Skip to main content

lázadó

02.15 Alázatosak vagyunk-e vagy lázadók

Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja" (1Pt 1,3).

Ez a felkiáltás előfordul Péter írásaiban is, Páléiban is, és egyike azon megnyilatkozásoknak, melyek feltárják előttünk e férfiak szellemiségét. Mintegy bepillanthatunk mindkettőjükbe. Isten megengedi, hogy ez a személyes mozzanat is kifejezésre jusson az üzenetben, hiszen nemcsak az a kérdés, mit mondunk, hanem az is, kik vagyunk.

01.10 Lázadnak

„Miért dühösködnek a pogányok és gondolnak hiábavalóságot a népek?" (Zsolt 2,1).

Mindjárt következik a válasz is: „A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az Ő felkentje ellen" (Zsolt 2,2).

06.23 Fájdalmak ismerője

"Fájdalmak férfia és betegség ismerője" (Ézs 53,3).

12.10 Demeter és az efezusi városi jegyző

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 19,1-41

A mai két személy egyrészt Demeter, a lázadó, valamint a városi jegyző, a racionalista. Mindketten az evangélium ellenségei voltak, és mindketten ma is velünk vannak! Ahogyan akkor, úgy most is, bárhol hirdetik az evangéliumot, és a lelkek üdvösséget nyernek, a Sátán is mozgósítja erőit, hogy szembeszálljon és tönkretegye azt. Pál mintegy két évet töltött Efezusban, és ez időben figyelemre méltó helyi gyülekezetet alapított a hívőkből, akik valóban "első szeretetüket" mutatták az Úr iránt.

09.06 Mindkét fiú

Dátum: 
2019.09.6

Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. (Lk 15,30)

Milyen fiúk voltak ezek? Az egyik rossz, a másik jó. Ó, de felszínes gyakran a mi ítéletünk, és mennyire csak a látszat alapján mondunk véleményt! Jézus éppen azt szemlélteti itt, hogy a példás viselkedés olykor milyen gonosz szívet rejt. Elég egy váratlan lökés, amitől kiborul az ember szíve, és szörnyű dolgok gurulnak szét belőle.

04.25 Dávid szomorú szíve (1)

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 15,6.10-12.23.30

Szomorú látvány tárul elénk, amikor szemléljük, ahogyan Dávid elhagyja Jeruzsálem városát, könnyek között, amelyek legördülnek az arcán. Azokkal is találkozunk, akik összetörték szívét, és fájdalmát okoztak.

04.24 Dávid engedékenysége a lázadó fiúval szemben

OLVASNIVALÓ: 
2Sám 13,37-39; 14,1-14.23-25.32.33

A probléma, amellyel Dávid szembe került, látszólag megoldhatatlan volt. Absolon meggyilkolta féltestvérét, Amnont, és Gesurba menekült. Hároméves távollét után Dávid szíve vágyott arra, hogy a lázadó fiút hazahozassa. Tudta azonban, hogy Absolon bűne Isten ítéletét követeli meg, és ezért nem térhetett haza.

03.06 Kóré, Dátán, Abirám: "nem megyünk"

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 16,1-35

Izráel néhány vezetőjének nyílt lázadását látjuk ezekben az emberekben. Megnyerték 250 főember támogatását, 4Móz 16,2, és a nép, mint egész sem volt ellene. Azt állították, hogy szívükön viselik a nép érdekeit, 3. v., az ő jogaikat és szabadságukat képviselve. Mózes leleplezte nagyravágyásukat, biztos kézzel mutatva rá igazi törekvéseikre, mert saját érdekeiket, tekintélyüket és helyzetüket igyekeztek szolgálni. Kóré főpap akart lenni, és olyan hivatalra törekedett, ami hatalmi pozíciót jelentett, 10. v.

02.25 A félrevezetett Áron

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 32,1-5.22; 4Mózes 12,1-2; 20,7-12

Áronnak sok jó tulajdonsága mellett voltak hibái is. Hiányzott nála az erős jellem, könnyen hagyta magát irányítani.

02.16 Mirjám

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 2,1-10; 15,20-21; 4Mózes 12; 20,1; 26,59

Mirjám 13 éves korában csatlakozik anyjához és apjához öccsének, a csecsemő Mózesnek a védelmében és gondviselésében. Ehhez feltétlenül kellett bizonyos bátorság a részéről, mutatja, hogy még ilyen fiatal korában sem rettent meg attól, hogy kiálljon Jahvéért és népéért. Őt a 2Móz 15 prófétanőnek nevezi. Tehát nyilván közel állt az Úrhoz, és ezért képes arra, hogy állandóan bátorítsa Isten népét. Ebben a szerepben látjuk, amikor Izráel asszonyainak dicsőítését vezeti az ellenség megsemmisülése után, 2Móz 15,20.

10.17 Lázadás, elbizakodottság

„És vettek a férfiak azoknak eledeléből, az Úr tanácsát pedig nem kérték" (Józs 9,14).

09.23 Szellemi hanyatlás

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 1,1-31

ISTEN JÓSÁGÁNAK EREDMÉNYEKÉNT Uzziás 52 esztendős hosszú uralkodását a boldogulás jellemezte. Ez a népet szerető engedelmességre kellett volna, hogy vezesse, hálaadásra és dicséretre. Sajnos, a jólétet gyakran szellemi hanyatlás követi. A jólét és fényűző életmód aláásta a nemzet erkölcseit, és ezt követően összeomláshoz vezetett. Ebben a helyzetben lép színre Ézsaiás, hogy figyelmeztessen arra a veszélyre, amely az északi szomszédokat már utolérte. Vonjuk le ebből a gyakorlati tanulságot, és őrizkedjünk a szellemi hanyatlástól, amely az anyagi dolgok hajszolásának a következménye; vö.

03.15 Kóré lázadása

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 16,1-40

KÓRÉ, a nagy összeesküvés vezetője Kéhát családjából származó lévita volt, aki a sátor legszentebb dolgaiért volt felelős, 1. v.; 4Móz 4,4-15.

03.14 A nép lázadása

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 14,1-45

A HITETLEN KÉMEK beszámolóját hallva nyilvánvaló, hogy ezeket az embereket nem a hit vezette, hanem sötét és lehangoló hitetlenség. A nép hangos siránkozásban tört ki: „Vajha meghaltunk volna Egyiptom földén! vagy ebben a pusztában", 2. v. Zúgolódtak az Úr ellen, 3. v., egymás között pedig ezt mondták: „Szerezzünk előttünk járót, és térjünk vissza Egyiptomba", 4. v. Tragikus módon először megvetették Egyiptomból történt megváltásukat, azután kinyilvánították tudatos hitetlenségüket is. Nem segített Józsué és Káleb közbeavatkozása, 6-9. v.

09.19 Méltatlanság és tagság

Farizeus és a vámszedő

„Mert amikor még erőtelenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért." Róma 5,6

Jézus Krisztus nem azért jött, hogy az igazakat hívja, és nem is a jó emberekért halt meg. Nem az illedelmes, tiszteletre méltó, finom emberekért ment a keresztre.

09.16 Amíg van még remény

Fegyelmezd meg a fiadat, amíg még van remény, de ne engedd, hogy haragod elragadjon, és összetörd! Példabeszédek 19.18

Tartalom átvétel