Skip to main content

megtart

05.15 Mi lesz az igéből?

Dátum: 
2019.05.15

Akiknél pedig a jó földbe esett (az igemag), azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak állhatatossággal. (Lk 8,15)

A magvető példázatában Jézus azt mondta el, hogy többféleképpen lehet fogadni az ő igéjét, és ettől függ, hogyan alakul egy ember sorsa.

04.10 Heródes

Dátum: 
2019.04.10

Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. (Lk 23,9)

Jézus Krisztus születésekor Nagy Heródes volt Galilea fejedelme, halála idején a fia, Heródes Antipász. Feltűnő, hogy amikor nagypénteken Pilátus átküldte Jézust Heródeshez kihallgatásra, Jézus egyetlen szót sem szólt hozzá. Vajon miért?

03.31 Az élő Isten

Dátum: 
2019.03.31

Ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké. (Dán 6,27)

Dániel életét megmentette Isten, nem tépték szét az oroszlánok. Amikor sértetlenül kihúzták a veremből, Dárius király kiadott egy rendelkezést: mindenki tisztelje Dániel Istenét! Miért? Mert „ő az élő Isten... uralkodása végtelen. Ő megment, megszabadít... ő mentette meg Dánielt is az oroszlánok karmából".

03.24 Megerősít és megtart

Dátum: 
2019.03.24

"De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól" (2Tesz 3,3).

03.21 Nem csúszol el

Dátum: 
2019.03.21

"Utadon biztonságban jársz, és lábadat nem ütöd meg" (Péld 3,23).

02.01 Az elveszett ember

Dátum: 
2019.02.1

...(Jézus) Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. (Lk 19,1-2)

Zákeus története meggyőzően szemlélteti, hogyan változik meg egy ember, ha találkozik Jézussal. Ő fővámszedő volt Jerikóban, a pezsgő kereskedővárosban. Gazdag volt, mert a vámszedők általában többet hajtottak be, mint ami járt. Ezért és a megszálló rómaiakkal való együttműködésük miatt megvetették őket az emberek. Vámszedőnek lenni nyereségvágyból elkövetett hazaárulást jelentett.

01.15 Hit által megigazodva

Dátum: 
2019.01.15

"Nem marad örökre elfelejtve a szegény, nem vész el végleg a nyomorultak reménye" (Zsolt 9,19).

 A szegénység súlyos örökség, de akik bíznak az Úrban, hit által megigazodnak, mert tudják, hogy Isten nem feledkezett meg róluk. Noha úgy látszik, mintha Isten a földi javak elosztásánál nem vette volna figyelembe őket, mégis várják azt az időt, amikor mindezért kárpótlást nyernek. Lázár nem fekszik mindörökké a gazdag kapujában, a kutyák között, hanem megkapja majd jutalmát a mennyben.

11.06 Megállni, nem hátrálni

„Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördög álnokságával szemben" (Ef 6,11).

10.05 A hit pajzsa

„Akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre..." (1Pt 1,5).

03.03 Bevezetés Lukács evangéliumához

OLVASNIVALÓ: 
Lukács

LUKÁCS evangéliuma az Úr ember voltát hangsúlyozza, Akinek áldott küldetése az volt, „hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett", 19,10. Mindenütt azzal találkozunk. Aki az isteni szeretetet kedves beszédekkel, 4,22 fejezte ki, és dicsőséges dolgokról szólt, 13,17. Az elbukott ember iránti szánakozó szíve egyaránt megnyilvánul szavaiban és cselekedeteiben. Ki az, aki megvilágosodott elmével és Isten szelleme által ihletett gondolkodásmóddal ne látná meg az olyan példabeszédek mélyebb jelentését, mint amilyen a tékozló fiú és az irgalmas samaritánus története?

02.02 Isten ígéretei

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 6,1-30

AZ 5. FEJEZET Mózes és Áron első látogatását mutatja be a fáraónál. Valószínű, hogy nagy reményeket fűztek látogatásukhoz, bár Isten már előre figyelmeztette őket ezzel kapcsolatban: „Én pedig tudom, hogy az egyiptomi király nem engedi meg nektek, hogy elmenjetek", 3,19. Nem voltak felkészülve a fáraó hirtelen válaszára, a nép helyzetének megnehezítésére, a kegyetlen teher megnövelésére, 5,4-14. Mózes mindezt bölcsen elmondta az Úrnak, 22-23. v. Isten válasza a 6. fejezetben nagyon kegyelmes. A 4.

03.15 Megtalálni az életet

„Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszíti, aki pedig elveszíti az életét énértem, megmenti azt." Lukács 9,24

Mi hívők kétféle alapvető magatartást tanúsíthatunk a saját életünkkel szemben. Megkísérelhetjük megmenteni, vagy tudatosan elveszíthetjük Krisztusért.

Megőríz a gonosztól

Te voltál a segítségem, szárnyad árnyékában ujjongok. (Zsolt 63,8)
Mivel az Isten mind e mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak. (ApCsel 26,22)

Életét adja értem

Megõriz az Úr jártodban-keltedben, most és mindenkor. (Zsolt 121,8)
Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. (Róm 14,8)

Megbocsátás hatalma

Megparancsoltam neked, hogy légy erõs és bátor. (Józs 1,9a)
Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. (Mt 10,28a)

Szeretet talajából nõtt hit

Embert és állatot megtartasz, Uram. (Zsolt 36,7)
Ugye öt verebet adnak két fillérért: mégsem feledkezik meg közülük egyrõl sem az Isten. (Lk 12,6)

Téged szeretni

Józsefet börtönbe vetették, de az Úr vele volt. (1Móz 39,20-21)
A világosság a sötétségben fénylik. (Jn 1,5)

Teljes bizalommal

Hallgasd meg szavamat reggel, Uram, reggel eléd készülök, és várlak. (Zsolt 5,4)
A százados így felelte Jézusnak: "Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám." (Mt 8,8)

Mert Ő megsegíti övéit

Uram, kegyelmes tetteidrõl éneklek örökké, nemzedékrõl nemzedékre hirdetem hûségedet. (Zsolt 89,2)
Hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által! (1Kor 15,57)

Ments meg, Uram, félelmeimtõl!

Tartalom átvétel