Skip to main content

elhívás

09.29 Ha elhívatásunk tudatossá válik

"...mert szükség kényszerít engem. Jaj ugyanis nekem, ha az evangéliumot nem hirdetem" (1Kor 9,16).

06.28 Megragadott

"Igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus..." (Fil 3,12).

03.05 Igazán ÚR Ő?

"...csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel és azt a szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézustól" (Csel 20,24).

03.04 Igaz ez rólam is?

"De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem" (Csel 20,24).

02.02 Az elhívás belső kényszere

"Jaj nekem, ha az evangéliumot nem hirdetem" (1Kor 9,16).

01.31 Felismered-e elhivatásodat?

"Elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére" (Róm 1,1).

01.16 Isten természetének hangja

 "Hallottam az Úr szavát, aki ezt mondta: Kit küldjek el?" (Ézs 6,8)

01.14 Isten elhívottja

"Kit küldjek el és ki megy el nékünk? Én pedig mondtam: Itt vagyok én, küldj el engemet" (Ézs 6,8).

Isten nem Ézsaiáshoz intézte ezt a hívást; de Ézsaiás meghallotta, amikor Isten így szólt: "Ki megy el nekünk?"

11.12 Elizeus elhívása

Dátum: 
2019.11.12

Elizeus... elindult, követte Illést, és szolgálatába állt. (1Kir 19,21)

Illés próféta szolgálata befejeződött, és Isten azt parancsolta neki, hogy hívja el utódául Elizeust. Ő éppen szántott, amikor erről értesült, de azonnal engedelmeskedett, s így Kr. e. 850 táján a bálványtisztelővé lett északi országrészben ő folytatta Illés munkáját.

11.07 Hol vagy?

Dátum: 
2019.11.7

...elrejtőzött az ember... az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen... ezt kérdezte: Hol vagy? (1Móz 3,8-9)

Nemcsak mi szoktuk kérdezni Istent, olykor ő is kérdez minket. A fenti kérdés akkor hangzott el, amikor az első ember hallgatott a kísértőre, megvonta a bizalmát Istentől, és szembefordult vele. Utána mindjárt félni kezdett és elrejtőzött. Ez teljesen szokatlan, ismeretlen érzés volt számára.

08.10 A sorsszerű megbízatás

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 1,6-19

Jeremiásnak az volt a sorsa, hogy Isten elhívottja legyen olyan időben, amikor Júdában minden a végső katasztrófa felé rohant, amikor a politikai zűrzavar a tetőpontjára hágott, amikor a különféle pártokat a legrosszabb szenvedélyek befolyásolták, és végzetes szándékok uralták. Érzékeny természete visszarettent a kemény megbízatástól, "És mondtam: Ah, ah Uram Isten! Íme, én nem tudok beszélni; hiszen ifjú vagyok én!" Természete szerint túl gyengéd ember volt ahhoz, hogy képes legyen megküzdeni a kor veszedelmeivel és nehézségeivel.

08.06 Ézsaiás: A szolgálatra való elhívás

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 6,8-13

Ézsaiásnak megtapasztalása volt Istenről, és a szeráf szolgálatán keresztül alkalmas lett arra, hogy a Mester felhasználja. Most hallja Isten hangját, aki önként jelentkezőt keres. A próféta Isten szavára válaszolva felajánlja magát Isten szolgálatára. Az isteni társalgás, amelyet hallott, így végződött: "Kit küldjék el és ki megyen el nékünk?", és Ézsaiás válaszolt: "Ímhol vagyok én, küldj el engemet!'

07.05 Círusz, "pásztorom"

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 36,22-23; Ézsaiás 44,24; 45,4

Mai olvasmányunkban megfigyeljük, hogy Isten meg tudja mozgatni a legkevésbé elképzelhető embereket is, hogy céljait elérje. Ezt kérdezhetjük: "Tudatában volt-e Círusz annak, hogy Izráel Istene irányította mint a saját szolgáját, hogy végrehajtson egy ígéretet, amelyet Ő 70 évvel azelőtt adott?" Isten Igéjének tekintélye alapján a válasz igenlő. Ezt a tényt Círusz nyilvánosan kihirdette, megadva a tiszteletet annak a valakinek, aki ilyen célra támasztotta őt! Miért utal Isten erre a pogány királyra úgy, mint az Ő szolgájára?

12.24 Hited edzése

„Minek adjam ezt száz embernek?" (2Kir 4,43).

11.07 Isten dicsősége a Kébár folyó mellett

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 1,1-28

ÉZSAIÁS ÚGY KÉSZÜLT fel a prófétai szolgálatra, hogy Krisztus dicsőségét látta a templomban, Ézs 6,1-4; Jn 12,41. Jeremiás úgy készült fel, hogy Isten megérintette ajkát, Jer 1,9. Dániel Isten iskolájában készült fel, Dán 1,17. Ezékiel viszont úgy készült fel prófétai szolgálatára, hogy „isteni látásokat" látott, Ez 1,1; a 2-3 fejezetben kapta a megbízatását. A szimbolikus részletek gazdagsága miatt Isten dicsőségének ez a látomása felülmúlja a Szentírásban lévő többi látomást.

10.26 Kicsoda az Isten szolgája?

"Amint engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket" (Jn 20,21).

10.23 A próféta elhívása és megbízása

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 1,1-19

JEREMIÁS VOLT ISTEN embere a maga idejében. Júda végső hanyatlásának legsötétebb napjain keresztül félelem nélkül szólta Isten Igéjét a népnek. Jerémiás könyve természetesen Jerémiás szavaiból áll, 1,1, de jegyezzük meg, hogy ő az az ember „akihez szólt az Úr", 2. v. Ez az ószövetségi Szentírás ihletettségét emeli ki. Isten a maga Igéjét szent emberein keresztül adta, 2Pt 1,21.

10.14 Kiválasztott és elhívott

OLVASNIVALÓ: 
Zsidók 5,1-14
 
URUNKAT MOST úgy mutatja be, mint a papsághoz szükséges két előfeltétel teljesítőjét - emberek közül választatván (1. v.), akit Isten hív el (4. v.). Az ÓSZ-i pap emberek közül volt választva, emberekért volt beiktatva. Munkája volt az áldozatban (1. v.) és az együttérzésben (2. v ). Az áldozás magában foglalta a nép imádatát (ajándékok) és vétkét (bűnért való áldozat). Az együttérzést nem törvényes rendeletként gyakorolta, hanem erkölcsi kötelességből, saját gyengesége miatt. Erőtlensége szükségessé tette, hogy saját bűneiért is áldozzon.

10.10 A szolga elhivatása és megbízatása

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 42,1-12

ENNEK A FEJEZETNEK az első szakasza, az 1-12. v., az első a négy „Szolga ének" közül Ézsaiás próféta könyvének ebben a részében. A többiek a következők: 49,1-13; 50,1-11; 52,13-53,12. Az első a bemutatást végzi, a földi utat, valamint a Messiás programját. Ez négy részből áll, összefoglalással a végén.

10.08 Jahve szolgájának megjelenése

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 40,1-11

ÉZSAIÁS PRÓFÉTA KÖNYVÉNEK ezt a második szakaszát „Jahve szolgájának" személye uralja. A kifejezést Izráel nemzetére alkalmazták, 1,8, majd utána a Messiásra, 42,1. Ettől kezdve a leírás nagy része Isten Szolgájának szenvedésével és dicsőségével foglalkozik. A bevezetés nagyszabású. Az embereknek azt mondják, hogy hallgassanak, 41,1. Hadd beszéljen Isten!

Három hang van a 40,1-11-ben:

(1)  Jahve hangja, 1-2. v. A vigasztalás üzenete.

(2)  Keresztelő János hangja, 3-8. v., Jn 1,23.

(3)  Jeruzsálem hangja, amely a Messiást hirdeti, 9. v.

Tartalom átvétel