogy visszatérjen Jeruzsálembe.

05.03 Benája

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 8,18; 20,23; 23,2-23.30; 1Királyok 1,32-45; 2,24-25.34-35; 4,4.

Saul Dávidot elűzte és könyörtelenül üldözte hosszú éveken keresztül. Néha azt gondoljuk, hogy Dávidnak gondtalan, ragyogó élete volt, mint egy kalandorokból álló csapat vezetőjének. A valóság ellenben az, hogy nagyon nehezen tartották fenn magukat a terméketlen pusztaságban, ahol el voltak szigetelve a normális társadalmi érintkezésektől, barlangokban kerestek menedéket, és féltették az életüket. Dávid felkent király volt ugyan, 1Sám 16,12- 13, de sok akadály állott közte és Izráel trónja között. A hozzá való csatlakozás akkoriban tántoríthatatlan elkötelezettséget kívánt meg.

04.27 Dávid szíve örvendezett, amikor visszatért

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 19,15-39

"Hazatért azért a király", 1. v. Annak az embernek, aki könnyek közt hagyta el Jeruzsálemet, a felkent királynak végül is joga volt ahhoz a helyhez, ahonnan kiűzték. Az Úr Jézus "utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője!" Ézs 53,3, de vissza fog térni diadalmasan!

Amikor Dávid visszatért, találkozott három emberrel, akiknek magatartása odafigyelésre ösztönöz bennünket.

04.26 Dávid szomorú szíve (2)

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 15,13-23.30

A tegnapi olvasmányunkban azokat mutattuk be, akik megszomorították Dávid szívét, amikor elhagyta Jeruzsálem városát, és átkelt a Kidron patakon Absolon lázadása közben. Azonban a szomorúság könnyei az öröm könnyeivel elegyedtek, amikor azokra tekintett, akik odaadóak maradtak iránta. Róluk különböző leírásokat találunk.

04.25 Dávid szomorú szíve (1)

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 15,6.10-12.23.30

Szomorú látvány tárul elénk, amikor szemléljük, ahogyan Dávid elhagyja Jeruzsálem városát, könnyek között, amelyek legördülnek az arcán. Azokkal is találkozunk, akik összetörték szívét, és fájdalmát okoztak.

04.17 Jonatán kötődése Saulhoz és Dávidhoz

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 14,1-16.23.43; 18,1-4; 20,41-42; 31,1-2.8

Csodálatra méltó, ahogyan Jonatán megjelenik életfelfogásával, mégis vannak olyan tettei, amelyek kérdéseket vetnek fel. Jonatán úgy mutatkozik előttünk, mint olyan ember, aki két egymással ellenséges viszonyban lévő személyhez próbál hűséges lenni, és így szembetalálja magát a "két úrnak szolgálás" minden következményével. Az Úr szavai egyértelműek: "Senki sem szolgálhat két úrnak", Mt 6,24.

Tartalom átvétel