Skip to main content

várakozás

09.07 Tudunk-e várni, és készen lenni?

„Éjféltájban aztán kiáltás hallatszott: Itt a vőlegény! Jöjjetek eléje!" (Mt 25,6).

08.09 Isten megváltó munkája

„Az az angyal, aki megszabadított engem minden gonosztól, áldja meg e gyermekeket" (1Móz 48,16).

06.23 A legnehezebb várni

„Áldalak téged örökké, hogy így cselekedtél; nevedben remélek, mert jóságos vagy" (Zsolt 52,11).

Isten vár tereád

Ne mondd: Istenre várok! – Isten vár tereád.

Tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Isten! 1Krón 17.2

07.20 Isten jelenlétében bízva

"Akik Úrban bíznak..., futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el" (Ézs 40,31).

01.06 Isten imádása

 "Felütötte sátorát: Bétel volt nyugatra, Hai pedig keletre, és ott oltárt épített az Úrnak" (1Móz 12,8).

01.04 Miért nem követelhetek most?

 "Péter mondta neki: Uram, miért nem mehetek most utánad?" (Jn 13,37).

Néha nem érted, miért nem teheted azt, amit szeretnél. Ha Isten üres terület elé állít, ne kezdd el beépíteni, hanem várj. Az üres térség rendeltetése talán az, hogy megtanítson téged arra, mit jelent a megszentelődés, de jöhet a megszentelődés után is, hogy megtanítson arra, mit jelent a szolgálat. Ne vágj elébe Isten vezetésének! Ha a legkisebb kétely merül is fel, akkor nem Ő vezet. Ha kétséged támad: - ne tedd meg.

12.11 Mikor jön vissza Jézus?

Dátum: 
2019.12.11

Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok! (Mt 24,44)

Jézus Krisztus második eljövetelével kapcsolatban mindig megkérdezik, hogy mikor, hogyan és miért jön vissza. A Máté 24. részben Jézus részletesen tanított erről.

12.03 Mit hoz a jövő

Dátum: 
2019.12.3

...testvéreim, legyetek szilárdak..., hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban. (1Kor 15,58)

11.29 Várni tudni kell

Dátum: 
2019.11.29

"...aki benne hisz, az nem fut" (Ézs 28,16 - Károli ford.).

 A hívő siet megtartani az Úr parancsolatait, de nem jellemzi a türelmetlen futás, a kapkodás és a beteges versengés.

10.04 Fiatalos szívvel

Dátum: 
2019.10.4

...akkor karjába vette (Jézust), áldotta az Istent... (Lk 2,28)

Az idős Simeon lelkileg mindvégig nagyon fiatalos, felszabadult, boldog ember maradt. Miért?

Isten igéjére figyelő ember volt. Kapott egy kijelentést korábban, és szívében hordta Isten igéjét, bizonyos volt abban, hogy az igaz, és semmi nem hiúsíthatja meg. „Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát."

08.27 Reménységgel várjuk

Dátum: 
2019.08.27

Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor állhatatossággal várjuk. (Róm 8,25)

08.11 Istenben megnyugodni, nem kapkodni

Dátum: 
2019.08.11

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget" (Zsolt 62,2).

07.09 Ott álltak az Úr előtt

Dátum: 
2019.07.9

Ne félj, és ne rettegj..., mert veletek lesz az Úr! (2Krón 20,13-19)

Elhangzott Jósáfát király imádsága, a nagy gyülekezet csendben áll és vár. Mire? Az ellenség rohamosan közeledik. Nem kellene most már tenni valamit? Mégis mit? Akármit, de cselekedni kell. - Mi a hit magatartása?

09.21 Az Ő visszajövetelének fényében élve

„Végezetre eltétetett nekem az igazság koszorúja, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon; de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az Ő megjelenését." 2Timóteus 4,8

01.28 Hitbeli nyugalom

"Aki hisz, az nem menekül el!" Ézsaiás 28,16

A hangsebességnél gyorsabb utazások, a telekommunikáció korszakában, olyan korban, amelyben a jelszó: gyorsan, gyorsan - mint derült égből a villámcsapás, úgy ér bennünket annak tudata, hogy a Bibliában a sietséget igen ritkán hagyja jóvá az Isten. Azért mondom, hogy „ritkán", mert olyan példáink is vannak, mint a tékozló fiú apja, aki elébe futott hazatérő tékozló fiának, hogy világossá tegye, Isten siet megbocsátani a megtérő bűnösnek

Vágyálom-e vagy jósálom

Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem! Adj annyi eledelt, amennyi szükséges. (Péld 30,8)
A tanítványok a kenyeret a sokaságnak adták. Valamennyien ettek és jóllaktak. (Mt 14,19-20)

Könyörülj rajtunk, Uram!

Készen vagy a nagy napra?

Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a föld széléig. (Ézs 42,10)
Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! (Jak 5,13)

Ne légy tétlen!

Mennyei Atyám! Taníts meg ösvényeidre, fogd kezem!

Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által. (ApCsel 19,11)

Tartalom átvétel