Skip to main content

türelem

10.16 Megerősítve

„Minden erővel megerősíttetvén az ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre örömmel" (Kol 1,11).

05.16 Az igazság ára

"Szerezz igazságot, és el ne add; sem a bölcsességet, az erkölcsöt és értelmet." (Péld 23,23).

04.27 Békességes tűrés

„Itt van a szentek békességes tűrése és hite" (Jel 13,10).

Vannak, akik így kiáltanak: „Meddig még?", mert nehéz tovább türelmesnek lenni. Ám éppen ennek az ítélettel foglalkozó könyvnek az elején mutatkozik be így János: „Testvéretek és társatok a szenvedésben és királyságban és a Jézusra való állhatatos várakozásban" (Jel 1,9) - és ez fontos. A Jelenések könyve ahhoz a határhoz visz el bennünket, ahol Isten végül félreteszi a türelmet, és ítéletet gyakorol.

06.26 Mindig most

"Intünk... hogy hiába ne vegyétek az Isten kegyelmét" (2Kor 6,1).

05.08 Béketűrés hitben

"Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet" (Jel 3,10).

05.06 Szabadság az evangélium mélysége alapján

"A szabadságban, amelyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg" (Gal 5,1).

11.03 Istentől rendelt időben

Dátum: 
2019.11.3

"Mert ez a kijelentés meghatározott időre vonatkozik, hamarosan célhoz ér, és nem csal meg; ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el" (Hab 2,3).

10.23 Fény és öröm

Dátum: 
2019.10.23

"Fényözön árad az igazakra, és öröm a tiszta szívűekre" (Zsolt 97,11).

09.21 A próbatétel áldása

Dátum: 
2019.09.21

„...a nyomorúság munkálja ki az állhatatosságot" (Róm 5,3).

 Ez is ígéret, ha nem is formájára, de lényegére nézve. Türelemre van szükségünk, és ez az Ige megmutatja, hogyan juthatunk hozzá. Maga a béketűrés tanít meg a türelemre, ahogyan úszás közben tanulunk meg úszni. Szárazföldön nem tanul meg senki úszni, nyomorúság nélkül sem tanul meg senki tűrni. Hát nem érdemes elszenvedni a nyomorúságot, ha ezáltal miénk lehet az a nagy belső békesség, amellyel el tudjuk fogadni Isten akaratát?

03.24 Őszinte imádság

Dátum: 
2019.03.24

Jézus anyja így szólt hozzá: „Nincs boruk." (Jn 2,3)

Mit tanulhatunk Máriától?

Észrevette a mások baját. Ő ott vendég volt, de nyitott szemmel látta, milyen kellemetlen helyzetbe kerültek meghívói, és érző szíve arra indította, hogy tegyen valamit értük.

Azonnal Jézushoz fordult. Mi sokszor futunk fűhöz-fához, s csak utána jut eszünkbe: imádkozni is lehetne. Röviden közli a tényt: nincs boruk. Ez a két szó őszinte imádság, követésre méltó szép példa.

02.21 Mózes állhatatossága és ítélőképessége

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 33,5-7; Zsoltár 106,7-29

Mózes nagy állhatatossága főleg az egyiptomi fáraóval valamint az Izráel népével szembeni magatartásában nyilvánult meg.

12.22 Járjunk szeretetben!

„Míg mindnyájan eljutunk a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére" (Ef 4,13).

11.14 Erősíteni, amit isten elkészített

OLVASNIVALÓ: 
2Péter 1,1-11

PÉTER SZOLGÁLATA az 1. fejezetben az, hogy emlékeztessen, különösen arra, amit Isten adott a szenteknek:

-          Mindenki egyenlő, drága hitet kapott, 1. v.

-          Az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való (arra vonatkozik, kell hozzá), 3. v.

-          Igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket... Kikerülve a romlottságot, 4. v.

09.28 Az Úr haragja

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 9,8-10,34

DÁVID EZT ÍRTA: „az Úr késedelmes a haragra és nagy kegyelmű", Zsolt 103,8. Ezzel szemben ezekben a fejezetekben azt találjuk, hogy az isteni harag négyszeresen van megismételve: „Mindezekkel azonban haragja el nem múlt, és keze még felemelve van", 9,12.17.21; 10,4. Ez nem megmentésre, 59,1, hanem ítéletre kinyújtott kéz, Ezék 16,27. Júda Izráel szentjét haragra ingerelte, 1,4. Következésképpen Isten feltámasztotta az asszíriai nemzetet, hogy haragjának vesszeje legyen bűnös népe ellen, 10,5. Az a nemzet, amelybe Akház bizalmát helyezte, a nemzet ostorává válik.

09.09 Befejező gondolatok

OLVASNIVALÓ: 
1Tesszalonika 5,12-28

ITT PÁL azzal foglalkozik, hogy hogyan viszonyuljanak a hívők a vénekhez, egymáshoz és a kívülvalókhoz. Ismerjék el a véneket, és megkülönböztetetten szeressék őket (5,12-13). Ezt nehéz munkájukért tegyék, és a terhek miatt, amelyeket hordoznak, amikor munkálkodnak a gyülekezetben. Ha az ilyen embereket helyesen értékelik, akkor a gyülekezet aláveti magát vezetésüknek és tanácsaiknak. Utasítja a hívőket, hogy egymással legyenek békességben (5,13). Ne legyenek hitszakadások egy gyülekezetben, mert ez a bizonyságtételt semmivé és hiábavalóvá teszi.

03.17 Isten vezetése

„Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér!" Zsoltár 32,9

Úgy tűnik számomra, hogy a ló és az öszvér azt a kétféle magatartást jellemzi, amit az Úr vezetésével szemben tanúsíthatunk. A ló előre akar törni, az öszvér szeretne lassan mögötte ballagni. A ló általában türelmetlen, eleven és ösztönös. Az öszvér ezzel szemben csökönyös, önfejű és lusta. A zsoltáros szerint mindkét állat oktalan. Mindkettőt kantárral és zablával kell megfékezni, különben nem közelítenek gazdájukhoz.

Autóban

 Két autó állt a jelzőlámpánál. A lámpa zöldre váltott, de ezt az autóban ülő férfi vezető nem vette észre. A mögötte levő autóban a női vezető figyelte a környező elhaladó forgalmat. A nő egy idő után megelégelte a várakozást, elkezdett kiabálni a férfira és elkezdte ütni a kocsija kormányát, hogy mozduljon már a férfi. A férfi nem mozdult.

images_1.jpg

03.05 Türelem

„A Szellem gyümölcse pedig: ...türelem..." Gatata 5,22

A türelem az az erény, amely az élet nyomorúságait béketűréssel elhordozza, és bátran szembenéz velük. Vonatkozhat ez türelmes magatartásra nehéz körülmények között, általában azonban más emberek részéről ért támadások és provokációk békességes elviselését jelenti.

A veréb

Video: 
Video

Figyelsz a halk, szelíd hangra, vagy megvárod, míg megdobnak kővel?

Egy férfi éveken keresztül gyűjtött egy új Mercedesre. Végül a sok munka és félretett pénz elhozta a várva várt pillanatot. Nagy örömmel és izgalommal hajtott hazafelé, hogy családjának és barátainak is megmutassa az új „álomautót". Útközben megállt, hogy betérjen az egyik barátjához.

Tartalom átvétel