Skip to main content

tökéletes

02.10 Légy tökéletes a gyengeségben!

Mikor Ábrahám kilencvenkilenc esztendős volt, megjelent az Úr Ábrahámnak és mondta neki: Én a mindenható Isten vagyok, járj énelőttem és légy tökéletes" (1Móz 17,1).

Isten ezt nem az erős Ábrahámnak mondotta, aki Izmáelben fiút tudott felmutatni. Ő megvárta, míg szolgája egészen tehetetlenné vált, és még ha akarta volna sem lett volna képes ezt megismételni. Ekkor, és csak ekkor lépett oda hozzá Isten, hogy mint Mindenható Isten jelentse ki magát.

12.02 Keresztyén tökéletesség

"Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék" (Fil 3,12).

09.20 Isteni életszabály

Koldus és királyfi

"Legyetek azért tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes" (Mt 5,48).

09.08 Első Zsenge

Dátum: 
2019.09.8

1Korintus 15,1-28

07.23 Megszentelődés

"Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nekünk Istentől és igazságosságul, szentségül és váltságul" (2Kor 1,30).

06.29 Intés önfegyelmezésre

"És ha a te jobb kezed bűnre visz téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb neked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül és ne az egész tested vetessék a gyehennára" (Mt 5,30).

12.30 Tökéletes szeretet

Dátum: 
2019.12.30

"...szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig" (Jn 13,1).

 Ez a tény alapjában véve ígéret, hiszen az Úr ma is az, aki egykor volt, és Ő ma is úgy szereti az övéit, mint egykor tanítványait - és ez mindig is így lesz.

 Szerette őket - és ez volt a csoda! Hogy Ő szerette az embert valaha is, az a legnagyobb csoda. Ugyan, mi szeretnivaló volt azokban a szegény tanítványokban, és mi szeretnivaló van bennem?

03.07 Mi az örök élet?

Dátum: 
2019.03.7

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16)

Ez a Biblia egyik legismertebb mondata, vagyis a Biblia dióhéjban. Jézus itt mondja Nikodémusnak, hogy Isten azt akarja, amire ő is vágyik: hogy örök életünk legyen.

01.15 Ábrahám - "légy tökéletes"

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 16. és 17.

Az 1Mózes 15. fejezetében feljegyzett figyelemreméltó események után sok dolognak kellett még történnie, amíg végül Isten teljesítette Abrámnak egy fiúról szóló ígéretét. A közben eltelt éveket Mackintosh, C. H. szavaival lehet jellemezni: "Isten ígéretet tesz, a hit elhiszi; a reménység előre látja; a türelem nyugodtan várakozik rá". Ha azonban Abrám nyugodtan tudott volna is várni, Sára bizony nem. Ő ragaszkodott ahhoz, hogy igénybe vegyenek emberi kisegítő eszközt, és keresztülvigye a saját akaratát általuk.

08.01 Arany és üveg

„A város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló" (Jel 21,18).

11.17 A legjobbat

„Mert vak állatot hoztok áldozatul, és nem tartjátok rossznak. Sántát vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak. De vidd csak azt a helytartónak: kegyes lesz-e hozzád, és szívesen fogad-e? - mondja a seregek Ura." Malakiás 1,8

Isten népe számára nem volt kérdés, hogy milyen áldozati állatokat kíván tőle az Úr. Ezeknek hibátlanoknak kellett lenniük. Isten elvárta Izráeltől, hogy nyájainak legkiválóbb állatait áldozza föl. Isten mindig a legjobbat kívánja tőlünk.

06.17 Felfoghatatlan

„Ki tudod-e találni, mi az Isten titka, vagy a Mindenható tökéletességéig eljuthatsz-e?" Jób 11,7

Istennek vannak más tulajdonságai is, amelyeket meg kell említenünk! Ha ezeken elgondolkodik a lélek, akkor eltávolodik az anyagi dolgoktól és bepillantást nyer a magasztos dolgokba.

06.16 Fazekas és én, az agyag

„A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart." Zsoltár 115,3

Isten szuverén Úr. Teljhatalommal uralkodik a világmindenség fölött, és mindent megtehet, amit csak jónak lát. De tegyük hozzá gyorsan, hogy amit Isten jónak lát, az mindig helyes. Az Ő útjai tökéletesek!

06.09 Szent, vagyis tökéletes, mint senki más

„Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő!" Jelenések 4,8

Amikor Isten szentségéről beszélünk, ezen azt értjük, hogy Ő tökéletes gondolataiban, cselekedeteiben, indítékaiban és minden más vonatkozásban. Tökéletesen mentes a bűntől és a tisztátalanságtól. Nem is lehet más, mint tiszta. A Szentírás gazdag az Ő szentségéről való bizonyságtételben. Íme, néhány példa erre:

02.16 Az egyetlen, Aki tökéletes

Nevetés közben is fájhat a szív." Példabeszédek 14,13

Ebben az életben semmi nem tökéletes. Minden nevetés fájdalommal kevert. Minden gyémánt hibás valahol. Minden embernek van valamilyen jellembeli gyöngesége.

Isten belénk plántálta a tökéletesség utáni vágyat. De jó, ha gyakorlatiak vagyunk: soha, sehol nem találunk tökéletességet a nap alatt.

01.22 Felöltözve Isten igazságosságába

"Nem vett észre Jákóbban hamisságot, nem látott gonoszságot Izráelben." 4Mózes 23,21

Tökéletes Jézus

Video: 
Video

Tökéletes Jézus
(Pintér Béla, Hazahoztál album)

Életem ereje,
Hűséges szövetségesem.
Uram és Megváltóm,
Közelséged elég nekem.
Tökéletes Jézus.

Reményem, örömöm,
forrásom Belőled fakad.
Ékszerem, koronám,
minden gazdagságom Te vagy!
Tökéletes Jézus.

Szerelmed féltőn átkarol,
Hozzád bújva nyugszik  meg lelkem.
Békességed szárnyakra emel.
Nem rémít a háborgó tenger.

Vers1,2,3
Vers3

Reménységem, amíg élek el nem hagy.
Az út végén színről-színre látlak majd!

Teljesség

A „teljesség” az Efezusi levélben
„… hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig” (Ef 3,19).

A föld tele van égi dolgokkal

Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. (Jób 42,2)

Jézus így felelt: "Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges." (Lk 18,27)

 

Uram! Te megjelensz és szólsz! Köszönjük!

Isten nem támaszt túlzott követelményeket

Hogy miként győzhető le a túlzott követelmények problémája egészséges, szeretettől áthatott légkörben kibontakozó önértékelési érzéssel, az nemcsak pszichológiai kérdés, hanem megközelíthető a hit oldaláról is. Elképzelhető ugyanis, hogy az emberek azért terhelik túl vagy hagyják túlterhelni magukat, mert hamis Isten-kép vezérli őket.

Tartalom átvétel