Skip to main content

irgalom

08.28 Bocsáss meg!

„Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, mint Isten is a Krisztusban megbocsátott nektek" (Ef 4,32).

08.27 Fazekas

Dátum: 
2019.08.27

Róma 9,18-24

12.21 Bűneink a tenger fenekén

Dátum: 
2019.12.21

"Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket!" (Mik 7,19).

 Isten soha nem szűnik meg szeretni, de hamarosan megszűnik haragudni. Választottai iránti szeretete természetéből fakad, haragja viszont csupán feladata elvégzéséből. Szeret, mert Ő maga a szeretet, és haragszik, mert erre a mi javunkra van szükség. De nem tud sokáig haragudni. Szívének szeretete újra felülkerekedik, könyörül népe nyomorúságán és véget vet szenvedéseiknek.

11.03 Istentől rendelt időben

Dátum: 
2019.11.3

"Mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg; ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el" (Hab 2,3).

09.04 Győzelem harc nélkül

Dátum: 
2019.09.4

„Júda házához azonban irgalmas leszek, és megsegítem őket, mint Uruk, Istenük. De nem íjjal, karddal és harccal, nem lovakkal és lovasokkal segítem őket" (Hós 1,7).

08.27 Jónás 2

OLVASNIVALÓ: 
Jónás 2,1-2,10; 3,1-4,11

A Jónással kapcsolatos isteni gondviselés nagysága van feljegyezve könyvének 2. fejezetében. Komoly figyelmeztetést tartalmaz Isten népe közül bárkinek, aki úgy dönt, hogy nem engedelmeskedik Isten szavának. Utazása a hal gyomrában olyasmi volt, amit sohasem fog elfelejteni. Azok a szavak, amelyeket arra használt, hogy leírja akkori állapotát, olyanok, amelyek az emberi megtapasztalás szélsőségeit hordozzák. Szenvedett, és a halál torkába került, 2,2, a mélybe jutott, 2,3, a kétségbeesés feneketlen mélységébe, áradatoktól körülzárva, és a föld zárai bezárultak felette.

08.24 Hóseás

OLVASNIVALÓ: 
Hóseás 1., 3.,14.

Hóseás próféciáján végig az Isten és népe közti kapcsolat úgy van bemutatva, mint férj és feleség kapcsolata. A könyv a megsértett Istennel kezdődik, és azonnal megadja az okát is - az ország paráznaságot követett el azzal, hogy eltávolodott az Úrtól, 1,2. Ennek az eltávolodásnak a mértéke később csak növekedett, amikor megtudjuk, hogy nem volt igazság, irgalom és ismeret az országban, 4,1. Ennek a gyümölcse fel van sorolva, mert a nép megengedte magának az átkozódást, hazugságot, gyilkosságot, lopást és házasságtörést, 4,2. Egy ilyen napon támasztotta Isten Hóseást.

08.16 Tárd fel és valld meg bűneidet!

Dátum: 
2019.08.16

„Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer" (Péld 28,13).

 Íme, ez az irgalom útja a megtérő bűnösnek. Fel kell hagynia bűnei takargatásával. Ne próbálja kicsinyíteni bűnét, és ezzel letagadni azt, vagy képmutatóan elpalástolni tettét. Ne is dicsekedjék bűnével, hogy ezáltal igazolja hamisságát, de ne is tegyen feltűnően bűnvallomást csak azért, hogy ebben másokkal versenyezzen.

07.22 Örökkévaló zálog

Dátum: 
2019.07.22

És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. (Hós 2. 18 -19)

07.10 Szeresd a gyülekezetet

Dátum: 
2019.07.10

„Indulj irgalomra Sion iránt, mert ideje, hogy megkegyelmezz neki, itt van már az ideje! Még a köveiben is gyönyörködnek szolgáid, a porán is szánakoznak" (Zsolt 102,14-15).

 Meghallgatja az Úr a gyülekezetért való könyörgésünket. Lássátok meg, hogy itt van már ennek az ideje! Szeretjük az imaórákat, a tanítást és a valamennyi gyülekezeti összejövetelt. Szívünk mélyén ragaszkodunk Isten népéhez, és boldogan tudjuk együtt énekelni:

05.29 Ruth

Dátum: 
2019.05.29

Mert ahová te mégy, odamegyek... Néped az én népem, és Istened az én Istenem... csak a halál választ el engem tőled! (Ruth 1,16-17)

Ezt Ruth mondta az anyósának, amikor azt a tanácsot kapta tőle, hogy ne menjen el vele idegenbe. Ruth azonban eldöntötte, hogy vele marad, nem fordult vissza, mint a társa.

05.16 Úgy kapunk, ahogy adunk

Dátum: 
2019.05.16

"Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek" (Mt 5,7).

Nem helyes, ha bocsánatot nyer, aki maga nem bocsát meg, sem az, ha megelégítik a szükségét annak, aki nem segít a szegénynek. Isten tulajdon mértékünkkel mér meg bennünket, és akik kemény urak és kegyetlen hitelezők voltak, megtapasztalják majd, hogy az Úr is keményen bánik velük. "Az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot" (Jak 2,13).

05.14 Ittaj

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 15,13-23; 18,1-5; 23,29

Ittaj gáti születésű volt, és főkapitányi rangig vitte Dávid hadseregében. Mély tiszteletet és szeretetet érzett Dávid és az Úr iránt, akit Dávid szolgált. Ez próba alá került Absolon lázadásának idején. Ittajnak, az idegennek nem volt kötelessége, hogy nélkülözést és üldöztetést szenvedjen, amellyel a lázadása fenyegette, és így alkalmat kapott arra, hogy visszatérjen Jeruzsálembe.

05.01 Joáb (1)

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 3,26; 18,5.14; 20,9-10

 

Dávid Abner halála után beismerte: "Én pedig ma erőtlen, noha felkent király vagyok; ezek pedig a Sérujának fiai hatalmasabbak nálamnál", 2Sám 3,39. Dávid Joábbal szembeni türelme uralkodásának egyik nagy hibája volt. Mi is ugyanígy, ha nem száműzzük azokat a dolgokat, amelyek régi természetünkhöz kötődnek, végül azok fognak uralkodni rajtunk, és szellemben gyengévé tesznek. Hogy milyen volt Joáb, a következőkben soroljuk fel.

04.24 Dávid engedékenysége a lázadó fiúval szemben

OLVASNIVALÓ: 
2Sám 13,37-39; 14,1-14.23-25.32.33

A probléma, amellyel Dávid szembe került, látszólag megoldhatatlan volt. Absolon meggyilkolta féltestvérét, Amnont, és Gesurba menekült. Hároméves távollét után Dávid szíve vágyott arra, hogy a lázadó fiút hazahozassa. Tudta azonban, hogy Absolon bűne Isten ítéletét követeli meg, és ezért nem térhetett haza.

04.23 Dávid irgalmassága Méfibóset iránt

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 9,1-13

Dávid neve azt jelenti, hogy "szerető", és itt bemutatta "az Isten irgalmasságát", 3. v. Méfibóset a lázadó Saulhoz tartozott, félelemben élt Ló-Debárban ("nincs legelőhely/nincs kenyér"), és sánta volt. Önmagát úgy írta le, hogy "holt eb", 8. v. Állapotában bármilyen változást csak Dávid irgalmassága hozhatott. Az ő esete emlékeztet bennünket Isten irántunk való irgalmasságára Krisztus Jézuson keresztül", Ef 2,7. Dávid Isten irgalmasságának természetét mutatta be.

03.06 Megőrzi az árvát

Dátum: 
2019.03.6

"Csak nálad talál irgalmat az árva" (Hós 14,4).

02.23 Mózes ismerete Istenről

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 33,11-16; 34,6-7.14; 5Mózes 32,3-4.11-12

Mózesnek bőséges ismerete volt az Úrról. Ezt részben közvetlen kijelentés útján nyerte, részben pedig személyes tapasztalat útján. Isten leereszkedett, hogy kijelentse magát szolgájának kivételesen bensőséges módon, úgy beszélve hozzá "színről színre, amint szokott ember szólani barátjával", 2Móz 33,11; vö. 4Móz 12,6. Mózes sokat ismert meg Istenből saját megtapasztalása alapján is. Két példa elég is lesz ehhez. (I) Mivel Isten megszabadította "a fáraó kardjától", Mózes az Eliézer nevet adta ("segítség Istene") második fiának, 2Móz 18,4.

02.14 Meg nem érdemelt irgalom

Dátum: 
2019.02.14

"...aki bízik az Úrban, azt Ő szeretettel veszi körül" (Zsolt 32,10).

A bizalomnak nagy a jutalma. Add ezt megtapasztalnom nekem is, Uram! Aki bízik, az mindenkinél inkább bűnösnek érzi magát, de íme kegyelmet készített számára az Úr; tudja, hogy nem érdemli meg, mégis övé az irgalom, és tágra nyílt ajtó várja. Ó Uram, Benned bízom, add nekem ezt a kegyelmet.

Tartalom átvétel