Skip to main content

WatchmanNee

02.22 Istené a dicsőség

Hálát adok az istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által" (Róm 7,25).

„Ó én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem?" - hangzott Pál kétségbeesett kérdése. Azután, mintegy villámszerű megvilágosodás folytán hirtelen a fenti dicsőítő felkiáltásban tör ki.

02.21 A belső ember harca a benne lakó bűnnel

Mert tudjuk, hogy a törvény szellemi, de én testi vagyok, eladva a bűnnek" (Róm 7,14).

02.20 Mert győztesek vagyunk

Azért lett Hebron a Káleb öröksége, mert tökéletesen követte az Urat" (Józs 14,14).

02.19 Bárcsak meglátnánk gazdagságát és hatalmát!

Gyorsan hozzátok ki a legszebb ruhát és adjátok rá!" (Lk 15,22).

02.18 Szeretetben szolgálni egymást

Szeretettel szolgáljatok egymásnak!" (Gal 5,13).

02.17 Egy a sorsunk Vele

Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, Isten az" (2Kor 1,21).

02.16 Megállsz-e a hitben?

A papok pedig, az Úr frigyládájának hordozói ott álltak a szárazon a Jordán közepén bátorsággal, és az egész nép szárazon ment át a Jordánon" (Józs 3,17).

02.15 Alázatosak vagyunk-e vagy lázadók

Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja" (1Pt 1,3).

Ez a felkiáltás előfordul Péter írásaiban is, Páléiban is, és egyike azon megnyilatkozásoknak, melyek feltárják előttünk e férfiak szellemiségét. Mintegy bepillanthatunk mindkettőjükbe. Isten megengedi, hogy ez a személyes mozzanat is kifejezésre jusson az üzenetben, hiszen nemcsak az a kérdés, mit mondunk, hanem az is, kik vagyunk.

02.14 Mit teszek én az Úrért ma

Hiszen jó dolgot cselekedett velem" (Mt 26,10).

Amikor visszatér az Úr, és mi színről-színre láthatjuk, bizonyosan minden kincsünket az Ő lábai elé szórjuk majd. De mit teszünk ma?

02.13 Legyen meg a Te akaratod a földön is!

Amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyekben, és amit feloldoztok a földön, oldozva lesz a mennyekben" (Mt 18,18).

02.12 Korlátozta önmagát - nagy a felelősségünk

Kezeim munkáját csak bízzátok reám!" (Ézs 45,11).

Itt, az időben Isten sem szabad. Nem úgy mozgatja gyermekeit mint sakkfigurákat a táblán, hanem önmagát korlátozva, szabad választást engedett nekik. Tudatosan tette ezt, a végső eredmény ismeretében. Az örökkévaló múltban Isten akarata korlátlan volt, és nem létezett más akarat. Az örökkévaló jövőben szintén korlátlan hatalommal fog bírni, mert addigra győzelmet arat a szeretet, és az ember szabad akarata megegyezik az Ő akaratával. Ez az Isten dicsősége.

02.11 Minden térd meghajoljon!

A királyi székben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké!" (Jel 5,13).

02.10 Légy tökéletes a gyengeségben!

Mikor Ábrahám kilencvenkilenc esztendős volt, megjelent az Úr Ábrahámnak és mondta neki: Én a mindenható Isten vagyok, járj énelőttem és légy tökéletes" (1Móz 17,1).

Isten ezt nem az erős Ábrahámnak mondotta, aki Izmáelben fiút tudott felmutatni. Ő megvárta, míg szolgája egészen tehetetlenné vált, és még ha akarta volna sem lett volna képes ezt megismételni. Ekkor, és csak ekkor lépett oda hozzá Isten, hogy mint Mindenható Isten jelentse ki magát.

02.09 Igazság és kegyelem

A kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által lett" (Jn 1,17).

02.08 Örök váltságot szerzett

„Mikor pedig Krisztus, mint a jövendő javak főpapja eljött... az Ő tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve" (Zsid 9,11).

02.07 Békességet hagyok nektek

Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek" (Jn 14,27).

02.06 Békességem adom nektek

Mikor pedig azt mondta nekik: »Én vagyok« - visszatántorodtak és a földre estek" (Jn 18,6).

02.04 Semmik - a legjobb kiindulópont

És a világ szerint alacsonyrendűeket és lenézetteket választotta ki az Isten és a semmiket..." (1Kor 1,28).

02.03 Nem élhetsz az áldása nélkül

Avagy nem testvére volt-e Ézsau Jákobnak? - azt mondja az Úr. Jákobot pedig szerettem " (Mal 1,2). 

02.02 Isten áldása van rajta?

Ha engem megáldanál...és engem minden veszedelemtől megoltalmaznál, hogy bút ne lássak!" (1Krón 4,10).

Tartalom átvétel