Skip to main content

istentisztelet

10.28 Fontos vagy

„Kérlek azért testvérek, az Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez legyen a ti okos istentiszteletetek" (Róm 12,1).

04.09 Igazi istentisztelet

„Hit által mutatta be áldozatul Ábrahám Izsákot, mikor próbára tétetett, és egyetlen fiát vitte áldozatul ő, aki az ígéreteket nyerte. Neki mondatott ez: Akik Izsáktól származnak, azokat nevezik a te magodnak" (Zsid 11,17-18).

05.01. Egy teli marok

Dátum: 
2019.05.1

Jobb egy marokra valót szerezni nyugodtan, mint két marokra valót hajszoltan és hasztalan erőlködéssel. (Préd 4,6)

A munkát ajándékként adta Isten az embernek, és nem büntetésként. A bűneset után jelent meg az örömtelen, verejtékes munka. De a Teremtő parancsa ma is érvényes: hat napon át dolgozz, a hetediket pedig szenteld meg, vagyis figyelj még jobban Istenre, s engedd, hogy ő dolgozzék benned!

04.26 Sugárzó igék

Dátum: 
2019.04.26

...szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja menteni lelketeket. (Jak 1,21)

Mi szükséges ahhoz, hogy jó hatásfokkal tudjuk olvasni és hallgatni Isten igéjét, vagyis hogy eredményes, gyümölcsöző legyen az életünk?

1. Szükséges hozzá egészséges passzivitás, „...szelíden fogadjátok a belétek oltott igét..." A templom Isten műhelye, ahol ő formál minket. A templom nem színház, hanem műtő, ahol teljes bizalommal kiszolgáltalom magamat Istennek - gyógyulásom érdekében.

10.29 Személyek tisztelete

OLVASNIVALÓ: 
Jakab 2,1-13

A KERESZTYÉNSÉG gyakorlata nem mindig fejeződik ki helyes magatartásban (1,22). Ez látható a részrehajlásban, ami bizonyos hívőket jellemez (2,1). Az „atyámfiai" kifejezés itt keresztyén testvéreket jelent, mint ahogy azt „a mi Jézus Krisztusunkban" kifejezés magában rejti. Az „atyámfiai" szó azokra utal, akiknek közös a hitük Krisztusban. Jakab megkérdőjelezi azoknak a hitét, akik részrehajlást mutatnak, és a személyek tiszteletének példáját adja a különböző társadalmi állásúak befogadásában a közösségbe - gazdagnak és szegénynek egyaránt.

05.26 Felhívás a vénekhez

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 20,1-38

VALÓSZÍNŰLEG PÁL életének legmegindítóbb epizódja az efézusi vénektől való érzelmes elbúcsúzás, amely csúcspontja annak a fejezetnek, amelyben Jeruzsálem felé siet. A színházi forrongás után az apostol újra meglátogatja a macedóniai hívőket, Troásból visszatérőben (1-6. v.) Találkozik ott a helyi gyülekezettel (7-12. v.), és továbbmegy Milétuszba (13-16. v.), ahol időtálló utasításokat ad az efézusi gyülekezet véneinek (17-38. v.).

Az élet nehéz - vízenjárás

az ajkai IT üzenetének LETÖLTÉSE

02.14 Istentisztelet

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 30,1-38

ISTEN azt szeretné, hogy népe imádja Őt. Ezt az illatáldozati oltárról történő gondoskodásban látjuk, amely a sátor szentélyében volt. Az oltár a megdicsőült Krisztusnak, mint a mi Nagy Főpapunknak személyéről és szolgálatáról beszél. Az illat az Ő személyi tökéletességéről beszél, mivel ez gyönyörködteti Istent.

07.02 Válaszd a jobb részt!

 "Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, válójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle." Lukács 10,41-42

06.18 A legfontosabb szolgálat

„Tiszta és szeplőtelen kegyesség (istentisztelet) az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól." Jakab 1,27

01.17 Mindennapi szolgálat

„Jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek." Efézus 6,7

Pálnak a rabszolgákhoz szóló utasításai (5-8. v.) rendkívül jelentőségteljesek mindazok számára, akik Jézus Krisztus szolgái akarnak lenni.

Ige - örök

Én népem, mit vétettem ellened, mivel bántottalak? Felelj nekem! (Mik 6,3)
Ugyan ki vagy te, ember, hogy perbe szállsz az Istennel? (Róm 9,20a)

Tartalom átvétel