Skip to main content

Isten_félelme

11.14 Erősíteni, amit isten elkészített

OLVASNIVALÓ: 
2Péter 1,1-11

PÉTER SZOLGÁLATA az 1. fejezetben az, hogy emlékeztessen, különösen arra, amit Isten adott a szenteknek:

-          Mindenki egyenlő, drága hitet kapott, 1. v.

-          Az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való (arra vonatkozik, kell hozzá), 3. v.

-          Igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket... Kikerülve a romlottságot, 4. v.

09.29 Az ezeréves birodalom áldásai

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 11,1-12,6

ARRA, AKIT a 7. fejezetben Immánuelnek nevezett, itt úgy utal, mint „vesszőszál Isai törzsökéből". Ő Dávidnak nagyobb fia; Dávid Ura, valamint Dávid Fia, Zsolt 110,1; Mt 22,42-45. Jézus maga mondta; „Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága", Jel 22,16. Az Ő alkalmas volta arra, hogy a világmindenség feletti uralmat gyakorolja, onnan van, hogy birtokában van Jahve Szelleme hétszeres teljességének, 1-2. v.; vö. Jn 3,34.

09.26 Ézsaiás látomása

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 6,1-13

ABBAN AZ ÉVBEN, amikor Uzziás király meghalt, Ézsaiás látomást kapott, amelyet fejezetünkben jegyzett fel. A Jn 12,41 szerint a Krisztus dicsősége volt, amit a próféta látott. Uzziás uralkodásával ellentétben Krisztus uralkodását nem fogja rövidre szabni a halál, 9,7; Jel 11,15. A Messiás eljövetelének ismerete bátorság forrása kell hogy legyen a próféták hitének, akik sóvárogtak az igazság és béke királysága után. Ézsaiás jobb idők utáni vágyakozását a 11. versben fejezi ki: „És én mondtam: Meddig lészen ez, Uram?".

09.23 Az istenfélelem nyereség

OLVASNIVALÓ: 
1Timóteus 6,1-12

A 6. FEJEZET általános témája: „Hogyan élvezzük az életet?" Pál nagyon teljes életet élt, az élet megtapasztalásainak egész skáláján végigment. Ismert fogságot, megkorbácsolást, hajótörést, szűkölködést, megkövezést, és megtapasztalta az emberi érzelmek tartományát egyik szélsőségtől a másikig. Mégis, szenvedéseinek nagysága ellenére megtérés utáni életét szent öröm és szellemi elragadtatás töltötte be.

09.16 Féld istenedet

OLVASNIVALÓ: 
Prédikátor 5,1-7

AZ ÚR FÉLELME az igazi bölcsesség kezdetét és megőrzését jelenti. Ennek a fejezetnek a félelme a rabszolga félelme inkább, mint a fiú tiszteletteljes félelme. Hiányzik a bizalom, bizakodás és szeretet megjegyzése, mégis, az itt adott tanács jó. Ez felkészítés a szentségre és eszünkbe kell, hogy jusson, hogy Isten az Ő szentjeinek Gyülekezetében található. A keleti gyakorlatot látjuk, amely leveti saruit a helyiség ajtajában; az odaadó imádó is leveti úti cipőit, megpróbálja mentesíteni magát a világi nyugtalanságtól és szentségtelen céloktól Isten házában.

09.04 Bizalom

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 3,1-10

ENNEK AZ IGESZAKASZNAK a lényege az 5. és 6. versben található, de az a gyermeki bizalom, amely ott látható, valójában az 1-4. v. egészséges tanításában gyökerezik, és bátor engedelmességgel fejeződik ki, pl. a 9. versben. Itt három negatív parancs található. Azt mondja nekünk, hogy el ne felejtkezzél", 1. v. Néha a feledékenység súlyos következményekkel jár. Könnyen elfelejtjük, amit csupán hallunk; legjobban arra emlékszünk, amit cselekedetekre váltottunk. Figyelmeztet bennünket az 5.

09.03 Az Úr félelme

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 1,1-7

A HETEDIK VERS emelkedik ki, mint a könyv kulcsmondata, és a téma lényege, amellyel foglalkozik. Ez máshol is megtalálható az Újszövetségben, a 9,10-ben, a Zsolt 111,10-ben a kórusének végén, valamint a Jób 28,28-ban, a nagyon szép költői igeszakasz után. Az a kifejezés, hogy „az Úrnak félelme", további tizenhárom helyen fordul elő a Példabeszédek könyvében és kiemelkedő helyet foglal el az Ószövetségben.

09.03 Bevezetés a Példabeszédek könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek

EZ AZ ELSŐ könyv a Bibliában, amely megemlíti a szerző nevét. Salamon jobban kívánta a bölcsességet, mint bármilyen más ajándékot, vö. 2Krón 1,10-12, és Isten méltányolta kérését, nagyobb mértékét biztosítva Salamonnak, mint amilyet kortársai közül bárki is élvezett volna. Gyűjteményének az volt a célja, hogy annak, amit kapott, egy részét közölje.

07.29 Jób megpróbáltatása

OLVASNIVALÓ: 
Jób 1,1-2,10

A KÖNYV ÖT jelenettel kezdődik, váltakozva a föld és ég között. Jóbot úgy mutatja be, mint tökéletes, igaz embert aki féli Istent és gyűlöli a gonoszt. Gyönyörű családja volt, ő maga egészséges, és törődött családjával. Amikor azok ünnepeltek, ő égőáldozatokat mutatott be értük arra az esetre, ha Istent átkozták volna szívükben, 1,1-5.

05.04 Nincs ahhoz hasonló, add ide azt nekem

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 21,1-22,5

VOLTAK LECKÉK, amelyeket Dávidnak, mint udvari embernek kellett megtanulnia. A tanterv azonban most többet követelt tőle, mint szökevénytől. Olvasmányunk elbeszéli Dávid látogatását a papoknál, 21,1-9, menekülését a filiszteusokhoz, 10-15. v., és egy ideiglenes pihenőhelyet, szentélyt egy barlangban, 22,1-5.

10.12 Kérd az Ő vezetését!

„De mindnyájan, akik tüzet szítotok, gyújtónyilakat gyártotok, saját tüzetek lángjába kerültök, nyilaitok tüzébe, amelyeket gyújtottatok! Az én kezem teszi ezt veletek, kínok közé kell jutnotok!" Ézsaiás 50,11

Mindent lehet éppúgy jól, mint rosszul csinálni, és ez különösképpen vonatkozik arra, amikor Isten vezetését keressük. A mai igeversünk a rossz utat írja le. Olyan emberről szól, aki tűzifát halmoz fel, s azután ezt a tüzet és égő nyilakat arra használja fel, hogy megvilágítsa az útját.

09.09 A legjobb örökség

"A jó ember örökséget hagy még unokáinak is." Példabeszédek 13,22

08.03 Miben gyönyörködik Isten?

"Nem a férfi izmaiban gyönyörködik." Zsoltár 147,10

Az emberi értékek a Mindenható előtt nem sokat jelentenek!

Gondolhatunk a sportvilágra. A karcsú és gyors versenyfutóra, aki átszakítja a célszalagot, s diadalittasan emeli karját a magasba. A kosárlabda-játékosra, aki ügyesen mozog az ellenfél térfelén, és a kosárba dobja a döntő pontokat hozó labdát. A labdarúgóhősre, aki kijátssza a védőket, és védhetetlenül belövi a győztes gólt.

06.20 Derék asszony koronája férjének

„Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél!" Példabeszédek 31,10

Mik azok a tulajdonságok, amiket a keresztyén férj feleségében látni kíván? A következőkben megkíséreljük felsorolni őket. Remélhetőleg senki sem gondolja, hogy egyetlen asszonyban mindezek megtalálhatók.

04.12 Az igazi gazdagság

„Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza rátok az igazit?" Lukács 16,11

Paradoxonok

Hozz ki engem a börtönbõl, hogy magasztalhassam nevedet! (Zsolt 142,8a)
Ti szabadságra vagytok elhíva; szeretetben szolgáljatok egymásnak. (Gal 5,13)

Uram, segíts, hogy szerethesselek teljes szívembõl és minden erõmmel!

Látogatás az űrből

Egy nap egy űrhajó landolt egy nagy mező közepén egy kis vidéki városka közelében. Az űrlények elég barátságosnak néztek ki, úgyhogy néhány farmer óvatosan közelebb ment hozzájuk, remélve, hogy jó viszonyt sikerül velük kialakítani.

Az ismeret kezdete

Az alázatosaknak az Úr kegyelmet ad. (Péld 3,34)
Jézus ezt mondta: "Minden lehetséges annak, aki hisz." Erre azonnal felkiáltott a beteg gyermek apja: "Hiszek, segíts a hitetlenségemen!" (Mk 9,23-24)

Uram, te vagy a kezdet és a vég, az Alfa és az Ómega!

Ki ne félne téged

Dicsérjétek az Urat mind, ti népek, dicsõítsétek mind, ti nemzetek! (Zsolt 117,1)
Egy az Istene és Atyja mindeneknek; õ van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. (Ef 4,6)

Jöjj hamar, várunk téged, megváltó Urunk!

Uszka, ahol másként mennek a dolgok

Video: 
Video

Uszka csendes, békés, 80%-ban cigányok lakta Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település, melynek összetartó erejét a hit adja.

Tartalom átvétel