Skip to main content

közösség

10.29 Az első szeretet

Dátum: 
2018.10.29

De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. (Jel 2,4)

Ez egy levélből vett idézet. Jézus Krisztus levelet írt az efézusi gyülekezetnek, amelyben sok mindenért megdicséri, de utána ezt hiányolja életükből: az első szeretet eltűnt. Mit jelentett ez akkor és ma?

10.19 Kétféle életvitel

Dátum: 
2018.10.19

Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz... (Mt 7,14)

Jézus itt kétféle életútról, életvitelről beszél. Valaki vagy az egyiken, vagy a másikon jár, harmadik lehetőség nincs. Mi a különbség köztük?

A bejárat mérete más. A széles útra bármit vihet magával az ember. Érdemeit, bűneit, kíséretét... A szoros kapu előtt azonban mindent le kell rakni. Oda csak az ember mehet be. De ott lerakhatja a bűn terhét is.

10.07 Mindig első a közösségben

Dátum: 
2018.10.7

„...előttetek megy Galileába: ott meglátjátok Őt, amint megmondta nektek" (Mk 16,7).

09.15 Péter jár a vízen

OLVASNIVALÓ: 
Máté 14,23-36

Nem sokkal az ötezer ember megvendégelése után a tanítványok beszálltak a csónakokba, hogy átkeljenek a Galileai-tengeren. Nehezek voltak a körülmények, és a sok evezés ellenére keveset haladtak előre. Hamarosan észrevettek egy alakot, aki nyilvánvalóan a vízen járt. Néhányan azt hitték, hogy az valami kísértet, de végül Péter rájön, hogy csak az Úr lehet. Arra kéri az Urat, hogy hozzá mehessen, és igen nagy bátorsággal kiugrik a hajóból, és szilárdan az Úrra nézve úgy találja, hogy ő is jár a vízen! A tenger és a szél miatt azonban leveszi szemét az Úrról.

08.14 Bemegyek ahhoz

Dátum: 
2018.08.14

...az ajtó előtt állok, és zörgetek... (Jel 3,20)

07.18 Közösség a pusztában

Dátum: 
2018.07.18

„Azért most én csábítom el őt, elvezetem a pusztába és szívére beszélek" (Hós 2,16).

07.18 Pihenjetek meg!

Dátum: 
2018.07.18

Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. (Mk 6,31)

07.02 Légy éber mindig!

Dátum: 
2018.07.2

Aháb, Izrael királya ezt kérdezte Jósáfáttól, Júda királyától: Eljössz-e velem Rámót-Gileád ellen? Ő ezt válaszolta neki: Elmegyek..., veled leszünk a háborúban! (2Krón 18,3)

Jósáfát élettörténete rámutat a hívő élet buktatóira és győzelmeire is. Ez a szakasz példa arra, hogyan eshet csapdába még Isten gyermeke is.

06.21 Adjon békességet!

Dátum: 
2018.06.21

Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet! (4Móz 6,26)

06.04 Isten beszél

Dátum: 
2018.06.4

...kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta: Mózes! Mózes!... Majd ezt mondta: Én vagyok atyádnak Istene... (2Móz 3,4.6)

Az emberek által kitalált úgynevezett istenek, a bálványok, némák. Az élő Isten viszont beszél. Mózes meg akarja nézni, hogyan lehetséges, hogy a csipkebokor ég, de nem ég el. S amikor közeledik hozzá, a saját nevét hallja. Ki van ott a pusztában rajta kívül? Akkor még nem ismerte Istent, csak sok mindent hallott róla.

05.25 Roboám (1)

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 11,1-17

Salamon fia rossz tanácsot követett, amelyről a 2Krón 10-ben, uralkodását jó elvekre alapozta, amelyről a 11. fejezetben, és nem sikerült fenntartania az ígéretes indulást, erről pedig a 12. fejezetben olvashatunk. Azonban az uralkodásának kezdetén bekövetkezett szerencsétlenség után jött három jó esztendő, 11,17. Ebben a periódusban három tényező járult hozzá megerősödéséhez.

03.29 A lélek tápláléka

Dátum: 
2018.03.29

...napjában háromszor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét... (Dán 6,11)

Mi erősítette Dániel új természetét? Mi tette lehetővé, hogy kedvezőtlen körülmények között is mindvégig megmaradjon Isten engedelmes, használható, sokak számára hasznos gyermekének?

02.29 Józsué közössége Istennel

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 24,9-16; 33,7-11; Józsué 10,12-14

Józsué nemcsak a tettek embere volt; hanem ő olyan ember, akinek szoros közössége volt Istennel. Ma áttekintjük közösségét Istennel és hitét Istenben.

02.17 Hallgató vagy tanítvány?

Dátum: 
2018.02.17

Tizenkettőt választott ki arra, hogy vele legyenek... (Mk 3,14)

Jézusnak sok hallgatója volt, de kevés tanítványa. Ma is viszonylag sokan hallanak róla, de kevesen ismerik őt. Gondolkodjunk el néhány napig arról, mit jelent ma Jézus Krisztus tanítványának lenni!

01.23 A közösség haszna

Dátum: 
2018.01.23

...szeretnélek látni benneteket..., hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által... (Róm 1,11-12)

A lelki növekedés másik két feltétele a közösség és a szolgálat. Az ige és az imádság Istennel kapcsol össze, a közösség és a szolgálat egymással.

A fenti igében Pál apostol bevallja, hogy nagyon vágyik találkozni a gyülekezettel, hogy valamilyen lelki ajándékot adjon nekik, és ő is megerősödjön a velük való találkozás során.

12.29 Egészen közel Őhozzá

„Én galambom, a kőszikla hasadékiban, a magas kőszálnak rejtekében, mutasd meg nekem a te orcádat, hadd halljam a te szódat, mert a te szód gyönyörűséges, és te tekinteted ékes!" (Én 2,14).

09.19 A rókafiak

OLVASNIVALÓ: 
Énekek éneke 2,8-17

AZ UTOLSÓ ÉNEK végén a menyasszony élvezhette a közösség édes voltát szerelmesének karjaiban. Ilyen közösség, amely ennyire mély és áldott, bizonyára sohasem fog megszakadni. Sajnos, a tapasztalat azt mutatja, hogy valakinek az Úrral való közössége könnyen megszakadhat. Vele való egyesülésünk örök, nem szakadhat meg. De ugyanúgy, ahogyan a fiatal szarvast megzavarhatja egy ágacska reccsenése, 2,7, egy váratlan pillanat egy meggondolatlan szó, egy ostoba történet megzavarhatja és megronthatja békénket és közösségünket.

07.22 A békéltetés szolgálata

OLVASNIVALÓ: 
2Korintus 5,18-21

A BÉKÉLTETÉS az ellenségesség barátsággá alakítása, és utalás rejlik benne egy olyan közösségre, amely egyszer létezett, és azt követően elveszett. Az ember közösségre teremtetett Istennel. Akkor teljesíti rendeltetését, amikor egy az Istennel. De van egy eltávolító hatás - a bűné. A bűn ember és Isten közé állt. Az ember elidegenedése Istentől, az Istennel szembeni aktív ellenségeskedéssel együtt, amely ezt követte, Ádám engedetlenségével és bűnével jött be. Az Isten akaratával szembeni engedetlenség az ember és a Teremtője közötti közösséget lehetetlenné tette.

07.04 Eljöttek keresni az Urat

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 20,1-30

JÓSÁFÁTOT most Moáb, Ammon és Edóm hatalmas szövetsége fenyegeti. Ennek következményei az alábbiak voltak:

06.26 A megváltottak gazdagsága és felelőssége

OLVASNIVALÓ: 
1Korintus 1,1-31

PÁL HELYREIGAZÍTÓ levelét bátorító szavakkal kezdi. Mennyire hasonlít Urához, dicséretet mondva a helytelenítés előtt; vö.: Jel 2-3. Négy dologról ír.

A hívők helyzete, 4-9. v. Itt is a hálaadás bőségét látjuk. Figyeljük meg a jó dolgok csoportját: „mindenben meggazdagodtatok"; „ajándék nélkül nem szűkölködtök"; „meg is erősít titeket mindvégig feddhetetlenségben"; „elhívott titeket az ő Fiával... való közösségre". Megfigyelhetjük, hogy ezeket az áldásokat Isten kegyelme juttatta (4. v.) és hűsége biztosította (9. v.) nekik.

Tartalom átvétel